Koopcentrum Mijnders opnieuw twijfelachtig Oude röntgen- machines voor Leids museum WAAL VOOR ASFALT IN BREESTRAAT Kritiek fractie PvdA op Aferboom VEGETARISCH VOEDSEL: WEL EVEN WENNEN Burgemeester legt zaak voor aan de Kroon fHHHH Actief in vrije tijd kamsteeg S3! DONDERDAG 5 OKTOBER 197! LEIDEN - De gemeente Apeldoorn wil aan het Boerhaave-museum in Leiden een verzameling oude röntgenapparaten afstaan. Het gaat om een vijftiental apparaten, die dateren van omstreeks 1910 tot de jaren zestig. B en W van Apeldoorn hebben be sloten de waardevolle collectie aan het Leidse museum aan te bieden, omdat er in Apeldoorn geen geschikte expositieruimte voor is. Bovendien vindt het col lege dat de collectie eigenlijk niet thuishoort in een streekmuseum maar in een gespecialiseerd mu seum als "Boerhaave nodige deskundigheid aanwezig is om dit soort collecties op te zet ten. Mej. drs. Marianne Fournier, we tenschappelijk medewerkster bij het Leidse museum en verant woordelijk voor de afdeling ge neeskunde, wil de collectie oude röntgenapparatuur graag hebben. "Alleen hebben we er nu nog geen ruimte voor. Als we straks zijn verhuisd naar de Boerhaave-zalen in de Caecilia- straat, dan wel", zegt zij. Zoals het er nu uitziet, zal met de restaura tie van dit complex achter de Haarlemmerstraat echter nog wel vier jaar gemoeid zijn. Het besluit om de röntgen-collectie af te staan aan het Leidse mu seum heeft in Apeldoorn wel wat kwaad bloed gezet. Er zij n hier en daar nog steeds emotionele ban den met de verzameling, omdat de ontdekker van de zg. X-stralen - Wilhelm Conrad Röntgen - in zijn jeugd een jaar of tien in Apel doorn heeft gewoond. De ouders van Wilhelm, die in het Duitse Remscheid-Lennep werd gebo ren, vestigden zich in 1848 in Apeldoorn. Wilhelm studeerde in Utrecht en vervulde nadien di verse professoraten in het bui tenland. Eén keer - in 1872 - was hij nog een tijdje in Apeldoorn. Dat was om er in het huwelijk te treden. X-stralen Een echte Röntgen-collectie - met attributen die betrekking hebben op of ontleend zijn aan het leven van de grote natuurkundige - staat in de geboorteplaats van Röntgen. De Apeldoornse ver zameling, die in de loop der jaren is verzameld door de plaatselijke gemeentearchivaris, geeft voor namelijk een beeld van de tech nische ontwikkeling van Rönt- gens grote ontdekking. Wilhelm Conrad Röntgen Een voorbeeld i i antiek röntgenapparaat uit het begii Röntgen ontdekte in 1895 zijn X- stralen, die later van enorme be tekenis bleken te zijn voor de medische wetenschap. De na tuurkundige, die overigens niet meteen de eigenschappen van de X-stralen wist te doorgronden, kreeg er begin van deze eeuw dan ook de Nobelprijs voor In 1967 werd er in Apeldoorn een tentoonstelling aan Röntgen ge wijd en werd zijn naam verbon den aan een straat. Bij die gele genheid pleitte dr. W. A. H. van Wylick, die op een proefschrift over Röntgen was gepromo veerd, ervoor om in Apeldoorn een rontgen-kamer op te richten. Dat resulteerde erin dat er daad werkelijk werd begonnen met het verzamelen van oude rönt genapparaten. De bedoeling was deze apparaten dan te zijner tijd op te slaan in het Apeldoornse streekmuseum "Marialust.' De conservator van dit museum adviseerde het gemeentebestuur echter anders met bovenge noemd resultaat. Volgens mej. Fournier zou het aan vaarden van de Apeldoornse collectie een verdubbeling bete kenen van de huidige collectie röntgenapparatuur van het Boerhaave-museum. Het mu seum beschikt nu over diverse röntgenbuizen (waarde stralen in feite worden opgewekt) en over een klein röntgenapparaat uit 1925. Over de Apeldoornse verzameling, die nu al geruime tijd in enkele oude schuren ligt opgeslagen, zal de komende tijd overleg worden gevoerd tussen de gemeente Apeldoorn en het museum Boer haave. Wethouder G. J. v. d Graaf, die in Apeldoorn de cultu rele portefeuille beheert, zei gis teren dat van dat overleg afhan kelijk zal zijn of en wanneer "Boerhaave" de röntgen-collec tie krijgt. "Ik wil daar nu niet op vooruit gaan lopen", aldus de wethouder. LEIDEN - De vestiging van het omstreden koopcen trum van Mijnders aan de Langegracht in Leiden is opnieuw onzeker gewor den. De gemeente Leiden heeft zich namelijk niet neergelegd bij de beslis sing van de eigen com missie voor de beroeps schriften. Deze commis sie gaf Mijnders vorige maand onder voorwaar den toestemming voor de vestiging van het koop centrum. Burgemeester Vis heeft in deze zaak gebruik gemaakt van zijn recht om een beslissing van de commissie voor vernietiging voor te dragen bij de Kroon. De burgemeester heeft deze vér strekkende en uitzonderlijke stap genomen omdat hij - met het college - de uitspraak van de commissie strijdig acht met de wet. Het gaat dan vooral om de beslis sing van burgemeester en wet houders om de bouwvergunning voor het koopcentrum in te trek ken. Het college trok die vergun ning in omdat Mijnders de ge meente onjuist en onvolledig zou hebben ingelicht. Dit sloeg op het feit dat Mijnders de gemeente nooit had ingelicht over zijn plannen om in de uitbreiding van zijn meubelzaak een Digros-su- permarkt te vestigen. De commissie voor de beroeps schriften was van oordeel dat het college op onjuiste gronden tot intrekken van de bouwvergun ning was overgegaan. Mijnders kreeg van de commissie gelijk om in de uitbreiding van zijn meubelzaak een koopcentrum te vestigen. De zakenman werd ech ter wel aan voorwaarden en nader overleg met de gemeente gebon den. Ondertussen ligt de bouw van het koopcentrum nog steeds stil. De bouw werd al in mei bij de in trekking van de bouwvergun ning stopgezet door de gemeente. Het verplichte overleg tussen gemeente en Mijnders heeft in middels nog steeds niet plaats gehad. Het is niet waarschijnlijk dat dit overleg met de nieuwe ontwikkelingen op korte termijn wel zal plaatshebben. De nieuwe ontwikkeling rondom de omstreden zaak maakt ope ning van het koopcentrum in elk geval dit jaar onmogelijk. Mijn ders had de bedoeling om het koopcentrum voor het einde van het jaar te openen. Met het win nen van de beroepszaak leek dit tot voor kort mogelijk. Het is nu echter de vraag of het koopcen trum zelfs niet helemaal onmo gelijk wordt. Nu de zaak is voorgelegd aan de Kroon ligt de vestiging zeer on zeker. Naast de beslissing van de burgemeester lijkt de vestiging van het koopcentrum bovendien ook nog van een andere kant aan gevallen te worden. Het buurt- comité Noordvest overweegt om tegen de beslissing van de be roepscommissie een bezwaar procedure bij de Raad van State aan te spannen. Bingo-avond De stichting Slaaghbuurt orga niseert op zaterdag 7 oktober in het wijk- en buurtcentrum "Op eigen wiekenaan het Valken- pad 2 in de Merenwijk een bin go-avond. Er worden zes ron den bingo gespeeld met daar tussendoor een verloting. De zaal is geopend vanaf 8 uur 's avonds. Na afloop kan er ge danst worden op gezellige mu ziek die verzorgd wordt door de eigen discogroep van de Slaaghbuurt. Spiritisme Het Spiritistisch Genootschap Leiden organiseert morgen avond een bijeenkomst in de zaal aan de MiddelwegEr zal een inleiding worden gehouden door de heer F. ten Veen uit Hil versum. Na afloop is er gelegen heid tot vlagen stellen. De toe gang is vrij. Verbandcursus Op 10 oktober wordt er in het dlenstencentrum "Morschwijk" begonnen met een verbandcur sus voor huis-, tuin-, en keuken ongelukken. De cursus bestaat uit veertien lessen en de kosten per les zijnf 1.50. De lessen wor den gegeven op dinsdagmorgen van half elf tot twaalf uur in het clubhuis "Morschwijk" aan de Topaaslaan 19. Opgeven voor de cursus kan men zich via tele- foonummer 761196 Volksdansen De Stichting Leidse Jeugdactie (LJA) begint op 11 oktober met een cursus volksdansen. De cur sus wordt gegeven in de gymnastiekzaal van de school aan de Oosterstraat. Het is be doeld voor geïnteresseerden die nog niet of nauwelijks gevolks danst hebben en het graag wil len leren. Bianca de Jong heeft een programma opgesteld dat aansluiting geeft bij de Leidse Volksdansverenigingen. Verder zal er over de dans en het land van herkomst nadere informa tie worden gegeven. Voor inlich tingen kan men de volgende te lefoonnummers bellen 140020 en 130615. JOVD-avond De liberale Jongeren Organisa tie Vrijheid en Democra tie! JOVD) afdeling Leiden or ganiseert op dinsdag 10 oktober een openbare discussieavond met mr. H. van Riel, oud-voor zitter van de VVD-Eerste-Ka- merfractie. Deze avond, waar op de actuele politiek centraal zal staan, wordt gehouden in 't Parlement, Nieuwe Rijn 52 in Leiden. Aanvang 20.30 uur. Rondom ontruiming pand Noordeinde LEIDEN - Binnen de fractie van de Partij van de Arbeid is gisteravond kritiek geuit op het uitblijven van gemeente lijke steun aan Turkse bewoners van een gekraakt pand aan het Noordeinde dat afgelopen maandag werd ont ruimd. De Turkse bewoners kwamen door deze ontrui ming op straat te staan. Fractielid Van Dongen verweet het college een "passieve houding". Zij en enkele andere fractieleden vonden het onjuist dat de gemeente-en met name de eigen wethouder voor volkshuisvesting Verboom - zich niet heeft ingespannen om de Turken te helpen. "Het heeft me verbaasd dat de gemeente hier niet op ingesprongen is. Het moet in feite niet kunnen als je weet dat een ontruiming gaat gebeuren waarbij mensen dakloos worden", zei fractielid Mentzij. Hij sprak verder van een „kwalijke zaak". Zoals dinsdag gemeld was het merendeel van de Turkse bewoners niet thuis toen de ontruiming zich voltrok. Bij thuiskomst na het werk trof fen zij hun huisraad buiten aan. De betrokken bewoners zouden ook niet op de hoogte zijn geweest dat zij het gekraakte pand - op grond van een rechterlijk vonnis - al hadden moeten verlaten. Wethouder Verboom wees de kritiek in de fractie op het ontbreken van gemeentelijke bemoeienis af. Hij zei zich niet persoonlijk voor iedere afzonderlijke huisvestingszaak te kunnen inspannen. Verder vond hij dat "Rijn en Lek" (instelling voor buitenlandse werknemers) een taak had laten liggen. Vanuit de fractie werd afwijzend gereageerd op de veronderstelling van Verboom dat de betrokken Turken vermoedelijk bij vrienden onderdak hebben gevonden. Er werd op gewezen dat dit geen oplossing is en de gemeente huisvesting had kunnen aanbieden in voor buitenlandse werknemers in Leiderdorp. Vegetarisch eten in het vegetarisch eethuisje van het Breehuy Ze staan in grote pannen te roe ren. In de ene koken ze rode linzen, in de andere bevindt zich een mengsel van gebak ken prei, witte kool, winter wortelen en havervlokken. In de derde gebakken uien en pompoen in soja-saus. De rauwkost die het voorgerecht is, om de maagsappen te acti veren zodat de rest van het eten beter wordt verteerd be staat uit sla, taugé, zure ap pels, wortelen, komkommer, sinaasappelsap, kwark en knoflook. Het toetje is gebak ken banaan met kokossaus (tarwemeel, boekwijtmeelse samzaad, rozijnen, citroen- schilrasp en kokos). Vegetarisch eten in het vegeta risch eethuisje van het Bree- huys. De vrijwilligers die het eten bereiden wisselen elkaar af, zodat ieder één keer in de veertien dagen aan de beurt is. Ze doen het met zijn vieren en het eethuisje is twee avond en per week geopend (woens dag en vrijdagDan is er in het Breehuys ook nog een win keltje Repelsteeltjewaar produkten die bij vegetarisch en biologisch-dynamisch eten horen te koop zijn, en een voorlichtingsgroepdie ook op vrijwilligers draaien. Hoe komen nu al die vrijwilli gers ertoe dit te doen? Om te beginnenze zijn niet per sé allemaal zelf vegetariér, maar pleiten wel voor een ge zonde manier van leven waar gezond voedsel nu een maal b:j hoort. Bovendien zijn er verschillende soorten vegetariërs. Er zijn er die over het algemeen geen vlees eten, maar als ze het ergens krijgen voorgeschoteld het niet zullen laten staan. En dat zijn de meesten. Er zijn er ook die on der geen voorwaarde dierlij ke produkten innemen,en dus ook geen melk, eieren of zelfs honina. Doede van Dijk, vrijwilliger in de keuken, is vegetariër van het eerste soort. 'Ik ben vege tariër geworden toen ik ging studeren. Mijn broer was het, en die zette me af en toe wat eten voor. ik vond het wel lek ker. Pas later ben ik argumen ten gaan opbouwen tegen vlees eten. Vlees is helemaal niet gezonddie dieren wor den ingespoten tegen allerlei ziektes. Die stoffen krijg jij ook binnen als je vlees eet. Bovendien als je kijkt hoe die beesten opgroeien, neem nou kippen in een legbatterij, die hebben geen dierwaardig le ven Vlees is ook nog een pro- dukt dat op een heel dure ma nier ontstaat. Kippen eten graan, dan kun je net zogoed zelf dat graan eten. Want er gaan een heleboel eiwitten verloren in het proces graan - kippevlees." Maar als niemand meer vlees zou eten, zou de bio-industrie verdwijnen maar daarmee een heel groot aantal arbeids plaatsen. Hoe lost Doede dat voor zichzelf op? "Ja dat is Zo. Maar ik denk: we leven nu eenmaal in een tijd waarin er steeds minder werk komt voor steeds meer men sen. Hoewel, in de bio-indus trie werken wel ontzettend veel mensen. Maar ik denk daar niet zo over, omdat ik andere argumenten heb tegen het vlees eten." Misschien vinden ze vlees hele maal niet lekker.. ADVERTENTIE autoverhuur per dag/per weekend en pee maand dan weet je wat je huurt aantrekkelijke tarieven voor verhuur van personen- en bestelwagens y d Valk. Bouwmanweg 2, Leiderdorp, tel 071-899212 Tramstraat 67, Katwijk, tel 01718-15141 Geversstraat 30. Oegstgeest. tel 071-151940 'O, dat is beslist niet waar, ik ben wél gek op vlees", reageert hoofdkookster Gery van den Heuvel fel. "Dat is een misver stand dat nu maar eens uit de wereld geholpen moet wor den dat vegeta riërs vlees niet lekker vinden. Ik ben begon nen met vegetarisch eten met het idee: het is een stuk goed koper. Het is wel zo dat wan neer je een tijdlang geen vlees eet. je het ook veel minder lek ker vindt. Je kunt er dan zelfs misselijk van worden." Er kunnen 35 eters in het eet huisje. Die zijn er ook vrijwel altijd, vertelt Gery. Ze willen zelfs over een tijdje drie keer per week opengaan. Het zijn voornamelijk studenten die er komen, vaak dezelfde ook. "Ze vragen wel wat er in het eten zit enzo. We hangen in elk ge val altijd het menu op, zodat ze weten wat er op hun bord ligt. Het is opzet dat ze het zelf gaan proberen te koken,enhet hier niet alleen als een goed koop eethuis zien." Goedkoop is het zeker (f 4(50: te voren inschrijvenmaar is het nu ook lekker? We hebben het geprobeerd, en hebben niet echt zitten smul len. Een beetje vreemd alle maal. "Ja, het moet wel even werd ons gezegd. LEIDEN - De MHNO-afdeling van de i wiek aan de Ter Haarkade gaat deze meisjes verkeren drie dagen lang in n Gisteren stond o.m. een modeshow op he\ den aan de hand van patronen die wa gelegenheid van het 700-jarig bestaan t middeleeuwse kostuums gemaakt. 'Het was erg leuk. Alle meisjes hadden er v.d. Hoeven van de projectcommissie houden de kleding tot en met morgen a tijdens de lessen middeleeuws bij. cholengemeenschap De Noorder- r dagen terug in de tijd. De 220 iddeleeuwse sferen, programma. De leerlingen had- en gehaald uit een boekje dat ter an Amsterdam is uitgegeven,zelf ;eel werkvan gemaakt".aldus W in De Noor der wiek .De leerlingen an. Ook de leerkrachten lopen er LEIDEN - PvdA-wethouder Waal (verkeers) is persoonlijk voor stander van asfaltering van de Breestraat. "Als we het kunnen organiseren doen we het", zei hij gisteren in een vergadering van de PvdA-fraetie. De asfaltering zou overigens niet eerder dan volgend voorjaar aangebracht kunnen worden. Zoals gisteren gemeld hebben be woners van de Breestraat er bij de gemeente met klem op aange drongen om tot asfaltering van het wegdek over te gaan. De be woners schreven 'ten einde raad' te zijn van de overlast, die vooral de trilling van het zware verkeer (bussen) geeft. Waal erkende overigens tegenover de fractie dat aan de asfaltering van de Breestraat nog de nodige 'haken en ogen' zitten. Het be langrijkste knelpunt is of de ge meente de verkeersproblemen die dit werk geeft, kan opvangen "Het gaat erom hoe je het kunt aanpakken zonder dat de stad de vernieling ingaat", aldus de wet- Hij wilde de asfaltering niet aflaten hangen van de vernieuwing van de riolering. "Dan kan het nog drie tot vier jaar duren", was zijn verwachting. De omstandigheid dat de asfaltering dan toch niet eerder dan volgend voorjaar kan heèft te maken met de ongunsti ge weersomstandigheden in de wintermaanden en de koopdruk- te in de komende maanden ADVERTENTIE BRILJANTEN Ringen - hangers - oorbellen - armbanden - groeibriljant - briljant voor belegging Juwelier v. d. Water Haarlemmerstraat 181

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 3