Pand Noordeinde ontruimd TURFMARKTBRUG IS WEER OPEN kantonrechter Lunapark de grote attractie Huisraad Turkse gastarbeiders op straat gezet Officier van Justitie: Commercie neemt loopje met veiligheid DINSDAG 3 OKTOBER 1978 833EEB PAGINA 15 ook de traditionele 3 oktober- markt van start. Wethouder Ver boom opende de brug - met in zijn kielzog nog vijftig gelegenheids- fietsers - op een speciaal door de markthandel beschikbaar ge steld rijwiel. De vijfligfietsen van de genodigden worden in de loop van de maand bij de jaarlijkse warenmarktactie verloot. In zijn openingswoord noemde wethouder Verboom de inge bruikneming van de Turfmarkt- brug "een verlichting voor de verkeerssituatie in Leiden die zijn weerga niet kent". Hij riep tegelijk automobilisten op de binnenstad van Leiden voorlopig niet met hun auto. maar op de fiets te bezoeken. „De stad is vol voor auto's", aldus de wethouder Van de kant van de markthandel riep tweede voorzitter Verplanc- ke van de Leidse vereniging voor ambulante handel ook op tot het gebruik van de fiets. „Er is hier voor iedereen het voorbeeld ge geven de binnenstad meer op de fiets te bezoeken", zei hij. De wa renmarkt, die op alle zaterdagen in oktober wordt gehouden, heeft dit jaar als motto 'Op de fiets naai de markt'. LEIDEN - Een van de grootste trekpleisters van de jaarlijkse 3 oktoberviering is en blijft nog altijd het lunapark, of zoals vele oudere Leidenaars nog steeds zeggen het 'veld' of het 'land'. Die benamingen vinden hun oorsprong in het feit dat de ker mis in vroeger jaren steeds op het Schuttersveld werd gehou den. In het begin van de jaren zeventig werd met die traditie gebroken en kregen de kermisattracties een plaatsje op het parkeerter rein van de Groenoordhallen. Vele Leidenaars betreurden dat. In 1976 keerde het lunapark te rug naar de binnenstad. Gisteren en vandaag zijn op het terrein rondom molen De Valk en op het Schuttersveld in totaal zo'n 120 attracties aanwezig. Naast de jaarlijkse terugkeren de attracties zoals het spookhuis (zie op de achtergrond van de fo to) en de achtbaan (op de voor grond) zijn er dit jaar ook enkele kermisvermaken. Bij een bedrijf in Zoeterwoude rciakte een arbeider in okto ber vorig jaar een vinger kootje en het topje van een andere vinger kwijt bij het werken aan een freesmachine De machine (voor houtbewer king) had geen beveiliging, wat des te erger was omdat de arbeidsinspectie al in maart had gewaarschuwd dat die beveiliging moest worden aangebracht. Daarna was dal nog tweemaal in april en in augustusschriftelijk geëist. Pas na de tweede brief bestelde de directeur van het bedrijf de beveiliging. Hij had het niet eerder gedaan, zei hij gisteren tegen kanton rechter Van Dijke, omdat de beveiliging bij de verhuizing van het bedrijf naar Zoeter woude was zoekgeraakt. "Door die verhuizing zat ik al in de lastenEn er waren meer dingen weggeraaktDan ga je niet zomaar weer zoveel in vesteren, dan wil je eerst wel eens weten waar die spullen gebleven zijn. Ondertussen heb ik de freesmachine provi sorisch beveiligd De officier van justitie, mr Blok: "U vertelt hier nu aller lei verhaaltjes over lasten en LEIDEN - Een deurwaarder heeft gisterochtend met as sistentie van de Leidse politie de Turkse koffieshop "Fatan" aan het Noordeinde ontruimd. Terwijl de sloop van het voormalige tenlandse arbeiders. De presi- Rotogravure-complex gestaag dent van de Haagse rechtbank bepaalde echter onlangs, in een uitspraak na een kort geding dat door de Westland-Utrecht pro- jecontwikkeling b. v. tegen de krakers was aangespannen, dat zij het pand zaterdag j.l. moesten verlaten. doorgaat werd de huisraad van acht boven de koffieshop wo nende Turkse arbeiders op straat gezet. Het pand aan het Noord einde is al sinds vorig jaar okto ber gekraakt. Volgens een groep bewoners van het gebied rond het Noordeinde zou de koffie shop een belangrijke sociale functie vervullen voor de bui- Minister De Koning opent "Vlietschans" LEIDEN - Minister drs. J. de Ko ning (ontwikkelingssamenwer king) heeft gistermiddag de scholengemeenschap "De Vliet- schans" officieel geopend. De minister verrichtte de opening middels het (pro forma) in ont vangst nemen van 16.000 gulden, het resultaat van de actie die leerlingen en leraren van "De Vlietschans" voor een school op de Kaap Verdische Eilanden hebben gevoerd. Voordat hij de school binnenkwam plantte de minister de eerste van een reeks bomen op het schoolplein. Aan de opening van de nieuwe school voor mavo, havo en vwo aan de Apollolaan was een actie gekoppeld voor leermiddelen voor een middelbare school in dit ontwikkelingsland. Vandaar ook dat juist de minister van ontwik kelingssamenwerking door het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. was uitgenodigd de officiële daad te verrichten. Voorzitter G. Feenstra van het be stuur zag in de nieuwbouw een wapen tegen de voortgaande massaficatie op grote scholen gemeenschappen. De contacten tussen leerlingen en leraren kun nen, doordat het pendelen nu voorgoed tot het verleden be hoort, nauwer worden aange haald. Bovendien bieden de faci liteiten van de school (studiehal len, een aula, sporthal e.d.) veel meer mogelijkheden tot onder ling contact. Onverwacht De meeste Turkse werknemers bleken overigens niet op de hoog te van het vonnis van de Haagse rechtbank. Eén van de arbeiders die ziek thuis was kwam dus on verwacht op straat te staan. De anderen kwamen er pas bij thuiskomst van hun werk achter dat zij hun onderdak kwijt waren. De koffieshophouder had nagela ten hen van de uitspraak van de president van de Haagse recht bank op de hoogte te stellen. Toen deze man later arriveerde uitte hij dusdanige bedreigingen aan het adres van de deurwaarder dat hij voor enige tijd werd mee genomen naar het politiebureau. Hij is later op de dag weer op vrije voeten gesteld. Zoals bekend wil de Westland- Utrecht op het terrein tussen het Noordeinde en het Galgewater 76 nieuwe woningen bouwen en nog twintig huizen restaureren. Voordat die plannen van de grond kwamen is het Rotogravu re-complex wel onderwerp van de nodige speculatie geweest. In oktober 1976 legde de Westland- Utrecht er uiteindelijk zo'n drie miljoen gulden voor neer. De bouwplannen van de project ontwikkelaar moeten overigens nog in de gemeenteraad aan de orde komen. Jongeren Al eerder dit jaar zijn via een ge rechtelijke ontruiming elf jonge ren uit het pand Noordeinde 22 op straat komen te staan. Een grote groep bewoners gaven in april in een open brief aan de ge meenteraad uiting aan hun be- zordheid over de toekomst van de panden 4 t/m 28 aan het Noord einde. De meeste mensen die aan het Noordeinde wonen weten niet meer waar ze aan toe zijn. Het Rotogravure-complex en de wo ningen aan het Noordeinde zijn door speculatie zo vaak in andere Westland-Utrecht projectontwikkelingrechts handen overgegaan dat sommige mensen niet meer weten wie hun huisbaas is. De eigenaresse van het naast de koffieshop gelegen café "Orien tal" zegt: "De Westland-Utrecht speelt een gemeen spelletje. Ze verwijt mij dat ik huurschuld heb maar als ik niet weet wie de eige naar is weet ik ook niet waar ik de huur brengen moet. Toen ik er achter kwam dat de Westland- Utrecht de nieuwe eigenaar was heb ik de huur aangeboden maar werd die niet geaccepteerd. Ze willen ons gewoon zonder scha devergoeding te betalen eruit zet ten. Maar ik zal me toch niet zon der slag of stoot op straat laten gooien. Ik heb hier al vier jaar een goed lopende bar. Toen ik hier kwam was het één grote troep en ik heb er een hoop geld moeten insteken om het op te knappen. We zullen het uiteindelijk toch wel verliezen, maar ik zal wel te rugvechten" Pistool Verontwaardigd tonen de naaste bewoners zich ook over het op treden van de deurwaarder voor de komst van de politie. "Wij hebben zelf de politie gebeld om dat de deurwaarder met een pi- stool voor de deur stond te zwaai en. Dat is toch geen normale ma nier van optreden. Het leek wel een wild-westfilm. De Leidse politie deelde hierover desgevraagd mee dat de betrok ken deurwaarder een wapenver gunning bezit. Het is niet duide lijk of er onjuist met het wapen zou zijn gehandeld en of er door de deurwaarder dreigementen zijn geuit. zoekraken, maar daar kunt u de handen van uw arbeiders niet aan opofferen". Het kwam de directeur op een boe te van duizend gulden te staan. Een tweede geval van overtre ding van de Veiligheidswet betrof een betonfabriek in Zoeterwoude. Daar werd een arbeider tussen een rijdende portaalkraan en stapels be tonblokken geklemd. Hij liep een bekkenbreuk en diverse inwendige kwetsuren op. Voor de directeur van de fa briek verscheen diens advo caat,mr. Sluiter, voor de kan tonrechter. Die kon mededelen dat de arbeider inmiddels weer helemaal hersteld wase ook weer werkt. Het ongeval had kunnen gebeu ren omdat de afstand tussen de opgestapelde betonblokken en de kraan te klein was. Die was maar 18 centimeter, ter wijl hij minimaal 50 centime ter moet zijn. Officier Blok: Elke leek kan zien, dat het een keer mis moest gaan. Het was bovendien niet alleen op deze plaats zo. maar op vele plaatsen in de fabriek waren de afstanden te klein. Tja, het is meestal zo in veiligheidsza ken, uiteindelijk is het de commercie die een loopje gaat nemen met de veiligheid". (Eis: 700 gulden). De advocaat wilde het in dit ge val niet op de commercie schuiven, eerder op noncha lance, ontstaan doordat het altijd goed was gegaan als er in drukke tijden meer beton dan ruimte was. "En als het commercie zou zijn", aldus mr. Sluiter: "Dan was toch ze ker niet zoveel moeite gedaan om het na het ongeluk alle maal prima in orde te ma ken Rechter Dijke tilde aan deze zaak evenals de officier min der zwaar dan aan de vorige en legde de geëiste boete op. Een paar zittingen terug bleek dat een Haarlemmerstraat- fietser bij het kantonrecht niet kon rekenen op enige clemen tie. Voor een motorrijder gaat dat dus helemaal niet op, zelfs al begaat hij de overtreding in het belang van u en mij. De verdachte waar het om gaat moest namelijk in de Haar lemmerstraat een nummer van het Leidsch Dagblad i bezorgen. In het belang vai dus, de lezer, omdat die te recht zijn krant op tijd in de bus wil hebben en als dat niet gebeurt het klachtennummer belt om hem via de nabezor- ging alsnog te krijgen. In het belang van mij, omdat de journalist nog zo mooi kan schrijven: als de krant niet bezorgd wordt, kan hij het net zo goed laten. "Maar u kunt ook nog wel op een andere manier kranten be zorgen. op de fiets bijvoor beeld Daarmee kunt u via zij straatjes overal in de Haar lem merstraat komenopperde rechter Van Dijke. Toen de verdacht daar tegenin bracht dat hij de hele binnenstad e ook vaak nog daarbuiten ve zorgt, per avond zo n vijftien a twintig kilometer moet af leggen en dat de mensen hun krant toch ook nog een beetje op tijd moeten krijgenzei de rechter: "Die krant krijgen ze toch al te laat". Als u in het vervolg uw krant dus nog later krijgt, weet u dat onze bezorger zich aan de woorden van de kantonrech ter en'aan de boete van veertig gulden, heeft gestoord. MARGA WUIS Voorlopig alleen voor voetgangers en fietsers LEIDEN - Ruim vierhonderd geestelijk gehandicapte kinderen uit de Leidse regio hebben gisteren genoten van een pretfestivalin de Stadsgehoorzaal. Zo langzamerhand is het een traditie van de 3 October Vereeniging in Leiden om de gehandicapte kinderen bij de feestvreugde rond heidens ontzet te betrekken Zo waren de indiaan Kluk-Kluk. de carnavalsvereniging "De Hutspotten" en buerenblaaskapel De Bierkouwers" gisteren weer van de partij. Tante Emmy" deelde ballonnen uit terwijl de carnavalsvereniging de feestochtend be sloot met een polonaise. LEIDEN - De Turfmarkt- brug in Leiden is weer open voor het verkeer. Met enig officieel vertoon stelde wethouder Verboom de verbin ding tussen Turfmarkt en Nieu we Beestenmarkt gisteren offi cieel in gebruik. Voorlopig is de nieuwe brug - die nog een defini tief wegdek mist - alleen toegan kelijk voor voetgangers en fiet sers. Over enkele weken is de brug geheel klaar en ook be schikbaar voor auto's en bussen. Met de opening van de brug is spe ciaal toegewerkt naar een inge bruikneming voor de drukte rond 3 oktober. De gemeente wilde de nieuwe Turfmarktbrug in elk geval voor voetgangers en fietsers open hebben. Voor het autoverkeer en de bussen wordt de oude verkeerssituatie over een paar weken verkeer. Auto's en bussen rijden dan weer in één richting over de route via Beestenmarkt en Steenstraat De opening van de nieuwe Turf marktbrug stond geheel in het teken van 3 oktober. Met de inge bruikneming van de brug ging

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 15