Plan woningbouw aan Vliet D'66 KIEST VOOR COLLEGE MET VVD Verhuizing brandweer naar LAF van de baan i O Actief in vrije tijd „Als trainingskamp is het hier alles behalve geschikt99 S 197: WOENSDAG 23 AUGUSTUS 1978 '6De Bolster ^bouwt rpreniiekooj)- e 2, te re."woningen De voorgevel de Molenstecg met rechts de onderdoorgang naar het binnenterrein. INLEIDEN - Het slopers en straatmakersbedrijf Gebr. De Bolster heeft plannen om aan de Vliet, in het gebouw dat deel heeft uitgemaakt van het voormalige bedrijfscom- ieenl' plex van Sijthoffs Uitgeversmaatschappij, 14 nieuwe wo ningen te bouwen. Tevens zijn er plannen voor de bouw van 4 woningen en 5 flats aan de nabijgelegen Molensteeg. ist de wordDe gevel van het gebouw aan de ustui Yiiet) oorspronkelijk een kousen- :nsjg! fabriek uit de negentiende eeuw, ioter gehandhaafd. Daarachter te zullen tien appartementen en 4 iur maisonnettewoningen verrijzen, et he De drie benedenwoningen krij- ïek t gen een eigen opgang aan de fP°( Vlietzijde. 4, ge De overige woningen krijgen een toegang op het binnenterrein dat via een poort, onder één van de 8, te flats aan de Molensteeg, bereik baar wordt. Volgens het ontwerp ïider zal de gevel in tact blijven en slechts de ramen en de toegangen vernieuwd en aangepast worden. I, tel De 2de fase van de bouw betreft 2 woonhuizen en 5 flats aan de Molensteeg. Hiervoor moet nog een pakhuis worden afgebroken. Een poort zal de straatzijde met het binnenterrein verbinden. Op dit binnenterrein dat als woonerf zal worden ingericht, wordt vpor Wandeltocht De Wandelsportvereniging Zuid-WestLeiden organi seert op 23 augustus een avondwandeltocht voor een goed doel. Dat goede doel houdt in dat van het in schrijfgeld - zijnde twee gul den per persoon - vijftig cent ten goede komt aan de gehan dicapten. Start bij de kantine van de voetbalvereniging VTL aan de Voorschoterweg naast het zwembad De Vliet. De deelnemers krijgen na af loop een medaille. De starttijd is van 18.00 tot 19.00 uur Duivensport Postduivenvereniging "De Snelvliegerorgan iseerde een vlucht vanaf Wuustwezel met 349 duiven. De uitslag was: 1 en 5.1. Klinkhamer. 2. F. Jan sen, 3. en 7. J. Degen Zn4. en 8. Gebr. Bink. 6. M. de Lan ge en zn9. C. Verhorik en 10. Gebr. v.d. Heijden De uitslag van de wedvlucht vanaf St. Ghislain met 240 duiven was: 12,9 en 10 Gebr. Bink3 en 7 Gebr. v.d.Heijden,4 A. Witte- veen, 5 en 6 F. Jansen, 8. I. Klinkhamer. Voormorgen staat er bij de clubs en buurt huizen op 't programma: Mierennest, Morsweg - Soos voor bejaarden. van 13.30-16.30 uur Handenar beid voor 4-6-jarigen, 10-11.30. Zevensprong, Bernhardkade - Zeepkistenrace vanaf 10 uur. Klein Matilo, Zaanstraat - Ex cursie dierentuin Wassenaar, vertrek 10 uur. Op Eigen Wieken, Valkenpad - Spelen 10-12; verrassings middag 14 uur. Mirtl't Honk, Lage Rijndijk - Film in speeltuin, 9.30 uur: kinderkermis van 14 tot 17 Volkshuis, Apothekersdijk - Spelen rond het buurthuis, vanaf 10 uur. Vrolijcke Arke. Pieterskerk- choorsteeg - Feestmiddag met optocht door de buurt van 14 uur tot 16.30. elke woning een afzonderlijke berging gebouwd. Ontwerp Het ontwerp voor beide bouwplan nen is gemaakt door het Leidse Architectenbureau Kroneman. De welstandscommissie, de ge meentelijke instantie die bouw plannen op hun esthetische kwa liteiten moet beoordelen, zou zich met de plannen akkoord hebben verklaard. Alle woningen worden gerealiseerd in de premie-koopsector, over de precieze koopprijs is op dit mo ment nog niets bekend. De firma De Bolster deelt desgevraagd mede dat inmiddels een bouw vergunning is aangevraagd. Het bedrijf denkt over 6 a 7 weken met de eerste fase van de bouw te kunnen beginnen. Het slopers en straatmakersbedrijf De Bolster heeft ongeveer twee jaar geleden het Sijthoffcomplex tussen de Doezastraat, Molen steeg en De Vliet aangekocht Met de aankoop maaide het be drijf min of meer het gras voor de voeten van de gemeente weg. De gemeente wilde destijds ook het complex aankopen en een be bouwingsplan voor het gebied la ten ontwerpen. Al eerder De Leidse architect M. Barkema heeft al eerder een plan voor De Bolster ontworpen voor de bouw van 36 appartementen aan de achterzijde van het bedrijfscom- plex aan De Vliet. Deze woningen waren bedoeld voor één of twee personen en zouden verhuurd worden. Later zijn er ook nog plannen gemaakt voor de bouw van een sporthal op die plaats. Op het laatste moment struikelde die plannen echter omdat Tom Menken het met eigenaar De Bol ster niet eens kon worden over de prijs. De architect Barkema laat desge vraagd weten niet meer met De Bolster samen te werken. Hij zegt verder dat de door hem ontwor pen plannen om onduidelijke re denen niet zijn doorgegaan. Bar kema wil verder wel kwijt dat hij er niet rouwig om is dat de bouw plannen uiteindelijk aan hem voorbij zijn gegaan. "Er zat een aantal vervelende kanten aan de zaak, zoals mensen die uit hun huis aan de Molensteeg gezet moesten worden", aldus Barke- meentewerken, beslissen het al of niet verlenen var bouwvergunning voor het we plan. Enige spelers van "Voorwaarts Paramaribo" aan het rainen op het sportveld aan het Piet Paaltjespad. In navolging van de voormalige Surinaamse voetbalkam pioenen Transvaal en Robin Hood toert de huidige lands kampioen van Suriname, "Voorwaarts Paramaribo", deze zomer door Nederland. Tijdens deze toernee verblij ven de Voorwaarts-spelers en hun begeleiders in de Leidse Morspoort-kazerneGister morgen zochten we het Suri naamse gezelschap op tijdens een training aan het Piet- Paaltjenspad. De trainer van Vooiwaarts, Ivan Lemmers, heeft in eerste instantie niet zo bar veel trek in een gesprekje. "Vanavond spelen we tegen FC. Den Haag, een belangrij ke wedstrijd weet je. Het is de laatste wedstrijd van onze toernee. Ik heb daarom eerlijk gezegd weinig tijd, ik moet de jongens zo goed mogelijk voorbereiden op de wed strijd". Na enig aandringen geeft Lemmers toch toe. "Nou, vooruit dan maar, vanmid dag in de kazerne, maar denk erom niet te lang" 's Middags blijkt het nog een hele toer om Lemmers te pak ken te krijgen. Dwalend door Wethouderszetel breekpunt voor democraten LEIDEN - D'66 in Leiden heeft definitief gekozen voor voortzetting van de onderhandelingen over een nieuw college van burgemeester en wethou ders met de VVD. Voor de fractie van D'66 is het leve ren van één wethouder een voorwaarde voor deelna me aan een links/liberaal college ling besliste met overgrote meer derheid (19 tegen 3 stemmen) dat de gevolgde lijn om de VVD bij de college vorming te betrekken voortgezet moet worden. Deze keuze was lange tijd onzeker ge worden door ernstig verschil van mening binnen de fractie en de onderhandelingsdelegatie. Met de uitspraak van de ledenver gadering valt de vorming van een links minderheidscollege met steun van de PSP voor D'66 voorlopig af. Deze keuze bete kende een nederlaag voor de linkse stroming binnen de on derhandelingsdelegatie. Delega tielid en afdelingssecretaris Van Brussel legde aan het slot van de vergadering als consequentie van deze beslissing van de afdeling zijn bestuursfunctie neer. De keuze van D'66 over de politieke koers viel na een chaotische en ruim drie uur durende vergade- LEIDEN - De verhuizing van de Leidse brandweer, naar het voormalige fabriekscomplex van de Leidse Apparatenfabriek aan de Os en Paardenlaan, is defini tief van de baan. B en W hebben besloten dat er een tweede kazerne moet komen in de Merenwijk, aan de Gooimeer laan, naast het daargelegen in dustrieterrein. Deze plannen moeten nog nader uitgewerkt worden, maar wethouder Waal liet weten dat een dépendance in de Merenwijk een mogelijkheid is waar hij veel in ziet. "Het is gunstig gelegen zodat d"e gehele stad goed bereikbaar wordt voor de brandweer", aldus Waal. In de afgelopen maanden zijn door verschillende groepen bewoners in de Kooi en Noorderkwartier grote bezwaren geuit tegen de voorgenomen vestiging van de Leidse brandweer in het LAF- complex. Die bezwaren hadden vooral betrekking op de te ver wachte verkeers- en geluid soverlast. Ook werd erop gewezen dat de ves tiging van een bedrijf als de brandweer in een deel van de stad dat uitdrukkelijk, ook door de gemeente, als woonwijk wordt aangeduid, niet in overeenstem ming is met prioriteiten die voor Leiden-noord en de Kooi gelden, te weten sociale woningbouw en openbaar groen. De situering van de brandweer zou naar de me ning van de betrokkenen een ne gatieve invloed hebben op de woon- en leefsituatie in de wijk. Wethouder Verboom deelde des gevraagd mee dat hij graag ziet dat er sociale woningbouw komt op het terrein van de Leidse Ap paratenfabriek. Volgens het wijkcomité "Plan Noord" en vol gens Verboom is dit terrein drin gend nodig voor nieuwbouw omdat door renovatie in de wijk veel woningen verloren gaan. Wethouder Verboom liet echter weten dat er ook gedachten zijn om een ander bedrijf in het LAF- complex te vestigen. Er zouden onderhandelingen worden ge voerd met een bedrijf dat uit de binnenstad moet worden ver plaatst. "Over de verschillende mogelijkheden zijn ambtenaren nu nog onderling aan het stoeien. De één zegt: dit moet er komen, en de ander zegt: dat moet er ko men. Als er definitieve voorstel len zijn kom ik pas aan de beurt", aldus Verboom. Het kazernecomplex aan de Lan- gebrug, dat nu gehandhaafd blijft, zal een beperkte verbou wing ondergaan. Óm de vestiging van een tweede kazerne op het bewuste terrein aan de Gooi meerlaan mogelijk te maken is een wijziging van het bestem mingsplan voor dQ Merenwijk noodzakelijk. ring. Voor de meerderheid van de leden werd een koerswijziging naar de PSP als onaanvaardbaar, in strijd met de verkiezingsbelof ten en politiek onzeker gezien. Opmerkelijk bij de standpuntbe paling was de uiteindelijk eens gezinde opstelling van de drie D'66-fractieleden. Naast fractie leider Glaubitz kozen ook Hoe- kema en Oosterman voor de VVD. Met name Oosterman toonde zich lange tijd een voor stander voor voortzetting van een linkse coalitie. Incasseren In de toelichting op zijn definitieve keuze gaf Oosterman te kennen dat D'66 ondanks zijn voorkeur voor een linkse coalitie nu niet meer kan afwijken van de eerdere koers naar de WD. Hoewel hij in een VVD/PvdA-combinatie zelf geen wethouderszetel meer voor zag voor D'66 vond hij dat de par tij "consequent moet zijn en eer lijk het verlies incasseren". Bij de verdediging van zijn keuze voor een links/liberaal college bracht fractieleider Glaubitz als belangrijkste argument "ge trouwheid aan de verkiezings belofte" naar voren. "Onze be trouwbaarheid zou geweldig op de tocht komen te staan als we nu toch plotseling anders zouden kiezen". Geen enkele partij kan zich zo'n reuzezwaai veroorloven. Dat leidt onherroepelijk tot een salto mortale, meende hij. Glaubitz zette zich verder af tegen de toegezegde steun van de PSP aan een linkse coalitie omdat de ze volgens hem in strijd is met de eigen verkiezingsbeloften van de PSP. Daarnaast herinnerde Glaubitz eraan dat de PSP in Leiden in de afgelopen jaren twee keer de linkse samenwerking verbrak. Als woordvoerder van de linkse stroming m de onderhandelings- delegatie bepleitte secretaris Van Brussel een keuze voor een linkse coalitie met de PSP Hij noemde de steun van de PSP "boven ver wachting" en de verschillen met de PSP "minder groot" dan met de VVD. Volgens Van Brussel maakt D'66 bovendien geen enkele kans op een wethouderszetel in een coali tie met PvdA en VVD Hij ver wachtte dat D'66 door de claims van PvdA (4 zetels) en VVD (2 ze tels) onvermijdelijk buiten de boot valt. Afhaken Zijn prognose werd door fractielei der Glaubitz en ook vanuit de le denvergadering bestreden. Vol gens Glaubitz is er nog een "reële mogelijkheid op een wethou derszetel voor de D'66. De frac tieleider verklaarde overigens nadrukkelijk dat D'66 afhaakt zodra de democraten geen wet houder mogen leveren. "Dan is voor ons de kous af', aldus Glau bitz. De keuze van D'66 heeft waar schijnlijk tot gevolg dat de PPR nu afhaakt bij de vorming van een links/liberale coalitie. De PPR verklaarde zich vorig week al tegen voortzetting van de on derhandelingen met de VVD. De fractie moet zich evenals die van coalitiepartner PvdA vandaag beraden. Vrijdag vergadert ver volgens de PvdA-ledenvergade- ring over de collegevorming. CPN-verklaring Aan de vooravond van deze verga dering heeft de CPN de PvdA ge vraagd alsnog te kiezen voor een links college. In een gisteren uit gegeven verklaring roept de CPN de PvdA op de onderhandelingen met de VVD over een nieuw col lege van burgemeester en wet houders af te breken en verder te onderhandelen met de linkse partijen, waaronder de CPN. De CPN verklaart "met afkeur en verbazing" kennis te hebben ge nomen van de PvdA-keuze voor de VVD. "De koers op samen werking met de VVD en het on- gearguinenteerd opschorten van de besprekingen met de CPN ge tuigen van een onverantwoorde politiek", aldus de CPN Aanbod CDA Inmiddels heeft het CDA nog een onverwachts aanbod voor de collegevorming gedaan. Op dc ledenvergadering van D'66 kwam gisteravond naar voren dat waarnemend-onderhandelings leider Van Zijp van het CDA D'66 en VVD heeft voorgesteld ge drieën een college te vormen met ieder twee wethouders. Het aanbod van het CDA werd ver der in D'66-kring niet in behan deling genomen. De bekendma king van het aanbod werd door de ledenvergadering lachend en onbesproken afgedaan. (Zie ook pagina 4) de kazerne wijst een gedien stige soldaat de weg naar de zaal waar het Surinaamse gezelschap onderdak schijnt te hebben gevonden. Op de desbetreffende zaal,een ruim te die van alle comfort is ver stoken, ligt inderdaad een groot aantal Surinaamse voetballers uitgeteld op bed. Van Lemmers is echter weinig te bekennen. Bij navraag blijkt dat Lemmers elders in het gebouw is gestationeerd. Eén van de spelers is zo vrien delijk de weg te wijzen. Dit maal belanden we dan echt bij de Voorwaarts-trainer. Lemmers: "We zijn uit onszelf naar Nederland gekomen. Van te voren hadden we on derdak geregeld via de am bassade. Zodoende zijn we hier beland. We zitten hier helaas veel te dicht bij het cen trum en bovendien hebben we totaal geen trainingsaccom modatie. Het bevalt ons hier best hoor, daar gaat het niet om. De omgang van mijn spelers met de soldaten is prima maar als trainings kamp is het hier natuurlijk allesbehalve geschikt. Mijn spelers worden trouwens enorm afgeleid door de wel vaart die ze hier om zich heen zien. Dat zijn ze in Suriname helemaal niet gewend. De el lende is dat dit allemaal ten koste van de concentratie gaat. Daar komt nog bij dat we behoorlijk wat pech heb ben gehad met blessures en van een aantal kanten totaal geen medewerking hebben gehad. Het gevolg hiervan is dat de resultaten zeer teleur stellend zijn. Het gaat zelfs zo slecht (Voorwaarts leed onder andere een smadelijke 12-0 nederlaag tegen de Nijmeegse eredivisionist NEC-red.) dat supporters uit Paramaribo al diverse keren hebben opge beld met de vraag wat we hier toch in vredesnaam aan het uitvoeren zijn. Wat we tot nog toe hebben laten zien is een kampioen onwaardig. Echt, we kunnen veel beter. Van daar dat ik erop gebrand ben om vanavond een goed resul taat te behalen tegen Den Haag. Gebeurt dat niet dan is die toernee een grote flop ge worden". Helaas voor Lem mers maar enkele uren later zal zijn ploeg ook door Den Haag worden verslagen. We derom met duidelijke cijfers, 5-0. bezienswaardigheden van Lei den hebben de jongens nog nauwelijks kunnen bezoeken. Maar vanaf morgen hebben ze allemaal tien dagen vrij. De genen die hun familie wensen te bezoeken krijgen daarvoor volop de gelegenheid. De rest kan hier in de kazerne blijven en de stad een beetje gaan be zichtigen. Daarna gaan we met z'n allen weer naar Suri name. Omdat de competitie al weer volop aan de gang is moeten we dan onmiddellijk beginnen met een aantal ach terstallige wedstrijden in te halen. We gaan dus nog een zware tijd tegemoet" Friese staart- en stoeltjesklokken. Zaanse- en Schippertjesklokken. Div. stijlklokken, moderne schoorsteen- en wandklokken. Horloger v. d. Water Haarlemmerstraat 181

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 3