AVRO ZAL JONGEREN VAN ZICH DOEN VERVREEMDEN [/MSI 'prngmm I weekeinde toegelicht Regisseur Geert Popma maakt zich zorgen ZATERDAG 19 AUGUSTUS 1978 dat de directie de medewerkers voor het blok stelt. Het beleid ten aanzien van de radio beinvloedt zeker het beleid ten aanzien van de televisie. Dat kan toch niet an ders? Ze doen trouwens precies als de piloot in een vliegtuig die liever op zijn intuitie afgaat dan op de techniek. De jongens die dat doen, duiken vroeg of laat al lemaal neer" Toppop HILVERSUM (GPD) - Onvrede heerst in elk bedrijf. Waar chefs zijn, wordt gemopperd. Het Hilversumse wereldje werd onlangs opgeschrikt door publicaties in dagbladen dat de leiding van de AVRO (te weten: Siebe van der Zee, algemeen-directeur, en Nico van Vliet, directeur radio) had besloten de programme ring van Hilversum 3 per 7 augustus drastisch te verande ren. De vaderlandse popzender zou, daar waar het de AVRO-corvee op maandag betreft, kalmere muziek gaan uitzenden. De platen van Frank Sinatra, Charles Aznavour en Luis Neefs zouden veel vaker gedraaid gaan worden. Lou Reed, Rolling Sto nes en Blondie moesten een beetje met rust worden gelaten. Het resultaat is, volgens Hilver- sum-3-kenners, verschrikkelijk. Er zit geen lijn in. De AVRO-be- slissing (die al in mei schijnt te zijn genomen) had meer voeten in de aarde dan men zou denken. Medewerkers in vasL dienstver band ervoeren het besluit als de bekende druppel van de al even bekende emmer. Niet alleen bij de radiosectie heer sen angsten. Ook bij de televisie- dienst zijn die er. Voormalig Toppop-regisseur Geert Popma heeft die angsten. Hij wil er over praten. Popma vreest dat de Hil- versum-3-aanpak zal worden doorgetrokken naar de televisie sectie. Rustige, kalme, bedaarde programma's die de grote, grijze middenmoot van het ledenbe stand van de AVRO ongetwijfeld wél zullen aanspreken, maar de jongere leden zeer waarschijnlijk niet zullen pikken. Wanneer via de tv van de winter een pro gramma zal worden uitgezonden rond Rita Hovink, Willy Caron en Will Tura die .verzoeknummers gaan zingen met het Metropool orkest (de kijker mag per brief kaart zijn verzoek indienen) zal er in de diverse bejaardenhuizen met veel plezier worden gekeken. Maar de jongeren zullen knarse tanden. Een voorspelling die van verschillende kanten is te beluis- - Heb je reden aan te Toppop verdwijnt? „Ja, Toppop is een programma van de afdeling „Jeugd". Het is al ja ren het best bekeken programma tussen 7 en 8 uur op de televisie In feite is het half pop, half jeugd Oorspronkelijk was het plan om met Toppop deze zomer door te gaan, maar dat is niet gebeurd Op de afdeling Amusement (offi cieel: gevarieerde programma's - red.) kwam een plaats vrij als re gisseur. Dat was in december 1977. Ik heb toen een memo ge schreven in de geest van: ik wil wel. Binnen een week was het rond dat ik kon verhuizen naar amusement. Maar, en dat vond ik een vreemde zaak, mijn opvol ging bij jeugd kwam niet ter sprake. Ik ben officieel tot 1 mei aangebleven om Toppop af te bouwen. En opeens kreeg ik de indruk dat ze heel blij waren dat Toppop minder mensen kreeg zelfde gesprek, misschien wel in' dezelfde zin, werd er wél ge-: vraagd of ze mijn werk nog èèn jaar wilde'blijven doen. Als regie assistente met toeslag. Kijk, dat is lullig. Of je zegt ja. als directie op een voorstel, of je zegt nee. Dit wat er nu is gebeurd, dit soort dingen doe je niet" Rapport teren. Geert Popma: „De jongens van Hilversum 3 hebben een morele dreun gekregen. De zoveelste die de top uitdeelde. Ik heb dat ook aan Van der Zee gezegd. Ze wil len met hun beslissing suggere ren dat eventuele commerciële bindingen met platenmaat schappijen op die manier kunnen worden tegengegaan. Ik kan je vertellen dat er bij ons geen commerciële bindingen voor komen. Kijk, door dat besluit voel ook ik me aangesproken. Dat patriarchaal beschermen. Witte handen nóg witter wassen Het is de zoveelste keer trouwens Meer Frank Sinatra De jongens van Hilversum III hebben morele dreun gekregen We hebben toen een free-lancer, Bert van der Veer, erbij gehaald en Jessy Winkelman heeft meer organisatorisch werk gekre gen" Jessy was regie-assistente met toeslag. Dat was indertijd prima geregeld van beide kanten. In ja nuari van dit jaar deed ze feitelijk al mijn werk. Ik heb toen voorge steld haar de functie van regis seur-producer te geven. Ze gaf blijk het goed te doen. Het hoofd van de afdeling Jeugd, Henk Lokman, was het met me eens Maar het hele geval werd een sle pende kwestie. Toen ik per 1 mei vertrok was er nog steeds geen oplossing gevonden. Er is toen een gesprek geweest met Ger Lugtenburg (directeur televisie - red.) van zo'n anderhalf uur en in dat gesprek werd door hem ge zegd dat Jessy niet capabel ge noeg was. Ze gingen dus in tegen het advies van Lokman. Twee weken daarna is Jessy met Lok man naar Lugtenburg gegaan en kreeg precies hetzelfde verhaal te horen. En dat mede gezien het feit dat ze niet wisten wat ze met haar zouden doen als Toppop eventueel zou ophouden te be staan. Dat is een morele dreun geweest voor haar. Maar in het- Over Toppop moeten we even terug naar 1977. Popma: „Ik heb toen een rapport geschreven waarin stond dat we af moesten van de Nationale hitparade. De BUMA- lijst was slecht en de AVRO zou weer teruggaan naar het oude systeem: de mensen die kijken, kunnen zelf hun programma sa menstellen. Hun Toppop dus. Ie dereen hier zei ,ja" en we zouden starten per 1 september. Er zou ook een samenwerking komen met de radio. Verder was er de opzet voor het maken van een nieuw jeugdblad. Uiteindelijk is dat plan in de ijskast gekomen en ik heb geen idee waarom. Het was namelijk schitterend: we zouden en samenwerking kunnen heb ben met de Hitkrant. Daar heb ben de mensen van de Hitkrant zelfs een brief over geschreven en een van de directieleden was erg enthousiast. Er is zelfs een dum my (nulnummer - red.) van het blad geweest, zo ver waren we al Het is allemaal afgeremd. Een paar weken geleden heb ik een gesprek gehad met Van der Zee en die zei van niets te weten. Nou .ia". „Mede door mijn vertrek heeft men besloten Toppop toch maar te stoppen in de zomermaanden Men zou zich dan rustig kunnen voorbereiden voor het nieuwe Toppop van september. We had den uitgerekend dat er tussen 1 april en 1 september geen enkele omroep zou zijn, die een soortge lijk programma in zijn pakket zou kunnen opnemen. Er waren na melijk geen studio- en dècorfaei- liteiten. Maar wat gebeurt er? De TROS springt erin metdeTop-50. Dat kost kapitalen. Zeker 60.000 gulden per aflevering. Nou, hoe doe je dan. als AVRO. een goeie zet terug? We zijn samen met de mensen van de radio om de tafel gaan zitten. Uit puur enthou siasme voor het programma kwam toen het idee om tóch maar door te gaan in de zomer. Ik wilde er ook nog wel aan meedoen om ze te helpen. Het plan is meteen van de tafel geveegd. De studio- faciliteiten waren vergeven aan de mensen van het jeugdpro gramma „De Astronautjes". De tegenzet naar de TROS misluk te" den tegen dec ren boos. We hebben integer ge werkt en nooit een reep chocola aangenomen. Dat mag iedereen onderzoeken. Nou, ik ben ervan overtuigd dat dit soort maatre gelen ook de televisiedienst bo ven het hoofd hangt. Toppop komt minder sterk terug, de uit bouw van het programma kun je wel vergeten. Het zou wel eens het laatste jaar kunnen zijn. Ach, het ligt er duimendik bovenop. Prima ideeën worden tegenge houden door de directie, dat past kennelijk in hun kader. Er is dus voor de mensen een onzekere ba sis om te werken. Maar doe dan eens een marktonderzoek, zou je moeten zeggen. Jaja, twee jaar te rug, toen er sprake was van de ontkoppeling lidmaatschap-om- roep-programmablad. wisten ze niet hoe snel ze zo'n bureau moesten inschakelen. Wat bleek? De AVRO stond bekend als een rechtse, oubollige club. De drei ging van de ontkoppeling was snel weer weg en de rapporten gingen meteen in een of andere la bij Van der Zee". „Hilversum-3 nu, ik ga door. Zon der gesprekje vooraf, komt er zomaar een memootje bij Jan Steenmai (chef Hilversum-3,. red.) terecht „We stoppen met de Telefoon-top-5 en we stoppen met de radio- en tv-tip. Wilt u dat even aan uw medewerkers door geven?" ..Waar was het persbericht? Zo'n belangrijke mededeling doe je niet zomaar. Het is een regelrech te blunder van de directie. Op die manier verliezen ze het vertrou wen, zo ze dat nog in voldoende mate zouden hebben. En wat zegt onze nieuwe chef amusement Gerrit den Braber? Heel mooi, hoor: de mensen denken dat een boterham met hagelslag lekker is, maar ze zouden eens een toer- nedos moeten eten. Dus: laten we niet te snel zeggen dat de beslis sing rond Hilversum-3 verkeerd is geweest" Den Braber Over Den Braber zegt Popma: „Hij neemt alles in eigen hand. Alles moet hij weten. Bij zijn beslissin gen moet je je neerleggen. Mijn programmatische inbreng kan ik misschien wel vergeten. Over al dit soort dingen kan ik me erg druk maken. Weetje, er zijn col lega's geweest die hebben tegen me gezegd: Geert, maak je niet druk. Het heeft geen zin. Doe ge woon watje wordt gevraagd. Het is een onverschillig cynische sfeer bij de AVRO". „De vechtlust is weg. Er is een leef tijdsverschil van zo'n 20 jaar tus sen directie en programmama kers. Van der Zee, Lugtenburg, dat soort mensen hebben in hun tijd prima programma's gemaakt naar de normen van die tijd. Maar de normen van dit moment zijn anders en zij zijn blijven stilstaan. Ik wil zakelijk werken en niet in de sfeer van „ouwe-jongens- krentebrood". Die sfeer hangt er momenteel. Maar ze zullen mij in mijn werk niet kunnen pak ken".1-'' Popma beseft terdege dat dit inter view hem zijn ontslag zou kun nen opleveren. ;,Ja, maar ik ben het zat om langer stil te zijn". Vertrouwen De sfeer van de andere kant, belicht door Den Braber: „Ik zou alles in eigen hand hebben? Wel, ik heb een enorm vertrouwen in vak mensen. Ik vind bijvoorbeeld een man als Ordeman een uitstekend regisseur en ik zou me ook niet met zijn regie bemoeien. Dan kijk ik er niet meer zo naar om. Na tuurlijk ga ik wel eens bij de op namen kijken en zo. Ik ben echter iemand die het volste vertrouwen heeft, maar ik ben nogal een wat voorzichtige man als er iemand is, van wie ik de kwaliteiten niet ken. Ik doe nogal gauw iets zelf als ik denk dat dat beter is en dat ik daardoor een beter resultaat krijg. Ik heb goede mensen hier. Ook Popma, een prima jon gen" - Wanneer verdwijnt Toppop? „Ik zal me met hand en tand verzet ten tegen het verdwijnen van Toppop. Maar het is geen pro gramma van mijn afdeling. Je weet, op het stroompje van amu sement dobbert het bootje van de instructie. Je kunt best wel een goede tip brengen tussen het ge- dreutel van de hitparade als er al op die hitparade niet een goed nummer zou komen (soms staan ze er wel op namelijk). Wat dat betreft heb ik de hoop nog niet opgegeven. En bovendien heb ben we nog andere, aardige pro gramma's, zoals Music- Gallery. Ik hoop dat ik mijn collega's van Toppop zover kan krijgen dat ze misschien eens een tip zouden willen geven om naar een ander programma te kijken, zoals Mu sic Gallery" - De sfeer zou niet zakelijk zijn. Vriendjes, gezellig. „Een goede vriendschap is voor mij een voorwaarde; je staat voor el kaar op de bres. Louter technisch kan je niet samenwerken. Ik zie graag deze sfeer dat gaan we sa men effe maken" Integer „Op dit moment heb je dus de „mo ve" op de radio. De medewerkers zouden beschermd moeten wor- Minder Rolling Stones ZATERDAG 19 AUGUSTUS HILVERSUM I VARA 18.00 (S) Vervolg Dingen van de dag. 18.30 Nws. 18.41 (S) VARA s Zomerkwartaal: gevar. progr. (22.30 Nws.) 23.55 Nws. HILVERSUM II 18.00 Nws 18.11 (S) Aktua-magazi- ne. 19.00 (S) TROSS-Country. 20.00 Nws. 20.05 (S) Concert a la carte: klass. wensprogr. 21.15 (S) Woorden in de avond. EO: 21.45 (S) Laat ons de rustdag wijden. 22.45 (S) Postlu- dium: klass. muz.progr. 23.45 (S) Goed Nieuws. 23.55 Nws. HILVERSUM III NCRV: 18.03 (S) Elpee pop special. 19.02 (S) Pers Vers. 20.02 (S) Peter Blom. 22.55 Meded 23.02 (S) Strictly country style. 23.30 (S) Jazztime. 0 02 (S) Late date. 2.02 (S) Nachtexpress. 6.50-7.00 (S) Zondagmorgen. ZONDAG 20 AUG. HILVERSUM I VARA: 08.00 Nws. 08.10 VARA's Zomerkwartaal, gevar. progr. 09.30 HUM. VERBOND: Magazine. IKON: 10.00 Recreatiedienst vanuit Rotterdam. 10.45 Wilde Ganzen. 10.50 (S) De andere wereld van zon dagmorgen... AVRO: 12.00 (S) Muzi kaal onthaal. 13.00 Nws. 13.10 AVRO-Nagazine. KRO: 14.00 Kruis punt, achtergrondinf. over kerk en samenleving. 14.30 (S) De hutsge- klutste kinderspelen. 15.00 (S) Zin in muziek. 16.00 (S) De avonturen van Anatol, hoorsp. 16.20 (S) Van tijd tot tijd, muz.progr. 16.45 Hoe gaat het? progr. voor zieken. ZvK: 17.00 Christ. Gereform. kerkdienst. IKON: 17.58 Wilde ganzen. 18.00 Het Joodse Wereld Muziekcongres. 18.15 Er is ik en er is... NCRV: 18.30 Nws. 18.40 (S) Zondagavondzang. 19.05 Orgelconcert. 19.40 (S) Musica Sacra, gewijde muz. AVRO: 20.30 (S) In de kaart gespeeld, klass. verzoe ken. 22.30 Nws. 22.40 AVRO's Ra diojournaal. 22.50 (S) Gevdr. gram.muz. 23.10 Midzomernachts- droom. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II KRO: 08.00 Nws. 08.10 Overweging. 08.15 Badinerie, klass. muz. 09.00 Nws. 09.10 Waters!. 09.15 Laudatc, gewijde muz. 10,00 Eucharist.vie ring. 11.00 Da Capo: klass. muz. 12.00 Nws. 12.10 Gram.muz. NOS: 12.20 Zorg en hoop, progr. voor Suri naamse Nederlanders. 13.15Tambu, progr. voor Antillianen in Neder land. 13.45 Progr. voor buitenl. werkn. VARA 17.00 (S) Klass. pia- nomuz. 17.30 (S) Eeriijk zullen we alles delen, hoorsp.serie. 17.55 Me ded. 18.00 Nws. 18.15 Dingen van de dag. 18.30 (S) Lichte orkestmuz. 19.00 (S) Met name... Wim, cabaret IKON: 19.30 (S) Brood en spelen. Hilversum 1940-1945, document. rie. 22.30 Gamma van Alpha en Beta, wetensch. magaz. 23.00 (S) Met het oog op morgen. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM III j.d« 5.1966: voor de jeugd. 9.02JS) Juist op zon dag. 10.02 (S) Muziek Mozaiek 11.02 (S) Sportpanorama. VARA. 11.30 (S) Tony van "Verre ontmoet... 12.00 Nws. 12.02 (S) Klink Klaar. 13.00 Nws. 13.02 (S) Muziek uit Studio 1: muzik. show. NOS: 14.00 (S) Langs de lijn: sport en muz. 18.02 (S) NOS- Jazz. Bobthema's en swingsessions KRO: 18.30 (S) Gort en watergruwel. en verz.pl. NOS: 9.00 (S) Vroeg klas siek. 10.00 (S) Musica Religiosa. 11.00 Discotabel-Experimentcel. 12.30 (S) Operamatinee 14.00 Nws. 14.02 (S) Omroeporkest met solisten en omroepkoor, moderne en klass. muz. In de pauze: ca. 14.40-15.00 Pra ten over muziek. 16.00-17.00 (S) Ros trum of composers 1977: naai muziekforum. MAANDAG 21 AUGUSTUS HILVERSUM I TROS: 7.00 Nws. 7.02 (S) Ontbijt- soos (7.30 Nws. 7.41 Aktua. 8.30 Nws. 8.36-8.45 Gym. v.d. vrouw). 10.00 (S) Een oude hit in nieuwe snit. 10.30 Nws. 10.33 Kleutertijd. 10.45 Week inweek uit, inform, progr. 11.40 R.V.U.: Biologische klok en ploe- genarbeid III. VPRO: 12.00 Het VPRO-Forum. 12.26 Meded. 12.30 Nws. 12.40 Lichte grammofoonmuz. 13.00 D. Collete. 14.00 Embargo. 15.00 Radio Vrij Beigie. 15.30 Nws. 15.33 Fantastische vertellingen, kinderprogr. EO: 16.15 (S) Licht en uitzicht. 17.00 (S) Eigenwijs, kinder progr 17.20 OVERHEIDSVOORL.: Uitz. van het ministerie van Finan cien. 17.30 Nws. 1732 Klank- 7.20 NCRV-lied. 7.25 Het Je- woord. 7.29 Te Deum Laudamus, gewijde koorzang. 7.54 Op de man af. 8.00 Nws. 8.11 Hier en nu. 9.25 Van daagmaandag, gevar. progr. 9.35 Waterst. 9.40 Plein plus-minus, in form, progr. 11.OU Nws. 11.03 Muziek in uw straatje. 12.00 Het nuttigen van etenswaren is toegestaan. 13.00 Nws. 13.11 Hier en nu. 13.30 Matinee met de lichte muze. NOS: 14.25 Latijns Amerika in ontwikkeling VIII, do- cum. serie. 14.40 Nederland in Au stralië, docum. NCRV: 15.15 Allegro con spirito, meditatie en muz. 16.00 Nws. 16.03 Van Huis! Uit! muzikaal inform, progr. 17.55 Meded. AVRO: 9 03 (S) De Beukersshow 1 10.03 (S) Arbeidsvitaminen. 11.03 Radiojourn. 11.06 (S) Postbus 700. 12.03 (De van de Graaf Generator. 14.03 Radiojourn. 14.06 (S) De Beu kers show (2) 16.03 (S) De Hit-Vis- ser. (17.02 Radiojourn.) HILVERSUM IV VARA: 7.00 Nws. 7 02 (S) Groot en klein. 9.00 Nws. 9.02 (S) Kinderen een kwartje?, progr. over school en thuis. 9.30Maar we blijven zingen. liedjes, ontstaan in de verdrukking. 10.00 (S) Muziek van formaat: Sam son et Dalila, opera van Saint-Saens. 12.10 (S) Radio Philharmonisch Or kest en solist* klass muz. 13 40 <S) Klein Radiokoor oudeen klass. lie deren. 14.00 Nws. 14.02 Keuren en kiezen. 14.30 (S) Gesprek. 15.00 (S) Strijkkwartet: klass. en moderne muz. 15.55 (S) Muziek van deze tijd(l). 16.25-17.00 (S) Muziek van deze tijd (2). 15.30 - Journaal (NOS) 15.32 - Die wonderlijke dieren, natuurfilmserie (TROS) 15.57 - De geheimzinnige bol, tv-film (TROS) 16.50 - De Mickey Mouse Club (TROS) 17.25 - Sport-Extra (NOS) 18.50 - De Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Calimero (TROS) 19.12 - Lin Chung, tv-serie (TROS) 21.00 - O moeder, wat is het heet, tv-serie (TROS) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Rogue Male, tv-film (TROS) 23.35 - TROS Sport (TROS) 24.00 - Journaal (NOS) NEDERLAND 2 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - De Bereboot (AVRO) 19.05 - De familie Robinson, tv-serie (AVRO) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - Terugkeer van de Saint, tv-serie (AVRO) 21.20 - Televizier Magazine (AVRO) 22.00 - Eens een adelaar, tv-serie (AVRO) 22.50 - AVRO's Sportpanorama (AVRO) 23.20 - Journaal (NOS) ZONDAG NEDERLAND 1 11.00 - Eucharistieviering (KRO) 18.30 - Voorlichting wij en het weer (TELEAC) 19.00 - Journaal (NOS) 19.05 - The Flintstones (KRO) 19.30 - Mozart-Concert door Concertgebouworkest met solisten (KRO) 20.13 - Romanoff en Juliet, speelfilm (KRO) 21.57 - Goeden, slechten en onverschilligen: De Kerk van En geland (KRO) 23.10 - Journaal (NOS) NEDERLAND 2 16.30 - Sport-Extra (NOS) 18.00 - Journaal (NOS) 18.05 - Sport-Extra vervolg, (NOS) 18.35 - Noddy (NOS) 18.50 - Knubbe. kinderserie (NOS) 19.20 - Studio Sport, met om ca. 20.00 trekking lottogetallen (NOS) 20.30 - Journaal (NOS) 20.35 - La Linea (VPRO) 20.38 - All in the family (VPRO) 21.03 - Mutter Kusters fahrt zum Himmel, speelfilm (VPRO) 22.50 - Journaal (NOS) DUITSE TV ZATERDAG 19 AUGUSTUS DUITSLAND I 18.45 Joum. 18.48-19.30 Sportprogr. (Region. progr.: NDR: 19.30 Progr.overz. 19.31 Fay, tv-serie. 20.00 Aktual. 20.15 Partner gesucht, tv-se rie. 20.58 Progr.overz. WDR: 19.30 Sheriff ohne Colt und Tadel, tv-se- rie. 20.15 Actual. 20.45 Der 7. Sinn. 20.50 Amus. en tekenfilm). 21.00 Journ. 21.15 Circusprogr. 22.45 Lot totrekking. Aansl. Journ. Daarna: Meditatie. 23.05 Solaris, sepeelfilm 1.^5-1.50 Journ. DUITSLAND II 14.00 Progr.overz. 14.30 Inform voor Grieken. 15.15 Inform, voor Italia nen. 15.58 Journ. 16.00 Lassie, tv-se rie. 16.20 Inform, sdie. 16 35 Amus.progr 17.00 Muz.progr. 17 59 Bekendmaking van de weekwin- 18.00 Journ. 18.05 Inform, progr. Aansl.: Inform, progr. 19.00 Die Kus te der Ganoven, tv-serie. 20.00 Journ. 20.30 Showprogr. 21.15 Eine zuviel ïm Bett (Move over. Darling), speelfilm. 22.55 Joum. 23.00 Sport progr. 0.20 Der Marshall von Cimar ron, tv-serie. 1.30 Journ. DUITSLAND III WDR: 19.30 Kleuterprogr. 20.00 Journal 3. 20.05 Natuurfilmserie. 20.50 Tekenfilmserie. GEZAM PROGR. WDR-NDR: 21.00 Journ 21.15 Golden Boy, tv-film. 23.05 Filmreportage. 23.50 Gesprek. 0.20 ZONDAG 20 AUG. DUITSLAND I 10.30 Progr.overz. 11.00 Document, serie. 11.30 Inform, serie. 11.45 Kin derprogr. 12.15 Rnsige Traume, Tsjech, speelfilm. 13.00 Journalis tenforum. 13.45 Journ. en week- overz. 14.15 Report. 15.00 Fraulein Robinson, Tsjech, speelfilm. 16.20 Amusem.progr. 1Y.50 Document, serie. 19.35 Document, serie. 19.30 Journ. 19.33 Sportprogr. 20.20 Re port. 21.00 Journ. 21.15 Die Aus- nahme, tv-spel. 22.45 Sportprogr. 23.30 Journ. 23.35 Report. 00.20-00.25 Journ. DUITSLAND II 11.00 Progr.overz. 11.30 Gevar. progr. Aansl.: The Entertainer, speelfilm. 13.00 Concert. 13.50 We tensch. magaz. 14.00 Journ. 14.02 Act. en muz. 14.25 Weekkroniek. 14.45 Strandpiraten. tv-serie. 15.10 Heidi, tekenfilmserie. 15.35 Docu ment. serie. 16.05 Journ. 16.10 Ver slag Aktion Sorgenkind. 16.15 Sportprogr. 18.00 Joum. 18.02 Sportprogr. 19.00 Relig. progr. 19.15 Mondbasis Alpha 1. TV-serie. 20.00 Journ. 20.10 Politiek overz. 20.30 Filmreport. 21.15 Progr.fragm. 22.00 Journ. en sport. 22.15 Amu sem.progr. 23.25 Filmreport. 00.05 Joum. DUITSLAND III WDR 19.30 Kleuterprogr. 20.00 Joum. 20.05 Kinderserie. Gezamenlijk pro- i NDR 3 en WDR 3: 21.00 21.15 Report. 22.00 Die ge- BELGISCHE TV ZATERDAG 19 AUGUSTUS 18.35 Kleuterprogr. 18 40 Jeugdfilm. 19.25 Cultur. progr. 19.30 Lottotrek king, Meded. en Morgen, 19.45 Journ. en sport. 20.20 Amus.progr. 21.00 Klass. muz. 22.10 Possessed, speelfilm. 23.20 Journ. ZONDAG 20 AUG 14.00 Nwsoverz. voor gehoorge stoorden. 14.30 Kleuterserie. 14.55 Sport. 15.85 Document. 16.25 Sport. 16.40 Tekenfilm. 17.00-18.30 Paarde- sport. 18.45 Kleuterserie. 18.50 l'Ile mvsterieuse, tv-serie. 19.43 Meded. 19.45 Journ. 20.00 Sport. 20.30 Amu sem.progr. 22.00 All creatures, great and small, tv-serie. 22.50-23.30 Journ. en sport. Morgenavond Peter Ustinovsfilmversie van zijneigi toneelstuk ,JRomanoff and Juliet" op het KRO-scherm. Met deze omroep dus naar een nog maar juist door de grootmachten ontdekt dwergslaatje waar Ustinov, die ook nog de hoofdrol voor zijn reke ning nam, als komisch president niet voor een gat te vangen is, maar wél zwaar op de proef wordt gesteld.Om invloed in het kleine landje te verkrijgenbieden de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie tegen elkaar op met materiele gaven. Waar niemand echter op gerekend had: Cupido laat zich van zijn roze wolkje zakken om met superieure minachting voor het politieke prikkeldraad zijn pijlen te richten op de zoon van de Russische ambassadeur en de dochter van diens Amerikaanse collega. Leiden in last natuurlijk, want Ustinovs stuk dateert nog uit de tijd van de koude oorlog Maar de liefde heeft nog altijd gewonnen. Sandra Dee. John Gavin. Akim Tamirojfen John Phillip spelen de andere lux)fdrollen in dit zwaar romantische blijspel, waarvoor de KRO om 20.13 uur op Nederland 1 de aandacht vraagt. De KRO-televisie zendt morgenavond een Mozarl-coneert uit. Het is een opname van een concert in het kader van het Holland Festival, dal werd gegeven door het Concertgebouw Orkest o.l.v. Hans Vonk, met solistische medewerking van Klhj Ameling, so praan. en Irwin Gage. piano. Op het programma staan de ouverture "Idomeneo" KV 306. de aria "Voi avetc un cor fidele' KV 217Rondo m D gr. t KV 3H2. voor piano en orkest.en Recitatief en Rondo "Cliio miscordi d i lef" KV 505, voor sopraanobligaat piano en orkest. (Ned. 19 J0 uur).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 5