Reünie-concert van de 'Pretty Things' Morgen gesloten. Popfestival in het Zuiderpark gaat niet door :(^ygndaag^ toegelicht r/HÖl mgmmma i Vlaamse televisie vijfentwintig jaar DINSDAG 4 JULI 1978 RADIO - TV - KUNST PAGINA 5 Zaterdag in Alphens jongeren centrum ALPHEN AAN DE RIJN - Alphen staat het komend week einde een bijzonder evenement te wachten. In Midas het jongerencentrum treedt zaterdag de groep The Pretty Things op, één van de belangrijkste formaties uit de woe lige jaren zestig. Iets wat gewijden in de muziekwereld voor onmogelijk hielden is nu toch gelukt: een reünie-op treden dat mogelijk het begin kan zijn van een nieuwe internationale loopbaan. Dank zij Alphenaar Piet Démoet (31), die er de afgelopen maanden in slaagde de zaak op poten te zetten. Voor degenen die de roemruchte jaren zestig niet meer in het hoofd hebben zitten, nog even n het kort de voorgeschiedenis. Kort nadat het fenomeen The Beatles is geboren, richt solo-gi tarist Dick Taylor een andere formatie op die wereldfaam zou gaan verwerven: The Rolling Stones. Toch kan Taylor daar zijn draai niet vinden. Hij verlaat de groep om een nieuwe formatie op te richten: The Pretty Things. Dat is eind 1963. De groep blijkt van meet af aan een succes en schiet als een komeet omhoog. Wekelijks duikt de naam van The retty Things op in muziek- en dagbladen, waarbij de "lange" haren het handelsmerk worden. De ouderen roepen er schande van en het harde rauwe Pretyy- Things-geluid wordt het symbool voor alles wat verderfelijk is. Aan elk optreden gaat een golf van publiciteit vooraf, waar menig hedendaagse punkgroep jaloers op zou zijn. The Pretty Things vinden gehoor bij degenen, die Beatles en Rol ling Stones nog veel te zoet en lief vinden. Het eerste succesvolle Pretty-Things-ge weld. "Road Runner" prijkt zeventien weken lang op de eerste plaats van hit parades in vele landen. "Cry to me" houdt het tien weken aan de top uit. Een voor die tijd unieke gebeurtenis, dat slechts door The Beatles werd geëvenaard. Het aantal singles dat de groep van de persen doet rollen is ontelbaar. Het aantal elpees van 's werelds eerse punkgroep loopt in de tien tallen. In 1967 zijh de grootste successen voorbij. Drie formatieleden stappen op. Op richter Dick Taylor en zanger Phil May blijven met de brokken achter. De drie nieuwe collega's die worden aangetrokken slagen er maar zeer ten dele in het Pret- ty-Things-geluid terug te vinden. In 1971 vertrekken Dick Taylor en Phil May teleurgesteld. Dan gaat het snel bergafwaarts met de groep. Bijna jaarlijks verandert de bezetting. The Pretty Things zijn dezelfde niet meer het publiek laat het afweten en de eens zo bekende groep raakt in de vergeteltheid. Totdat Alphenaar Piet Démoet, een groot Pretty-Things-fan, nieuws gierig wordt naar wat er met de mensen is gebeurd die oorspron kelijk deel uit maakten van de formatie. Die nieuwsgierigheid mondt uit in een bezoek aan Phil May. Die weet onder meer te melden dat Dick Taylor de kost verdient als vrachtwagenchauf feur, dat Brian Pendeltan bank bediende is geworden en dat Viv Prince door het leven gaat als al coholist. John Stax is geëmi greerd naar Australië. Bassist Wollie Allan is de enige die "nog wel eens iets doet in de muziek" Phil May blijkt wel te voelen voor een reünie-optreden. Stad en land worden afgebel. Een aantal leden is te achterhalen, anderen worden nog steeds "gezocht". In elk geval blijken genoeg oud-le den bereid mee te werken aan een reünie-optreden om een goede basis te hebben voor een ge slaagde terugkeer. Dat is het resultaat van maanden lang hard werken: Alphenaar Piet Démoet staat borg voor een stuk organisatie van de bovenste plank. Een stuk werk waar hij met recht trots op is. Enthousiast zet hij het programma uiteen, dat werkelijk elke minuut van de da gen dat de groep in Nederland is, gevuld is. Zaterdag gaat de groep zich in Alphen bezig houden met het signeren va zojuist opnieuw uitgebrachte langspeelplaten trips Voorts staat een trip naar Amster dam en Rotterdam op het pro gramma, met 's-avonds als afslui ting het reünie-optreden, waar veel prominente figuren uit de Nederlandse popwereld worden verwacht, alsmede een groot aan tal nieuwe en oude Pretty- Things-fans. Zaterdag moet blij ken of de groep "terug van weg geweest" is. Dan ook moet blij ken of het niet 1 te ruim bemeten jongerencentrum Midas bere kend is op de grote stroom be zoekers die wordt verwacht. Santana laat het afweten DEN HAAG - Het popfestival op zondag 9 juli in het Haagse Zui derpark gaat niet door. Het festi val is afgelast nadat bekend werd dat de groep Santana niet naar Nederland komt. De annulering van deze groep houdt verband met het feit, dat een in Rusland voor deze week georganiseerd popfestival geen doorgang vindt In een veel eerder stadium had den The Beach Boys al laten we ten niet naar Den Haag te zullen komen. Al met al een zware te genslag voor het Zwolse organi satiebureau Circle, temeer daar er in de voorverkoop al vele dui zenden kaarten waren verkocht Volgende week donderdag, 13 juli, begint om 9 uur de seizoenopruiming. Om alles goed te kunnen voorbereiden is de Bonneterie morgen 5 juli de hele dag gesloten de BONNETERIE Gravenstraat/Buitenhof, Den Haag LEIDEN - Het Senior-korps van Kunst en Genoegen (K G) zal zaterdag a.s. naar Kerk rade afreizen, om daar deel te nemen aan het internationale muziek-concours, dat steeds om de vier jaar wordt gehou den. K G doet zowel mee aan de mars- en showwed strijden; voor die dag heeft K G de moeilijke taak om beide onderdelen binnen twee uur af te werken in het programmaschema. In de marswedstrijden nam K G ook al deel in de jaren 1962 K en G naar Kerkrade en 1966; het laatst genoemde jaar betekende een hoogte punt, omdat toen K G met de allerhoogste nationale- en internationale eer ging strij ken. De bezetting, waarmee K G naar Kerkrade gaat, verschilt wezenlijk van die van 1966 O.a. nu 12 slagwerkers, 6man trombone-sectie, 5 tuba's, 6 saxen, 3 sousafoons, in de klein kopersectie 22 trompet tisten, 12 grote fluiten, 18 pi- collo's, bekkens, grote trom. Voor het bezoek aan Kerkrade heeft het bestuur van K G een speciale trein gereser veerd bij de Nederlandse Spoorwegen. De bekende liedjeszanger Demis Roussos en zijn vrouw Dominique hebben gisteren in een kerkje in een dorp bij Athene hun zoontje Cyril laten dopen. Op de foto het echt paar Roussos met kind bij het verlaten van de kerk De Vlaamse televisie (BRT) zal in de tweede helft van het jaar met een groot aantal evenemeten het zilveren bestaan vieren. Evenals op 31 oktober 1953, toen de teievisie in Vlaanderen haar in trede deed, zal op 31 oktober van dit jaar het stuk „Drie dozijn rozen" worden op gevoerd, ditmaal- echter in kleur. De volgende maand al zullen vijf Vlaamse provincies deelne men aan een wed strijd voor het beste tv-programma. Dit programma zal al leen met eigen men sen uit de betrokken provincie gereali seerd mogen wor den. De hoofdprijs in deze competitie is een televisie-reus, die onderdeel zal zijn van alle optoch ten in Vlaanderen. Voorts wordt op 5 au gustus in Oostende een televisie-volks feest gehouden met tal van bekende Belgische sterren. Het evenement wordt rechtstreeks uitgezonden. In de herfst komt er een kwis op het scherm, waarbij de vragen zijn gericht op he den en toekomst van de televisie. Kijkers komen aan het woord in de „Beter weters", een pro gramma met de bes te, gekste en eige naardigste sugges ties over hoe het ge zicht van de Vlaam se televisie er uit zou moeten zien. Op 26 oktober wordt een groot galaconcert uitgezonden. In vier documentaire programma's wordt het medium televi sie doorgelicht en een uiteenzetting gegeven over het programmabeleid van de Vlaamse te levisie. De mooiste meisjes uit de hele wereld zijn in het afgelopen weekeinde in Mexico aange komen om er mee te dingen naar de title van Miss Heelal. Sommige meisjes waren na een lange vlucht van Miami met grote vertraging op het vliegveld van Mexico-Stad aangeko men, waar ze niettemin door horden fotografen werden opgewacht. Op defotov.l.n.r: miss Zwitserland, miss Libanon, miss Oostenrijk eti miss Italië. NEDERLAND I 18.15 - Tour de France (NOS) 18.50 - De Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Pluk en Plok (EO) 19.05 - EO-kinderkrant (EO) 19.30 - De Waltons (EO) 20.20 - Vader, vergeef het hun (EO) 20.40 - De Perzische koningsweg (EO) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Mens in wording (NOS) 22.50 - Journaal (NOS) NEDERLAND II 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Calimero (TROS) 19.12 - De TROS Top 50 (TROS) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - Te land. ter zee en in de lucht (TROS) 21.30 - Aktua TV (TROS) 22.15 - Ik, Claudius (TROS) 23.20 - Journaal (NOS) TV-WOEi\SDAG NEDERLAND 1 15.30 - Toverpotlood, gevarieerd kinderprogramma (NCRV) 16.25 - Spel zonder grenzen (NCRV) duitse tv DINSDAG 4 JULI DUITSLAND I 18.00 Kinderprogramma. 18 50 Journaal. (Regionaal progr. NDR: 19.00 Die Vogel im Park von Meiji Jmgu. 19.30 Actualiteiten. 1945 Kleuterprogr. 19.55 Die Vogel im Park von Meiji Jingu. 20.25 Regio naal magazine. 20.59 Programma- overzicht WDR: 19 00 Programma informatie. AANSLUITEND. Bom- bastus Ballmann. 19.15 Der Un- sichtbare. 20,15 Actualiteitenmaga zine. 20,45 Informatief progr 21.00 Journaal. 21.15 Spelprogr. 22.00 In formatief progr. 22.45 Detektiv 4.00 DUITSLAND II 18.00 Journaal. 18.10 Spuk im Haus. 18.35 Actualiteiten en muz. 19.20 Te kenfilm. 19.40 Tekenfilm. 20.00 Journaal. 20.30 Grune Nuss. 22.00 Actualiteiten. 22.20 Reportage. 23.10 Der holzgeschnitzte Prinz. 23.55 Journaal. DUITSLAND III WDR WDR; 19.00 Kleuterprogr. 19.30 TV- cursus algebra. 20 00 Journal 3.20.15 Filmreportage. GEZAMENLIJK PROGRAMMA: 21.00 Journaal. 21.15 Doe. serie. 22.00 Washington - belgische tv DINSDAG 4 JULI BELGIË VLAAMS 18.50 Kleuterprogr. 18.55 Jeugdpro gramma. 19.35 Mededelingen en Morgen. 19.45 Journaal. 20.15 Amu- sementsprogr. 20.45 Doe serie. 21 35 Buren. 22.40 Journaal. Met ingang van vanavond herhaalt de NOS-televisie "De mens in wording(The Ascent of Man), een uit dertien afleveringen be staande serie van de BBC. die de culturele revolutie van de mens als onderwerp heeft. De reeks programma's.eerder uitgezonden in 1974.opent met na te gaan wat de unieke gave van de mens. de mogelijkheid om vooruit te zien en de fantasie, hebben teweeggebrachtEr wordt ingedaan op zijn anatomie en fysiologie die hebben geleid tot tiet recht op lopenVerder wordt dan in elke aflevering stap voo stap gevolgd welke uitvindingen de mens allemaal heeft gedaan: de ontdekking van de mogelijkheid om voedsel de verbouwende onderwerping van de dieren, het gebruik van gereedschappen .het begin van het veroorzaken van chemische processen. Zo belandt men vervolgens in de ontwikkeling van kunst en wetenschap, de industriële revolutie en tenslotte in de verwor venheden en rampen van deze eeuw. De BBC mocht voor deze serie als eerste opnamen maken in de geheime archieven van het Vaticaan. waar een complete recon structie van het proces tegen Galilei berust. Een ander primeur wordt gevormd door opnamen van Bachtari-stammen in het za- grosgebergte in Perzië. waar zelden een westerling is geweest. Het eerste deel. Een collage van mensen dier", wordt vanavond van 21.55 tot 22.45 uur via NEderland 1 uitgezonden en is gewijd aan de allereerste dagen van een wezen, dat niet langer als een antiloop of een cheetah in het landschap figureerde, maar als jager, herder, landbouwer en architekt de wereld van zijn eigen merkte kens voorzag, ging herscheppen. •k DeE.O.zendt vanavond (20.40 uur.Nederland 1de eerste afleve ring uit van de vijfdelige documentaire serie "De Perzischeko- ningsiveg" uit. In de bloeitijd van hel Perzische rijk. duizenden jaren geleden, liep erdoor eit onmetelijke gebied een hoofdweg van meer dan drieduizend kilometer. Herodotus noemde deze weg de Perzische Koningsweg. Bij nacht en ontij spoedden zich koeriers van de Perzische koning langs deze weg tussen de steden Sardis en Susa. Het begin- en eindpunt van de weg staan vast. maar r be slaan bij geschiedkundigen meningsverschillen over de verdere route van de weg. Dit was voor de Amerikaanse ontdekkingsreizi ger Victor von Hagen aanleiding een expeditie te organiseren die het raadsel moet oplossen DINSDAG 4 JULI HILVERSUM I 18.30 Nws. 18 41 Per Saldo. ZE VENDE DAGS ADVENTISTEN 19.00 De stem der Hoop NOS 19 15 (S) Aceoord. AVRO 20.30 (S) Operet tefragmenten. 21.10 Zeg er maar "ns wat van, informatief progr. 21.40 De Ie-Show 21.45 De Wie-Show. 21.50 De Waai-Show. 21.55 De Weg-Show. 22.00 (S) The Skymasters, lichte or- kestmuz. 22.30 Nws. 22.40 Radio journaal. 22.55 (S) Easy Listening. 23.55 Nws. HILVERSUM II 18.00Nws KRO 18.11 Echo. 18.30(S) Op vleugels, pianoimprovisaties 18.50 Verkenning 19.00 Soms heelt 't licht een andere kleur. 19.30 (S) Zin in muz 20.00 Nws. 20 05 Overwe ging. 20.15 Bel Canto op de zomer avond. 21.00 (S) Spektakel-Theater; Het wonder van Jeruzalem. 22.00 (Sj Lsalle-kwartet. NOS 23.00 (S> Met het oog op morgen 23.05 Aktualitei- tenoverzicht Radio-TV 23.10 De krant van morgen. 23.20 Den Haag vandaag. HILVERSUM III (18.03-18.10 De vacaturebank). (Tus sen 18.00 en 19.00 Tour de France). VARA 19.02 (S) Poprekonstruktie 20.02 (S) Nashville. 21.02 (S) Pop- donder. 22.55 Mededelingen 23 02 (S) Randy Newman concert 0 02 (S) Nacht-drie-draai. 2.02 (S) Peter Hol land. 5 02 (S)Truck. 10.03 NOS: Tour de France. TROS: 7.00 Nws. 7.02 Ontbijt-Soos (7.30 Nws. 7 41 Aktua 8 30 Nws 8 36 Gym. v.d. vrouw). 10.00 (S) Lichte orkestmuz. 10.30 Nws. 10.33 (S) Kom eens langs in Scheveningen. 11 45 (S) Cafe-Chantant. 12.26 Meded. voor land- en tuinbouw 12.30 Nws. 12.41 Aktua II. 13.00 (S) Raad een (S) Als dat z (15.30 Nws.) 16.30 (S) KernDunt. gesprekken OVERHEIDS- VOORL 17.20 Mens en samenle ving. TROS: 17.30 Nws. 17.32 Ak- HILVERSUM II VARA; 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgym. 7 20 VARA's Zomerkwartaal, ak- tual. inform, en muz. (8.00 Nws.) NOS: 9.20 Je moet wat worden, do- cum. serie. 9.35 Waterst. VARA: 9.40 VARA's Zomerk wartaal, service progr. met muz. (11.00 Nws.) 13.00 Nws. 13 11 Dingen van de dag. 13.30 Oude schoolliedjes 14 35 Grammo- foonmuz 14 00 VARA's Zomer kwartaal; inform progr. 15.30 Ope- retteprogr. 16.00 Nws. 16 03 De draak B.B. en de onderwereld, hoor spelserie. 17.00 (S) Muziek uit de film en musical. 17.55 Meded. HILVERSUM III KRO: 7.02 (S) Drie op je boterham. 9 03 (S) Pep op drie NOS: 10.03-10 06 Tour de France 11.03 (S) Drie draait op verzoek. 12.03 (S) Drie tussen de middag. NOS: 14.03 Tour de Fran- HILVERSUM IV NCRV 7 00 Nws 7 02 Het levende woord. 7. (S) Te Deum Laudamus 7 30(S) Preludium 9 00 Nws 9 02(S) Vivaldi vocaal 10 00(S)Orkestpalet: Rotterdams Philharmonisch Or kest 11 20 (S) Platenleuws 12 00 (S) eert 14.30 (S) Klavecimbelmuziek. 15.00 (S) In de schaduw van de mees ters: werken van Anton Rubinstein. 16 00 (S) In kleine bezetting: strijk kwartetten. 16.40-17.00 (S) Muziek van eigen tijd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 5