Honderden kilo's hasj opgespoord Kerkeraden krijgen brief over polio Molukkers willen een eigen Russel-tribunaal toegeHcht Camping voor naturisten Waarde miljoenen guldens Politieman Inentingsbewijs Antilliaans statenlid stelt vragen over corruptie op St. Maarten gewond bij vechtpartij Olie op stranden (W)v_andaag^ [\^\Mogramma i MAANDAG 3 JULI 1978 BINNENLAND DEN HAAG (GPD) - De Badan Persatuan, de Molukse Een heidsbeweging waarvan de Asser predikant ds. Metiary voorzitter is, heeft het plan om een tribunaal in het leven te roepen dat de on derdrukking van de Molukkers en andere minderheidsgroepen in Indonesië aan de kaak moet stellen. Vooraanstaande hoogle raren in internationaal- en vol kenrecht zullen worden gevraagd in dit tribunaal zitting te ne men. Dit tribunaal, dat volgens een Mo lukse woordvoerder vergeleken kan worden met het Russel-tri- bunaal, dat zich ten doel stelt de mensenrechten in de wereld te waarborgen, zal ook de Neder landse houding ten aanzien van de rechtmatigheid van het RMS- streven moeten onderzoeken. De resultaten van hoorzittingen van het tribunaal zullen in een rap port worden samengevat en on der de aandacht worden gebracht van internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties of de Organisatie voor Afrikaanse Sta ten. Het plan om zo'n tribunaal op te richten, werd twee weken gele den gelanceerd door een Molukse afvaardiging onder leiding van ds. Metiary, op een congres over minderheden dat georganiseerd werd door studenten van de Westberlijnse Vrije Universiteit. De Molukse leider ir. Manusama en de wijkhoofden van de Moluk se woongemeenschappen in Ne derland hebben het initiatief van Metiary toegejuicht. Ir. Manusama zinspeelde vorige week al op de oprichting van zo'n tribunaal, tijdens een "persconfe rentie in Capelle aan de IJssel, waarin hij het vertrek van de vier Molukse leden van de gemengde commissie-Köbben bekend maakte. De vier Molukkers von den dat de regering alle adviezen van de commissie naast zich neer had gelegd. Manusama verklaar de dat „het beleid van de regering niet deugde" en dat hij dat via de internationale contacten bekend zal maken. De commissie-Kobben, die na het uitstappen van de vier Molukkers zo goed als niet meer bestaat, heeft intussen haar derde en laat ste nota aan de coördinerend mi nister voor Molukse zaken - Wie gel - gezonden, die het op zijn beurt aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De twee belangrijk ste conclusies van de nota zijn, dat er onder de Zuidmolukkers in Indonesië een „Zuidmoluks be wustzijn is dat niet valt te ont kennen"; en anderzijds dat „er grote algemene onvrede bestaat over de rechtsonzekerheid, het centralisme en de corruptie van het huidige door militairen be heerste bestuur van Indone- De nota is gebaseerd op bronnen onderzoek en getuigenverklarin gen. Volgens de commissie krijgt het Zuidmoluks bewustzijn ge stalte in uiteenlopende politieke opvattingen, zoals verlangens naar onafhankelijkheid en de wens naar autonomie binnen het Indonesische staatsbestel". In de nota constateert de commissie voorts dat het RMS-ideaal geen rol van betekenis meer speelt op de Zuid-Molukken. Slechts on der de oudere Molukkers van christelijke kom-af, die in 1950 hebben gevochten voor een RMS, leeft die gedachte nog wel. Ir. Manusama verklaarde geen waarde te hechten aan die nota. „Het is belachelijk om de politie ke stemming te peilen in een land dat bezet is. Je gaat in Rusland toch ook niet onderzoeken ol daar de vrijheidsgedachte leeft. Voor een buitenstaander is dat niet na te gaan. Daarom heeft die nota voor mij niet de minste waarde", aldus de RMS-lei- der. Steun voor NS Schiphollijn snel afbouwen DEN HAAG (ANP) - De Schip- holspoorweg moet zonder vertraging worden afge bouwd. Dit liet de Provinciale Raad voor de Ruimtelijke Or dening van Zuid-Holland we ten nadat de Nederlandse spoorwegen om een oordeel had gevraagd, nu minister Tuynman van verkeer beslo ten heeft de financiële mid delen uit te smeren. Hierdoor zou het gedeelte Schiphol-Leiden later ge reedkomen dan in 1981, zoals de oorspronkelijke bedoeling was. Zuidhollandse Raad voor Ruimtelijke Ordening vindt dat onaanvaardbaar voor de verdere ontwikkeling van het openbaar vervoer in de Randstad, een standpunt dat de provinciale staten van Zuid-Holland op 19 mei ook al hadden ingenomen. Mét de uitspraak van de Pro vinciale raad krijgt N.S. de steun van alle organisaties die in de raad vertegenwoordigd zijn, zoals kamers van koop handel, Nationale Woning raad, werkgeversorganisaties en vakbeweging, en ook de A.N.W.B. stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieude fensie en stichting Recreatie. Staatssecretaris vraagt om heroverweging DEN HAAG (ANP) - "Wanneer een besmettelijke ziekte zich door ons land verspreidt, is het voor alle inwoners van belang, de kans op besmetting zoveel mogelijk te verminderen. In dit opzicht dragen wij allemaal een verantwoordelijkheid. LELYSTAD (ANP) - In de zui delijke Flevopolder is afgelo pen zaterdag een nationaal naturistenterrein geopend door prof. dr. ir. R.H.A. van Duin, directeur van de rijks dienst voor de IJsselmeer- polders. De naam van het ter rein is 'Flevonatuur'. Het is meer dan dertig hectaren groot en is gelegen midden in het Hulkesteinse bos, een 110 hectare groot staatsbos in de zuidelijke Flevopolder ter hoogte van Nijkerk. Dit nationaal naturistenterrein, dat door particulieren is op gericht, heeft vijftien miljoen gulden gekost. Flevonatuur krijgt 170 bungalows, waar van er reeds zeventig zijn ge bouwd, en biedt verder plaats aan 265 caravanplaatsen. Dit wordt het grootste naturis tenterrein in Nederland en is voor iedereen toegankelijk. Het is een zomer- en winter- recreatieoord voor zonlief- hebbers, bungalowbewoners, caravanbezitters en kam peerders. Flevonatuur bezit een zwembad dat 's winters overdekt en verwarmd en 's zomers een openluchtbad is, een meer en andere camping voorzieningen. ZANDVOORT (ANP) - Vakantiehoudend Nederland moet zich door een bar slecht begin van de zomer worstelen. Zeker tot woensdag zullen deze kampeerders moeten huizen in klamme en doorweekte tenten. Volgens de weerberichten zou daarna een kleine kans op verbetering zijn. De roesten de parasol maakt het er allemaal niet vrolijker op. De beslissing die Wij nen wel of niet te laten geldt niet alleen voor onszelf maar ook voor ons gezin en de mensen met wie wij omgaan Wanneer zou worden besloten alsnog tot vaccinatie over te gaan, wat op eenvoudige wijze en zon der risico kan geschieden, kan veel lijden en verdriet worden voorkomen" ROOSENDAAL (GPD) - Een gezamenlijke actie van politiekorpsen in de ge meenten Roosendaal en Nispen, Dordrecht, Rot terdam en Den Haag, heeft in het afgelopen weekein de een van de grootste hasj-vangsten opgeleverd die Nederland tot nu toe heeft gekend. In totaal werd 1630 kg opgespoord, met een groothandels waarde van ruim 2 miljoen De"z^*'kwam':wijdaBg':mTd1dag worden vertienvoudigd wanneer het gaat om de waarde als de drugs een maal via de dealers bij de gebruikers terecht zijn ge komen Het grootste deel van de buit kwam voor de dag in een opslagplaats in Roosendaal, waar 1400 kg hasj werd aangetroffen. In totaal wer den bij deze acties in de vier ge meenten zeven mensen gearres teerd, van wie er inmiddels èèn vrijheid is gesteld. Daarnaast zijn vrijdag in Rotter dam nog aangehouden de 56-jari- ge mevr. B. van A. en haar 31-jari ge zoon R. van A. uit de Maasstad, bij wie 30 kg hasj werd aangetrof fen. In Den Haag werden gearres teerd de 25-jarige P. K. en de23- jarige T. L., die in het bezit waren van 100 kg hasj. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Dit schrijft mevrouw Veder-Smit, staatssecretaris van volksge zondheid in een persoonlijke brief aan vijf kerkgenootschap pen. waarin zij haar grote be zorgdheid uit over de verontrus tende ontwikkeling van de polio epidemie. De brief is gericht aan de kerkeraden van de gerefor meerde gemeenten in Nederland en Noord-Amerika, de Gerefor meerde bond in de hervormde kerk, de oud-gereformeerde ge meenten en de christelijk gere formeerde kerken. Respect 'Met respect voor het eigen gewe ten van degenen die bezwaren hebben tegen vaccinatie", doet de staatssecretaris niettemin een beroep op de kerkeraden. deze bezwaren nog eens ernstig te overwegen. Zij schrijft dat de huidige epidemie zich inmiddels uitstrekt van Zeeland tot in Overijssel en het aantal patiënten de zeventig is gepasseerd. Er zijn volgens de staatssecretaris sterke aanwij zingen dat reformatorische scholengemeenschappen met leerlingen uit. vele omringende gemeente een rol hebben ge speeld bij de verspreiding van het poliovirus. Tot schoolsluiting is niet besloten, omdat er, als er een leerling met polio wordt gesig naleerd, al een belangrijke ver spreiding van het virus is opge treden. Mevrouw Veder herinnert aan de polio-epidemie in Staphorst, in 1971, waar toen maar ongeveer de helft van de kinderen was gevac cineerd. Sindsdien is het inen tingspercentage in Staphorst tot boven de 80 opgelopen en heeft er zich nog maar een enkel spora disch geval voorgedaan. gulden. Volgens een zegsman van de politie moet dit bedrag echter WILLEMSTAD (ANP) - In de An tilliaanse Staten zijn vragen ge steld naar aanleiding van uit spraken van het Nederlandse kamerlid Van Zeil (CDA) over mogelijke corruptie op St. Maar ten en het gebruik van een geïm proviseerde landingsbaan op Aruba voor het smokkelen van drugs. Van Zeil was lid van de Nederland se parlementaire delegatie, die onlangs een werkbezoek bracht aan de Nederlandse Antillen. Re centelijk zei hij uit betrouwbare bron vernomen te hebben, dat "op Aruba een racebaan voor au towrakken als landings- en start baan wordt gebruikt door za- kenvliegtuigjes die per schip uit Zuid-Amerika aangevoerde drugs overvliegen naar Noord- Amerika'. Bij het schetsen van de situatie op St. Maarten nam het kamerlid het woord "maffia-praktijken" in de mond: EEN kadaster op het ei land ontbrak volgens hem, waar door ongecontroleerde grond- verkopen aan buitenlanders mo gelijk zouden zijn. Het Antilliaanse statenlid Wilson Godet van de Arbeiderspartij "Frente Obrero" wil nu van mi nister Chance van justitie weten of deze de beschuldigingen van Van Zeil wil onderzoeken en zonodig maatregelen wil nemen. Godett vraagt minister Chance verder of hij bereid is gerechtelij ke stappen te ondernemen tegen Van Zeil als diens uitlatingen ook meer enige grond blijken te mis- het rollen tijdens een verkeers controle op Rijksweg 16. De ge meentepolitie van Dordrecht vond toen in de kofferruimte van een personenwagen, die werd be stuurd door de 37-jarige E. van A. uit die gemeente, 100 kg hasj, verpakt in vijf blikken van 20 kg. Van A., die ontkende iets van de hasj af te weten, is ingesloten. Toen de Roosendaalse politie vrij dag door de collega's uit Dor drecht was getipt over de aan houding van Van A., ging de poli tie over tot huiszoeking in een opslagplaats bij de woning van de 38-jarige Marinus van de B. Daar werden 70 blikken van 20 kg hasj aangetroffen. Van de B. en zijn echtgenote werden aangehou den. De vrouw is in de loop van vrijdagavond weer vrijgela ten. WIELRENNEN - De Zwitser Ri chard Trinkler heeft gisteren de wielerronde van Oost-Zwitser land op zijn naam geschreven. De laatste etappe leverde een zege op voor zijn landgenoot Gilbert Glaus. De Nederlander Paul Maas werd op 36 seconden twee de. WIELRENNEN - Jos Schipper heeft gisteren een profwieler- koers over 100 km in Kruiningen gewonnen. Martin Havik werd tweede en Adrie van Houwelin- gen derde. CASTRICUM (ANP) - Bij een vechtpartij tussen een groep Molukse jongeren en politie af gelopen zaterdagavond in Castri- cum is een politieman gewond geraakt. Een van de jongeren, die bij een worsteling een dienstpi stool had weten te bemachtigen, heeft geschoten op een dienst wagen maar verwondde hierbij niemand. De vechtpartij is vermoedelijk ont- staan naar aanleiding van gegooi met bierglazen in een café. De rijkspolitie, gekomen om de orde te herstellen, werd geconfron teerd met een groep van vijftien Molukse jongeren. Na de vecht partij wisten zij te ontkomen, maar in de loop van zondag heeft de politie acht van hen weten aan te houden. Vijf van de jongeren zijn ingeslo ten. Naar de anderen wordt nog gezocht. De politieman die tij dens de vechtpartij gewond is ge raakt is behandeld in een zieken huis. Hij had een hoofdwond op gelopen. Nederlanders hebben beslist geen bewijs nodig dat zij zijn Ingeënt tegen polio, wanneer zij de grens willen overschrijden. Met deze geruststellende mededeling voor vacantiegangers heeft een woordvoerder van het ministerie van volksgezondheid gisteren geruchten hierover ontzenuwd. Het ministerie heeft Geïnformeerd in Frankrijk, Engeland. Ierland, West-Duitsland en België naar de noodzaak om een dergelijk be wijs te bezitten. Bovendien is de wereldgezondheidsorganisatie geraadpleegd. Daaruit bleek dat het bezit van zo'n bewijs absoluut niet nodig is. DEN HELDER (ANP) - Sinds za terdagavond liggen op de Noord hollandse stranden tussen Eg- mond aan Zee en Den Helder op een aantal plaatsen dikke plak ken olie. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Gistermorgen is een opruimings- ploeg begonnen met schoonma ken van de belangrijkste stran dopgangen. NEDERLAND I 18.15 - Tour de France (NOS) 18.50 - De Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Happy Days, comedy-serie (AVRO) 19.25 - MASH, tv-serie (AVRO) 19.50 - FBI, tv-film (1) (AVRO) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Ontmoetingen in Zuid-Afrika met Christian Barnard, een Afrikaander, gesprekken (AVRO) 23.35 - SYMBIOSE 23.44 - Journaal (NOS) NEDERLAND II 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Cijfers en letters, spelprogramma (KRO) 19.24 - De Andy Williams show (KRO) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - De illusionist, tv-serie (KRO) 21.17 - Ik hou van Lydia, tv-serie (KRO) 22.08 - Brandpunt (KRO) 22.32 - Graven in Bijbelse landen, documentaire serie (KRO) 23.07 - Journaal (NOS) DUITSE TV MAANDAG 3 JULI DUITSLAND I 18.00 Kinderprogr. Aansl. Kinder- progr. 18 50 Journ. (Region, progr NDR: 19.00 Sportoverz. 19.30 Ac tual. 19.45 Kleuterprogr. 19.55 Ge- schaeft mit der Sonne, tv-serie. 20.25 Cult, progr. 20.59 Progr. overz. WDR: 19.00 Amus.progr. Aansl. Abenteuer der Landstrasse, tv-serie. 19.40 In form. progr. 20.15 Actual.magazine. 20.45 Nick Knatterton, tv-serie.) 21.00 Journ. 21.15 Anna Karenina, tv-serie. 22.15 Reportage. 23.00 Amus.progr. 23.30 Actual. 24.00 Othello, speelfilm. 1.30 Journ. DUITSLAND II 18.00 Journ. 18.10 Natuurfilmserie. 18.35 Actual, en muziek. 19.20 Koenigliche Bayerisches Amtsge- DUITSLAND III WDR 18.00-18.30 Schooltelevisie. WDR 3: 19.00 Kleuterprogr. 19.30 TV-cursus fysica. 20.00 Journal 3. 20.15 Inform, progr. VANAF 21.00 GEZAMEN LIJK PROGR: 21.00 Journ. 21.15 Progr.overz. 22.00 Satirisch progr. 22.15 Schatten (Shadows), speelfilm. 23.35 Karin und Ralf, tv-film. BELGISCHE TV MAANDAG 3 JULI BELGIË VLAAMS 18.50 Kleuter gr. 18.55 Peppi en Kokki, kind ..erie. 19.10 De kinde ren van appartement 47a, jeugdse rie. 19.35 Meded. en Morgen. 19 45 Journ. 20.15 Weerber. 20.20 Amus.progr. 20.50 Grote lui, kleine •k De AVRO zendt vanavond (Nederland 1 .tien voor acht) de eerste aflevering van een tweedelige Amerikaanse serie over de strijd van de FBI tegen de beruchte, politieke, racistische organisatie de Ku Kluw Klan: "Een aanval op terreur". Het verhaal berust op ware gegevens: drie jonge mensen met een regeringsopdracht om de ras senintegratie in de staat Mississippi te bevorderen worden in juni 1964 vermoord door leden van de Ku Klux Klan. Drie FBI-agenten gaan de zaak uitzoeken - een verbeten strijd van vier jaar. Deel 2 wordt woensdagavond uitgezonden Om vijf voor tien (eveneens Nederland 1) gaat de befaamde Zuidafrikaan se hartchirurg Christ iaan Barnard na wat zijn land in de toekomst te verwachten heeft. Is er nog wel een toekomst voor Zyid-Afrika? Barnard voert gesprekken met premier Vorsler, op positieleider Helen Suzman. Zoeloe-leider Garsha Butulesie en de gevangen dichter Breytenbg.ch Brandpunt, de actualiteitenrubriek van de KRO-televisie (zeven over tien Nederland 2) is vanavond geheel gewijd aan de polio-epi demie in ons land. Uitgezonden worden vraaggesprekken met een jongen uit Zuid-Holland en een meisje uit Zeeland, beiden 21 jaar, die om religieuze redenen niet ingeënt zijn tegen polio, kinderver lamming kregen en daardoor invalide werden. Over de achter gronden van die Nederlanders die polio-vaccinatie om religieuze redenen weigeren, vraaggesprekken met dr. A. van der Meijden, schrijver van het boek "De zwarte kousenkerk", en met mevr. mr. E. Veder-Smit, staatssecretaris voor de volksgezondheid. MAANDAG 3 JULI HILVERSUM I EO: 18.00 (S) De Notenkraker, amus.muziek. 18.30 Nws. 18.41 (S) Wij hebben een woord voor de we reld. 19.00 (S) Ronduit, jongeren- progr. 19.40 (S) Bijbels perspectief 20.00 (S) Ga er eens voor zitten, ge- var. progr. 20 55 (S) Tenslotte. NOS. 21.05 (S) Hobbyscoop 21.30 Voor blinden en slechtzienden. 21.40 (S) Kommer en vreugd, hoorspelserie 22.25 Bond Zonder Naam. 22.30 Nws. 22.40 Boerenbont. VOO: 22.55 (S) Inform.show met actual, en mu ziek. 22.55 (S) Inform.show met ac tual. HILVERSUM II Promenadeorkest o.l.v Jan Stulen. 20.00 Nws. 20 05 (S) Intern Bruck- nerfestival Linz 1977 (I). 21.00 (S) Liederen van Strawinsky. Uitge voerd door een instrumentaal en semble met solisten. 21.35 (S) Lite- rama; kroniek over boeken schrij vers en toneel. 22.15 (S) De prinses en de loodgieter, hoorspel. NOS: 23.00 (S) Met het oog op i NOS: 18.03 De vacaturebank. (Tus sen 18.30 en 19.00 Tour de France.) AVRO: 19.02 (S) Het Stenen Tijd perk. 20.02 Radiojourn 20.05 (S) Su perclean Dreammachine. 21.02 (S) De Negen-Uur-Jazz-Show. 22.02 Radiojourn. 22.05 (S) BLues, Ballads Beat. 22.55 Meded. 23.02 (S) Candlelight. 0.02 Radiojourn. 0.05 (S) Pim Jacobs' Platenscala. EO: 1.02 (S) True Light. DINSDAG 4 JULI HILVERSUM I AVRO 7.00 Nws. 7.02 (S) AVRO-klok (7.30 Nws. 7.41 Radiojournaal 8.30 Nws. 8.38 Gymnastiek voor de huis vrouw 3.45 De groenteman. 8.50 Morgenwijding. 9 00 (S) Verstild- Flitsend, klassieke muz NOS 9 15 Joke in Penvakulama. doe. AVRO 10.00 Radio Lawaaipapegaai. 10.10 Arbeidsvitaminen. (10.30 Nws. 10.33 Radiojournaal). 11.30 (S) Rondom twaalf. 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nws. 12.41 Radiojournaal. 12.55 Europa van morgen. 13.10 (S) Orgelmuz. 13.25 Beursplein 5 13.30 'n Middagje AVRO. (15.30 Nws. 15.33 Radiojour naal). 17.00 De heilige strozak, hoor spelserie OVERHEIDSVOOR LICHTING. 17.20 De Nederlandse Antillen AVRO 17.30 Nws 17.32 Radiojournaal. 17.50 De AVRO-dili- gence, muz. progr. HILVERSUM II KRO 7.00 Nws. 7.11 Ochtend gymnastiek. 7.20 Het levende woord. 7.25 Badinerie. 7.54 Overwe ging 8.00 Nws. 8.11 Echo. aktualitei- ten en kommentaar 8.30 Aubade. 9.00 De letter M. (9.30 Scheepspraat. 9 35 Waterstanden. 10 30 Nouhoor- jehetookeensvaneenander. cabaret- variaties. (11.00 Nws 11.30 Ouder worden we allemaal. 12.00 Op visitie „Inde Volckaert", programma voor bejaarden OVERHEIDSVOOR LICHTING. 12.49 Uitzending voor de landbouw 13.00 Nws 13 11Echo magazine 13.20 KRO-orkest 13 40 Boekenwijsheid. 14.00 De klucht van den Meulenner 15.00 In de wachtkamer 16.00 Nws 16 03 Spreekuur NOS 17.00 Koffiedik. 17.20 (S) Eurolight. 17 40 Knollen voor citroenen. 17 50 Gedicht 17 55 Mededelingen. HILVERSUM III I^er heel uur nws. VARA (Van 7 00-8.00 uur Aktualiteiten via Din gen van de dag.) 7.02 (S) Gesode- meurders. 9.05 (S) Pep op drie. 11.03 (S) Drie draait op verzoek van. 12.03 (S) VARA s zoekplaatje. NOS 14.00 Tour de France HILVERSUM IV TROS 7.00 Nws. 7 02 (S) Capriccio 9 00 Nws. 9.02 (S, Als reinigers on derwee 9.30 (S) Van hemd» en verre 10 00 (S) Opus tien tot twaalf. 12.00 (S) Intermezzo. 13 00 (S) De meest verkochte klassieke tien 13.30 (S) Koren-Korpsen. 14 00 Nws. 14 02 (Si

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 5