Een verantwoordelijk man Pinkeltje: knap, maar toch... Harrie Geelen nam veel hooi op zijn vork STUNT MET KUBUS VRIJDAG 30 JUNI 1978 Dick Laan, in 1973 op 78-jarige leeftijd overleden, ontwierp de kabouter Pinkeltje in 1939, bijna veertig jaar geleden. De avontu ren van het manneke waren met een een groot succes. Na "De avonturen van Pinkeltje" ver schenen nog 28 deeltjes die op hun beurt weer vele herdrukken beleefden. Tot ver over de gren zen (Duitsland, Engeland, Frank rijk, Portugal, Noorwegen, Zwe den, IJsland, Finland) maakte de mensenschuwe kabouter, die al leen maar met "meneer Dick Laan" van doen wilde hebben, furore. Generaties Nederlanders zijn op gegroeid met Pinkeltje. Ach en hoevelen zullen er niet met zijn avonturen in slaap zijn gesust? Daar moest toch eens een film aan gewijd worden. Dat zou on getwijfeld al veel eerder zijn ge beurd als de technische proble men niet zo groot waren geweest. Hoe die nu zijn opgelost leest men elders op deze pagina. "Pinkeltje", naar de kinderboe ken van Dick Laan; met Aart Staartjes, Wieteke van Dort, Bob de Lange, Lex Goudsmit, Ab Hofstee, Will van Seist, Paul Meijer, Sacco v.d. Made, Ferd Hugas e.a. Scenario en regie: Harrie Geelen. Theater: Euro 1 en 2' Alphen Harrie Geelen (Hameien, Q en Q) heeft, met gebruikmaking van de door Dick Laan geschapen fi guurtjes, een eigen Pinkeltje- verhaal gemaakt. Pinkeltje (Aart Staartjes) en Pinkelotje (Wieteke van Dort) wagen zich in de grote mensenwereld om de geleerde Pinkelbaron te bevrijden die bij het zoeken naar vergeetmijwel- letjes door een tweetal boeven was ontvoerd en vervolgens door een professor met zeer slechte bedoelingen in een muizenkooi gevangen gezet. Pinkeltje en zijn vrouw reizen daarvoor met de heen-en-weer-ballon en doen eerst hun vriend meneer Dick Laan aan om hulp te wagen. Die dringt vervolgens samen met de kabouters in het laboratorium' van de professor door. Harrie Geelen heeft niet zozeer een kinderfilm als wel een familie film willen maken. Leuk en boeiend voor de kinderen en in teressant genoeg voor pa en ma om er ook kennis van te nemen. Zo'n film moet met zeer gevoeli ge hand worden gemaakt, anders valt hij tussen wal en schip. Geelen is in zijn opzet redelijk ge slaagd - meer niet. In het begin k lijkt hij wat te veel op te gaan in K zijn technisch vernuft (en dat is zeker frappant), wat een beetje afbreuk doet aan de vaart van de film. (Tijdens de première, zater dag in het Amsterdamse Tu- schinsky waren de kinderen ge durende het eerste deel een tikje rumoerig wat op een wegvallen de aandacht kan wijzen). De eer ste helft van de anderhalf uur du rende film is te weinig pakkend, 'Rollercoaster' hol vermaak Rollercoaster" betekent acht baan, en het verhaal speelt zich dan ook af in de grootste pretpar ken van de Verenigde Staten. Elk moment echter kan het uit zijn met de pret, want, zegt het motto op de affiche: "Ergens in de me nigte is een moordenaar die uw plezier in angst doet verande ren". We hebben hier te maken met een "rampenfilm": opge voerde spanning in een duize lingwekkende opeenvolging van beelden, een kunstig in elkaar ge zet verhaal zonder kop of staart. Titel: Rollercoaster Theater Lido: Belangrijkste rollen: George Se gal, Richard Widmark, Timothy Bottoms, Susan Strasberg, Henry Fonda, Regie: James Goldstone, 12 jaar. Waaróm een geheimzinnige jon geman met behulp van zelf ge maakte bommetjes achtbanen laat ontsporen, blijft onduidelijk. Hij doet het niet voor de kick, wel voor het geld, nogal ongeloof waardig. Veiligheidsinspecteur Harry Calden komt hem samen met een groepje verzekerings agenten op het spoor, na vier on gelukken met achtbanen in één week tijd. Pientere Calden probeert de verzekeringsmannen ervan te overtuigen, dat de massamoordenaar ook lang niet op zijn achterhoofd is gevallen, hij moet een technische knobbel hebben om de plaats en de tijd van de ontsporingen pre cies uit te kunnen rekenen. De moordenaar heeft het gesprek met zijn vijanden op de band opgenomen en aangezien Calden de enige is, die een zweem van bewondering toont, gebruikt hij hem vanaf dat moment als troef tegen de verzekeringsmannen. Even klinkt er een maatschap pijkritisch geluidje door, als Cal den door de mobilofoon tegen zijn "meester" roept "Deze maatschappij mag dan wel door gedraaid en slecht zijn, mis schien ben jij niet eens slechter dan de anderen, maar daarom hoef je nog geen onschuldige mensen te doden". Dat thema komt echter niet uit de verf, ver der maar weer met de achtervol gingen in lunaparken, temidden van schreeuwende Amerikanen. ANNERIEK DE JONG en net net grappig genoeg. Gee len maakt dat ruimschoots goed door een flonkerend tweede ge deelte, maar het blijft jammer dat hij de aanloop niet wat scherper en (voor het jonge volkje) over zichtelijker heeft behandeld. Je mist in een film van deze duur ook een goed neventhema. Dat had kunnen liggen in een grappi ge benadering van de relatie Pin- keltje-Pinkelotje, Maar daar heeft Geelen niet veel van kunnen ma ken. Samenvattend: "Pinkeltje" is een ver boven de middelmaat uitstijgende familiefilm, maar er was nog wel wat meer uit te halen geweest. De acteursprestaties hebben, zo op het oog niet gele den onder alle technische hocus- pocus. Maar als we het dan toch over techniek hebben: wanneer zullen we het beleven dat een Nederlands film een perfect ge luid meebrengt? Ook "Pinkeltje" heeft in dat opzicht zwakke plek ken. RUUD PAAUW Pinkelt je Aart Staartjes) e r Dick Laan (Bob de Lange) Harrie Geelen staat in de telefoongids vermeld als tekenaar en tekstschrijver; daar kan nu nog een extra vermelding bij: regisseur van Pinkeltje, de nieuwste Nederlandse speelfilm, die sinf gisteren in 30 bioscopen draait. Harrie Geelen. die buiten de regie ook het script verzorgde, ge baseerd op de bekende boeken van de overleden schrijver Dick Laan, is ook de man achter de nog nooit eerder vertoonde stunts en trucs uit deze unieke film. Uniek, omdat Pinkeltje bijna he- lemaal werd opgenomen op vi deo, dat later in Amerika werd ..overgeschreven" op 35 mm, maar vooral dank zij het gebruik van chromakey konden welhaast onmogelijk lijkende trucages konden worden uitgevoerd. (Voor het opnemen in chroma key, een procédé dat al langer wordt gebruikt bij tv-trucage, werd een deel van de Cinecen- trum-studio helemaal blauw ge maakt. Bij chromakey valt al dat blauw weg en komen spelers en decors vrij te staan en kunnen die opnamen weer met andere wor den gecombineerd. Een paar dagen voor de première werd het dan een avondje praten met Harrie Geelen, in zijn wat Ef- teling-achtig aandoende huis in Hilversum, waar hij woont met echtgenote en kinderboeken schrijfster Imme Dros en hun drie kinderen. Harrie horen pra ten over zijn Pinkeltje-film komt vaak overdonderend over hij wil eigenlijk alles in één keer vertel len en draaft in razend tempo op en neer om werkschema's en te keningen te laten zien. Waarom deze Pinkelt je-film? ,Nou nee, waarom ik! Pinkeltje was er al en ze hebben mij als regis seur gevraagd en niet andersom. Bij Cinecentrum hadden ze een nieuwe video-studio en wilden daarmee een produktie gaan ma ken die zich leende voor die tech niek. Dan kun je natuurlijk het beste iets maken dat zich niet zo gemakkelijk leent voor „echte" film; buiten dat hadden we de mogelijkheid van de chroma key". „Er was een optie op Pinkeltje (waar nog steeds per jaar zo'n 300.000 boeken van worden ver kocht in acht talen): de naam van de kabouter is bekend, en na tuurlijk is het voor kinderen erg leuk een kabouter te zien. Ze hebben mij gevraagd het te doen, waarschijnlijk omdat ik een kin derschrijver ben die succes heeft gehad met serie als Hameien en Q en Q én omdat ik tegelijkertijd tekenfilmer en trucageregisseur ben bij Toonder. Ik had dus ge noeg achtergrond om het aan te kunnen". Het verhaal in de Pinkelt je-film is wel erg afwijkend van de Laan- lijn. „In de boeken heeft Pinkeltje meestal een paar dieren als te genspeler; muisjes en katten en Wipstaart natuurlijk. Maar als ik met dieren zou moeten werken, had ik of poppen moeten gebrui ken of echte dieren en die kunnen niet acteren! Dus heb ik een ver haal geschreven waar erg veel grote mensen in voorkomen en door al die drukte zijn de dieren wat naar de achtergrond ver schoven..." Eigengereider ..Bovendien ben ik een ander mens dan Dick Laan en heb'ik bijvoor beeld Pinkelotje veel eigengerei der laten uitkomen dan in de boeken. In mijn verhaal is Pin kelotje vaak ondernemender dan Pinkeltje". „Ik begon begin januari vorig jaar met schrijven; na drie weken had ik het eerste vage script klaar. Ik ben toen eerst een systeem gaan bedenken om de film te kunnen maken. Vanuit mijn ervaring als tekenfilmer heb ik een notatie- systeem gemaakt voor de chro makey. Er bestond geen enkel systeem: ieder die bij de omroe pen met chromakey werkte, deed dat meestal intuitief. Ik kende vanuit mijn tekenfilm-ervaring al een heleboel problemen voordat ik stond te regisseren, en daarom Harrie Geelen geeft aanwijzin gen aan Paul Meyer en Sacco van der Made. heb ik dat notatiesysteem, dié sheets, ontworpen, zodat ieder een exact kon zien wat er moest worden gedaan. Ik geloof niet dat er dank zij dat systeem ooit een speelfilm is gemaakt die gena delozer klopte dan Pinkeltje. We zijn in totaal maar acht uur uit gelopen". _,Ik had de film vreselijk nauwkeu rig in mijn hoofd, want ik had van januari tot mei aan het draaiboek zitten werken en de hele film, als een tekenfilmer, getekend, zo'n 1500 plaatjes (Harrie staat op en haalt een enorme hoeveelheid groot formaat tekenvellen t voor schijn, waarop alle scènes uitge breid getekend staan). „Ik heb dat niet alleen maar gete kend, maar ook precies aangege ven waar de camera's moesten staan en wat er opgenomen moest worden. Zo'n systeem be stond niet, dit was iets heel nieuws. Ik heb de produktielei- der van het begin af aan erg be trokken bij dit werk, maar die keek ook wat vreemd aan tegen mijn manier van werken en rea geerde in het begin met: hoe kan ik een produktie leiden als ik niet eens weet wat de problemen kunnen zijn. Maar het systeem klopte zo wonderwel, dat we van toen ik met zo'n nauwkeurig script aan kwam. Het leek erop of ze helemaal geen vrijheid meer natuurlijk veel sneller dan op de gebruikelijke filmmanier, waar je maar moet wachten op de rus hes". „Video heeft de krankzinnige voordelen dat je op de monitoi ziet wat er op de set gebeurt en wat de camera registreert. Wat dat betreft is het een film gewor den waarvoor ik zelf helemaal verantwoordelijk ben; ik heb tot het laatste beeldje gezien hoe het liep". „Je mag bij video zeker niet de re gisseur zijn die roept: de tech niek, daar bemoei ik me niet mee De technici kunnen vrijwel alles voor je doen; ze kunnen het al leen niet bedenken. Ze lieten me daarom vaak maar wat aanmod deren als ik weer eens een spe ciale truc had bedacht. Maar dat lukte toch allemaal wonderwel, zelfs met trucs waarvan ze zei den: dat weten we niet op te los sen, dat is nog nooit gedaan". hadden. Met Bob de Lange (Dick Laan in de film), Aart Staartjes (Pinkeltje) en Wieteke van Dort (Pinkelotje) had ik geen moeite, die kenden me al langer en keken vrij snel door me heen. Maar de andere acteurs hebben er veel langer aan moeten wennen. Het was voor hen natuurlijk een veeg chelend omheen stonden: een stuk kokosmat, een morsig zeil, Discipline een traptree en een los schroefje, meer niet. Dat waren we dan aan het uitlichten en opnemen, heel precies teken: een schrijver die gaat re gisseren. want mijn hele teken filmachtergrond was hun vreemd. Ze vonden het maar ui termate verdacht, weer een nieuwe amateur, maar gelukkig is dat allemaal erg snel bijge draaid". „Ik hield ervan de acteurs zenuw achtig te houden tot de laatste shot; dan bleven ze geconcen treerd, maar ruzie of zo is er nooit geweest". Niet altijd even leuk „Het werken met chromakey was ook niet altijd even leuk voor de spelers. Zo waren er scènes niet, dus nerveuze berichten over en weer. We maakten shots waar we rjjet zo'n man of tien vaak gie- Dé grote stunt van Pinkeltje is natuurlijk het samenspel van de kabouters met normale mensen. Pinkeltje werd gekozen op een schaal van 3 op 40, iets groter dan in de boekenmaar in de film is dat gedaan om, vooral bij close-ups, het contact met de omgeving niet verloren te laten gaan. Om de juiste verhoudingen te vinden, ontwierp Harrie Geelen twee kubussen, een kleine in "Pinkel-maten" en een grote, en dat. dan in de juiste verhoudingen. Door telkens de camera's in de blauwe seten die in de andere studio exact op die kubussen in te stellen, kreeg hij een beeld dat altijd klopte. 'Dat was pure stereometriemaar het klopte, en als de kubussen uit de set waren gehaald en de camera's goed waren ingesteld, kon Aart Staartjes als Pinkeltje in de blauwe set alles doen wat nodig ivas; de verhouding en het perspectief klopten altijd, 's Nachts om drie uur ben ik op het idee van die kubussen geko men. Ik heb er mijn oude Pythagoras nog even op doorgenomen en het bleek te kloppen! Toen ik met die kubussen op desetkwam. riep'iedereendat ka n niet ,je hebt je verg istmaar het klopte wel Het werkte feilloos. Als we begonnen, werd er eerst geroepen; Kubus, daarna gingen we dan aan de slag. Maar als er soms 'zwamen kijken naar de opnamenstonden die wel even r tegen die metalen frames aan te kijken". „Ik ben uitgegaan van het feit dat het in de bioscoop moet: het is> film! Maar het blijft video, en het beeld is nog altijd opgebouwd uit 625 lijnen, dus de kwaliteit lijdt daaronder. Film is mooier, glad der, maar daar staat tegenover dat ik het op film niet zo zou heb ben kunnen maken. Theoretisch misschien wel, maar niet zo tot in de finesse". De ..bibberlijntjes", die vaak bij chromaeky te zien zijn. hoe is het daar mee? „Er zitten geen bibberlijntjes meer in de film. Wel af en toe lijntjes om de figuren, maar die bibberen niet, dat zijn een soort echo-lij nen. Die lijnen zitten er helaas nog, omdat de televisie-techniek niet verder is, maar het zijn geen lijnen van de chromakey. Pinkel tje is wel de allermooiste chro makey die ooit in Nederland is gemaakt. De Amerikanen die de banden hebben overgezet op film, hebben zelfs meebetaald aan de advertenties in Amerika, zo trots waren ze". Er blijft wel erg weinig eigen in breng over van vooral de came ramensen, als je met video gaat werken. „Ik heb van die mensen vooral veel technisch-kunnen geëist, mis schien niet zo veel creativiteit, maar ik ben erg blij niet bijvoor beeld een Pieter Puts te hebben kunnen werken. De hele crew be stond uit mensen van Cinecen trum en die zijn gewend zo te werken. Normaal doen ze veel journaaiwerk en zo. Het voordeel is ook wel dat ze mij de ego-trip lieten maken; de film heeft ook erg sterk mijn signatuur". Overijver De film is wel in zeer snel tempo van de grond gekomen. „Ik moest twee keer zoveel doen per dag als in de gemiddelde speelfilm ooit haalbaar is geweest en dit was dan nog trucage. Ik zat vast aan vijf minuten per dag, en dat is krankzinnig veel voor zo'n film, maar we moesten wel om het budget zo laag mogelijk te houden. Uiteindelijk heeft Pin keltje toch nog meer dan een miljoen gulden gekost". Hoe reageerden de acteurs op deze toch wel wat vreemde man ier van werken? „In het begin schrokken ze wel echt Bob de Lange moest spe len en een dialoog ging houden met Pinkeltje, maar de kabouter was helemaal niet te zien; die werd er later pas overheen gezet. Bob speelde dus gewoon in het luchtledige, en dat was wel ver velend". „De film werd in twee delen opge nomen - eerst een week of drie op lokatie, waar alle hulpbanden werden gemaakt, en later in de studio, waar vooral de kabouters werden opgenomen in de „blau we set". Verontrust „We kregen verontruste berichten uit het lab, want de helft van de shots was onscherp. Dat was no dig, maar in het lab wisten ze dat „De eerste tijd was het wat onge bruikelijk dat alle verantwoor delijkheid bij mij lag. Daardoor was ik erg gespannen en wilde vaak vijf dingen tegelijk vertellen of doen. Dat voelde iedereen; als een walm kwam het vaak op ze af. Het was geen plankenkoorts van me, maar meer een soort overij ver. Daarbij kwam ook nog dat ik nog nooit zo lang aan één produk tie bezig ben geweest. Ik maak wel veel commercials, maar dat duurt één, hooguit twee dagen en dan begin je weer aan iets an ders". Het werken met video gaat natuur lijk wel veel sneller dan het nor male filmen „Het grote voordeel is dat je 's avonds weet wat je die dag hebl opgenomen. Je ziet meteen wat er gebeurt en je kunt ook meteen reageren. Je kon de cameraman „betrappen" als hij iets had ge daan watjij niet wilde. Dat werkt „We hadden ten slotte zo'n 40 uur Pinkeltje op de band staan en daarvan moest 130 minuten naar Amerika. Die videobanden over zetten op film is ontzettend duur, dus heb ik, toen alles klaar was. nog twee weken hier in huis, sa men met mijn scriptgirl, al de banden weer afgedraaid en de stukken die we goed genoeg vonden weer op een andere video opgenomen". Eigenlijk hebben we hier met zijn tweeën de hele film gemonteerd. Het moeilijkst waren de scènes waarin een acteur er nog iets leuks bij had bedacht. Dan liep ik te denken: kan dat nu wel. maar het staat niet in mijn draaiboek, dus eruit! Je dwong jezelf tot een absurde discipline, maar uitein delijk ging er toch 130 minuten naar Amerika. Daar. en in een la boratorium in Engeland, zijn de enige plaatsen waar die banden op film kunnen worden overge zet". „Alleen het geluid heeft vreselijk lang geduurd. We moesten van 1200 takes al het geluid weer te rugzoeken. Het is echt geluid, dus niet nagesynchroniseerd. Je kunt het geluid tegelijk met het beeld op video zetten, maar dat geluid is technisch niet goed. Maar ik kon wel snijden in dat slechte geluid en daarna de goede band afwerken". „We hebben, nadat de film terug kwam uit het lab, nog 15 dagen gemonteerd aan beeld en geluid. Ik weet nu dat de film precies lijkt op het script, en wat dat be treft ben ik niet verbaasd. Ik weet dat ik me niet hoef te schamen voor Pinkeltje, daarvoor zitten er te veel goede dingen in. Maar er zijn toch wel wat fouten gemaakt die wèl op zullen vallen op groot doek; vooral die echo-lijn tjes". „Ja, dat was een hele geruststelling, er zijn al contracten getekend met Duitsland, Belgie. Maleisië en Singapore. Er zijn echt spa- keloze Amerikanen komen kij ken en één van de topmensen van Hannah cn Barbcra zei dat Pin keltje nu al een klassieker is. Dat is wel erg hoopgevend, vooral om uit de kosten te komen. Bij Cine centrum was berekend dat de film, als hij niet naar het buiten land zou gaan. hier 12 jaar zou moeten blijven draaien om iets op te leveren". „Ik heb geen direct belang bij het slagen van de film. Ik werd voor de periode afgehuurd van Toon der; ik kreeg gewoon betaald wat ik bij Toonder verdien. Alleen het script IS apart. Zelfs als Pinkeltje een enorm succes wordt, heeft dat geen directe financiële con sequenties voor mij. Misschien was het contract wel verkeerd, maar aan de andere kant is het lyn t filn bev t ik eerst wat ik Dat bewijs draait dan r Blijvers "Saturday night fever" - De ontdekking van John Travolta, Luxor, Leiden. "Driver" - Achtervolgings waanzin, Lido 2, Leiden. "Julia", - Adembenemende Vanessa Redgrave, Lido 3, Lei den. "Een bijzondere dag" (Una giornata particolare) - Bijzon dere film met Loren en Ma- stroianni. Studio, Leiden. "De leeuw brult om sex" - Wei nig wol, veel bloot, Trianon, Leiden. Opnieuw "Gendarme op drift" - Aan het weer zou je het niet zeggen, maar aan de films wel. Louis de Funès draait weer, dus de zo mer is aangebroken. Camera, Leiden. "Live en let die"-James Bond, Euro 3, Alphen. Sex "Hitsige Leiden. "Zweedse slipjes Euro 4, Alphen. wtjes" - Rex, Kindermatinee "Sjors en Sjimmie in het land van de reuzen" - Camera, Lei den. "Tom en Jerry", - Lido 3, Lei den. "Walt Disney tekenfilmfesti val", Rex, Leiden. "Kuifje en de blauwe sinaas appel", za, zo en woe. 2.30 uur, Greenway, Voorschoten. Nachtfilms "Everything you always wan ted to know about sex, but Een film van Woody Allen, Ca mera, Leiden. "In Tirol gaat de ontucht nooit verloren", Rex, Leiden. "Duel op de weg", Euro 1, Al phen. "The concert for Bangladesj", Euro 2, Alphen. "Live and let die", Euro 3, Al phen. "Meisjes zonder mannen", Eu ro 4, Alphen. Film in Voorschoten "Twee missionarissen voor Mokum", vr., za., ma. en woe. 7.00 uur. zo. 6.30 uur, 12 jr., Greenway. "The French Connection I" - vr.. za., ma. en woe. 9.15 uur, zo. 8.30 uur, 16 jr., Greenway. Haagse bioscopen Apollo 1: "De vier vuisten van de duivel", dag. 2.30, 7 en 9.30 uur. zo. 1.45, 7 en 9.30 uur. 12 jaar. Apollo 2: "De stuntmannen", dag. 7.30 en 9.45 uur, do., vr., ma. en di. ook 2 uur. 16 jaar. Asta: "Dr. Zhivago dag. 2 en 8 uur. 12 jaar. Bijou: "Vruchten zijn rijp", dag. 2, 7.30 en 9.45 uur, zo. ook 4.15 uur. 16 jaar Calypso: "The one and only", dag. 2.15, 7 en 9.30 uur, zo. 1.30, 3.30 l A.l. Camera: "Saturdav night fe ver", dag. 2.15, 6.45 en 9.15 uur, zo. 1.45,4.15, 6.45 en 9.15 uur. 12 jaar. Cineac: "Pinkeltje", dag. 1.30, 3.30, 5.30, 7.30 en 9 30 uur. Al Corso: "Rollercoaster", dag. 2,7 en 9.30 uur. zo. 1.30, 4, 7 en 9.30 uur. 12 jaar. Du Midi: "Annie Hall", dag. 8.15 uur, en za. 7 en 9.30 uur, zo. 4, 7 en 9.30 uur. 16 jaar. Euro: "The sound of music", dag. 1.45 en 7.45 uur, za. en woe 3.45 en 7.45 uur. Al. Metropole I: "Saturdag night fever", dag. 2, 6.45 en 9.30 uur, zo. 1.15, 4, 6.45 en 9.30 uur. 12 jaar. Metropole 2: "L'Hotel de la pla ge", dag. 2, 6.45 en 9.30 uur, zo. 1.15, 4, 6.45 en 9.30 uur. 12 jaar. Metropole 3: "The medusa touch", dag. 2, 6.45 en 9.30 uur, zo. 1.15, 4, 6.45 en 9.30 uur. 16 jaar. Metropole 4: "Pinkeltje", dag. 1.30, 3.30, 5.30, 7.30 en 9.30 uur. Al. Metropole 5: "The man with the golden gun", dag. 2, 6.45 en 9.30 uur. zo. 1.15, 4, 6.45 en 9.30 uur. 12 jaar. Odeon 1: "Driver", dag 1.45, 6.45 en 9.30 uur, zo. ook 4.15 uur. 16 jaar. Odeon 2: "The wild rider", dag. 2, 6.45 en 9.15 uur, zo. ook 4.30 uur. 16 jaar. Odeon 3: "Poseidon adventu re". dag. 2. 6 45 en 9.15 uur, zo. ook 4.30 uur. 12 jaar. Odeon 4: "The turning point", dag. 2, 6.45 en 9.15 uur, zo. ook 4.30 uur. 16 jaar. Olympia: "De eend en de Ca dillac", dag. 8 uur, za. en zo. ook 2 uur. Al. Passage: "Keoma", dag. 2, 7 en 9 30 uur, za. en zo 1.30. 4. 7 en 9.30 uur. 16 jaar. Studio 2000: "Close encoun ters", dag. 2 en 8 uur, zo. 1 en 8 uur. Al De Uitkijk: "Violette nozière", dag. 7 en 9.30 uur, do., vr., ma. en di. ook 2 uur. 16 jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 11