Centrales ruziën onderling Geef gehandicapten kans op baan meer "DAG P1EN, DAG POEN, DAG PENSIOEN... Rijnmond wijst gasterminal af Affaire rond koopsompolis was laster CQ Tienduizenden ambtenaren trokken door Den Haag; Tweede Kamer vraagt regering: Met een spaardeposito van de Nutsspaarbank vangt U gemakkelijk 7f%rente LEIDSE SPAARBANK DINSDAG 27 JUNI 1978 DEN HAAG - "Bent u journalist? Nou, u mag best weten ik vind het een groot schandaal en dat mag u in de krant zetten ook"! De mid dagwandeling van veel Hage naars werd gisteren niet alleen wreed verstoord door de regen, maar ook nog eens door een stoet van zo'n zestig duizend demon strerende ambtenaren. "Werkge legenheid, ja dubbel pakken nee' dat was de leuze. Eerder die dag waren vanuit alle hoeken van Nederland extra treinen richting Den Haag ver trokken. De honderden ambtena ren die op het station van Leiden stonden te wachten, moesten een trein eerder nemen dan was afge sproken. De "echte" demonstra tie-trein die vanuit Amsterdam kwam, zat al mudvol. In de trein bereiden de ambtenaren zich al voor op de dingen die ko men gaan. "Eerst pakken ze ons en dan de anderenzo is het toch jongens? En dan mag mijnheer Andriessen wel zeggen dat hij die tien miljard nodig heeft voor ar beidsplaatsen. maar de volgende dag hoor je Van Veen van de werkgevers zeggen dat hij dat geld voor zichzelf nodig heeft" Voor velen is het de eerste maal dat ze demonstreren. Nog wat on wennig komen ze de van het Haagse Centraal Station uit waar een mechanische stem nog eens benadrukt wat het motto van de dag zal zijn: "Werkgelegen heid ja, dubbel pakken nee" Voordat ze goed en wel op straat staan, hebben de meesten al een extra nummer van De Waarheid in handen gedrukt gekregen. "De enige krant die zich volledig ach ter de ambtenaren heeft ge schaardwordt erbij gezegd. Sommigen weten niet hoe snel ze de krant moeten wegbergen. Want ze voeren dan wel actie, maar om nu openlijk met het or gaan van de CPN over straat te lopen is weer nei wat té gortig. De weg naar het Malieveld is één grote rij van paraplu's. Op het Malieveld staat een gigantische geluidsinstallatie opgesteld. Met een monotone stem wordt een reeks strijdkreten losgelaten op de alsmaar groeiende menigte: "Dag Pien, dag poen, dag pen sioen. Zonder open overleg, rest ons alleen deze keiharde wegEen Door Mark Kranenburg plan aangekondigd van heil, is hakken met een botte bijl. Kabi net wees wijs en vluganders gaat de overheidsmachine stug" Wanneer de lijst is afgewerkt, be gint men weer van voren af aan, afgewisseld met oproepen om verder het Malieveld op te komen, want er moeten nog veel meer mensen bij. Er stromen adhesiebetuigingen binnen. Eén wordt er maar voor gelezen: "De ex-werknemers van de Grofsmederij staan achter uw actie". Ambtenaren zijn klok. Dat blijkt weer eens als om exact twaalf uur ABVA-voorzit- terJan Dutman het woord neemt De stroom mensen naar het Ma lieveld is dan nog steeds niet ge stopt. "De ene bond na de andere haakte af', roept Dutman. "Wij hebben geen schouderklopjes van onze werkgever gekregenGeluk kig niet, want als de werkgever zo over je spreekt betekent het dat je als vakbond niet deugt". De voorzitter van de FNV,Wim Kok krijgt het woord. Willempie, Wil- lempie, wordt er in koor geroepen "Waar halen sommigen de bru taliteit vandaan om uitgerekend aan de postbode, de verpleegster, de portier, de vuilnisman, de tramconducteur, de wijkagent en al die anderen die net zo moeten sappelen als Jan Modaal, de re kening te willen presenteren voor het weer gezond maken van onze economie", zegt Kok. Zijn woor den vallen goed: hij krijgt een da verend applaus. Om halfeen begint de mars naar het Binnenhof. Wanneer het voorste gedeelte drie kwartier later weer terugkomt op het Malieveld, ko men ze het achterste gedeelte dat nog moet starten, tegen. Honderden spandoeken worden meegevoerd: "Laat Wiegel Pien maar dubbel pakken. Hans, ga maar naar Pien, de ABVA kan je niet meer zien". Eén man loopt met een heel persoonlijk bord om zijn nek, "Rechtszekerheid? Ik ben 6'/a jaar ambtenaar en al 13 keer werkloos geweest". Een uniek beeld, vormen de groepen politieagenten die in uniform meelopen. Beleefd groeten zij hun Haagse collega's die de de monstratie in goede banen pro beren te leiden. De regen blijft intussen in bakken naar beneden komen. "Hebben we dan geen leden bij het KNMI zitten"? wordt er geroepen. De afdeling Zaandam van de ABVA heeft een nieuwe slogan gevon den: "Wiegel en Van Agt, gooi ze allebei maar in de gracht" Een groepje Hagenaars slaat de ki lometers lange demonstratie hoofdschudden gade. "Hard lo pen doen ze ook al niet", merkt één van hen op: "Een echt amb- tenarentempo" ABVA-verwijten aan christelijke bonden DEN HAAG (ANP) - De samenwerking tussen de vijf cen trales van overheidspersoneel kan bij de onderhandelin gen over arbeidsvoorwaarden op losse schroeven komen te staan. Dit blijkt uit woorden van ABVA-voorzitter Dutman, gesproken tijdens de demonstratie van ambte naren gisteren in Den Haag. ADVERTENTIE Jongens en meisjes opgelet: Gratis op de foto bij Peek Cloppenburg. Laat gratis een foto van je maken in een echt wielrenpak. Dat kan bij Peek Goppenburg op woensdagmiddag 28 juni van 14.00 tot 17.00 uur op de kinderafdeling. En dan kan je vader of moeder meteen nog even gratis meedoen met de P&C-wedstrijd „Wie wint de tijdrit". Peek Cloppenburg: op modegebied een straatlengte voor. Aantjes (CDA): Een lange tocht door pleiten voor salaris, overleg verlenen a De ACOP en KABO organiseerden als enige twee van de overgeble ven organisatoren van de demon stratie een persconferentie in het Haagse Nieuwspoort na afloop van de demonstratie. Hier zei voorzitter Dutman in tegen woordigheid van leden van de dagelijkse besturen van die orga nisaties en van de voorzitter van de KABO, dat zij allen "zwaar de ziekte in hadden" over het optre den van de voorzitter van de Ne derlandse christelijke bond van overheidspersoneel (NCBO), te vens voorzitter van de Christelij ke centrale van overheids- en on derwijzend personeel (CCOOP), W. Wieringa. Dutman merkte op dat de vijf centrales met elkaar hadden afgesproken elkaar niet voor de voeten te lopen. Alle stukken De vijf hadden ook met elkaar afge sproken dat zij, vóór het open en reëel overleg met de minister van binnenlandse zaken niet alleen de op het overheidspersoneel be trekking hebbende paragraaf uit de ombuigingsoperatie van het kabinet wilden hebben, maar ook alle stukken van die operatie die naar de Tweede Kamer zouden gaan. In het overleg met minister Wiegel heeft deze de centrales toegezegd de ambtenarenpara- graaf tevoren te zenden en het gehele stuk over de ombuigings- operatie gelijktijdig met de ver zending aan de Tweede Kamer ook aan de centrales te sturen. In het overleg heeft de voorzitter van de CCOOP zich daarmee ver enigd, maar daarna heeft hij ge zegd dat voor hem de ambtena- renparagraaf voldoende is. De organisatoren van de demon- - stratie voelen zich ten zeerste ge raakt door mededelingen van hun collega Wieringa in een dag blad in terview (Trouw), dat zijn organisatie wel afwachtte welke disciplinaire maatregelen zouden worden overwogen tegen degenen die meededen aan de werkonderbreking. Dit alles is bij de dagelijkse bestu ren van de organisaties die de demonstratie hebben georgani seerd niet goed gevallen. "Ik vrees dat wij de samenwerking met de club van Wieringa niet zullen kunnen voortzetten", al dus de heer Dutman. Minder doden in het verkeer DEN HAAG (ANP) - In de eerste drie maanden van dit jaar zijn bij verkeersongevallen op de open bare weg minder doden gevallen dan in dezelfde periode van het vorige jaar. Het aantal gewonden was echter groter, zo blijkt uit de gegevens van het C.B.S. Van januari tot maart van dit jaar kwamen 560 mensen bij ver keersongevallen om het leven te gen verleden jaar 610. Het aantal mensen, dat gewond werd, steeg van 13.040 tot 14.370. Het aantal ongevallen met letsel steeg van 12.100 tot 12.600. Zelfbeperking Wat het door de centrales verwach te gesprek met minister Wiegel van binnenlandse zaken in de centrale commissie voor georga niseerd overleg in ambtenaren zaken betreft, zei de heer Dutman dat de centrales zich bij het begin daarvan "enige zelfbeperking" zullen opleggen bij het doen van mededelingen daarover naar bui ten. Wel acht hij het duidelijk dat, als er grote afwijkingen zijn van hetgeen tot nu toe erover naar buiten bekend is geworden, wel mededelingen zullen worden ge daan. Hij herhaalde dat in de paragraaf die op het overheidspersoneel betrekking zal hebben in elk ge val minder dan drie procent inle vering zal staan. Zou dat niét zo zijn, dat zou, zijns inziens, op voorhand al vaststaan dat het overleg met de minister niet open en reël zou zijn. "Er is nu sprake van een bedrag van twee miljard gulden dat bezui nigd zou moeten worden. In het gesprek met de minister zal deze moeten worden overtuigd van de mening van centrales. Lagere en middelbare inkomens moeten niet inleveren. Hogere ambtena ren kunnen best wel wat inleve ren", aldus Dutman. Maar dan komt er ook "gelazer" met de Centrale van hogere amb tenaren (CHA) in de centrale commissie. "Dan zit je in het schip" en hij voegde er aan toe: "Dan breekt de zaak" DENHAAG-Volgens CDA-fractie- voorzitter Aantjes is met het maandag in Den Haag gepubli- Het fiscale voordeel ceerde rapport van de commissie sompolis (een Koopsompolissen bewezen dat de aanvallen op CD A-kamerleden en -ministers slechts „laster" zijn ge weest. Volgens de beschuldigin gen - die op 17 september vorig jaar met een artikel in Het Parool begonnen - zouden 38 parlemen tariërs (vrijwel allemaal uit het CDA, volgens Het Parool) en acht ministers uit het kabinet-Den Uyl een koopsompolis hebben aange schaft. Uit het rapport van de commissie Koopsompolissen, bestaande uit mr. Erdbrink en de oud-ministers Hofstra en Klompè, blijkt echter dat het ging om slechts drie ka merleden en ëèn minister. het onderzoek v :n koop- leve DEN HAAG - Gehandicap ten zouden tijdelijk voor rang moeten krijgen bij sollicitaties naar functies bij de overheid. Deze "po sitieve discriminatie" zou een voorbeeld moeten zijn voor het bedrijfsleven. Alleen op deze manier kan een eind worden gemaakt aan de achterstand die ge handicapten hebben bij het zoeken naar passende arbeid. Dit i ADVERTENTIE 3 Minimum inlegftOOO; 2,3,4oF5jaar vast Sop bepaalde voorwaarden vervroegde terugbetaling mogelijk. Voor méér rente er even opuit naar de deeluitmakende van de Nutsspaarbank bleek uit een motie die gisteren, tijdens het overleg over de rege ringsnota Revalidatiebeleid, werd ingediend door de PvdA-er Knol. Ook CDA, WD, D'66 en PPR ondertekenden deze motie. Staatssecretaris Van Lent ont raadde hem echter, aangezien volgens hem gehandicapten bij de overheid gelijke kansen heb ben. De kamercommissie voor het ge handicaptenbeleid nam tijdens een gisteren gehouden vergade ring tal van moties aan, die het beleid en het overleg zouden moeten verbeteren. Beleidsnota Zo heeft de commissie de regering met klem gevraagd een beleids nota over het gehandicaptenbe leid uit te brengen. Dit verzoek werd neergelegd in een motie van het VVD-kamerlid Erika Ver kerk-Terpstra en werd mede-on dertekend door de kamerleden mevrouw Cornelissen (CDA) en mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66). Een motie-Langedijk (PvdA) werd ingediend, waarin de regering wordt gevraagd duidelijke af spraken te maken over coördina tie en samenhang van het gehan dicaptenbeleid en daarover be sluiten te nemen. Volgens deze motie, die mede-ondertekend werd door de kamerleden Bec- kers-de Bruin (PPR). Wessel- Tuinstra (D'66) en Muller-van Ast en Knol (beiden PvdA), is de coördinatie en samenhang in het gehandicaptenbeleid tot nu toe onvoldoende aanwezig. Mede daardoor, aldus de ontwerp-uit- spraak, lopen gehandicapte men sen het grote risico van maat schappelijk isolement en van het niet op gelijke voet kunnen deel nemen aan het maatschappelijk leven. De motie vraagt verder, dat de Kamer uiterlijk dit najaar wordt geïnformeerd over de te maken afspraken terzake coördi natie en samenhang. In een tweede motie van het socia listisch kamerlid mevrouw Lan- gedijk-de Jong, wordt de rege ring gevraagd meer financiële middelen ter beschikking te stellen voor de provinciale over legorganen revalidatie. Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66) vroeg (ook via een motie) de rege ring een raad voor het gehandi captenbeleid in te stellen. Deze raad zou moeten fungeren als ad viesorgaan, waarin zowel organi saties van hulpverleners en hulp- verlangenden (waaronder ou ders) zitting hebben. "Brandschoon Aantjes besteedde in zijn eerste reactie ruimschoots aandacht aan oud-staatssecretaris Van Rooijen van financiën (eveneens CDA), die er in de perspublikaties van werd beschuldigd zijn partijgenoten heimelijk bijtijds te hebben inge licht dat het ministerie van Finan ciën plannen had om het instituut van de koopsompolis af te schaf fen. Door deze mededeling zouden CDA-leden nog juist in staat zijn geweest vóór de afschaffing een koopsmpolis te kopen. „Van Rooijen, die het onderwerp is ge weest van schandelijke aantijgin- De motieven van de gen, komt brandschoon uit het een koopsompolis onderzoek", merkt Aantjes verzekering) bestaat hierin dat het bedrag van de polis met geleend geld wordt gefinancierd. Soms is het zelfs mogelijk de rente mee te financieren. De rente van het ge leende geld is aftrekbaar van de inkomstenbelasting, maximum- voordeel 72 procent, terwijl de le vensverzekeringuitkering later maar voor een klein percentage wordt belast. Met eenkoopsom van f 100.000 is zo een netto-voor deel mogelijk van een kleine f 30.000. De rente die men jaarlijks netto betaalt, bedraagt f 4532, wat neerkomt op een netto-rendement van 21 procent per jaar. De wetswijziging die een eind moest maken aan dit misbruik van de fiscale wetgeeving, werd op 17 september 1976 bij de Tweede Kamer ingediend. De strekking van het artikel van H. A. van Wij nen was dat politici, die uit hoofde van hun functie hiervan op de hoogte waren, van deze voor-we tenschap gebruik hebben ge maakt om nog snel een polis aan te schaffen voordat het gat iq de wet geving werd gedicht De wet is vo rig najaar van kracht geworden, nadat de Eerste Kamer hem op 23 november had aanvaard. Verzorgingsplicht op. ROTTERDAM (ANP) - Dc Rijnmondraad heeft gisteravond het voorstel tot de vestiging van een lng-(vloeibaar aardgas)terminal op de Maasvlak te verworpen, hoewel de meeste fracties van mening waren dat de over slag van vloeibaar aardgas van groot economisch belang is voor het Rijnmondgebied en dus in de omgeving van Rotterdam moet plaats hebben. Ook Provinciale Staten konden vorige week niet voldoen aan het verzoek van de regering een uitspraak te doen over de plaats waar in 1984 het door de Gasunie in Algerije gekochte aardgas moet worden overgesla gen. Gedeputeerde Staten trokken hun voorstel voor een lng-terminal op de Voornedam in nadat een motie werd aangenomen, waarin er bij de regering op werd aangedrongen eerst alle alternatieve mogelijkheden te laten bestuderen. Morgen gaat de Rotterdamse gemeenteraad zich over de lng-problematiek buigen. De uiteindelijke beslissing moetvoor31 oktober door de regering worden genomen omdat de Gasunie op die datum het definitieve contrac t met de Algerijnse staatsmaatschappij Sonatraeh moet aangaan. Het contract behelst de jaarlijkse levering van vier miljard kubieke meter aardgas gedurende twintig jaar. Aantjes zei nu zeer benieuwd te zijn naar de reactie van hen die schul dig waren aan het uiten van de verdachtmakingen. Ook de men sen die uit deze affaire politieke munt hebben pogen te slaan (Aan tjes doelt daarbij op de rol die de koopsompolissen hebben ge speeld in de campagne voor de sta tenverkiezingen) moeten nu maar eens met een reactie komen, vindt Aantjes. Nieuwe namen buiten die, welke al bekend waren, heeft het rapport van de commissie niet opgeleverd. De vier politici zijn: H. J. de Koster (VVD) met een polis ter grootte van f 500.000; mevr. Luckers- Bergmans (KVP) - f276.415; drs Tj. Westerterp (KVP) - f300 000; Oud politici om te schaffen, lopen nogal uiteen. Volgens het rapport van de commissie van drie, heeft de echtgenote van oud minister De Koster een polis afge sloten om te voldoen aan de tes tamentaire verzorgingsplicht van de ouders. Bovendien is de polis zo vroeg afgesloten (december 1974) dat de commissie conclu deert dat er geen sprake is dat zulks in het zicht van de wetswij ziging is gebeurd. Mevrouw Lue- kers heeft de polis wel in de kritie ke periode afgesloten, maar zij deed dat na het overlijden van haar man om de studie van haar kinderen veilig te stellen. Een looptijd van tien jaar is mede een aanwijzing dat het fiscale voordeel niet het doel was, aldus de com- Elsen (KVP) f 100.000. De commissie heeft ook een gesprek gehad met dr. Kruisinga. over wie eveneens was gemeld dat hij of zijn \touw in het bezit was van een koopsompolis. Vast is komen staan dat Kruisinga zelf geen polis bezit, terwijl de commissie in haar rapport vaststelt dat de echtgeno te van Kruisinga zelf het beheer voert over haar eigen vermogen en dat mogelijke belastingvoordelen die Kruisinga toevloeien tussen hen onderling worden verrekend. De commissie zegt niet te weten of mevrouw Kruisinga een koop sompolis bezit. „Indien dat het ge val zou zijn. draagt de heer Krui singa daarvoor geen verantwoor delijkheid", aldus de commissie. Geweigerd In totaal vier politici hebben gewei gerd aan het onderzoek mee te werken. Dat zijn dr. K. van Dijk (WD). H. Koekoek (Boerenpar tij), J. de Koning (Boerenpartij) en drs. G. Nooteboom (ex-D'66). De verzekeringsmaatschappij „De Wereld" te Rotterdam heelt even eens geweigerd medewerking te nister Westerterp blijkt, de enige politicus die geen ander motief had dan fiscaal voor deel te behalen en het overlijdens- risico te dekken. Het oud-kamer- lid Van Eisen sloot de polis af èen dag na de datum waarop aan het fiscale voordeel een eind werd gemaakt. Van Eisen is er dus nau welijks wijzer van geworden. Zijn polis heeft hij 1 oktober 1977 afge kocht. Zes nieuwe poliopatiënten UTRECHT (SP) - Met zes nieuwe gevallen gisteren is het aantal poliopatiénten in ons land geste gen tot eenenzestig. Het gaat om een vijftienjarige jon gen in Schiedam, een elfjarig meisje in Dordrecht, een negen tienjarig meisje uit Gorinchem. een achtjarig meisje uit Wage ningen, een negentienjarig meisje uit Zaamslag (bij Terneu- zen) en een zeventien maanden oude peuter uit Ameidcn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 7