LEIDSCH DAGBLAD Algerijns VOORGEEST OVER DRIE JAAR DICHT Weizman niet van plan af te treden bomnopc e Zomer Tourweek in Leiden van start „Gebruik finale tegen junta in Argentinië" Rhodesische soldaten schieten Belgen dood Zomerprijzen bontmantels Publiek richt 25.00» gld. schade aan ZATERDAG 24 JUNI 1978 OPGERICHT 1 MAART 1860 35584 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Brief van hoofdinspectie aan Leidse gemeentebestuur: (Van onze verslaggevers) LEIDEN - De zwakzinni genafdeling Voorgeest van het psychiatrisch zie kenhuis Endegeest moet binnen drie jaar gesloten zijn. Dat heeft de hoofdin specteur voor de geestelij ke volksgezondheid dr. Hoeying in een vertrou welijke brief meegedeeld aan het gemeentebestuur van Leiden. De bedoeling is dat de pupillen van beide Voorgeesten (vrouwen en mannen) geleidelijk aan zullen overgaan naar een ander onder komen. Daarbij wordt met name gedacht aan het nieuw te bouwen complex van de Stichting Gemi- va in Zoeterwoude, dat 215 plaat sen zal krijgen. In dat complex, zo is met de stichting overeenge komen, zullen 65 plaatsen wor den vrijgehouden voor pupillen van Voorgeest. De ouders van de pupillen zullen a.s. dinsdag van het besluit van de hoofinspectie op de hoogte worden gesteld. Zij zijn daartoe uitgenodigd voor een bijeen komst in Endegeest. Wethouder Oosterman zei gisteravond uit drukkelijk dat ouders alsnog in vloed kunnen uitoefenen op het besluit van de hoofdinspectie Eventueel zouden zij de termijn waarbinnen Voorgeest gesloten moet zijn - zo ze dat zouden wil len - nog kunnen laten verlengen. "De ouders hebben een belang rijke vinger in de pap", aldus de wethouder. Ook van de zijde van de hoofdin spectie voor de geestelijke volks gezondheid werd gisteren na drukkelijk gesteld dat de ouders via de oudervereniging nauw bij "de hele operatie" betrokken zullen worden. De verbouwingsplannen voor de in slechte staat verkerende Voor geesten zullen door de beslissing van de hoofdinspectie niet wor den doorkruist, aldus een woord voerder. De bedoeling is dat de straks opgeknapte gebouwen van Voorgeest worden gebruikt voor het psychiatrisch zieken huis. Liever vijfjaar Voorafgaande aan de brief van de hoofdinspecteur heeft uitvoerig overleg plaatsgehad tussen hem, wethouder Oosterman en de di recteur van Endegeest, dokter G. Mojet. Deze verklaarde gisteren dat er weliswaar overeenstem ming is bereikt, maar dat hij zelf liever had gezien dat de termijn van "afbouw" vijf jaar was ge weest. Mojet had dat al eerder als zijn voorkeur uitgesproken in het door hem gelanceerde structuur plan voor Endegeest. Hoe en waar heen de pupillen straks zullen verhuizen is volgens de directeur nog niet duidelijk. Deze operatie zal in nauw overleg met de ouders en de inspectie moeten gebeuren. Het personeel is volgens Mojet al op de hoogte gebracht. Overigens zei Mojet ervan over tuigd te zijn dat de versnelde slui ting van Voorgeest "een politieke realiteit" is, die mede in de hand is gewerkt door de gebeurtenis sen van de laatste tijd. Hij doelde daarmee op de acties die de laat ste tijd zijn gevoerd om de slechte huisvesting en verzorging van de pupillen van Voorgeest aan de kaak te stellen. Dr. Hoeying zou zich volgens Mojet mede door de ze acties hebben laten leiden. Wethouder Oosterman bestrijdt dat echter. "Dr. Hoeying was al veel eerder van de situatie in de beide Voorgeesten op de hoogte en het was duidelijk dat ook hij zo snel mogelijk het aantal pupillen in Voorgeest naar nul wilde terug brengen" De wethouder zei te verwachten dat ook de ouders met de nu ver snelde procedure wel zullen in stemmen, omdat de pupillen in het complex van Gemiva een veel betere behuizing en sterk indivi dueel gerichte begeleiding te wachten zullen staan. DEN HAAG/AMSTERDAM - Ver schillende organisaties in Ne derland hebben er bij het Neder lands elftal in Argentinië op aan gedrongen de finale van zondag te gebruiken om zich af te zetten tegen de Argentijnse junta. Amnesty International heeft in een telegram aan de Nederlandse spelers en aan de KNVB ge vraagd af te zien van een officiële ontmoeting met president Videla ook vraagt de organisatie de spe lers te protesteren tegen de ge vangenhouding van de beeld houwer Esquivel en navraag te doen naar acht Argentijnse sportlieden die als politieke ge vangen worden vastgehouden. De Actie Argentinië heeft de KNVB gevraagd geen beker in ontvangst te nemen uit handen van Videla. "Aan de handen zit bloed, dan ziet dat ook aan die beker", aldus de actie, waarin onder andere zitting hebben Freek de Jong en Bram Vermeu len, de jonge socialisten in de PVDA, de PPR en de PSP ALGIERS/ORAN - Het staat vast, dat Algerije niet in staat zal zijn eind 1984 aan Nederland vloeibaar aardgas (LNG) te leveren. De gasver- kopen naar ons land zullen tenminste met en kele jaren worden vertraagd. Deze stagnatie is het gevolg van technische en financiële proble men, waarvoor nog geen oplossingen zijn ge vonden. FAO-DESKUNDIGE OP MOZAMBIQUE ROME (DPA/Reuter) - Een jonge Belgische deskundige van de FAO - de V.N. organisatie voor landbouw en voeding - en zijn vrouw zijn in de nacht van 21 op 22 juni in hun huis in Mozambi que doodgeschoten. De direkteur van de FAO, Edouard Saouma heeft dit gisteren in Rome mee gedeeld. De 28-jarige Luc Hennebert, een landbouwkundige, zou in no vember dit jaar zijn werkzaam heden voor de FAO in Mozambir que beëindigen. Mozambique heeft gisteravond meegedeeld dat de Henneberts, samen met zeventien vluchtelin- REGEN Wisselend bewolkt met af en toe buien en kans op onweer. Matige tot vrij krachtige westelijke wind. Maximum temperatuur 16 graden. 25 juni Zon op: 5.21 uur; onder: 22.04 uur, maan op: 0.52 uur; onder. 11.21 uur. Hoogwater te Katwijk om 7.21 en 19.49 uur, laagwater te Katwijk om 3.12 en 15.36 uur. 26 juni Zon op: 5.21 uur; onder 22.04 uur, maan op: 1 00 uur; onder 12.36 uur. Hoogwater te Katwijk om 8.13 en 20.44 uur, laagwater te Katwijk om 4.05 en 16.30 uur. ten. Volgens een communiqué van de generale staf van het leger van Mozambique vielen de Rhode- siërs een proefstation aan in Sus- sundenga in de provincie Manica op ongeveer dertig kilometer van de Rhodesische grens. "Daar vermoordden de Rhodesi sche soldaten 17 vluchtelingen in een doorgangskamp en namen een groep vrouwen en kinderen gevangen", aldus het communi qué. Het echtpaar Hennebert heeft vol gens het communiqué een baby van achttien maanden verweesd achtergelaten. Tegelijk met de overval op Sussun- denga hebben Rhodesische sol daten in helikopters volgens het communiqué van het leger van Mozambique een aanval gedaan op het district Massangena. Zij werden gesteund door straalge- vechtsvliegtuigen. De gevechten die ontstonden duurden nog voort. Desgevraagd verklaarde een mili taire woordvoerder in Salisbury dat het bericht uit Mozambique hem voor raadsels plaatste. "Wij weten hier helemaal niets van", zei hij. Driessen v. Duyn b.v. JUWELIER-ANTIQUAIR In- en verkoop, taxatie van antieke en oude juwelen, zilveren voorwerpen. Aparte afd. antieke meubelen. Breestr. 89. Lelden, tel. 123313 LE IDEN - Met een officiël ope ning op het stadhuis door bur gemeester Vis is gisteravond dan eindelijk de Leidse Tourweek van start gegaan. Tijdens deze opening, die onder meer werd bijgewoond door de heer dlsle, afgevaardigde van de Franse am bassade, werd ook de Leidse Tourmiss gepresenteerd. Het is de 25-jarige Huizense Ineke Houbëe. Vervolgens werd on- middelijk een start gemaakt met de Tour-festiviteiten. Op de Breestraat werd een groots ma- jorretten festival gehouden en op het Pieterskerkplein werd het Leidse Montmartre geopend het geen gepaart ging met spectacu lair voorwerk. Op de foto de da- mes van de Leidse showband "De Burcht", winnaar van het majoretten festivaL Zie verder pagina Leiden en rubriek Entou rage. Contractueel heeft Algerije zich te genover de Nederlandse Gasunie verplicht het gas op tijd te ver schepen. Nederland op zijn beurt moet uiterlijk 21 oktober hebben meegedeeld waar het gas aan land kan worden gebracht. Daar bij gaat het om een hoeveelheid van vier miljard kubieke meter per jaar tot het jaar 2005. De ambitieuze plannen voor grote gasleveranties aan het buiten land hebben nu reeds een achter stand opgelopen van tenminste twee jaar. Algerije produceert nu nog slechts vijf miljard kubieke meter aardgas per jaar. In 1985, wanneer ook de leveranties aan onder andere Nederland op gang zouden moeten zijn, zou die pro- duktie 105 miljard kubieke meter per jaar moeten bedragen. Bui tenlandse deskundigen, die de Algerijnen adviseren, achten dit onder de huidige omstandighe den volstrekt onmogelijk. ONDANKS GESCHIL MET BEGIN JERUZALEM (AP) - De Israëli sche minister van defensie Ezer Weizman heeft in een vraagge sprek voor de televisie zijn stil zwijgen over zijn geschil met premier Menachem Begin ver broken en gezegd niet te zullen aftreden, opdat hij in het kabinet kan blijven vechten voor een ge matigd beleid. Weizman zei voorts dat een hervat ting van het directe vredesover leg met Egypte mogelijk is, om dat president Anwar Sadat naar zijn mening "oprecht is" in zijn vredesstreven. Na het langdurige en heftige debat deze week in het Israëlische ka binet over de toekomst van de bezette westelijke Jordaanoever en de strook van Gaza werd van Breestraat 173, Leiden 071-123337 Maandag gesloten CENTRALE VERWARMING B.V. HERENGRACHT 108 -114 - LEIDEN centrale verwarming - luchtverwarming vloerverwarming - air conditioning - adviezen zelfbouw installaties - warmwater voorziening open haarden - (ook voor gas) - storingdienst TEL. 071 -14 06 47 - OOK TIJDENS NACHT EN WEEKEND - de zijde van de Likoed-partij aangedrongen op het aftreden van Weizman. De bewindsman zou zijn collega's hebben gewaar schuwd dat minister van buiten landse zaken Mosje Dajan "u bij de neus neemt" en dat het rege ringsbeleid aanleiding zou geven tot een nieuwe oorlog in het Mid den-Oosten. Gevraagd of hij naar aanleiding van het incident zijn ontslag zou in dienen, antwoordde Weizman: "Het is vandaag meer dan ooit mijn plicht om op het ministerie van defensie aan te blijven om in vloed te kunnen uitoefenen op de besluiten van het kabinet. Weizman had als beleidsverklaring inzake de bezette gebieden, waarom de Verenigde Staten hadden gevraagd, voorgesteld dat Israël over de permanente status van de gebieden zou gaan onderhandelen na een overgang speriode van vijfjaar. Aanvanke lijk leek hij de meerderheids- steun van de 19 leden van het ka binet te genieten, maar Begin wist enkele bewindslieden aan zijn kant te krijgen voor een standpunt dat iedere schijn ver meed dat Israël uiteindelijk over de soevereiniteit van de Westoe ver zou gaan onderhandelen. Weizman zei in het vraaggesprek dat de gematigde reactie van Sa- dat op de Israëlische verklaring aantoonde dat de Egyptische president "oprecht is". Weizman verklaarde dat zijn beleid gericht is op een hervatting van het directe vredesoverleg, daar mee aanduidend dat Begin en Dajan de voorkeur lijken te geven aan Amerikaanse bemiddeling. "Ik geloof dat het nog steeds mo gelijk is het vredesproces voort te zetten", aldus Weizman. Hij wees de opmerking, dat het ge schil met Begin bedoeld was om punten te vergaren in de strijd om diens opvolging, van de hand. I Minister Pais (foto) wil toch meer experimenteren met de middenschool, het door zijn voorganger in gang gezette proefproces. PAGINA 7 I Turkije en de Sovjet-Unie akkoord geslo ten. PAGINA 9 In Canada worden ook Ne derlandse krantjes gemaakt. En gelezen. PAGINA 23 De werf Gusto in Schiedam gaat dicht. Alleen trots blijft bestaan. PAGINA 25 De overval op de Katwijk 110 in 1942. PAGINA 27 Financiële problemen spelen daar bij in de eerste plaats een rol. Voor de betaling van de vele mil jarden kostende LNG-projecten moet Algerije in het buitenland aankloppen. Tot nu toe is het geld nog wel op tafel gekomen. Het ziet er echter naar uit. dat de geld stroom richting Algiers wordt in gedamd. Buitenlandse Financiers vrezen namelijk, dat de Algerijn se schulden in het begin van de jaren tachtig zo hoog zullen zijn opgelopen, dat het land niet aan zijn verplichtingen voor rente en aflossing kan voldoen, omdat er dan nog onvoldoende inkomsten tegenover staan. De angst van buitenlandse geld schieters wordt ook gevoed door de vertragingen, die nu al bij de bouw van de installaties, waarin het gas vloeibaar moet worden gemaakt, zijn ontstaan. Die ver tragingen zijn voor een belang rijk deel het gevolg van een ge brek. aan deskundigheid bij de Algerijnen zelf. Zo bestaat de in stallatie voor de verscheping van het voor Nederland bestemde gas nog slechts op papier. Twee in stallaties, die hoger in het tijd schema stonden genoteerd, zijn nog niet eens voltooid. Ook de ontdekker van het gas, de Amerikaanse oliemaatschappij El Paso, is van die vertraging de dupe geworden. Het concern was daardoor gedwongen enkele gloednieuwe gastankers gedu rende een aantal jaren op te leg gen. Leidsch Dagblad Geen krant bezorgd? Bel dan. Maandag t/m vrijdag van 18.00- 19.30 uur. Zaterdags van 16 00-18 00 uur. Uitsluitend tel. 071-211515 of 210221 DEN HAAG (ANP) - Omdat popzanger Elvis Costello even na tienen gisteravond geen toegift wilde brengen na zijn optreden in het Haagse Congresgebouw, heeft een gedeelte van de 1500 mensen in de Prins Willem Alexan- der-zaal met vernielingen een schade aangericht van naar schatting 25.000 gulden. Er werden circa zeventig stoe len in de zaal vernield, deuren kapotgemaakt, ramen inge gooid en men wierp een grote hoeveelheid bierblikjes in de richting van het podium. De organisatie liet daarop het brandscherm zakken. De politie verrichtte buiten het Congresgebouw acht arresta ties. De betrokkenen, die openlijk geweld hadden be toond, werden meegenomen naar het politiebureau. 4 weken lang LEIDSCH DAGBLAD ter kennismaking voor de HALVE PRIJS h Dagbia audio boortoestellen bv De uitstekende service samen met de meest moderne kon- trole-apparatuur, maken Audio Hoortoestellen b.v. tot een echte speciaalzaak. Wij leveren alle bekende mer ken hoortoestellen. Steenstraat 22, Leiden telefoon 071-141538 Fida gediplomeerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 1