Veronca voorlojig nog geen C-omroep Saint komt terug op de televisie Costellc sprintkampioen (jytyvandaaa ïöëgéllcht [lesprogramma i OPENBARE 'ERK0PING PERZISGHETAPUTEN VEILING VRIJDAG 23 JUNI 1978 RADIO TV - KUNST PAGINA 5 MUZIKALE REVANCHE Vanavond vindt er op de buisie- derom een treffen Nederlad- Duitslafid af (Ned 1. 21.55 ur). Ditmaal gaat het echter om en muzikale ontmoeting. Met \ls scheidsrechter Hein (tje) Simqs. Sterspelers voor Nederland zijnh- co Haak, Linda, Cisca Pelts. Barbara en Bas en de kapel xn de Koninklijke Luchtmacht je opnamen zijn gemaakt in de g\t- ten van Valkenburg. Er komen nog twee van deze >- vanche-wedstrijden": tijdensle Nijmeegse vierdaagse en de Fix- to l Beeld uit de grotten van Valkenburg, land-Duitsland wordt "gespeeld" AMSTERDAM - Eindelijk mag federland hem in le vende lijve aanschouwen: ElviCostello, dat dood ernstig kijkende mannetje met a zware zwarte bril, z'n stekelige kapsel, z'n verslen pak en x-benen. Schoolklassen met gillende piks, of met brave Hendrikken a la Elvis, wat oucre snobs, eveneens met Elvis-bril, en rasechte Ariterdamse kantoor meisjes waren gisteravond het pofdstedelijk Carré binnengestroomd om de Britseoning van de new- wave aan het werk te zien. Zowel zijn uiterlijk als zijn repertre voldeden volle dig aan de waarschijnlijk hoojestemde verwach tingen. Dat kan men zowel positf als negatief inter preteren: het is leuk als het beelklopt dat je maan denlang over iemand hebt meedragen, negatief omdat het weinig verrassend i<De tot de nok toe gevulde zaal van gisteravond eder vond Elvis' be kende verstarde pose alleen mr prachtig. Bij de eerste tonen van 'Waiting for tl end of the world' waarmee sombere Elvis het pjliek onmiddelijk overviel, steeg een gejuich van hkenning op. Geen seconde werd verspild met elige conversatie, Costello sprak alleen het noodz;elijke 'good even ing' en 'thank you', waarbij zijn th al achter een bril verstopte ogen angstig wegdraai. Eén van de wei nige confrontaties met het publiek was een gang naar het randje van het podium, wat dan ook alweer met gejuich werd beloond. Costello was de onbetwiste leider. Als een dictator gaf hij zijn 'Attractons' een nieuw nummer aan, waarop zijn drie bandleden perfect inspeelden. Net zoals op de twee langspeelplaten 'My Aim is True' en 'This Year's Model' duurde geen nummer langer dan vier minuten. De band vormde een hechte eenheid met de zang: de muziek leek op de hielen gezeten door klagende twijfels en frustraties in de liefde. Het orgel, de bas, de gitaar van Elvis plus zijn zang: alles klonk even verbeten. "Sometimes I feel like a human being", "There's a stranger in the house, but everybody says he looks like me", riep de zanger vertwijfeld uit, afgewisseld door nerveuze orgelso lo's van een al even uitdrukkingloos grijnzende or ganist. De koortsigheid miste zijn effect niet: vanaf 'Chelsea' tot de toegiften 'My Aim is True" en 'I'm not angry' waren de pluche fauteuils volkomen overbo dig. En dat, terwijl Elvis slechts wat houterig aan zijn gitaar had geplukt. Meer beweging kan je hem niet ontlokken. Vanavond treedt Elvis op in het Congres gebouw in Den Haag. ANNERIEK DE JONG 2 5) You're the one that I want: John Travolta and Olivia Newton John 3 4) Lady McCorey: Band Zonder Naam 4 7) If you can't give me love: Suzi Quatro 5 (12) Miss you: Rolling Stones 6 3) Substitute: Clout 7 (10) Golden years of rock 'n roll: Long Tall Ernie 8 6) Night fever: Bee Gees 9 8) Met de vlam in de pijp: Henk Wijngaard. 10 (13) Presence dear: Blondie. LONDEN 1 1) You're the one that I want: John Travolta and Olivia Newton-John 2(2) Rivers of Babylon: Boney M 3 (10) Miss you: Rolling Stones 4 5) Annie's song: James Gal- way 5 (11) Smurf song: Father Abra ham 6 4) Davy's on the road again; Manfred Mann's Earth Band 7 (13) Oh Carol: Smokie 8 9)2a plana pour moi: Plastic Bertrand 9 (20) Making up again: Goldie 10 3) Boy from New York City- Darts BONN: 1(1) Rivers of Babylon: Boney 2 4) Night Fever Bee Gees 3 2) Statin' alive: Alive: Bee Gees 4 3) Take a chance on me: Abba 5 (13) Oh Carol: Smokie 6 (14) Follow me, follow you: Ge nesis 7 7) Runaround Sue: Leif Gar rett 8 6) If you can't give me love: Suzi Quatro 9 -) Eagle: Abba 10 9) Follow me: Amanda Lear. NEW YORK: 1 1) Shadow dancing: Andy Gibb 2 2) Baker Street: Gerry Raffer- ty 3(5) It's a heartache: Bonnie Tyler 4 3) You're the one that I want: Olivia Newton-John and John Travolta 5 4) Too much, too little, too la te: Johnny Mathis and De- niece Williams 6(9) Take a chance on me: Abba 7 7) Feels so good: Chuck Man- gione 8 8) Love is like oxygen: Sweet 9 (11) Two out of three ain't bad: Meat Loaf 10 (10) Because the night Patti Smith Group. DEN HAAG - Verwacht won dat het onderzoek naar de vermeende commerciële biringen van de Veronica Om roep Organisatie met de v«maaksindustrie (platenwe- reld e. d. niet vóór 1 au©tus zal zijn afgerond. Dat betekent dat minister Gardiiers van CRM pas tegen 1 september zou kunnen beaiten tot een eventueel C- "paspoort" voor Veronica. Dan moet wel het onderzoek, in opdracht van de bewindsvrouw ingesteld door de regerings commissaris voor de omroep Hilversum, een voor Veronica gunstig resultaat hebben. Omdat volgens het Omroepbesluit een beslissing over toewijzing of wijziging van zendtijd na 1 juli pas praktische werking krijgt op 1 april van het daarop volgende jaar, zal de adspirant-status van de voormalige "piraat" opnieuw met een half jaar verlengd moe ten worden. In de vaste twee de-kamercommissie voor CRM heeft mevrouw Gardeniers giste ren meegedeeld dat zij in elk ge val geen besluit over Veronica neemt voordat de resultaten van de een diepgaand onderzoek structuur van de omroeporgani satie bekend zijn /erbolgen )aarmee komt zij volledig tege moet aan de wensen van zowel één van de regeringsfracties (CDA) als van de oppositie (PvdA). Voor Hans de Boer van het CDA was de verzekering van de minister dermate bevredi gend, dat hij zijn voornemen om over de kwestie-Veronica een spoeddebat te houden introk. De andere regeringsfractie, de WD, blijft verbolgen over de naar haar oordeel oneerlijke behandeling van de VOO SP0EDSALVE WEGENS BETWISt VERSCHEPING ALS GEVOLG VAN LIQIDATIE IMPORTEUR verband houdende met Notarbakte nr. 32/77 terzake van wettelijke voorschriften nnootschapsliquidatie, VAN UITERST WAARDEILLE.VELI-: ZELDZAME OUDE/ANTIEKE EN HEDENIAGSE ZIJDEN EN WOLLEN en andere Ooerse tapijten WELKE ZULLEN WORDEN VtWIJDERD UIT DE OPSLAG PLAATS DOOR DE AANGEWEN VEILINGHOUDERS. WEL KE TEN VOLI E ZIJN GEMAU'IGI) Ih HANDELEN VOOR ALLE FINANCIEEL HIERBIJ BROKKEN PARTIJEN. Een gro ickc Cai ie cc$c zijden en ukkiAnalolischc 'ollcn tapijten, i leedjes. Afghaa nkele TE N00RDWIJK AAN ZE ZONDAG 25 JUNI, 14 UUR HOTEL NOORDZEE - K()\ II.HEI.MINA BOULEVARD 8 alwaar gelegenheid is tot bezjfiging der tapijten up de dag van veiling vif 12.00 uur. Catalogi en inlichgcn verkrijgbaar bij: NEDERLANDSE MIDENSTANDSBANK N.V. Palaccplein 19, Noordwijk I Zee (alwaar ook alle betalingen dienen tc geschieden dekening nr. 69.36.15.176). Veilinghouder: Kunstveilingen im. onder wetttk vi •aarder: A. Varlict Rotterdai mus B vPannek wkstraa Lammermarkt 5. Leiden. HILVERSUM - Na een afwezig heid van vele jaren keert van avond een oude bekende op het scherm terug: "The Saint" Deze superspeurder, die in de jaren zestig door Roger Moore werd gespeeld, komt nu op de buis onder de titel "De terug keer van de Saint" De hoofdrol wordt nu niet door Roger Moore vertolkt, maar door de Engelse acteur lan Ogïlvy, die in Nederland be kendheid kreeg door zijn rol in de serie "De familie Bella my". De dubbele aflevering uit "Re turn of the Saint", die de AVRO vanavond uitzendt is getiteld "Ramkoers". Simon Templar, de "Saint" maakt kennis met Annabel West, de vrouw van één van zijn tegen standers in een speedbootra ce. Wanneer Annabels echtge noot tijdens de race met zijn boot verbrandt, maakt zij al les - behalve de indruk van een bedroefde weduwe. De Saint is getuige geweest van het ongeluken besluit de we duwe te volgen naar Zuid- Frankrijk. Folkfestival Rotterdam vol muziekplezier ROTTERDAM - Een hoogst merkwaardig festival, dat Rot terdam Folk in De Doelen. Waar wordt er zoveel verscheidenheid voor een entreegeld geboden? Waar klinkt op een avond zowel de muziek van een eenzame draailier als van Gerry Rafferty en zijn formatie, waar wordt een optreden van de Frans-Keltische folk-held Alan Stivell gevolgd door twee zoete dames in Angli caanse jurken die een demonstra tie Engels huiskamerzingen met begeleiding van een poppekame- rorgeltje geven. Waar kun je, hongerig geworden door het hos sen op de kostelijke doedelmu- ziek van de Battlefield Band een sesambol met linzenpaté eten? Dat kan allemaal op Rotterdam Folk, een festival dat gisteravond een grote, gezellige bruisende toestand was, een festival vol speelplezier van de muzikanten en vol luisterplezier van de drie duizend bezoekers. Maar, alle leuke folk-groepen ten spijt, het was een nog slechts zij delings met de folk te maken hebbende muzikant die de ster van de avond werd: Gerry Raffer ty. Nadat deze Schotse zanger, gi tarist en tekstschrijver enkele maanden geleden voor het eerst sinds drie jaar weer van zich het horen via de knappe elpee „City to City", vertoont hij zich nu ook weer „live" aan het publiek. En dat is een prima zaak, want al heeft deze Rafferty nauwelijks podiumpresentatie, hij is wel goed voor erg mooie muziek, van noot tot noot en melodieus en in ventief en integer. Daarbij staat er achter Rafferty een zestal ven noten in zijn NV Muziek die stuk voor stuk voluit bijdragen tot een honderd procent prestatie. Ra phael Ravenscroft en vooral het toetsenduo Tommy Eyre en Jeff Bannister is doorlopend een lust v r het c Rafferty als het succes van het vol geladen programma, echter de folk-prijs van de avond ging naar Alain Stivell. Deze zanger-harpist is heel ijzerenheinig in zijn genre muziek. In het uitdragen van de Keltische liedcultuur doet hij nu al jaren lang vrijwel geen conces sies en hoewel zijn publiek bui tengaats geen letter van zijn tek sten verstaat is de sfeer die hij aandraagt meer dan voldoende om iedereen muisstil te boeien. Na het aarzelende begin van dinsdag j.l. wordt er naar harte lust muziek gemaakt op Rotter dam Folk. Vannacht zal dat weer gebeuren, na afloop van het Dy lan-concert. FRANS HAPPEL Imperium toch naar Oude Vest LEIDEN - De Leidse amateurtoneelgroep 'Imperium' gaat misschien nog deze zomer verhuizen naar de Oude Vest 35. Het komende seizoen hoopt de christelijke toneelgroep haar bezoekers in het voor malige schoolgebouw, waar tot nu toe de Rein- wardt-avademie academie opleiding tot museum personeel gaf, te kunnen ontvangen. Tot voor kort zat 'Imperium' in het oude Van Wijk- complex aan de Vestestraat, waar ook de vor mingsclub 'De Sleutels', een Mohammedaanse ge meenschap en een aantal kunstenaars onderdak hebben gevonden. Al geruime tijd is er in de gemeen teraad een discussie gaande over de vraag of en wan neer het sombere pand uit de tijd van de Industriële Revolutie tegen de vlakte moet. Over vervangende ruimte voor de gebruikers zou de gemeente niet meer dan vage beloften doen. Bij Tm- NEDERLAND 1 18.50 - Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - De Rallycross 1978 (AVRO) 20.00 - De terugkeer van de Saint, tv-serie (AVRO) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Nederland-Duitsland Muzikaal. Showprogr. (AVRO) 23.00 - Gesprek met de minister-president (AVRO) 23.10 - Het oude en het nieuwe (IKON) 23.50 - Journaal (NOS) NEDERLAND 2 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - De toverlantaarn. Kinderprogr. (VARA) 19.21 - Daar komen de schutters (VARA) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - Space 1999, tv-serie (VARA) 21.17 - VARA-visie. Opinieprogr. (VARA) 22.07 - Theater thuis: Verdeelde eenheid, tv-spel (VARA) 23.42 - Journaal (NOS) 23.47 - Voorbeschouwing Nederland-Argentinië (NOS) DUITSE TV VRIJDAG 23 JUNI DUITSLAND I 18.00 Wetenschappelijk progr. 18.45 Reportage. 18.50 Journaal. (Regio naal progr. NDR: 19.00 Sportoverz. Programmaoverz. WDR: 19.00 Pro gramma-informatie. Aansl. Jauche und Levkojen. 19 40 Jauche und Levkojen. 20.15 Actualiteiten. 20.45 Liedjesprogr.) 21.00 JournaaL 21.15 Du solist mein Glucksstem sein. 22.55 WK-voetbal. 23.30 Actualitei ten en reportage. 24.00 Eiszeit, tv- film. 1.45 Journaal. DUITSLAND II 18.10 Catweazle, jeugdserie. 18.40 Actualiteiten en muz. 19.20 Western von gestem. 20.00 Journaal. 20.30 Reportages. 21.15 Der Alte, tv-serie 22.15 Muziekprogr. 23.00 Actualitei ten. 23.20 Cultureel magazine. 23.50 Der Morder, speelfilm. 1.35 Jour- DUITSLAND III WDR 19.00 Kleuterprogr. 19.30 Informa tieve serie. 20.00 Journal 3. 20.15 In formatief progr. 21.00 Journaal. 21.15 Amusementsprogr. 22.45 Etne Scheidung. 23.35 Journaal. BELGISCHE TV VRIJDAG 23 JUNI BELGIË VLAAMS 18.50 Kleuterprogr. 19.05 Weten schappelijk magazine. 19.36 Mede delingen. 19.45 Journaal. 20.10 Weerbericht. 20.15 Dokumentaire serie. 20.45 De zoon, Franse speel film 22.25 K.T.C.R. 22.55 Jour- Mystiek in Russische film Op de vrijdagavonden 23 en 30 juni en 7 juli zendt de IKON in het kader van het dit seizoen gekozen thema "Oost-West in Europa" een drietal documentaires uit,samengesteld uit klassieke en eigentijdse films. Deze trachten een beeld te geven van het gebruik van symbo len en historische motieven van één van de belangrijkste filmcultu- Begonnen met de stimulans van een nieuwe orden ing en een niéuwe maatschappijvorm heeft de Russische filmkunst zich ontwikkeld tot een eigen en kleurrijke cultuur. In de eerste aflevering vanavond (Ned.1,23.10-23.45 uur), getiteld "Mystiek" .toont de IKON de hou ding van de belangrijkste Sowjet-russische-cineast, Sergei Eisen- stein ten opzichte van mystiek en anti-clericalismeEr wordt ge bruik gemaakt van fragmenten uit de Eisenstein-films "Pantser- "Oktober" "Het oude en het nieuwe" "De wei- i "Que Viva Mexico" Redactie en commentaar in de serie is in handen van dr. Ronald Holloway, een op Oosteuropese film gespecialiseerde Filmcriticus in Berlijn Verdeelde eenheid De VARA brengt vanavond behalve afleveringen van de series "Daar komen de schutters" en "Space 1999hel Engelse tv-spel Your man from six counties" onder de titel "Verdeelde eenheid" Het speelt zich af in Belfast, waar een 12-jarige jongen ziet hoe zijn vader bij een explosie in een put om het leven komt. Daarna wordt hij ondergebracht bij een oom op een boerderij (Ned2,22.07-2237 Kinder-vakantie In de televisie-actualiteitenrubriek VARA-Visie wordt van avond aandacht besteed aan de acties van de ambtenaren en hun moeilijkheden. Men heeft voorts een vervolg van de Urenco-affaire De ombudsman komt met plannen om het grote aantal kinderen in ons land, dat niet echt met vakantie gaat (volgens de ombudsman bijna de helft) toch een prettige vakantie te bezorgen. (Nederland 2 21.17 uur). perium' bestond daaiom de indruk dat de gemeente weinig waardering had voor het culturele werk van de Leidse amateurtoneelspelers, hoewel per speel seizoen ongeveer drieduizend bezoekers, vooral jon geren, de klim naar de zolder van het eigen Micro- theater waagden. Nu er dan toch uitzicht is gekomen op vervangende huisvesting is de toneelgroep al haar krachten aan het bundelen om de nieuwe ruimte speelklaar te maken. Er moeten echter nog tal van hindernissen worden genomen. Vooral het geld vormt een probleem, om dat de huurprijs van het nieuwe onderkomen zeven maal hoger zal zijn dan het bedrag dat Imperium in de Vestestraat moest opbrengen. En dat terijl de ruimte aan de Oude Vest ongeveerde helft minder is dan die aan de Vestestraat. VRIJDAG 23 JUNI HILVERSUM I 18.00 Toeristisch informatief progr. 18.19 P.P.: Uitzending van de PSP. 18.30 Nws. 18.41 Marktberichten. 18.44 (S) Filmklapper. 19.30 (S) Lich te muz. 20.00 (S) In antwoord op uw schrijven. 22.25 Overweging. 22.30 Nws. 22.40 (S) Sportprogramma. 23.55 Nws. HILVERSUM II 18.00 Nws. 18 11 Embargo 18 45 Gods Eigen Radioprogramma. NOS 19.50 Praten met de minister. 20.0C Nws. 20 05 (S) Holland Festival 1978: Rotterdams Philharmonisch Orkest met piano; Opening Wereldmuziek- HILVERSUM 111 sKerkrade 1978.22 30 Hon- 23.00 (S) Met het oog op morgen Zomerkwartaal. (7.30 Nws.) NOS: 7 55 WK Voetbaljourn VARA: 8 05 (S) VARA's Zomerkwartaal. (8.30 Nws. 8.36 Gym. voor de vrouw.) 10.30 Nws 10 33 (S) VARA's Zomer kwartaal. 12.26 Meded. voor land- en tuinbouw. 12.30 Nws. 12.41 (S) In de Rooie Haan 14.30 (S) NAR. 15.30 Nws. 15.33 (S) VARA's Zomerkwar taal. (17.30 Nws.) HILVERSUM II TROS: 7 00 Nws. 7.11 Ochtendgym 7.20-18.00 TT Races in Assen. (8.00, 11 00, 13 00, 16 00 Nws 9 35 Waterst OVERH VOORL. 12 49 Werk en Welzyn. 17.55 Meded.) 23.55 Nws. HILVERSUM III Ieder heel uur nws 18 03 De vacatu rebank. 18.10 (S) Avondspits. VOO 19.02 (S) De Nederlandstalige top 40: VPRO VPRO-vrydag-op-drie. 23.02 (S) Amigos de Musica. AVRO 1.02 (S) Radio Pandora. 2.02 (S) Gewoon 2 uur radio. 4.02 (S) 'n Nachtje AVRO. HILVERSUM I VARA- 7.00 Nws. 7.02 (S) VARA's NCRV: 7.02 (S) Pop Station 8 03 (S) Happy Sound 8 54 Eerlijk gezegd 9.03 <S) In. 10.03 (S) Muziek by de koffie 12 03 (S) Los Vast 14 03 (S) By Barend. 16.03 (S)Sportshow. HILVERSUM IV AVRO. 7.00 Nws. 7.02 (S) Reveille, klass. kamer- en orkestmuziek. 9 00 Nws. 9.02 (S) Voor twee piano's. 9.40 Weer wat wijzer. 10.00 (S) Radio Filh. Orkest met soliste: Klass muziek. 11.30 (S) Pistache 14 00 Nws. 14.02 't Is historisch. 14 30 Voor kleine be zetting, klass. muziek. 16.10 Euro pees Muziekfestival voor de jeugd te

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 5