Pand Noordeinde onder slopers hamer? Chileense actie in Leiden zeker nog tot morgen NORIT't betrouwbare middel bij acute dianee Raadsnotulen niet voor het grote publiek Bezwaren tegen voetbrug over de Oude Rijn Waal laakt optreden politie tegen fietsers Noorlander Bouw denkt aan nieuwbouw Actief in vrije tijd Mt&L Pardoeza moet blijven n DONDERDAG 8 JUNI 1978 LEIDEN LEIDEN - Een groep bewoners van de Oude Rijn heeft bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de plannen voor de aanleg van een voetgangers brug over de Oude Rijn (tus sen Burchtgracht en Dulle- bakkerssteeg). Volgens be zwaarden zal een dergelijke verbinding op een plaats waar nooit een brug is geweest, 'deze karakteristieke omge ving geweld aandoen'. De bewoners verwachten dat de brug storend zal werken in het uitzicht vanaf de bestaan de burggen (St. Jansbrug en Hooglandse Kerkbrug) over de Oude Rijn. „Welke con structie ook gekozen wordt voor de nieuwe brug, een uniek stukje Leiden wordt verminkt", aldus de be zwaarden. De bewoners trekken ook de noodzaak van de brug in twij fel. De gemeente wil de nieu we verbinding om de drukte op de Hoogstraat te ontlasten, maar volgens de bezwaarden is het alternatief weinig aan trekkelijk. "De in combinatie met deze brug geplande wan delroute is, behoudens wat groen op de Burcht, puur on gezellig", schrijven ze. In hun brief doen de bewoners de suggestie alleen de door gang via de Burcht naar de Oude Rijn open te stellen en als verbinding te kiezen voor de route over de Hooglandse Kerksteeg en de Hoogland- sekerkbrug. Volgens de be woners is deze route voor het wandelend publiek veel aan trekkelijker. LEIDEN - Wethouder Waal van ruimtelijke ordening heeft zich boos gemaakt over de bekeuringen die de politie de afgelopen weken heeft uitgedeeld aan (brom)fietsers die vanaf Noordeinde/Breestraat/Ra- penburg het Kort Rapenburg zijn ingereden. Wegens werkzaamheden is het Kort Rapenburg (tussen Breestraat en Boommarkt) een paar weken afgesloten geweest voor het verkeer uit de richting Noordeinde/Breestraat/Rapenburg. Een groot aantal fiet sers stoorde zich niet aan deze tijdelijke maatregel en reed de verbo den richting in, waardoor de politie bij enkele gerichte controles de nodige bekeuringen kon uitdelen. Zeer tot ongenoegen van wethouder Waal, zo bleek gisteravond tijdens de vergadering van de PvdA-fractie. Hij noemde het optreden van de politie, die zich aan het eind van het éénrichtingsverkeer verdekt had opgesteld om de fietsers te vervangen, "schandalig". De verslagen van de Leidse raadsvergaderingen worden gemaakt door dezelfde mense die dat ook voor de Tweede Kamer doen. LEIDEN - De krakers die momenteel huisvesting vinden in het pand Noordeinde 5 zullen naar het zich laat aanzien binnenkort op straat komen te staan. De eigenaar van het pand, Noorlander Bouw bv, heeft plannen om het gebouw af te breken om op deze plaats nieuwbouw te plegen. Eerder dit jaar heeft het college van B en W al afwijzend gereageerd op het verzoek om het pand op de monumentenlijst te plaatsen zo dat Noorlander alleen maar een BRILJANTEN Ringen - hangers - oorbellen - armbanden - groeibriljant - briljant voor belegging Juwelier v. d. Water Haarlemmerstraat 181 sloopvergunning nodig heeft voor het in zeer slechte staat ver kerende gebouw Het pand is begin vorig jaar leeg gekomen toen de toenmalige ei genaresse, de Koninklijke Ne derlandse Maatschappij tot bevordering van de groei en de bloei van de Zeevaartschool te Leiden, de huurovereenkomst met de universiteit beeindigde Deze maatschappij wilde het pand verkopen maar de universi teit toonde daarvoor geen be langstelling omdat het gebouw niet direct deel uitmaakte van de universitaire bebouwing m de binnenstad. Als gevolg van de beëindiging van de huurovereenkomst moesten destijds de Leidse Studenten en Aktiegroepen-drukkerij (Stag) en een aantal andere bewoners het pand verlaten zonder dat een andere ruimte op korte termijn voorhanden was School op podium De Theater Werkgroep van 't Breehuys (Breestraat 19) or ganiseert vanavond een thea terstuk, getiteld "Schuif 't maar onder je schoolbank" Dit stuk is het produkt van een aantal mensen die het afgelo pen schooljaar hebben ge praat over het thema "Ik en de middelbare school". Herken bare situaties voor de middel bare scholier worden eens van een andere kant belicht. In het stuk zijn verschillende thea tervormen verwerkt, zoals ca baret, mime, muziek en im provisatie. Na afloop kan er met de spelers over het stuk worden gepraat. Aanvang 20.15 uur. Top 100 Disco Utvad presenteert mor genavond van 18.00 tot 24.00 uur een Top 100 in het club huis De Tamboerijn, Vale- riusstraat 73. De meeste pla ten die het afgelopen seizoen gedraaid zijn, zullen in deze Top 100 zijn terug te vinden De lijst is samengesteld en ge- regiseerd door Monica Ab- spoel. De presentatie is in handen van Chris Obreski, John Hoogervorst en Peter Abspoel. Toegang vanaf 16 jaar. Ypsilon De vrij nieuwe groep Ypsilon speelt morgenavond in socië teit Mirakel. De uit Voorscho ten afkomstige groep brengt een programma met symfoni sche pop, funky-jazzrock en blues. De groep bestaat uit een zangeres en vier instrumen talisten, die gitaar, bas, drums, string, piano en dwarsfluit bespelen. Mirakel is te vinden in 't Breehuys Breestraat 19 Indianen Morgenmiddag om 15.00 uur komt er in de filmzaal van het Instituut voor Culturele An tropologie, Stationsplein 10 tiende verdieping, een groep indianen uit Bolivia, Argen tinië, Chili, Equador en Co lombia vertellen over hun problemen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep Indianen Zuid- Amerika. In Zuid-Amerika wonen nog ongeveer 30 mil joen Indianen. Hun proble men zijn al eeuwen oud en nog steeds niet opgelost: ze drei gen hun land te verliezen, worden gediscrimineerd en als ze in opstand komen, wor den hun leiders vermoord of gevangen gezet. B eelddichtfestival Het Leidse literaire leesblad "RAMP" organiseert mor genavond in het Leidse Volks huis een beelddichtfestival. Onder het motto "Niet nu" wordt een rijk geschakeerd programma geboden van kor te experimentele films, ge maakt door Londense filma cademiestudenten. Tegelij kertijd is er in de aangren zende zaal een non-stop cul turele show, bestaande uit mime, poëzie (Jules Welling, N eelt je Maria Min, Cees van Hoore),dans, bewegend beeld, muziek en middeleeuws ver maak van de groep Gajes. Scholierencafé Het scholierencafé in het Bree huys aan de Breestraat 19 is morgen vanaf 3 uur open. Om 4 uur 's middags speelt dan de Leidse groep Touchwood. De groep zal behalve een aantal bekende nummers ook eigen werk spelen. Noorlander Bouw bv uit Leider dorp heeft het pand vorig jaar aangekocht met het plan om het te restaureren en er een kantoor te vestigen. "Het gebouw bleek echter in een zodanige slechte staat te verkeren dat renovatie niet haalbaar wordt geacht," al dus de heer Kapaan, adjunct di recteur van Noorlander. Een aantal krakers heeft het pand inmiddels wel goed genoeg be vonden en vindt er al geruime tijd onderdak. Noorlander heeft aan vankelijk getracht het pand weer af te stoten. Eén koper die zich bij het bouwbedrijf heeft aange diend wilde eveneens een kan toor aan het Noordeinde vestigen maar zag in een later stadium ook weer van die plannen af. Noorlander heeft zich daarna op nieuw beraden over een mogelij ke bestemming voor het pand Inmiddels is er overleg met de gemeente op gang gekomen over de wens van Noorlander om het pand af te breken en nieuwbouw te plegen. De heer Kapaan: "Ik wil op dit moment wel erg voor zichtig zijn met het doen van uit spraken. We hopen over een maand of twee meer te weten. Onze wens is sociale woning bouw, maar het terrein is niet zo erg groot, dus we moeten wel de hoogte in" de Rembrandtstraat dat op de nominatie staat om gesloopt te LEIDEN - Van de vier Chi- lenen die afgelopen zater dag in Leiden in honger staking gingen zijn er nog drie over. Drie Nederlan ders hebben de plaats van het Chileense meisje Ca rolina ingenomen. Ze gaan in elk geval met hun actie door tot morgen. Sinds het begin van de hongersta kingsactie, die is opgezet om kracht bij te zetten aan de eis om opheldering over het lot van 2500 vermiste Chilenen, zijn er in Lei den ongeveer duizend handteke ningen opgehaald. Ze zullen ADVERTENTIE Bad en strandmode kollektie Warner badpakken, zoals bekend weer helemaal "in" en bikini's voor net niet helemaal alles uit. Ook van Warner het super flirt model in geraffineerd zwart, dat als een sjaal om het lichaam wordt gedrapeerd en in de taille door ringen bijeen wordt gehouden. Van Bleyle in onze kollektie het feilloos passende korrigerende badpak. En wat dacht U van een gezellig T-shirt met bijpassende bikini ook al van Bleyle. Daarnaast bikini's met wikkelrok die ook als halter of strapless jurkje gedragen kunnen worden voor heerlijke zomerse strand- of vakantie dagen. Breestraat 135 - Leiden telefoon 071-131841 worden bijgevoegd bij de andere, in het hele land verspreide soli- dariteits-handtekeningen en worden gestuurd naar de honger stakingscomités in drie kerken in Santiago, in het Unicef-gebouw en naar de 31 politieke gevange nen die in hongerstaking zijn in de strafgevangenis van Santiago. De PvdA-fractie in de Leidse ge meenteraad zal dezer dagen een telegram sturen naar het Chi leense ministerie van justitie om opheldering te vragen over het lot van ongeveer 2.500 vermiste Chilenen. Tijdens de fractie-vergadering gis teravond werd een dergelijk voorstel van Marie-Anne Koning overgenomen door de overige fractieleden. Het telegram sluit aan op de acties die momenteel worden gevoerd. LEIDEN - "Pardoeza moet blij- Dit is de mening van de PvdA-frac tie, die zich zorgen maakt over het voortbestaan van deze stu denten-sociëteit aan de Doeza- straat. Die bezorgdheid is geba seerd op het structuurplan van de binnenstad, waarin voor de Doe- zastraat en omgeving wordt ge pleit voor een vermindering van het horeca-aanbod. "Er zijn misschien klachten van omwonenden over Pardoeza, maar je kunt geen andere lokatie vinden die wat dat betreft minder problemen geeft", aldus Alphons Ranner die met enkele colle ga-fractieleden het structuur plan heeft bestudeerd. "Er is geen andere plaats voor Pardoeza en er is ook geen cafe dat de func tie van Pardoeza kan overne- In Utrecht vergaderde burge meester Vonhoff maandag- 1 avond met enige gemeente raadsleden over het taalge bruik in de raadsvergaderin gen. 'Onoirbaar' taalgebruik vindt Vonhoff. woorden als 'bedonderd', 'besodemieterd' oplichter' en 'autoritaire ballen' horen volgens hem niet in de vergaderingen thuis. Reden waarom hij dergelijke woorden dan ook steevast schrapt uit de verslagen van die vergaderingen en ver vangt door puntjes. Dat was voor enkele raadsleden weer reden om te protesteren, want de verslagen werden daar door volgens hen onleesbaar Daarom werd er maandag avond vergaderd. Veel haalde dat echter niet uit. want Von hoff vindt nog steeds wat hij vóór die vergadering ook al vond en met name PSP- raadslid Van Gemert zegt nog steeds niet te willen 'verloede ren in zijn bewustzijn'en de taal te blijven gebruiken die hij overal gebruikt. In Leiden gaat het ook wel eens hard tegen hard. maar blijft het over het algemeen netjes. Gemeentesecretaris Lodder. "Ik heb nog nooit meegemaakt dat de burgemeester tijdens een vergadering ingreep. Eén keer, toen iemand voor Idi Amin werd uitgemaakt, maar toen kwam er een scher pe reactie uit de raad zelf. Ik heb wel een enkele keer ge dacht: Niet alle burgemeesters in Nederland zouden wat er nu gezegd wordt toch zomaar laten gaan. 'PSP-raadslid Hilda Pas- schier: "Ik heb nog nooit ge hoord dat iemand 'gelul' zei Ik vindt dat ook niet zo han dig. ook naar het publiek toe Ik heb het idee dat je de men sen die je wilt bereiken er juist mee af schrikt. Toch heb ik niet het gevoel dat je je bewust aanpast op zo n vergadering. Nee. ik denk dat iedereen dat wel heeft, dat je dan andere woorden kiest dan die je tegen iemand die dicht bij je staat gebruikt als je ruzie hebtofzo. Maar als ik dat wil. kan ik heel goed mijn ongenoegen ui ten in een raadsvergade ring" Geen reden voor puntjes op de vitale plaatsen in het raads- verslag dus, maar hoe staat het er wel? Lodder: "We heb ben daar Kamerstenografen voor, mensen met ontzettend veel ervaring. Het verslag wordt uitgetypt zoals zij het schrijven, dan gaat het direct naar de afdeling voorlichting waar het ter inzage ligt voor iedereen. Ik heb nog nooit meegemaakt, in de twee jaar dat ik hier ben althans, dat er naderhand door iemand op merkingen over de verslagen werden gemaakt Er staat in het reglement dat het niet he lemaal letterlijk hoeft en ook niet alle opmerkingen van raadsleden tussendoor, wor den opgenomen. Maar een grappige uitspraak zul er wel in terugvinden" Hilda Passchier: "Ik merk wel in de verslagen dat ze alles gladjes strijken. Maar het is nooit zo dat ik naderhand denk van: die woorden die ze me nu in de mond hebben ge legd, die heb ik nooit gebruikt. Inhoudelijk geven ze goed weer wat er gezegd is. Eigen lijk vind ik dat wel erg knap." Tevredenheid alom dus, maar wie de 'handelingen' van de raad weieens heeft ingekeken weet dat ze niet voor iedereen even heldere lectuur zijn. nooit wordt er een protest ge hoord over het taalgebruik in die zin, dat het te moeilijk en te ambtelijk zou zijn. "Het is niet voor het grote publiek ge schreven" zegt Hilda Pas schier. Dit: - "De Voorzitter stelt na mens B. en W. voor het schrij ven te stellen in hun handen om preadvies. De heer Dui- vensteyn kan zich met de voorgestelde wijze van afdoe ning verenigen. Hij wil alleen graag weten, op welke ter mijn het preadvies tegemoet kan worden gezien. De beslis sing kan naar zijn mening niet een langdurige zaak worden. De heer Tesselaar zegt dat het preadvies op de gebruikelijke termijn tege moet gezien kan worden, wat dus betekent dat het op korte termijn verwacht kan wor den. Of dit: - "De burgemeester: "Geef die brief maar aan de wethouders en mijdan zullen wij eens kijken wat we ervan vinden en dan horen jullie er nog wel van." Raadslid Dui- vesteyn: "Dat vind ik best, horen we er vant we kun- liet te lang la ten wachten." Wethouder Tes selaar: "Net zo snel als anders mijnheer Duivesteyn, en dat is dus snel." - dan i ook in de vakantie! de >JJjede a/e/teu dt'e tiiaKen /te/, JJxd-ye/c/ee/en diayen /<-/, de dled-.Afen 'i-9iealf BBEESTBAAT 114 a-b 1EIDEB

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 3