Voor 5000 blootlopers 'n dorp van 15 miljoen "Afrekenen met idee dat naakt verbonden is aan sex en zonde Naturisten-paradijs 'Fle vo-natuur' opent poorten ZATERDAG 20 MEI 1978 EXTRA PAGINA 19 - Van Leiden tot aan Nijkerk an derhalf uur lang vechtjassen op de autosnelweg. De brutaalste, snelste wint; zonder datje het in de gaten hebt verricht je hart een heksentoer. De afslag en dan de nieuwe brug over het Nijkerkernauw. Zuidelijk Fle voland, nog niet zo lang geleden het IJsselmeer, nu naakt en vers-gewonnen polderland. We rijden oneindige koolzaadvel den binnen,' haver- en gerstak kers tot aan de horizon; nog pril struweel steekt soms ietsje ho ger dan laag richting hemel. Linksaf de Wielseweg op. Ons oog valt op een kudde ver dwaalde puntdakhuisjes. Dat moet ons reisdoel zijn: het zo langzamerhand wellicht met enige smart op zijn voltooiing wachtende naturistenterrein "Flevo-natuur" Paradijselijk oord van zonovergoten ont spanningsmogelijkheden: dat betekent tot rust komen. Nieu\v en voorlopig zonder meer enig in zijn soort toeristisch bloot lopen zonder lidmaatschapperij is vanaf dit zomerseizoen na vijftig jaar georganiseerd natu risme in Nederland eindelijk mogelijk op een terrein van 300.000 m2 voor zo'n 5000 puur-natuurliefhebbers. Een aftakking naar rechts bete kent het begin van de bochtige toegangsweg tot "Flevo-na tuur", dat de niet meer te stui ten opmars van naturisten sa men met de naaktstranden zal moeten gaan opvangen. De weg eindigt bij een bruine caravan, met erbij een zwerm mensen, die in- en uitgang van elkaar scheidt. Linker en rechter berm fungeren als parkeerplaats. Bij een zilvergrijze Mercedes ontwaren wij onze rondleider Bob Stolk (53), die enige pape rassen uit zijn automobiel aan het pakken is. Stolk, in het da gelijks leven directeur van een internationaal transportbedrijf en tussendoor secretaris binnen de vijfkoppige directie van het Nederlands Nationaal Naturis- tenterrein bv (NNT) - eigenaar van "Flevo-natuur" - begroet ons joviaal. 'Jullie treffen het trouwens met. Ik begin net te vergaderen. Ik zou zeggen: kijk zelf alvast maar even rond. Dan kom ik daarna m'n verhaal doen", vo lumineus stemgeluid. Hij loodst ons voor een gratis en tree langs de caravan van het beheerdersechtpaar Hans en Nelleke Hoogerhuis - proviso rische meldpost - zorgt alvast voor de nodige informatie en loopt met ons op tot het mobiele vergaderlokaal-annex- toiletruimte. Bob Stolk - in hemdsmouwen, stropdas, beige ruitjesbroek van zakenmans kostuum, sandalen - vertelt on derweg over het smartelijk wachten van het terrein op vol tooiing: 'Tja., we lopen wèl achter met de aanleg, hoor. Dat komt door dat het in november meer gere gend heeft dan in de tien no- vembers daarvóór samen. Door de vette bodem konden we hier nauwelijks nog lopen. De hoofdtaak toen was om de hoofdweg aan te leggen naar het centrumgebouw. Die was nodig om de rest van de werkzaamhe den te kunnen uitvoeren. Die klus had in november al af moe ten zijn, maar het werd half ja nuari. Vanaf die tijd echter is alles voorspoedig gegaan. Het centrumgebouw nadert z'n op levering, binnenkort staan er' veertig van de zeventig bunga lows, de inrichting van het res taurant, de sauna en de super markt begint spoedigKort om, op zaterdag 1 juli is de offi ciële opening - vandaag is het officieus opengegaan - met een groot, ludiek feest vol symbo liek rond de overgang van de geklede naar de naturistische wereld." i Met een veelkleurig NNT-in- formatiebulletin in de hand be treden we het donkergrijze, turfsteenachtige wegenstelsel van het terrein, dat er net sedert De zonneweide omgeven door bouwactiviteit en jonge boomaanplant. NNT-secretaris Stolk: "Als je on der gelijkgezinden bent, dan is het toch idioot om gekleed te water te gaan en daarna in je natte plunje te blijven doorlopen." ...."Hier zie je alles en hoefje niet te gluren. Ze is geen lustobject meer..." (Foto links) enige dagen ligt. Bij het schei den van de markt heeft de im mer met bezieling over het na turistische leven sprekende Stolk nog verteld, dat onder gronds voor 1,8 miljoen gulden aan infrastructuur ligt: leidin gen voor gas, water, elektrici teit en riool. Na vlug nog even een model-vakantiehuis in on ze belangstelling te hebben aanbevolen stapt hij het houten kantoortje binnen. Het 15 miljoen gulden kostende project krijgt grofweg negen onderdelen. Rond een ringweg liggen: twee zojuist met gras in gezaaide kampeervlakken waarop her en der toiletgebou wen met 145 toeristische en 265 vaste kampeerplekken; één complex van zeventig huisjes dat bijna gereed is en een tweede van vijftig stuks, dat in 1980 wordt gebouwd; en bij de ingang komt een vier hectare groot parkeerterrein (ten be hoeve van de veiligheid voor kinderen mag men het recre atiedorp alleen per auto op voor het brengen en weer halen van spullen). Binnen de ringweg liggen naast een derde complex vakantie huizen (vijftig stuks, volgend jaar te bouwen) de openbare en recreatieve voorzieningen van het blootloopparadijs. Deze be staan allereerst uit het cen trumgebouw met sauna, zwembad (verwarmd en over dekt met weg te schuiven dak), winkels, restaurant,, snackbar, PTT-kantoor, EHBO-post en kiosk. Dan komt er volop gele genheid tot sport en spel voor alle leeftijden. Een sanitaire groep met we's, douches en een kleedruimte (verboden zich in het openbaar om te kleden) is zo goed als gereed. Tot slot zal het miljoenenproject over een ruim bemeten zonneweide met een roeivijver beschikken, die uit loopt in een 600 meter lang wa tercircuit. "Flevo-natuur" is puur-natuur temidden van groen en water. Het blootloopterrein is uniek gesitueerd nabij natuurreser vaat "de Ganzengouw", het overwinteringsoord van ganzen uit het hoge noorden. Het ligt vlakbij het Flevomeer, een el dorado voor zeilliefhebbers. En 'het "dorp" loopt aan alle zijden uit in het Hulkesteinsebos, een 110 hectare groot aangelegd staatsbos, dat nu nog louter uit jonge aanplant bestaat. De im posante pootmachine van het Rijksorgaan IJsselmeerpolders heeft na haar soepele actie in dat bos ook op "Flevo-natuur" toegeslagen: in twee dagen tijd plantte ze daar 200.000 jonge bomen, die het prima blijken te doen. Door Jos van der Meer Na een blik in de door Rob Stolk zo uitbundig aangeprezen model-vakantiewoning - keu rige compleetheid zonder luxe - gaan we op pad naar de zonne weide, waarop we van een af stand al de eerste naturisten van het seizoen op deze incidentele fleurige dag tussen alom mieze righeid de daad bij het woord van de naakte waarheid hebben zien voegen. Onderweg komen we langs een breed stuk water- circuit, waar zich een jong gezin met kinderen van tienerleeftijd op de wal heeft genesteld. De jongens plegen een modderig waterballet, bekogelen elkaar met zand. De zonneweide is het enige stukje onstuimige groen op het nog piepjonge terrein. Overi gens blijkt de weide een door de naturisten geannexeerd, aan palend deel RIJP-grond te zijn dat de zonnebaders op eigen ri sico gebruiken. Wij zoeken een gerieflijke plek op, laten het textiel van onze lichamen zak ken, strekken de handdoeken en nemen leesvoer tot ons. Aangename wachttijd onder een breeduit glunderende zon met enkele groepjes naaktver- toevers rondom ons. Een ou derpaar met drie dochters be neden de 20 jaar strijkt neer; twee oudere mensen wandelen in gesapige tred over het vlezige gras; een man biedt een andere naturist een sinaasappel aan. "Dit doen we hier nou hè: zon nen. Naturisme is een zaak van gezinnen, waardoor er een on gedwongen sfeer ontstaat." Bob Stolk is uitvergaderd. Hij stelt voor onze vragen maar af te vuren. Wij wijzen richting hori zon, terwijl de grens van het ter rein toch naderbij ligt. "Geen omheining; dat is toch onge bruikelijk bij dit soort ningen?" "Inderdaad, we hebben hier geen omheining. Rond het ter rein is een scheidssloot. De toe gangsweg is de enige manier om hier te komen, dan kunnen er twee dingen gebeuren: de kleertjes gaan in de bosjes en dan zijn ze te herkennen aan de witte cultuurstrepen op de bil len, óf ze houden de kleren aan We grijpen die mensen óltijd in hun nekvel." "Kijk, dit terrein is voor ieder een toegankelijk, door de hoofdingang. Er is één voor waarde: dat men kennis neemt van de inhoud van ons regle ment en dat men bevestigt daarnaar te zullen handelen. We hebben als uitgangspunt het ongekleed-gaan en regels om trent hygiëne, rust, fotografe ren en dergelijke. Ons motto daarbij is: beschaving vraagt geen kleding, maar onge kleed-gaan vraagt beschaving." We opperen dan dat zo'n 97% van de Nederlandse bevolking (er zijn onder ons 500.000 geor ganiseerde naturisten) zich hoofdschuddend zal afvragen waarvoor zo'n blootloopterrein nou nodig is; men zal geen last hebben van zwembroekje of bi kini. Stolk reageert prompt "Ach, zeg nou zelf: als je onder gelijkgezinden bent, dan is het toch idioot om gekleed te water- te gaan en daarna in je natte plunje te blijven doorlopen Even heeft Bob Stolk ons daarna afwachtend recht in de ogen geblikt. Dan glimlacht hij, kijkt even naar rechts en knikt dan: "Moet je 'ns zien, dat meisje daar. Een jaar of twintig. Ze loopt gewoon rond, voelt zich hier niet bekeken. En wat is ze? Een lijf met een ziel erin. Zoals ze hier is, zonder die on zinnige miniscule stukjes kle ding, voelt ze zich vrij. Reken erop dat ze op straat met kleren aan heel wat meer - en anders - wordt nagekeken: ze kleden d'r uit met hun ogen. Of op een tex- tielstrand Allemaal gluren of er niets te zien is. Hier zie je alles en hoef je niet te gluren. Ze is geen lustobject meerPrima toch als bijdrage tot de emanci patie van de vrouw?!" "Bij de meeste niet-naturisten is het vooroordeel tegen onze leefwijze ontstaan, doordat de geestelijkheid hen altijd vanaf allerlei kansels heeft toegeroe pen dat bloot vies is, naakt be tekent sex en zonde. We willen afrekenen met het idee dat. naakt verbonden is aan dat soort zaken. Naturisten besef fen automatisch dat je gericht moet zijn op de partner van wie je houdt. Je kunt het lichaam van je medemens niet "bezit ten" zonder diens ziel te bezit ten. De ander is geen object, de relatie tussen twee geliefden is object. Bij ons leer je, datje niet kunt begeren zonder dat er liefde is en dat brengt een ge weldige ontspannenheid en uitgebalanceerdheid in de 'Op een naturistenterrein kom je niet om je lichaam te presen teren. Je komt er als méns. Daardoor zie je bij ons regelma tig rolstoelrijders. Ook op "flevo-natuur" is alles tot en met de douches toegankelijk voor rolstoelrijders. Daar zijn we echt tróts op, hè. We hopen dat die mensen, die toch al vaak in de verdrukking komen, op deze manier een duw krijgen in de richting van integratie in de wereld van de valide mens." Wij komen bij onze laatste vraag. "Flevo-natuur" is het terrein dat de NNT-directie immer pleegt aan te prijzen als een recreatie-mogelijkheid, die haar weerga niet kent en die het grote voorbeeld op dit gebied is in Europa. Hoe zien de bloot loop-baanbrekers - die met de eerste bewoners van de nabij gelegen stad-in-wording Al- mere als Flevo-pioniers kun nen worden beschouwd - de toekomst in van het er nu nog maar uitgekleed bijliggende terrein in de toch zo wankele toeristische sector? "In 1981, het vierde seizoen, zouden we kunnen gaan ver dienen op de exploitatie van dit terrein", aldus Stolk, "ware het niet dat we zodra we quitte gaan spelen onze tarieven gaan ver lagen. We willen namelijk geen winst maken." 'Nee, we zijn niet bang voor het Nederlandse klimaat. Als je een windscherm hebt, kun je in dit land 26 weekeinden per jaar na- turistisch vertoeven. Dit sei zoen zijn de vaste caravanplaat sen voor drie-kwart vol, de huisjes van juni tot en met de cember voor 45% en voor toeris tisch kamperen hebben we ook al veel boekingen binnen. Deze cijfers betekenen dat er dit sei zoen en volgend jaar geld bij moet en dat we in het derde quitte moeten spelen." En blije blik richting^ toekomst dus als afsluiter van Stolks uit eenzetting. We maken al aan stalten om te vertrekken als de NNT-secretaris ons nog even vergast op een recapitulatie: "Dus", meetellend op de vin gers, "rolstoelrijders, toeris tisch kamperen én 1 juli ope ning, hè." Plus als toegift: "We hebben trouwens nog niet veel boekingen binnen van gehan dicapten. Maar, voor die catego rie zijn er 24 periodieken in ons land. Hebben allemaal een persbericht van ons gehad Erg heilzaam hoor, voor die mensen: integratie in de wereld van de valide."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 19