Waal: 'Enquête ondermij nend' Interpellatie PSP over zaak koopcentrum l^eidse agenda jltë&tK Henk Elsink prima vakman Verbazing over actie Leidse winkeliers TERMIEK NOG IN KINDERSCHOENEN Discussieavond over vorming van college BEZWAREN ANWB TEGEN ONTWERP PLAN DUINRELL ZATERDAG 6 MEI 1978 LEIDEN - PvdA-wethouder voor verkeerszaken Waal heeft zich gisteravond verbaasd getoond over de enquête van de winkelorganisaties onder de Leidse politieke par tijen. Waal zag dit initiatief meer als een actie van de winkelorganisaties om aandacht te krijgen dan als een poging om echte duidelijkheid te scheppen. Zoals gisteren gemeld hebben het Leids City Centrum, de plaatse lijke Raad voor het Grootwin kelbedrijf en het Koninklijk Ne derlandse Ondernemersverbond de Leidse politieke partijen via een aantal gerichte vragen duidelijkheid gevraagd over hun opvattingen rondom de be reikbaarheid van de binnenstad. De winkelorganisaties zeggen te menen dat kiezer hier voor de verkiezingen recht op heeft. Tijdens een PvdA-bijeenkomst over het verkeer zei wethouder Waal vooral verbaasd te zijn over de enquête omdat deze wordt ge houden op een moment dat de winkelorganisaties inspraak kunnen geven op het gemeente lijke verkeerscirculatieplan. In dit plan worden belangrijke uit gangspunten vastgelegd voor de verkeersafwikkeling in de bin nenstad. 'Onze inspraak-procedure wordt nu in zekere zin ondermijnd', al dus Waal. De wethouder noemde het verder 'jammer' dat het ge meentelijke overleg met de win kelorganisatie door deze actie wordt doorkruist. 'Maar ik denk dat de onduidelijkheid waarover de winkeliers spreken, betekent dat ze het niet eens zijn met het gemeentelijk beleid'. PvdA-fractieleider Meijer stelde de enquête in ander opzicht aan de orde. Hij had - voor de brief naar Wethouder Waal. de politieke partijen ging - in de leeskamer van de raadsleden on der het fotokopieerapparaat een kopie van de brief gevonden. Dit gaf Meijer aanleiding te veron derstellen dat de brief was 'voor gekookt' door een van de raadsleden. Meijer zei deze zaak verder te willen onderzoeken om duidelijkheid te krijgen. 'Ik wil weten welke poli tieke partij met het grootwin kelbedrijf onder een hoedje speelt', zei hij. Afdelingsvoorzit ter Jonker drong echter op min der heftigheid aan. Hij vroeg Meijer 'de gemeentepolitiek niet te laten besmetten door inciden ten die geen enkele politieke be tekenis hebben'. LEIDEN - Voor de tweede maal be gon gisteravond de Rom melmarkt Sport In '78" in de Menken-ijshal. De eer van de of ficiële opening viel te beurt aan de voorzitter van de zestig jaar oude Leidse Reddingsbrigade, de heer Immink. (zie foto). Hij liet in de stand van Groen-Wit een paar balletjes door de handgemaakte pretmachine rollen, en daarmee was de markt geopend. Maar liefst 63 verenigingen zullen dit weekeinde hun uiterste best doen om zoveel mogelijk rommel te slijten ten bate van hun clubkas. Maar wat de één als rommel van de hand doet is voor de ander vaak weer waardevol bezit. Dat bleek vorig jaar al, toen de op brengst 76.500 bedroeg, en ge zien het veel grotere aantal deel nemers dit jaar moet dat bedrag nu ruimschoots overschreden kunnen worden. Net als vorig jaar zullen ook nu weer mensen worden gehuldigd die wél veel werk voor hun ver eniging doen, maar feitelijk nooit in het daglicht treden. En zonder sportief element kon het ook al niet.vanmcddag begint een pres tatieloop vanaf de ijsbaan; men kan vooraf inschrijven bij een van de stands voor de vijf of de tien kilometer. De rommelmarkt is vandaag tot half elf geopend, en morgen van tien tot zes uur. Zwemmen Vanaf zondag 7 mei kan er weer worden gezwommen in het openluchtzwembad in recrea tiecentrum Duinrell. Op die dag om 2 uur zal het zwembad op feestelijke wijze officieel worden geopend. Als eerste zal de nieuwe Duinrell mascotte, de kikker, een bad nemen, met de spreuk: Duinrell, daar kikker je van op. Harry Touw zal de duikwed- strijden die zondag verslaan. Gemeente Op de maandagen 8 en 22 mei or ganiseert de volksuniversiteit K. en O. Leiderdorp twee voorlich tingsavonden over „De Ge meente Dit met het oog op de komende gemeenteraadsverkie zingen. Op deze avonden wordt ingegaan op samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de gemeenteraad. Beide bijeen komsten worden in het „Tref punt" naast de Dorpskerk ge houden en beginnen om 20 uur Woningzoekenden Voorschotense woningzoekenden kunnen in de maand me» op de maandag 8 en 22 mei bij de wo- ningadviescommisse terecht, en wel vanaf 8 uur 's avonds. Muziekpres entatie Ook al op maandag: een mu- ziekpresentatie in de Nederlands Hervormde Dorpskerk in Voor schoten. Medewerking hieraan wordt verleend door de jeugd- en herenkoor van de Laurentius- parochie; het dameskoor van de Moeder Godsparochie, het Voor schotense kamerkoor, het meisjeskoor de „Alouettes", da meskoor „Cantemus" jeugdkoor en combo „Dawwagiem" en de Big Band Benvenuto's New Formation. Ziekentriduum Dinsdag begint in de Christus Dienaarkerk te Zoeterwoude het drie dagen durende zieken triduum. Het programma begint steeds om half tien 's ochtends. Tussen de middag alle drie de da gen een optreden (van 12 tot 2 uur). Dinsdag; Martine Bijl en zi geunerorkest Csardas; 10 mei: zanggroep „De Sleutels" en 11 mei pater Raymund met combo. Donderdag 11 mei wordt een och tenddienst gehouden met als ce lebrant de bisschop van Rot terdam, dr. A. J. Simonis. Scene Stealer geeft concert in Volkshuis LEIDEN - Het mimetheater "Termiek" gaf gisteravond in het LAK-theater een voorstelling van zijn tweede produktie "Fal- lafel" genaamd. Nu het programma "Tafel in kwint" dat een strak tot in de details vastgelegd geheel was, liet "Termiek" zich nu "Fallafel" van zijn improvisatie zijde zien. Ieder lid werkte daar voor een gegeven uit en gaf de spelregels waarbinnen geimprovi- seerd kon worden aan. Zo ontstond een vijftal los van elkaar staande improvisaties, die onder de noemer "Fallafel" werden samengevoegd. De laboratoriumsfeer waarin dit schakelstuk zich nog steeds bevindt ademt men van het begin af in. De eerste scene "Scheepstouw" laat een verre van interessant, laat staan amusant, kijkspel zien. Hangen en wurgen aan een stuk touw boeit maar een wijle, nietwaar? De tweede improvisatie liet een tableau vivant zien, en daar is alles mee gezegd, of men zou geïnteresseerd moeten zijn in de techniek van het opzetten van rubber maskers, maar daar is vrees ik maar een beperkte markt voor. "Fruit", dat volgde, was aanmerkelijk aardiger. De oorzaak moet gezien worden in het feit, dat men individueel aan het knoeien waé met eem uiterst slechte kwaliteit appels. Nadat de appelresten waren opgeruimd volgde "Pyama's". In met schuim rubber opgevulde pakken kwamen de spelers op een acceptabel niveau. Duidelijk was dat men groeide in de situatie, die als vaste punt een kledingrek met hangertjes had. "Klapdeur" was in te genstelling tot "Pyama's" minder abstract. Zelfs de tekst werd er gesproken, hetgeen geen opzienbarende verdieping opleverde. Een balans valt zonder kwetsen moeilijk op te maken. Wat inzicht betreft is "Termiek" nog niet toe aan een dergelijk moeilijk on derdeel als improviseren. De vaste punten in de scènes waren te duidelijk herkenbaar. (Een "Ah!" ontbrak er nog aan) Hoewel het een moedige onderneming van "Termiek' LEIDEN - 'Theater en Thuis' heet het meest recente thea terprogramma van Henk El sink, waarmee hij vrijwel elke avond aan avond in het land staat. Elsink heeft een on deugende kop en een mooi timbre, samen met zijn vaak scherpe teksten de peilers waarop zijn theatershow is gebouwd. Hij is in Nederland vooral bekend geworden als 'mannetjesmaker', maar dat hij tot veel meer in staat is, bewees hij gisteravond voor een vrijwel uitverkochte Leidse Schouwburg. Bin nenkomend als pianosjouwer van het vervoersbedrijf 'Toon Hoogte BV,' weet hij onmid dellijk een geheel eigen sfeer op te roepen, die hij op het toneel verder uitbouwt. Telkens weer ziet hij kans volle zalen te trekken en zijn pu bliek zeer aangenaam bezig te houden. Het geeft derhalve geen pas hem met Kan of Hermans te vergelijken, om dat hij zich, met Gaaikema en Van Vliet, net onder dat ni veau bevindt. Als voorzitter B. Brooshoofd bijvoorbeeld blijkt hij in staat om al inpro- viserend, zeer gevatte ant woorden te verzinnen op reacties uit het publiek. 'Ik heb thuis een leuk teefje', doet Elsink af met de zekere alerte opmerking 'dan zal u 't druk hebben ik het weekend' Het niveau van deze con ference is zelfs zo sterk, dat hij hiermee wel pauze had kun nen maken. Maar een per fectionist als Elsink laat z'n publiek niet van de koffie ge nieten alvorens iets over die Henk Elsink. koffie gezongen te hebben. Het is moeilijk om gede- taillerd deze avond te be schrijven, omdat Elsink van avond nogmaals in de Leidse Schouwburg optreedt. Aan tonen, dat hij beslist zijn kwaliteiten heeft aan de hand van zeer humoristische op merkingen of' doldwaze woordspelingen kan dus niet. Elsink komt over als een vakman, die een functionele glimlach op zijn gezicht kan toveren, wanneer hij ver moedt, dat dit als durplus van een lacheffect kan fungeren. Terecht maakt hij in zijn one- man-show gebruik van de spitsvondige teksten van Mi chel van der Plas, die zeer re centelijk werd onderscheiden met de Tollensprijs voor zijn oeuvre. Elsink bewijst met zijn cabaretprogramma niet de 'Brooshoofd' te zijn, die hij op het toneel neerzet. Een alert, sneldenkend en reage rend vakman, die over een onschatbare creativiteit be schikt. Vanavond kunt u zich daar zelf nog van overtuigen. BERT KOEKEBAKKER. In Leidse raad LEIDEN - PSP-raadslid Passchier wil in de vergadering van de Leidse gemeenteraad van ko mende maandag een interpellatie houden over de ontwikkelingen rondom het koopcentrum aan de Langegracht. Het PSP-raadslid zegt de zaak te belangrijk te vin den om eerst het antwoord op eerder gestelde vragen van CDA-raadsleden af te wachten. Passchier wijst er in de toelichting bij haar vragen op dat de plannen voor het koopcentrum met daarbij een parkeergarage in strijd zijn met de ideeën die buurtbewoners hebben voor de bebouwing van deze omgeving Hilda Passchier (voormalig Krantzcomplex). Ook benadrukt zij de strijdigheid met het structuurplan voor de bin nenstad. Het PSP-raadslid wil via haar in terpellatie vragen waarom B en W voor het omstreden gebied een voorbereidingsbesluit hebben la ten verlopen. Verder wil ze berei ken dat voor het betrokken ge bied nu werkelijk een bestem mingsplan wordt ontwikkeld Het PSP-raadslid-verzoekt daar voor een projectgroep van bewo ners en ambtenaren in te stellen. LEIDEN - In het jongerencentrum Stats van het Leids Volkshuis treedt morgenavond de Engelse rockformatie Scene Stealer op. De groep, die een elpee en een single op haar naam heeft staan, kan naar Leiden komen dank zij het uitvallen van een concert in Tilburg. Voordat deze Engelse show begint zullen er popfilms worden vertoond van Doctor Feelgood en Kevin Coyne. LEIDEN - De CDA-jongeren in Zuid-Holland organiseren op donderdag 11 mei a.s. in de Leidse Stadsgehoorzaal een dis cussieavond met als onc/erwerp: collegevorming. Dit in verband met de komende gemeente raadsverkiezingen. Wat voor een college geniet de voorkeur een afspiegelingscollege, een prog ramcollege of het zo veel bespro kene meérderheidscollege? Hierover kan een ieder in discus sie treden met de drie forumle den H. van Dam (PvdA-wethou der), II. Driessen (CDA fractie voorzitter) en F. Kuijers (WD- fractievoorzitter). De avond begint om achtuur en de toegang is vrij. WASSENAAR - Onder de perso nen en instanties die bezwaar hebben aangetekend tegen het ontwerpbestemmingsplan Duinrell van de gemeente Was senaar heeft zich ook de ANWB geschaard. De ANWB heeft er bezwaar tegen, dat in het gemeentelijke ontwerp toeristisch en seizoenkamperen slechts in de zomer mogelijk is. Hierdoor lopen de door de ANWB georganiseerde cursus sen overwinteren in de caravan gevaar. In zijn bezwaarschrift zegt de ANWB dat dit extra be zwaarlijk is daar juist de laatste jaren de behoefte om in de winter te kamperen toeneemt. Ook vindt de ANWB dat er geen verschil in dichtheid moet zijn tussen toeristisch en seizoenkamperen en tussen ver schillende categorieën seizoenkamperen onderling. Twijfel bestaat er omtrent de op pervlakte die de gemeente voor het kamperen op Duinrell aan geeft. Geeft de gemeente de bruto-oppervlakte (inclusief de gedeelten waar geen tent of cara van kan worden neergezet) aan of de neUo-oppervlakte? Slechts in het laatste geval kan de ANWB akkoord gaan met het i aantal standplaatsen dat ue taeente daarin wil realiseren. Zaterdag Schouwburg, Oude Vest "Theater en thuis, nieuwe one-man show van Henk Elsink, 20.15 uur. LAK-theater. Levendaal 150: "Pak-Fan- Bakuba, Surinaams vormingstheater, 20.15 uur. Ton Menken ijshal. Vondellaan: rom melmarkt "Sport in '78", 19.00-24.00 uur. Jubileumwandeltocht "Zuid-West", ter rein voetbalvereniging VTL, Voorscho- terweg. Starttijden 40 km: van 9-10.00 uur. overige afstanden van 9-14.00 uur Verenigingsgebouw Leidse Bond van Amateurtuinders, complex tuinen Roomburg, Vlietweg: 13e congres. Ope ning 10.30 uur. Zondag LAK -theater, Levendaal 150: kinder theater "Jonge, jonge, wat een meid mennes", 15.00 uur. Ton Menken ijshal, Vondellaan: rom melmarkt "Sport in '78" 10-18 uur. Terrein VTL Voorschoterweg: start ju- bileumwandeltocht Zuid-West, 9-10 uur en 9-14.30 uur. ARTSEN Leiden - Voor spoedgevallen wordt de weekenddienst van zaterdag 10 uur voorm. tot zondag 24 uur waargenomen door de volgende artsen: wijk I (Mor- swegkwartier. Noord binnenstad, Noorderkwartier en Groenoord) H.G.M. Aelbers, Noordeindsplein 2a, tel. 122268; wijk 2 (Kooi en Merenwijk) P.J. Der- chant, Hooigracht 61, tel. 123752; wijk 3 (Waard, Professorenwijk, Tuinstadwijk en Zuidbinnenstad) H.C. Jasperse jr., Witte Singel 72, tel. 124961, wijk 4 (Zuid-West en Haagwegkwartier) zater dag A.A. Vein Rijn, Melissetuin 5, tel. 210797; zondag F. Lahr, Zoeterwoudse Singel II, tel. 120347. Leiderdorp - M.P. Hennink en O. du Ry Vlaskamp 16, tel. 891100; zat. en zond. spreekuur van 12.30 tot 13 uur, Vlas kamp 16. Oegstgeest - H.A. Reterink, Terwee weg 152, tel. 150394. Voorschoten - zaterdag S. van der Kooij, v.d. Oyelaan 13, tel. 6951; zondag Schotanus, v.d. Oyelaan 13, tel. 6951. Warmond - A. de Gijzel, O. Nassaulaan 10, Warmond, tel. 10834. APOTHEKEN De avond- nacht, en zondagsdienst der apotheken in de regio Leiden wordt waargenomen van 5 mei tot 12 mei door apotheek Reyst, Steenstraat 35, tel. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. 121753 Leiderdorp - Gezondheidszorg Leider dorp, tel. 140131. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. Voorschoten .- Gezondheidscentrum v.d. Waalslaan, tel. 4641; Alg. Hulpverle ning, tel. 2141 tst 35 (dag en nacht). Warmond - B. Wennekers, Oude Rijn 91a, Leiden, tel. 071-141889. SOS-dienst Telefonische hulpdienst, telefoon 071- 125202. Voor allen die in moeilijkheden verkeren. Dag en nacht bereikbaar, ver trouwelijk. Burgerraadsman Koornbrugsteeg 7, Telefoon 143171 (kantooruren). Spreekuren ma., di. en wo. 11.00-12.00 uur, do, 18.30-20.00 uur Leidse Rechtwinkel Juridisch Adviesbureau, Noordeinde 2a (voormalig marinecomplex), tel. 130775, Geopend: ma. en woe. van 10-12.30 uur, ma. di. en do. van 18.30-20.30 uur. Van Hogendorpstraat 36, geopend ma. van 19-21 uur. Dierenhulpdienst Anna Paulownastraat 15, Leiden. Voor hulpverleningen aan verongelukte kat ten, vogels e.d. in de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Dag en nacht bereikbaar, tel. 134687. Gezinsverzorging Stichting gezinsverzorging Leiden. Rembrandtstraat 21, aanvragen hulp voor bejaarden en langdurig zieken en gezinsverzorging. Telefoon 149441 (maandag t/m vrijdag 9-10 en 1-2 uur). Maatschappelijk Werk Bureau Maatschappelijk werk, Oude Rijn 44c, spreekuur dagelijks 14.00-15.00 uur. Maandag en dinsdag 19.00-20.00 uur, telefoon 142144. Sociale raadsvrouw Spreekuren sociale raadsvrouw. Bin nenstad: Gerecht 10, woe. 17.00-18.00 uur, Noord: Van Hogendorpstraat 36, ma. 10.30-11.30 uur. Kooi: Driftstraat 49a, di. 10.30-11.30 uur, Morskwartien Buurthuis Morskwartier, Topaaslaan tel. 761196, woensdag 10-11 uur, Tuinstadwijk: Herenstraat 45, vrijdag 10.30-11.30 uur. Moeders voor Moeders LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Uitgave: Leidsch* Dagblad B.V. Hoofdredacteur Han Mulder. Hoofdkantoor Leiden - Witte Singel 1. Postbus 54 - Giro 57055. Voor betaling van abonnementsgel den uitsluitend giro 28884. Telefoon: 071-144941. Nabezorging van 18.00-19.30 u. Zaterdag van 16.00-18.00 u. Telefoon 071-211515. Indien in gesprek 071-210221. Kwartaalabonnement f 41,75 Kwartaalabonnement per post f 59,60 Jaarabonnement f 155,50 Jaarabonnement per post f226,90 Losse nummers f 0,60 Abonnementsgelden bij voor uitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrij ving geen administratie- en in cassokosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 2