Graaf op bres voor behoud van Duinrell Nog een taxi voorbrengen 'warme prak' Mevrouw Blom nieuwe wethouder Oegstgeest Zoeterwoude 'remt' auto weidse agenda Kikker als mascotte Burgerlijke stand PLANNEN VOOR NIEUWE SPEELVELDJES Uitbreiding raadhuis Warmond stuk duurder STAD EN RAND VRIJDAG 28 APRIL 1978 De "tegenpolende" WD-raadsleden Blom (links) en Zoutendijk. Na haar benoeming tot wethouder kreeg mevrouw Blom een bak vergeet-me-nietjes van mevrouw Zoutendijk.... OEGSTGEEST - Met onverwachte unanimiteit is mevrouw Blom gisteravond als wethouder van onderwijs en maatschappelijke aangelegenheden van Oegstgeest gekozen. Haar WD-fractiegeno- ten Plate en Zoutendijk deelden echter in een stemverklaring mee de nieuwe fractie in september ondanks deze verkiezing geheel vrij te laten in haar keus voor een wethouder. 'Het thans aan de orde zijnde voor stel is mijn derde keus voor deze post," vulde mevrouw Zouten dijk in haar eigen verklaring aan. 'In het recente verleden heeft mev rouw Blom immers getoond niet altijd de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van personen en heeft zij blijk gege ven van opvattingen over openbaarheid, die naar mijn me ning op gespannen voet staan met goede en democratische be sluitvorming", aldus dit raadslid in haar verklarivg. Zij duidde hiermee op het door haar doorge ven van ambtelijke stukken aan burgers hetgeen mevrouw Blom, toen fractievoorzitter, afkeurde. In zijn felicitatiewoorden aan de nieuwe wethouder schetste CD A-fractievoorzitter Van'Veen de afgelopen periode van ver deeldheid binnen de WD-fractie over deze benoeming als een louterende tijd voor mevrouw Blom. "Tegenstemmen door een lid van de eigen fractie is politiek onac ceptabel", zo zei hij vlak voor de stemming. "Omdat we hebben afgesproken een afspiegelings college te vormen ondersteunt onze fractie "zoals het hoort" deze benoeming", aldus PvdA/PPR fractieleider Kohl- beck. De opmerking van de beide WD-ers de benoeming als tij delijk te zien achtte hij dan ook volkomen overbodig. "Een s raad is altijd vrij te kiezen i hij wil", zei hij. Leiden - Geboren: Michele dv J. Broekhuizen en J.C. Witteman; Joannes zv J.W.W. Coebergh en C E. Surie; Femke dv H. Wierda en Y.M. Uilerwaal; Johanna dv P.P. v.d. Broek en J.E. v.d. Gevel; Davina dvT.J. Ruigroken A.H.P. Onderwater; Hadwych dv J. Swen en J.I. v.d. Ploeg; Michael zv R. vd.Putten en L.J. Jagel; Miijam dv R.M.A. Blok en M.G.M. Wennen; Petrus zv W.J. v. Kam pen en M.P.G. Vreeburg; Joyce dv E. de Hoop en A.C. Gerrits; Michelle, dr.v. W.J. van de Veen en J.M. van Drongelen; Jeroen Jacob, zn v. O.J. Terol en N. Duijndam; Paul, zn v. J.A. Selhorst en M.J. Groenewoud; Catharina Jacoba, dr.v. M.B.M. Willigers en B.C. Franse; Giacomo, zn v. G.Giorgi Alberti en L.R. Cookson. Guy, zn.v. A.J. van Polanen en C.J.G. Kramer; Denise, dr.v. J.W. van Dolder en M.A.I. Schouten; Gaaled, zn.v. R. Haj Mohammad en M.J. Stadt; Cornelis, zn v. J.W. Glasbergen en M. van der Meij; Helena, dr.v. T.L.J. van Rij en E. Kloots; Emiel, zmv. E. van der Plas en W. van Beelen; Jacqueline, dr.v. B.J. Heemskerk en M.A.E. Stouten; Chupg, zn.v. F.S.Ng en L.K. Lee; Sacha, dr.v. R.P.J t Hart en J.G.N. van der Laaken; Chantal, dr.v. L.P.J. Ver- plancke en J. Onderwater; Thio, zn.v. G.P.A. Termorshuizen en M. J.H. W. Arts; Rogier, zn.v. F.C.I. den Ouden en L.P. Krommenhoek. Ondertrouwd: M. Moussaoui en A. Pracht; T. van Beek en C P. van Gent; J. Matters en C.A.I. Meijvogel; J.J.C. Rietdijk en A. Jungcurt; M.J. Esseveld en I.H.J. Dessens; H.J.M. Vreeburg en T.A.M. Buis, C.W. van der Steen en C. Smittenaar; A. Schouten en I.I.E. van der Blom; R. Brussee en D. Weeda; W. Rijsdam en C.C. Verwoerd; A.M. van der Eist en P.A.M. van Berge Henegouwen; i Vliet en M. Luijnenburg; H.T. den Hondenkennel PvdA en WD vonden elkaar in de suggestie aan het gemeente bestuur om bestemmingsplan nen in het vervolg in een vroeg stadium aan de burgers voor te leggen en daarmee echte in spraak mogelijk te maken. De in het ter tafel liggende bestem mingsplan "Rijnfront" voorko mende bestemming 'hon denkennel' wekte bij de woordvoerders van de partijen kritische reacties. "De bestem ming hondenkennel op een agra risch gebied is een handige ma nier om de bouw van een land huis erdoor te krijgen," merkte PvdA-er Boesjes op. "De ar gumentatie dat de honden in het nu bewoonde huis omwonenden last bezorgen en dat daarom juist hier gebouwd moet worden, is erg zwak", aldus Zoutendijk. Burgemeester Van Eijzinga gaf slechts toe beperkt begrip op het werkelijke doel van de bebou wing te hebben. Mede als ant woord op CDA-er Van Veen die zich zorgen maakte dat in de toe komst mogelijke niet agrarisch- bedrijf-eigenaars in het gebied gaan bouwen en wonen. Kohl- beck, PvdA, gaf hierop de sug gestie mee de kavels in bouwblokken te verdelen om be perkingen hiertegen in het plan in te bouwen. Het bestem mingsplan kon hierna zonder stemming worden goedgekeurd. Rioolstelsel Wethouder Thorn zegde de raad toe nog dit jaar met het faserings plan voor de sanering van het rioolstelsel te komen. "Na in to taal 4 ton aan voorbereidingskre dieten te hebben verleend willen we wel eens wat werk onder de grond zien", voegde Kohlbeck toe aan de toekenning van een zoveelste voorbereidingfkrediet. Het gisteravond genomen raadsbesluit een fietsverbinding Endegeesterstraatweg-Rijns- buggerweg aan te leggen geeft Leiden "een breekijzer de daar voor in de weg liggende auto wrakken kwijt te raken", merkte raadslid Kakebeeke op. "De pro cedure hiertoe zal nu zo snel mo gelijk door Leiden in gang wor den gezet evenals het doortrek ken van het westelijke fietspad Endegeesterstraatweg, dat ge deeltelijk over hetzelfde terrein gaat lopen, door het gemeentebe stuur van Oegstgeest", ant woordde wethouder Thorn. LEIDERDORP - De Leider- dorpse commissie voor finan ciën is gisteravond akkoord gegaan met een subsidie van 10.000 gulden voor de Unie van Vrouwelijke Vrijwilli gers (UVV). Hierdoor kan de Unie een tweede taxi in schakelen voor het thuisbe zorgen van warme maal tijden. De vraag naar deze maaltijden is de laatste tijd namelijk fors gestegen. Wel zou de UW moeten bekijken of het niet goedkoper kan, bijvoorbeeld door auto's zonder chauffeur te huren. „We willen niet bezuinigen op de dienstverlening, misschien kan het gewoon wat goedko per", aldus commissielid Be- zemer (PvdA). WASSENAAR - 'Het ge meentelijke ontwerp-be- stemmingsplan beperkt Duinrell in zijn ontwik keling. Dat betekent duidelijk een achteruit gang en we zijn dan ook bang dat de recreanten straks niet meer op Duinrell kunnen opkik keren'. Met die woorden viel de heer H.R. J. graaf van Zuylen van Nijevelt. eigenaar van het landgoed Duinrell en tevens directeur van het gelijknamige recreatiecen trum, vanochtend het bastion binnen van de Wassenaarse bur gemeester, mr. K. Staab, het raadhuis De Paauw. In zijn schaduw liep een manshoge kikker, de mascotte in zijn strijd tegen de gemeente. „Vanaf van daag zal de kikker het symbool zijn van Duinrell. Dit is een mi lieuvriendelijk dier. Hij leeft in onze vijver en sloten en hij wil met mij het milieu van Duinrell in al zijn aspecten vriendelijk hou den' Bezwaarschrift Speelse en luchtige taal, die echter de inleiding vormde tot een hoogst ernstige zaak. Op de laatste dag dat dit nog mogelijk was kwam 'de graaf van Duinrell' een bezwaarschrift indienen, zes tig bladzijden dik met vele bij lagen en kaarten, waaraan is meegewerkt door de afdeling recreatie en landschapsarchitec tuur van de Grontmij in De Bilt en de jurist mr. F. Korthals Altes. Dat bezwaarschrift moet het tref zekere wapen worden tegen het gemeentelijke plan (mede inge geven door de planologische ad viseurs van het Delftse bureau OD 205) om het vertier op Duinrell in te perken. Verrast De graaf maakte duidelijk dat het plan hem nogal heeft verrast. 'Mijn indruk is dat u de ontwik keling van Duinrell nu wilt te rugdringen,, terwijl diezelfde ontwikkeling destijds met vol ledige instemming van de ge meente tot stand is gekomen. Gedetailleerd bent u mijn land goed op papier gaan wijzigen zonder inspraak en daardoor in clusief een groot aantal feitelijke onjuistheden. U bent gaan zitten op de stoel van de exploitant. Daarmee bent u ook juridisch veel te ver gegaan' Recreatie In zijn bezwaarschrift verdedigt de graaf zijn standpunt, dat het juist in het belang is van het totale landgoed, 110 hectare bos en i auto's vaart te De Nassaulaan in Zoeterwoude: ook hier komen „weg-uitstulpingen" en versmallingen, laten minderen Wiskerke en C.J. Adegeest; R. Broek en M.D. Lijftogt; D.H. de Vries Y van Houten; J.A. den Hollander en A.C. Poppema. Getrouwd: H.B.J. Straathof en A.S.M. van Gent; J. de Blois en E. Ong. Overleden: A.M. van Ooijen (1885) geh. gew. met J L.C. van Leeuwen; R. Bos- scher, (1910). P.W.M Geuke en M C. Visser; L.A. van den Haak en S.C. Schats. ZOETERWOUDE - Nadat de Zoeterwoudse bevol king via hoorzittingen haar steentje heeft kunnen bijdragen en de commissie voor verkeerszaken zich in de problematiek had verdiept werd gister avond de verkeersnota in de gemeenteraad be handeld. De raad besloot in te stemmen met "afremmende" maatregelen in de woonstraten in Westeinde II. Dit houdt ondermeer in dat er tegen de tróttoirs van de Ambachtsherenweg en de zijstraten ervan zogenaamde uitstulpingen komen. Bedoeld om de vaart van het autoverkeer te verminderen, dat om deze uitstulpingen heen moet rijden. Verder wordt de kruising Watertje-Noordbuurtse- weg verbeterd: autoverkeer zal niet meer links vanaf de Noordbuurtseweg het Watertje op mo gen rijden. Voor de voetgangers op de Miening zullen extra veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Nabij de vernauwing in de Oranjelaan wordt een richtingsverkeer ingesteld, en wel zodanig dat het verkeer vanuit het Industrieterrein om zal moeten rijden via de Burg. Smeetsweg om op de Hoge Rijndijk te komen. Deze maatregel zal niet gelden voor het langzame verkeer. In de Nassaulaan zullen maatregelen worden ge nomen van dezelfde aard als op de Ambachtshe renweg. Hier zullen echter verhoogde plateau's aangebracht worden, samen met enkele weg versmallingen. Op de kruising Hoge Rijndijk-Oranjelaan zullen maatregelen genomen worden om het voorsorte ren te vergemakkelijken. Tot slot zal er ten behoeve van de jeugd getracht worden zoveel mogelijk speelveldjes aan te leg gen. Het is nagenoeg zeker, dat er op het voorma lig speelterrein achter de Jan van Banningstraat een basketbalveldje komt, terwijl er plannen be staan om naast Emmaus nog een speelterrein te maken. Alvorens de plannen tot uitvoering worden ge bracht zal echter bepaald moeten worden waar het eerst mee wordt begonnen. Graaf Van Zuylen van Nijevelt, directeur/eigenaar van 'Duinrell', bood vanmorgen (geassisteerd door een manshoge kikker) zijn dikke protest-rapport in tegen het Wassenaarse plan waarin zijn recrea tiecentrum aan banden zou worden gelegd. duin, als een deel daarvan zijn functie voor de recreatie be houdt. 'Natuur in stand houden kost veel geld. Vandaar dat ik in dertijd heb besloten een stuk voor het publiek open te stellen. Sedertdien bieden wij hier kam peerplaatsen en standplaatsen voor caravans en diverse attrac ties. Dat heeft ons de nodige fi nanciële middelen opgeleverd en het heeft er bovendien toe bijge dragen dat de omliggende natuur meer wordt ontzien dan ooit te voren. Beter kan men het zich niet wensen', aldus de graaf, cjie er verder aan herinnert dat, als het aan de gemeente had gelegen, Duinrell integendeel was vol gebouwd met huizen. 'Daarom verbaast het mij zo dat het gemeentebestuur nu regelingen wil vastleggen, waardoor wij straks geen kant meer opkunnen. Vrij willekeurig wil men Duinrell in zones verdelen: een zone na tuur, een zone verblijfsrecreatie, een zone dagrecreatie en ga zo WARMOND - De fractievoorzit ters van CDA, Progressief War mond en VVD zullen hoogstwaarschijnlijk een com missie gaan wormen die zich gaat bezighouden met de uit breiding van het gemeentehuis. Met dat voorstel kwam bur gemeester De Vreeze tijdens de gisteravond gehouden raadsvergadering toen bleek dat alle fracties wat moeite hadden met de extra uitgave van een half miljoen voor de uitbreiding van het gemeente huis. In november van vorig jaar ging de raad al akkoord met een uit gave van één miljoen voor het vervangen van de houten nood gebouwen door een permanent gebouw. Maar zoals bij de uit werking van de plannen is ge bleken, zal er nog een half mil joen extra nodig zijn om het ge bouw, ook in de toekomst, aan alle eisen te laten voldoen. De hogere kosten worden voor namelijk veroorzaakt door het vergroten van de centrale hal van het gemeentehuis, een gro tere raadszaal en het aanbren gen van een lift. Ook is er extra aandacht besteed aan het uiter lijk van het gebouw. Maar dit al les onder het motto „sober, maar goed". „Er is geen sprake van luxe", zo zei burgemeester De Vreeze gisteravond. Ondanks het warme pleidooi van B en W voor het beschikbaar stellen^van extra geld, hadden alle fracties wat moeite met de manier waarop het college het geld „bij elkaar had ge schraapt". CDA-woordvoerder Van Leeuwen (die fractievoor zitter Tulp verving) zei dat zijn fractie weliswaar positief te genover het plan stond, maar dat de tijd te kort was geweest maar door. Maar als we de voor waarden die daaraan zijn ver bonden strikt moeten gaan nale ven, dan kunnen we er straks niet eens meer ëén glijbaan bij plaatsen, laat staan dat we een waterval zullen mogen aanleg gen, of waterspeelplaatsen uit breiden'. Overlast De verwijten als zou zijn centrum overlast bezorgen aan de omwo nenden, ontzenuwt de graaf, door erop te wijzen dat tijdens een hoorzitting over het plan aan zienlijk meer vóórstanders van Duinrell aan het woord zijn ge weest dan tegenstanders. Dat er in toenemende mate par keerproblemen te vrezen zouden zijn schrijft hij deels toé aan een beslissing van het gemeentebe stuur zelf: „Dat heeft erlangs mee ingestemd, dat aan de rand van Duinrell woningen gebouwd kunnen worden". om de financiële gevolgen ervan goed te doorzien. Met name vond Van Leeuwen bezuinigingen op het personeel niet terecht. Hij stelde als eventueel alternatief voor om een pand van de ge meente, bijvoorbeeld Groot Leerust, te verkopen om op die manier de extra uitgave te dek ken. Ook fractievoorzitter Tim- mermann van Progressief War mond zette vraagtekens bij de extra uitgave. Hij zei „verbaasd te zijn dat het college zo vlak na het vaststellen van de begroting in staat bleek een half miljoen boven tafel te brengen". Hij wilde evenals het CDA en de VVD de extra uitgave eerst nog eens laten bekijken door de commissie financién. Burgemeester De Vreeze gaf toe dat het een „hele rekenarij" was geweest om een half miljoen bo ven tafel te brengen maar dat het wel om reële bedragen ging. „Er zitten nou eenmaal meeval lers in een begroting", zo luidde zijn verklaring. Op voorstel van De Vreeze zal zowel de commis sie van de drie fractievoorzit ters ("het seniorenconvent") als de commissie financiën zich nog eens over de extra uitgaven bui gen. SGP/RPF samen in Leiderdorp LEIDERDORP - De SGP rn fr RPF gaan in Leiderdorp met een ge combineerde lijst de gemeente raadsverkiezingen in. Lijst trekker is H. Benning van de SGP. Eveneens van de SGP af komstig is de tweede op de lijst: M. P. van es. Nummer drie komt uit de R.P.F.: J. Bil. VRIJDAG Schouwburg, Oude Vest, "de appels van j Eva", Timdelerclub, 20.15 uur. Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, le zing "de charismatische beweging" door dhr. Fijnvandraat, 20 uur. LAK-thealer, Levendaal 150, to neelgroep Litteris Sacrum met "de dans van de reiger", 20.15 uur. Herenstraat 45, gebouw Staalwijk, j jeugdsoos 19.45-23.30 uur. Ten Katestraat, speeltuingebouwen, bejaardensoos 14 uur. Fred. Hendrikplantsoen 25, Leiderdorp, inform. Baha'i gem., 20.15 uur. Parlement, Nieuwe Rijn 52, club van al leenstaanden 20 uur. NPD-gebouw, Lange Kerkdam Was- j senaar, transc. meditatie 20 uur. Gemeentehuis Voorschoten, raadsver- j gadering 20 uur. Leids Vrijetijdscentrum, Breestraat 66, Cake (reggae-groep) 20 uur. Troef, Noordeinde 2a, Marokkaanse avond 20 uur. Gesprekscentrum, Vrouwenkerkkoor- straat 9 en 17 lezing kernenergie 20 uur 't Breehuys, Breestraat 19, filmavond 21 Oosterstraat, aubade K. en G., bazaar j 19.30-23 uur. 't Parlement, Nieuwe Rijn 52, bingo wandelsporterver. WSV Zuid West 20 Artsen Leiden - Voor spoedgevallen wordt de j weekenddienst van zaterdag 10 uur tot j zondag 24 uur waargenomen door de volgende artsen: wijk 1 (Morswegkwar- tier. Noord-binnenstad, Noorderk wartier en Groenoord) M. J. H. van Tol, j de Sitterlaan 80, tel. 142427, wijk 2 (Kooi I en Merenwijk) F. B. Kruis, Klaproos 34, tel. 126371, wijk 3 (Waard, Professoren- I wijk, Tuinstadwijk en Zuid-binnenstad) W. de Bruyne, De Laat de Kanterstraat 32, tel. 126866, wijk 4 (Zuid-West en Haagwegkwartier) van zaterdag 10 uur tot zondag 8 uur A. A. van Rijn, Melis- I setuin 5, tel. 210797,30 april (8 tot 24 uur) Schellekens, Paganinistraat 24, tel. I 764035. Leiderdorp - Zaterdag en zondag J. v.d. Beek en J. v.d. Leden, tel. 894539, zat. en zo. spreekuur van 12.30-13 uur, tel. j 894539, ma. 1 mei H. B. van Wijk, v.d. Valk Boumanweg 198, Leiderdorp, tel. 890529, spreekuur van 12.30-13 uur, Me- I relstraat 184a, tel. 891000, op maandag 1 mei normaal spreekuur. Oegstgeest - zaterdag en zondag H. A. Reterink, Terweeweg 152, tel. 150394, j maandag E. W. F. van Walcheren, Oran- I jelaan 29, tel. 152130. Voorschoten - Zaterdag J. H. Vrijen- i hoek, v.d. Oyenlaan 38, tel. 2356, zondag B. R. van Beusekom, P. Heynlaan 6, tel. 071-763551, maandag W. I. M. van Dam, Palestrinalaan 29, tel. 3960. Warmond - J. Hoornweg, Kievietspark j 19, Voorhout, tel. 11393. Apotheken De avond-, nacht- en zondagsdienst der apotheken in de regio Leiden wordt waargenomen van 28 april tot 5 mei door Zuider Apotheek, Lammenschansweg 7, tel. 123553, apotheek van Breest Smallenburg, Loevestein 6, tel. 890000. Indien het "s avonds na elf uur niet meer mogelijk is met het openbaar vervoer te komen kan men uitsluitend voor spoed- recepten gebruik maken van een taxi, tel. 122444. Tevens op zaterdag tot 13 uur Oegstgeestse apotheek, Wilhelminapark 8, tel. 153274. Wijkverpleging Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. 121753. Leiderdorp - Gezondheidszorg Leider dorp, tel. 140131. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel 154500. Voorschoten - Gezondheidscentrum v.d. Waalslaan, tel. 4641, Alg. Hulpverle ning, tel. 2141 tst. 35 (dag en nacht). SÖS-dienst Telefonische hulpdienst, telefoon 071. 125202. Voor allen die in moeilijkheder verkeren. Dpg en nacht bereikbaar, ver trouwelijk. Burgerraadsman Koornbrugsteeg 7, Telefoon 143171 (kantooruren). Spreekuren ma., di. er wo. 11.00-12.00 uur, do, 18.30-20.00 uur. Leidse Rechtwinkel Juridisch Adviesbureau, Noordeinde 2i (voormalig marinecomplex), tel. 130775 Geopend: ma. en woe. van 10-12.30 uur ma. di. en do. van 18.30-20.30 uur. Var Hogendorpstraat 36, geopend ma. van 19-21 uur. Dierenhulpdienst Anna Paulownastraat 15, Leiden. Vooi hulpverleningen aan verongelukte kat ten, vogels e.d. in de gemeenten Leiden Leiderdorp en Oegstgeest. Dag en nacht bereikbaar, tel. 134687. Gezinsverzorging Stichting gezinsverzorging Leiden Rembrandtstraat 21, aanvragen hulp voor bejaarden en langdurig zieken er gezinsverzorging. Telefoon 149441 (maandag t/m vrijdag 9-10 en 1-2 uur). LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Uitgave: Leidsch" Dagblad B.V. Hoofdredacteur Han Mulder. Hoofdkantoor. Leiden - Witte Singel 1. Postbus 54 - Giro 57055. Voor betaling van abonnementsgel den uitsluitend giro 28884. Telefoon: 071-144941. Nabezorging van 18.00-19.30 u. Zaterdag van 16.00-18.00 u. Telefoon 071-211515. Indien in .gesprek 071-210221. Kwartaalabonnement f 41,75 Kwartaalabonnement per post f 59,60 Jaarabonnement f 155,50 Jaarabonnement per post f 226,90 Losse nummers f 0,60 Abonnementsgelden bij voor uitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrij ving geen administratie- en in cassokosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 2