MMerf draaft epidemisch karakter „Je knarsetandt wel eens na zo'n olie-ongelukje../ „Verkiezingsbord: verouderde vorm van propaganda voeren Raadbepaalt nu wat urgent is NIEUW ONDERDAK VOOR VOGELASIEL IN NOORDWUK Panden gekocht in overleg Tennisbanen Nieuw veen half juni in gebruik Tandenborsteltje tv-reclame „lachertje" CD A-Noord wijk discussieert WOENSDAG 5 APRIL 1978 NOORDWIJK - „Je zit wel eens te knarsetanden. Als je je realiseert dat er zoveel vogels het slachtoffer zijn van „maatschappelijke ongelukjes", als afgewerkte stookolie op het strand of het verkeer. Het motto is dan: redden wat er te redden valt, anders gaan er nog meer vogels naar de knoppen". Arno Bos uit Noord wijk wéét waarover hij praat. Als beheerder van het Noordwijkse vogelasiel weet hij hoe ondankbaar het binnengebrachte vo- op te lappen. Voor de de binnengebrachte r vorig jaar geen red- Een vrijwilliger voedert meerkoet in het (nieuwe) Noord wijkse vogelasiel den meer aan. Veertig procent kon weer de lucht in, en bijna tien procent ging naar andere asiels. De groep vrijwilligers (Arno: „Als we hen moesten betalen, waren we zo failliet") blijft intussen goed gemotiveerd. Iets dat onder de huidige omstandigheden be slist niet vanzelfsprekend is. Arno: „Een ramp als nu voor de Bretonse kust. In Godsnaam, je weet niet wat de gevolgen van zoiets in Noordwijk zouden zijn. Het kan hier ook gebeuren, al die olie op de kust. Wij weten uit ei gen ervaring dat vogels die onder de olie zitten bijna niet meer te redden zijn". „Bij de ramp met de Amoco Cadiz in Frankrijk is het ook weer ge bleken. Via de ambassade is ons gevraagd om 60 zekoeten uit Brest op te vangen. De verbou wing hier was toen net klaar. Maar de zeekoeten komen niet.' Ze zijn afgemaakt, er was geen redden meer aan". Er zijn een paar vogelsoorten die gevoelig zijn voor olie-vervui ling. Futen, alken, zeekoeten, zee-eenden, roodkeelduikers en eidereenden worden keer op keer onder de olie van het strand ge plukt. In de tien jaar dat Noord- wijk een vogelasiel heeft kwa men er in totaal 300 van derge lijke vogels binnen. Praktisch niet één heeft het overleefd. NOORDWIJK - Nog een paar dagen en het vogelasiel in Noord- wijk kan in zijn nieuwe onderkomen - pal achter het politiebu reau - van start. Op de plaats waar Jan Hoek (in kringen van Noordwijkse vogelbeschermers een bekende naam) in het voorjaar van 1969 zijn eerste vogelasicl bouwde, heeft de Stich ting Vogelasiel Noordwijk nu met vereende krachten een nieuw asiel gebouwd. Op 8 juni gaat het „tehuis voor gevederde zieken" officieel open. Burgemeester Mr. J.M. Bonnike verricht de openingshandeling:. boswachter Arno Bos, beheerder van het nieuwe asiel, wijst er op dat vogels uit de kust- en duinstreek bij hem gebracht kunnen worden (Duinweg 81, Noordwijk). Vogels uit Noordwijk-bin- nen kunnen naar het politiebureau worden gebracht. Om het aantal bezoekers binnen de perken te houden, is er vanaf april op elke laatste zaterdag van de maand open cij van 14.00 tot 16.00 uur. Arno: „Dat ligt in de lijn van de verwachting. Een vogel probeert zich eerst op zee schoon te was sen van de olie. Is er teveel olie, dan kleven de veren aan elkaar Het water bereikt dan de huid, de vogel raakt „lek", en zoekt de kust op. Maar de olie die hij bij het schoonmaken naar binnen heeft gekregen veroorzaakt brandwonden op de maagwand. Het klevende verendek bezorgt hem een longontsteking. Dan is de vogel reddeloos verloren" Revalidatie Ook het behandelen van in het ver keer of bij jachtpartijtjes ge wonde vogels blijkt vaak hope loos te zijn. Als ze genezen, dan kunnen ze vaak niet meer worden losgelaten. Wel gaan vogels met één poot of één vleugel, vaak nog naar een revalidatiecentrum, of naar een dierenpark. Anders is het met vogels die vermoeid uit de lucht vallen (wat soms letter lijk gebeurt). Na een rustperiode kunnen ze allemaal weer uitvlie gen. De voornaamste voorwaarde blijft het enthousiasme van de vrijwil ligers en Arno zelf, en de kwaliteit van de accommodatie. De ope ning van het nieuwe asiel mag van hen dan ook rustig een feestdag heten. Een veelheid van wensen die al leefde toen het oude gebouw er nog stond, wordt in de nieuwbouw werkelijkheid. Uitbreidingsmogelijkheden zit ten er ook nog volop in. Arno: „Kijk eens hier, stalen bak ken om de vogels in te baden. Een geiser met een hand-douche voor het afspoelen. Een koelkast om vis in te vriezen. Dat zijn voor waarden die het aantal vogels dat we kunnen redden doen toene- De nieuwbouw bestaat uit een „keukentje", met de al genoemde wasbakken en vier binnenhok ken. De politie heeft ook een sleutel van het gebouwtje. Als er bij haar vogels binnen komen, worden die direct in zo'n bin nenhok gezet. Via de „agenda" op de koelkast meldt men dat er een vogel is geplaatst. Agenda twee keer per dag komen om de vogels te voeren) via de agenda boodschappen aan elkaar over met betrekking tot de vogels. Een greep uit de boodschappen: Zaterdag 1 april: postduif gelost. Vloog geweldig". Maar ook: Maandag 2 april: dode vogels weggehaald". Het blijft werk voor volhouders, zo'n vogelasiel. Om de financiële afwikkeling van de nieuwbouw makkelijker te maken, is het initiatief sinds 1976 ondergebracht in de „Stichting Vogelasiel Noordwijk". Nu de nieuwbouw vrijwel voltooid is, is er een tekort van 4700. Een be drijf uit Noordwijk heeft zich daarvoor al garant gesteld. Maar eerst klopt de Stichting nog aan bij de gemeente Noordwijk, die al eerder over de brug kwam. Bo vendien komen er nog n ties (een stickeractie w succes). Pas dan doet schien een beroep op het gulle bedrijf. Arno: „Sommige bedrijven waren eerst beslist niet happig. Maar we zijn nu buitengewoon tevreden, ook over de feitelijke steun bij het bouwen van het asiel". Hoopvol Tien jaar geleden is de Vereniging Natuur- en Vogelbescherming „Noordwijk" haar activiteiten begonnen. In 1969 stond het eerste asiel er. Reden voor ver eniging en stichting om terug te kijken. In een verslag meldt men, dat in tien jaar 1388 vogels, ver deeld over 112 soorten, zijn bin nengebracht Daarvan werden 393 genezen losgelaten. Het re sultaat over 1977 was gunstiger bijna 40 procent. Een hoopvolle ontwikkeling. (HENK VEGTER) Verkiezingensborden (hier op een Leidse archieffoto): een achterhaalde propaganda-methode, vindt burgemeester Stam van Haarlemmermeer. HAARLEMMERMEER - Het ziet ernaar uit dat ook dit keer geen verkiezingsborden de Haarlemmermeer zullen "ontsieren". Het merendeel van de raadsleden ziet het nut p.r niet van in een daarbij, wordt het voor de gemeente Haarlemmermeer een kost bare zaak, zo zeggen ze. Er zouden minstens dertig bor den moeten worden aange schaft, omdat Haarlem mermeer zesentwintig dorpen en buurtschappen telt en men van mening is dat als in één dorp borden worden ge plaatst, het in alle dorpen moet gebeuren. De verkiezingsborden zijn tel kens, als de raadsverkiezin gen in zich zijn, weer een on derwerp van gesprek, maar ook vier jaar geleden ontbra ken de borden in Haarlem- Burgemeester C. van Stam hier over: "Als wij borden aan schaffen komt ons dat op zeker 50.000 en de verwachting is dat er niet één politieke partij is die een financiële bijdrage zal leveren. Van B en W is dan ook geen voorstel te verwach ten om tot aanschaf van die borden over te gaan. Vooral ook omdat wij ons afvragen: wat is het effekt van die ver kiezing sbor den? Vroeger was dat heel anders. Toen lazen lang niet alle men sen een krant en de televisie was er nog niet. In die dagen moest men het echt wel alleen van de borden-langs-de-weg hebben. Nu is dat anders. Wie ziet die borden? Volgens mij is dat een sterk verouderde vorm van propaganda en moeten de partijen het nu hebben van de televisie en de kranten." Vel is het zo dat de gemeente raad uiteindelijk zal beslis sen. Slechts een handjevol raadsleden, voor zover be kend, is voor het plaatsen van de borden. Niet omdat het ef fekt zou opleverenmaar om dat het een soort geste van de gemeente zou zijn. LEIDEN - In overleg met de toe nmalige wethouder van openbare werken, C. J. Piena, heeft de Stichting Leidse Stu dentenhuisvesting in 1970 beslo ten het zg. Vlietcomplex, dat uit komt op de Kaizerstraat, van het EMS-concern aan te kopen. Het college van B en W antwoordt dit op schriftelijke vragen, die het raadslid Beijen (PPR/D'66) had gesteld. Er bestaan geenschriftelijke bewijzen van de stelling dat de stichting mede op aandrang van de gemeente tot aankoop van het gebouw is over gegaan, want, zeggen B en W: "met het oog op de aankoopon derhandelingen zijn destijds geen schriftelijke stukken uitge wisseld". Uit de beantwoording door het college blijkt verder dat er op 12 oktober 1970 een bespreking is gevoerd tussen de stichting, uni versiteit en namens de gemeente de toenmalige wethouder A. J. Kret en de directeur gemeente werken. "Daarbij heeft de ge meente de gevraagde medewer king toegezegd voor een verbou wing van de panden tot woonbe stemming", aldus B en W. Deze medewerking is'later schriftelijk bevestigd. NIEUWVEEN - De Nieuwveense tennisclub zal in de tweede week van juni haar sport in eigen om geving kunnen beoefenen. Burgemeester Van der Kroft maakte gisteravond, tijdens de raadsvergadering, bekend dat de drie banen op dit tijdstip officieel in gebruik zullen worden geno men. Overigens wel een maand later dan aanvankelijk de bedoe ling was. De oorzaak voor deze uitloop ligt in het feit dat het verplaatsen van het dierenberblijf en de bomen, die op de plek van de tennisba nen groeiden, nogal wat tijd heeft gevraagd. Deze bomen, die zo'n vijf jaar oud waren, wilde men liever niet verloren laten gaan door ze te kappen. B en W namen het initiatief de bomen te rooien en ze te plaatsen bij de in aan bouw zijnde sportzaal. Dit is in middels gebeurd. LEIDEN - Het zal in de toekomst niet meer voorkomen dat de ge meente op gezag van Gedepu teerde Staten op het allerlaatste moment prioriteiten moet aan geven op het lijstje van in Leiden ALPHEN HEIDEN-"Het nietige en bovendien onduidelijke tan denborsteltje dat naast de tand- bederfverwekkende snoepwaren op het beeldscherm verschijnt is natuurlijk wel erg goed bedoeld, maar is en blijft een lachertje." Dit schrijft dirigerend tandarts Sips van de Stichting ter bevor- i de jeugdtandverzor- t de Rijn-, Aar- en Veen- in het jaarverslag van dering ging in streek 1977. Hij stelt het overigens wel een gun stig verschijnsel te vinden, dat hier en daar pogingen worden gedaan om in snoepartikelen de suiker te vervangen door een kunstmatige zoetstof. "Met het zoeken naar suikervervangende al een beetje op de In de voorlichting kampt men ech ter nog steeds met een brede kloof tussen het heersende cultuur patroon en de gebitsbewustheid: het presenteren van koekjes en/of chocolaatjes bij de thee en koffie, het schenken van zoetwaren aan zieken, het belonen en troosten van kinderen middels snoep be horen tot gewoonten. Sips: "Men gedraagt zich in de ogen van anderen afwijkend als men zich gebitsbewust opstelt door hel breken mei die diepingewortelde gewoonten. In dit verband speelt de reclame voor snoepwaren een ondermijnende rol, zowel voor wat betreft de gebitsgezondheid als wel de tandheelkundige pre ventie en voorlichting." Bewust Sips stelt verder dat vanuit de tandheelkundige professie men er helaas nog niet in is geslaagd om de hele bevolking gebitsbewust te maken. De oorzaken hier van moeten worden gezocht in het feit: dat tandbederf zo'n epidemisch karakter draagtdat bij een groot aantal mensen het idee heerst als zou tandbederf onvermijdelijk en niet te voorkomen zijn, dat tandbederf en ziekten van gebitsomringende steunweefsels niet levensbedreigend zijn, dat voor velen het gebit zo onbe langrijk is, dat er weinig aan wordt gedaan om het te bescher- dat tandheelkundige hulp vaak wordt geassocieerd met pijn, angst en ongemak, dat een grote groep mensen het kunstgebit beschouwt als een ogenschijnlijk radicale oplossing van hun tandheelkundige pro blemen. Veel van deze factoren gelden ook voor het schoolgaande kind, con stateert Sips. "Voorlopig blijft er op curatief-, preventie- en voor lichting sterrein nog veel werk te verzetten." Achterstand Begin vorig jaar liep de school- tandverzorging een fikse achter stand op, doordat de levering van installatie zeer lang op zich liet wachtenVlak voor het begin van de zomervakantie kon, met vereende krachten, die ach terstand worden weggewerkt. Dit jaarverslag is het eerste van de nieuwe stichting, die is ontstaan door samenvoeging van de Stich ting Tandverzorging van school gaande kinderen in het district Alphen en de Stichting voor schooltandverzorging in Leiden. Een fusie, die organisatorisch nogal wat voeten in de aarde had De samenvoeging verliep lang duriger en moeizamer dan men had verwacht. "Vooi\het bestuur was het dan ook een verademing toen de fusie notarieel kon wor den vastgesteld," aldus het ver slag. Van Gellekom stapt op bij GAB-Lisse LISSE - Directeur J.G.M. van Ge llekom van het gewestelijk ar beidsbureau in Lisse stapt per 14 april uit zijn huidige functie. Van Gellekom verhuist naar Delft, waar hij is benoemd tot directeur van het aldaar gevestigde GAB. Ter gelegenheid van het afscheid recipiëert de heer Van Gellekom genodigden op 14 april in het kantoor van het GAB-lisse aan de Heereweg. uit te voeren werken. Voortaan bepaalt de gemeenteraad welke werken niet langer uitgesteld kunnen worden. Elk project wordt dan door „Den Haag" op zijn noodzaak bekeken. Dit deelde wethouder Van Dam gisteravond mee aan de commis sie financiën. De veranderde pro cedure is een gevolg van het feit dat Leiden weer een nnartikel-12 gemeente" is, hetgeen inhoudt dat rijk en provincie elke uitgave die de gemeente wil doen zeer kritisch zullen bekijken. Drie weken geleden nog moesten de Leidse wethouders Waal en Van Dam in het provinciehuis in alle rijl een prioriteitenlijst van uit te voeren werken opstellen omdat Gedeputeerde Staten onver wacht hadden laten weten dat Leiden slechts 28 van de ge raamde 47 miljoen voor het ge wenste pakket voorzieningen kreeg toebedeeld. Voor dergelijke verrassingen komt Leiden in de toekomst niet meer te staan. Elke gewenste voorzie ning wordt meteen door rijk en provincie onder de loep geno men. Het heeft volgens Van Dam dan ook geen enkele zin om als gemeenteraad een prioriteiten lijst te gaan maken. Vink (CDA) vroeg hier gisteravond om. Hij wilde daarmee situaties zoals drie weken geleden op het provincie huis voorkomen. Zijn grootste bezwaar was dat de gemeente raad toen volledig buitenspel werd gezet. Van Dam kon hem geruststellen met de mededeling dat de raad in de toekomst een dikke vinger in de pap zal heb ben. NOORDWIJK - Het CDA-Noord- wijk belegt op dinsdag, 18 april a.s. in het Verenigingsgebouw aan de Hoofdstraat een discus sie-avond over een aantal be langrijke gemeentelijke zaken. Het is de bedoeling, dat de eerste vier kandidaten op de CDA-lijst voor de gemeenteraadsverkie zing beginnen met het houden van een korte inleiding, elk van ongeveer vijf minuten. Leo Al kemade zal spreken over de leef baarheid, Jacq. de Geus over het verkeer, Cees van Duijn over de ruimtelijke ordening en Wil Wij- nands over de werkgelegenheid in Noordwijk. Daarna is er gele genheid tot discussie. De avond begint om acht uur. Van Houten BZPC geselecteerd nat. zwemploeg BODEGRAVEN - Edwin van Houten van de Bodegraafse zwemvereniging BZPC is ge selecteerd voor de nationale zwemploeg, die op 8 en 9 april deelneemt aan invitatiewed strijden in Luxemburg. Sp oorwegoverjranu: gesloten HAZERSWOUDE - De spoorwe- govergang op de Gemeneweg in Hazerswoude zal zaterdag (8 ap ril) en zondag tussen elf uur 's avonds en negen uur 's morgens gesloten zijn voor alle verkeer. De Nederlandse Spoorwegen zullen op dat tijdstip reparatiewerk zaamheden verrichten aan de spoorlijn Utrecht-Leiden. ft LEIDEN - Het wijkcomité De Kooi wil van de gemeente maat regelen tegen het foutief parke ren van auto's op de Haven. Vol gens het wijkcomité is er hier door sprake van een „levensge vaarlijke situatie". Men wijst erop dat voetgangers en moeders met kinderwagens door het par keren van auto's op de trottoirs gedwongen worden over de rij baan te lopen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 21