Werken aan de bewustwording van de mens jUsqrth 5Problemen zullen er wel altijd blijven Leic/se agenda r>r> Karei Beckers lijsttrekker PPR Oegstgeest Onderwijsadviescentrum krijgt derde medewerker Vormingswerk maakte ontwikkeling door WOENSDAG 5 APRIL 1978 OEGSTGEEST - "Het vormingswerk heeft zich ontwik keld van informatieoverdracht tot werken aan de bewust wording van de mens. Vormingscentrum Oud Poelgeest biedt zich aan hierin behulpzaam te zijn", zegt directeur Creemers van de Stichting Oud Poelgeest, die gehuisvest is in Kasteel "Oud Poelgeest" in Oegstgeest. Na de oorlog werden op vele plaat sen in ons land vormingscentra, veelal uitgaande van kerkelijke instellingen, opgericht. De oorlog had niet alleen veel ellende ge bracht, maar men ging ook erna beseffen dat er veel meer veran derd v/as dan wat alleen opper vlakkig bleek. Een ander norm besef was het directe gevolg van een veranderde wereld. Hok jesgeest werd aan de kaak ge steld, taboes verdwenen en de relatie tussen kerk en staat vroeg om nieuwe inzichten. In de eerste tijd van het vormingswerk op "Oud Poelgeest" vervulde het hoofdzakelijk een informerende taak. Vooral dominees getuigden er aan collega's ouderlingen en leerlingen van het lager be roepsonderwijs van OEGSTGEEST - Het huidige raadslid Karei Beckers is door de ledenvergadering van het actie centrum van de PPR Oegstgeest gekozen tot lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Op de tweede plaats van de lijst komt de stedebouwkundige Ton Hartman en de derde plaats wordt inge nomen door Harm Bosscher, do cent aan het Rijnlands Lyceum. Naast het samenstellen van de lijst werd tijdens de ledenverga dering nog uitgebreid ingegaan op de tegenvallende uitslag voor de PPR van de Provinciale Sta tenverkiezingen. Vooral de ont wikkeling naar twee of drie grote partijen werd door de vergade ring als een slechte zaak voor de democratie gezien. Maar gecon stateerd werd ook dat de PPR Oegstgeest zijn raadszetel zou behouden, tenminste als het een beetje meezit. Op de vergadering van gisteravond vond men de gang van zaken met de PvdA in Oegstgeest ook nu niet zodanig dat men nog zou willen terugkomen op de ge voerde onderhandelingen voor een lijst. "De PPR wil vechten voor een grotere betrouwbaar heid in de politiek", waren de woorden waarmee Karei Beckers een deel van de bijeenkomst sa menvatte. inzichten in de maatschappij en de plaats van de christelijke mens daarin Problemen besproken Het werken aan de bewustwording van de mens door de 22 vor mingswerkers in het kasteel uit zich nu bijvoorbeeld in de cursus "pensioen in zicht". In een week worden daarbij verschillende problemen besproken die bij pensionering boven tafel komen. "In gesprekken met elkaar geven we de mensen de kans zich be wust te worden van de verande ringen die zich in hun leven, na de pensionering zullen voordoen", zegt vormingsleider Jan Grun- ning. "Dan komt men echt tot nadenken over bijvoorbeeld wat het voor de relatie man-vrouw betekent als de man de gehele dat thuis is en oriënteert men zich op instellingen waar de gepensio neerde mee te maken krijgt". Verder worden door de Stichting ook werkweken georganiseerd voor klassen van scholen voor Mavo, Havo en VWO. Theo de Bruin, die zich vooral met de scholen binnen "Oud Poelgeest" bezig houdt hierover "Hier ligt het accent van de aandacht op de relatie docent-leerling. In het onder andere omstandigheden samenwerken met elkaar wordt men bewuster van elkaar, zich zelf en de relatie" Persoonlijkheidsontplooiing is dé doelstelling van de werkers van het vormingscentrum dat mede door de huisvesting in kasteel "Oud Poelgeest" weinig bekend heid bij de Oegstgeestenaren Emancipatie Bingo Programma De Leiderdorpse afdeling van de Partij van de Arbeid houdt don derdagavond 6 april een openbare ledenvergadering in de Menswordingskerk. Belang rijkste agendapunt het ver kiezingsprogramma, waaraan la ter (wegens tijdgebrek kon de programmacommissie dat niet voor donderdag verwezenlijken) een financiële verantwoording zal worden toegevoegd. Ook zullen de leden van de PvdA hun standpunt bepalen ten aan zien van het politiek café in Wik's bar. De vergadering begint om 20.15 Schrijfavond Eveneens in Leiderdorp, maar dan vanavond, te beginnen om half acht, is er weer een zogenaamde schrijfavond van Amnesty Inter national ten behoeve van poli tieke gevangenen. In de Scheppingskerk, aan de Van Poelgeestlaan. OEGSTGEEST - In het bos van "Oud Poelgeest" ligt achter het terrein van de Oegstgeester ijs- club (gezien vanaf Leiden rij dend over de Oegstgeesterweg) het stijlvolle kasteeltje met de zelfde naam als het bos erom heen. Kasteel Oud Poelgeest dat in zijn huidige vorm uit de 17e eeuw stamt geeft sinds 1946 onderdak aan een vormingscentrum. Ten tijde van Karei de Grote, is er sprake van enig grondgebied "op de plaats waar het riviertje de Lee plassen en moerassen vormt", zo staat althans vermeld in oer oude documenten. Dit gebied, waarop ook een- huis gestaan schijxit te hebben, vormt waar schijnlijk de grondslag voor het tegenwoordige kasteel "Oud Poelgeest" met omliggend bos en waterpartij. Naast de Heren van Poelgeest, die slechts af en toe op het kasteel ver bleven omdat hun stamslot in Koudekerk stond, heeft het ge bouw vele eigenaars en ge bruikers gekend. Na het geslacht Poelgeest komt het kasteel om streeks 1320 tengevolge van een huwelijk in handen van de toe- ndertijd zeer rijke en machtige familie der Alkemade's. Dit ge slacht is niet in staat het kasteel ongeschonden uit "Hoekse en Ka beljauwse" twisten te brengen. Het is trouwens niet de enige twist waar het kasteel onder te lijden gehad heeft. Tijdens het beleg van Leiden werd het door de Span jaarden verwoest. Eerst in de tweede helft van de 17e eeuw werd het weer door de Pruisische edel man Rauter opgebouwd. Hij was degene die het herbouwde in de vorm zoals we het nu kennen. De wereldberoemde Leidse hoogle raar in de medicijnen Hermanxis Boerhaave kocht in 1724 de buitenplaats voor 8923 gulden. Hij legde er in die tijd een fa^ meuze kruidentuin omheen. De laatste particuliere eigenaar werd tenslotte de fam ilie Willink die het kasteel van 1856 tot 1940 bewoonden. Toen besloot de ge meenteraad het kasteel en het omliggende bos voor 110.000 gul den aan te kopen. Nadat het in de oorlog achtereenvolgens Neder landse, Duitse en Canadese mili tairen huisvesting verleende kon de gemeente het in 1946, na een grondige opknapbeurt, verhuren aan de Stichting "Oud Poelgeest". Daarmee ging het kasteel een belangrijke dienst spelen in het na de oorlog zo sterk opgekomen vormingswerk. heeft. Iedereen kent het kasteel en weet dat er een vormingscen trum in gehuisvest is. Het mys tieke van een kasteel of een ander groot gebouw zorgt daarbij er nog voor dat weinig of niets bekend is van wat er nu werkelijk achter de dikke muren gebeurt. Het gaat dus binnen "Oud Poelgeest" om zelfontplooiing. Die wil men be vorderen door de cursisten zich bewust te laten worden van hun eigen denken en handelen, be wust te laten worden van zichzelf en de plaats in het samenleven met anderen. Rondom het jaar van de vrouw kwamen veel vrouwengroepen met vragen over emancipatie: "Het werk is dan de vrouwen zich bewust te laten worden in hoeverre zij zelf geëmancipeerd zijn", aldus directeur Creemers. "Ervaren zij allerlei dagelijkse zaken als gewoon en normaal die in feite discriminerend zijn" Volgens Creemers wordt de toe stand in het leven van alle dag dichtbij gehaald.^ De vor mingsleider is dan^de aangewe zen persoon die daarop moet in spelen. "De Christelijke levensovertuiging is niet meer de achtergrond van ons werk. De betrokken mede werkers brengen hun visie op de maatschappij en samenleven in vanuit wie zij zijn. Gevormd door opleiding, cultuur en hun eigen leven. Onze dagelijkse betrok kenheid bij problemen van het steeds veranderde samenleven geeft ons wel meningen hoe het daarmee eigenlijk moet", zegt hij. "Concrete oplossingen over tij dens de cursussen ontdekte pro blemen kunnen wij echter niet aanbrengen", aldus Creemers. "Vaak zijn die van organisatori sche aard en daar zijn we niet in Burgerlijke stand De Wassenaarse buurtvereniging Oostdorp en omgeving organi seert morgenavond een bingo avond in het ontmoetingscen trum aan de Broekweg. Open huis De Stichting Jeugd en Jongeren werk Oegstgeest houdt don derdag en vrijdag open huis in het gemeentecentrum aan de Lfjtweg 9. Iedereen kan daar een kijkje nemen om te zien hoe de S J JO te werk gaat. De tijden voor beide avonden: van 19 tot 21 uur. Duivenvoorde Het Nut in Voorschoten organi seert voor zaterdag een excursie naar Kasteel Duivenvoorde, ook voor niet-leden. Hiervoor wordt om 10.45 uur verzameld voor het kasteel. Men kan zich opgeven bij mevr. Krechtig, tel. 4669. Koffieconcert Het Nut organiseert voorts een kof fieconcert op zondag 9 april in het Cultureel Centrum te Voorscho ten. Een Japans-Amerikaans ba- rokensemble zal daar werken ten gehore brengen van Bach, Han del enototonnmn LEIDEN. Geboren: Dieuwke, dv J.D. van Rooijen en M. Oostveen; Denise M., dv N.S.W. Hijdra en J.C H.J. van der Kroft; Dennis, zv B. van Houten en L. Weeda; Petronella, dv P.J. van Slinger- Stouten en B. van der Voorst; Eva M., dv L, Brandenburgh en A. van der Burg. Overleden: W. Nieboer (1895); P.W.E. Grol (1936); T. Groen in 't Woud (1904). Getrouwd: P.R.J. Mooiweer en C. Ver kerk; J.M. van Dijk en C.N.M. Pelgrim. LEIDERDORP. Geboren: Lisette C. dv A.A.B. Lijcklama a Nyeholt; Willem P., zv P.G. Vixseboxse en V. Vukman (Lei den); Annemane, dv W.M. Hettinga en L.M. de Groot (Leiden); Jelle, zv J.M. Korbee en E.H. Petersen (Zoeterwoude); Jesse, zv J. Robbers en P. van Berkel; Shirley A., dv T.C.N. Halverhout en P. Gaskin; Maureen, dv A. ter Haar en T. Hockx (Leiden) Sabine, dv R.C.M. de Groot en J.G.M. Bakker; Maria C.M., dv J. Schijffelen en T.M. Miedema (Leiden); Colinda, dv W.A.P.F.L. van der Born en C.L. Boonstra (Leiden); Derrek H.A., zv H.R. Karmoen en C.D. Ort (Leiden); Remko, zv R.F. van der Erf en M.L. ter Haar (Lei den); Dennis, zv W.A. van Vleuten en T. Boon (Voorschoten); Joyce J.A. dv W.P.H. van Dijk en C. Hartevelt (Lei den); Jeronimus A., zv C.M. Giezen en J.C. Zonnevijlle (Leiden); Cathelijn, dv J.A. Peters en E.M. Lensing; Johanna C., dv A.J. Hagemans en C. Binnendijk (Zoeterwoude); Enk M.,zv H.G. van Gangelen en J.A.M. Geelhoed; Willem, zv C. Goosen en L. de Roo (Leiden); Eg- bert H., zv I.T. Ho en H.L. der Brug; Ro land. zv J.P. Disseveld en H.J. Riemens (Leiden); Sandra M., dv J.J. van Geijlswijk en B A. van der Hoogc-n (Voorschoten); Eduard, zv A. Schwarz en A. Anker (V oorschoten); Dennis W.P., zv W.J. Berg en A.M. Klein (Zoeter woude); Bianca T.M., dv A.A.C. van Rijn en C.G. van Es Joeri, zv C.J. Paardeko- per en C. Bos; Steven Z.J. zv K.J.S. Bos- toen en P. Buis: Robert, tv A.M. van den den); Lonneke L.,dv A.J.L. van der Lee en E.J.M. Mous; Jelte E.,zv P.T.A. Brandsma en H.C.. Jansen (Leiden); Alexander, zv E.H. de Groot en Y.I. Lambis (Voorschoten): Mieke N.. dv S.F.M.T. Vlek en E.P.G. Aalders. Overleden: J.F. Stevens (74), geh. met M.L. van Beusekom (Leiden); G. van Es sen (78), geh gew met P. van der Horst; W.G. Bloemendaal (75), geh met A.J. La- terveer; J.G. Velthorst (59) geh met K. Laterveer (Leiden); J. De Blanken (75) geh met C. Westman (Zoeterwoude); J.C. Roelandse (89), geh gew met A.A. Owel; A Stikkelorum (89), geh gew met H. Viele (Leiden); G.. van der Lelie (73), geh met C.C.H. Marks (Leiden); B.T.J. Schmidt (82), geh met J. Verplancke (Oegstgeest); N. van Rees Vellinga (20), (Voorschoten); D.J. van Veen (78), geh met H.B. Withcos (Leiden); J. Har- teveld(85), geh gew met D. Starrenburg (Leiden); J.M. Straathof (68), geh met H. Flippo (Leiden); E. van Hooidonk (90), geh gew met J. Lepelaar (Leiden) C.C. Rekelhof (66), geh gew met J.J. Kuipers (Voorschoten); H.D. Bol (43), geh met J.J. de Vries (leiden); R.J. de Boer (78), geh gew met J. Roessen (Zoeterwoude); A.P. Hagen (71), geh gew met H.P.A. Goddijn (Voorschoten). Getrouwd: J. ten Have en J.H.B. Sme- man; J. van der Leek en L.M. Pet; G. van Stuyvenberg (Koudekerk aan de nRijn) en L. de Haas; C.W. van Steenbergen en M. van Lohuizen; J.J.H. van der Voort (Leiden) en M.J. Vinkesteijn (Leiden). Ondertrouwd: L.J.B.H. Romijn (Was senaar) en B. Hoogstraten; H. Dub- beldeman (Leiden) en E.J. Beij; B.R. Smit (Zeist) en S.M. Brouwer; O.A. Rueck en Y. Slijkhuis; C.J. van Poelgeest en W.M. Brouwer; F.K. van de Rijt (Utrecht) en I.Y. Medendorp; C.J.M.W. Wassenaar en J.M.A. Pijpers; J.J. van Baarsen (Landsmeer) en A.H.H. van de Vin; G. van Tol en M G. van Bos- telen; J.A. Wallaard en E.M.J. van Alp- Klachten bewoners Haven afgezwakt WASSENAAR - De Haven- pleinbewoners in Wassenaar blijken zich al snel met de sta-ca- ravans die bij hun terrein zijn neergezet verzoend te hebben. Deze bewoners waren boos over de sta-caravans bij hun huizen, die niet lang nadat eerdere hou ten noodwoningen waren ver dwenen, werden neergezet .voor mensen uit de buurt Oostdorp, waar momenteel woningen gere noveerd worden. De Haven- pleinbewoners ondervinden naar eigen zeggen niet alleen van de sta-caravans overlast maar ook van de vaartuigen van de water sportvereniging. Het bleek met de klachten van de Haven pleinbewoners nogal mee te vallen toen de heer Noordover van de Buurtvereniging Oost dorp een gesprek had gehad met vertegenwoordigers van het Ha venplein. De buurtvereniging heeft aange boden contact op te nemen met het bestuur van de Water sportvereniging om in gemeen schappelijk overleg te trachten die overlast zoveel mogelijk te beperken. De Watersportvereniging heeft er alle belang bij, rekening te hou den met de wensen van de om- woneneden want zij wil, ook na het gereedkomen van een nieuwe jachthaven in het gebied van „Ter Weer" de Haven blijven gebrui ken als winterberging voor de schepen van een aantal van haar leden. LEIDERDORP - Na ruim driejaar zal het Onderwijs Advies Centrum (OAC) in Leiderdorp (waarin het gemeentebestuur en de schoolbesturen van alle bijzondere scholen zijn vertegenwoordigd) een derde medewerker krijgen. Deze zal de huidige onderwijsbege- leider, Frits Darlang gaan assisteren. In 1975 werd met de aanstelling van Frits Darling het OAC in Leider dorp geboren. Kleuter- en lagere scholen hadden de gemeente om deskundige begeleiding van hun onderwijs gevraagd. Iemand die op professionele wijze zou kun nen toetsen wat de effecten zijn van de verschillende veranderin gen, vernieuwingen en verbete ringen in het onderwijs. Scholen worden immers overstroomd met nieuwe onderwijshulpmid delen en wijzigingen van leerme thodes. Het is voor een school team vaak moeilijk om een ver antwoorde keuze hieruit te ma ken. Alvorens de gemeente tot de aan stelling van een onderwysbege- leider overging onderzocht eerst een adviescommissie de nood zaak van een dergelijke figuur. Het schooladvies- en bege- leidingswerk komt immers ge heel voor rekening van Leider dorp. Voor dit doel kan geen en- kele rijksvergoeding worden ge claimd. De commissie kwam tot de conclusie dat er twee proble men speelden: de noodzaak van individuele hulp (aan de leerlin gen zelf) en van een meer sys tematische begeleiding van het onderwijs. Op beide zaken kan het OAC nu inspelen. Frits Darling werkt als systeem- begeleider. Naast hem is een "remedial teacher" aagesteld, In eke Warnau, die signaleert of leerlingen leerproblemen heb ben en hen zo mogelijk helpt. Hierdoor ligt haai- werk in het verlengde van dat van de onder wijzer. Met dit werk hebben Frits en Ineke hun handen dusdanig vol, dal uitbreiding met een derde onderwijsbegeleider geen overbodige luxe is. De voorkeur gaat hiervoor uit naar (wederom) een systeembegeleider. Verantwoord Volgens Darlang zijn drie onder- wijsbegeleiders op een inwoner tal van 20.000 weliswaar niet vol doende, maar kan er toch ver- Frits Darlang: "Onderwijsadviescentrum zou zichzelf eigenlijk overbo dig moeten maken". antwoord mee worden gewerkt. "Naast ons werken er ook andere instanties op dit gebied. Het me- disch-opvoedkundig bureau, maatschappulijk werkers, schoolpsychologen. Het ont breekt ons helaas aan de tijd om een voldoende intensief contact met de scholen te onderhouden. Eigenlijk zou iedere school in Leiderdorp een ochtend of mid dag per week bezocht moeten worden". Aan de hand van zijn eigen werk zaamheden verduidelijkt Dar lang de intensiteit van het werk van het OAC. "Sinds kort wordt ook op de basisscholen wiskunde gegeven Wiskobas, heet het daar. Dat is iets heel anders dan men in het vroegere rekenonderwijs ge wend was. Het vergt een nieuwe aanpak en een andere werkwijze, die voor elke school verschillend kan zijn. Vaak wordt dan ook de vraag gesteld welke werkwijze voor een bepaalde school het be ste is toe te passen. Geen vol ledige vervanging van het on derwijs zoals het was, maar ver betering". Frits Darlang speelt in gedachten al veelvuldig met de toekomstige basisschool. "Ik zie dit als een school, waar de huidige knelpun ten geen rol meer spelen. Elke leerling kan daar individueel de school doorlopen, niet meer ge bonden aan klassen....Theore tisch zou het OAC dan ook eigen lijk overbodig moeten maken, maar ik denk niet dat dat het re sultaat zal zijn van ons werk. Problemen zullen er altijd wel blijven". Uniek Het OAC in Leiderdorp werkt vol gens Darlang op een unieke ma nier. Het adviseert zowel het bij zonder als het openbaar onder wijs. "Bij ons is er geen sprake van verzuiling. Landelijk is dat wel het geval". Toch speelt het geloof wel een rol bij de keus voor een derde on derwijsbegeleider. Als twee ge lijkwaardige kandidaten uit de sollicitatieprocedure rollen zal de voorkeur uitgaan naar iemand die kerkelijk is, zo deelde wet houder Tichler van onderwijs onlangs mee op een vergadering van de schoolraad. De twee huidige medewerkers zijn "neutraal". Darlang: "Ik vind dat erg positief, en zo moet het ook blijven, dat wij als adviserend or gaan goed kunnen samenwerken met het openbaar én met het bij zondere onderwijs in Leider dorp". Woensdag Kennedylaan 11, Oegstgeest, infor matieavond Baha'i gem., 20 uur. Vijfhovenhuis, Hoflaan 169, spreekuur Alg. Ned. Invalidenbond, do. van 9-11 uur; open huis nejaarden, bejaarden, van 14-16.30 uur. Witte Poort kazerne, Noordeinde 2, tel. 120833, adviescentrum voor werklozen, do. van 10.30-12.30 uur. Vrijetijdscentrum, Breestraat 66, volks dansen; zeefdrukken; jazzballet; gitaar- cursus; goochelen; pottenbakken; teke nen en schilderen, 20 uur. 't Breehuys, Breestraat 19, gitaarclub. 15.30 uur; vegetaries eethuis, 18 uur; kreatieve werkavond; gespreksgroep Praxi, 20.30 uur. Nieuwe Rijn 20a, vrouwencafé, van 14- 17 en 21-24 uur. Hoge Rijndijk 28. spreekuur rechts kundige dienst leden van het CNV Lei den, 19.30- 20.30 uur. Romanuszaal, Mare, bijeenkomst be langengroep alleenstaanden, 20 uur. Café De Twee Spieghels, jazz-session, 20.30 uur. Gemeentehuis, Leiderdorp, c: antenne inrichting, 20 uur; ci stadsaangelegenheden, standsaangelegenheden, uur. e. centrale midden midden- Donderdag Troef, Noordeinde 2a, voorlichtings avond werkgroep dienstweigeren, 20- 21.30 uur; nederlands voor buiten landers, 19.30 uur; project Leiden; han denarbeid, 20 uur. Pieterskerkhof 19, Architektenburo gratis advies, 20-21 uur, tel. 142771. Nieuwe Rijn 20a, werkgroep homofilie, open-café avond, 21-24 uur. Welfare-lokaal Rode Kruis, Leidseweg 33. Voorschoten, tel. 01717-3309, spreekuur Alg. Ned. Invaliden bond, 19-20 uur. Vrijetijdscentrum, Breestraat 66, sport- café; toneel workshop; gitaarcursus; Go, Architektenwinkel, Hooglandse Kerk- gracht 32, vrij adviès, 19.30-21.30 uur. Leidse Schouwburg, Kabaret Tekstpie rement „Deusjevoo", 20.15 uur. Stadhuis, cie. economische aangelegen heden, 17 uur; 17 ruimtelijke ordening, economische aangelegenheden en ver keer, 20 uur; cie. samenlevingsopbouw maatsch. aangelegenheden, gezonds- heidszorg en cultuur, 20 uur. Buurthuis Morschwijk, werkgroep wijkraden, 20 uur. Vrijetijdscentrum, filmhuis: „Violence et passion", 21 uur. Gemeentehuis Warmond, gemeentebe groting, 15 en 19.30 uur. Jeroenhuis Wassenaar, jaarvergadering katholieke bejaardenbond, 14 uur. Irenegebouw, Leiderdorp, bijeenkomst werklozen, 14 uur. Gemeentecentrum, Oegstgeest, open huis SJJO, 19-21 uur. Gemeentehuis Leiderdorp, cie. finan cien, 20 uur. Apotheken De avond-, nacht- en zondagdienst der apotheken in de regio Leiden wordt waargenomen van 1 tot 7 april door Doeza apotheek, Doezastraat 31, tel. 121313; en apotheek Van Breest Smal- lenburg, Loevestein 6. tel. 89000. Tevens op zat. tot 13 uur Apotheek Beker, Kem- penaerstraat IB, tel. 153274. Wijkverpleging Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. 121753. Leiderdorp - Gezondheidszorg Leider dorp, tel. 140131. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, teL 154500. Voorschoten - Gezondheidscentrum v d. Waalslaan, tel. 4641. Alg. Hulpverle ning tel. 2141 tst 35 (dag en nacht). Warmond - C. J. Koster, Helmstraat 43 Noordwijkerhout, tel. 02523-3137. Huize. St. Maarten Opvanghuis voor crisisgevallen van in nood verkerende moeders, eventueel met kinderen. St. Jacobsgracht 1, tel. 142497. Dag en nacht bereikbaar. Belangengroep aleenstaanden LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Üitgave: Leidsch Dagblad B.V Hoofdredacteur Han Mulder. Hoofdkantoor Leiden - Witte Singel 1. Postbus 54 - Giro 57055. Voor betaling van abonnementsgel den uitsluitend giro 28884. Telefoon: 071-144941. Nabezorging van 18.00-19.30 u. Zaterdag van 16.00-18.00 u. Telefoon 071-211515. Indien in gesprek 071-210221. Redaktie randgemeenten: Tel: 071-144941 toestel 219 Privé: Ingrid Cramer 01718-16289 Charles Lennartz, Maredijk 33A, Leiden Correspondenten: Leiderdorp: Roel Zaadnoor- dijk, Maredijk 33, Leiden Oegstgeest: Hans Sonders 071- 155854 Voorschoten: Joop Peeters 071-769935 Warmond: Jan Bonjer 01711- 10390 Wassenaar Piet Zonneveld 01751-13387 Zoeterwoude: Kees Verzaal 01715-2449 Kwartaalabonnement f 41,75 Kwartaalabonnement per postf 59,60 Jaarabonnement f 155,50 Jaarabonnement per postf 226,90 Losse nummers f 0,60 Bij automatische overschrij ving geen administratie- en incassokosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 2