Ook voorstanders van bouwplannen Gereformeerden achter anti- racismefonds Protest Noordeinde roept reacties op Journalisten willen uitspraak Hoge Raad H. JANSE H. JANSE J. C. OUD WOENSDAG 5 APRIL 1978 LEIDEN - De bewoners die oer het algemeen al een lange tijd an hst Noordeinde wonen zijn he>g geschokt door de open brief an de gemeente, die eergisteren n deze krant verscheen. Deze brif was afkomstig van een groep b«- woners uit het gebied Noorc einde-Rapenburg-Groenhazen- gracht-Rembrandtstraat die zich ernstig bezorgd maakt over de toekomst van het zogenaamde Rotogravure Complex en de panden 4 t/m 28 aan het Noord einde. 2oals bekend is dit gebied eigen dom van de Westland Utrecht Project Ontwikkeling (WUPO), iie voor dit gebied een bouwplan leeft gemaakt. De onderteke- raars van de open brief zijn ech te- bang dat de doorstroming van dt huidige bewoners naar de dcor de WUPO te bouwen (70) weningen niet goed zal func tioneren omdat de woningen voo, hen te duur zullen worden Twifel aan nut fluoionderzoek LEIDEN - .e commissie financiën had gisteivond moeite met de bijdrage van de gemeente Leiden woit verlangd in het on derzoek nat het beïnvloedings proces ronóm drinkwaterfluo- ridering. Mc name het CDA- raadslid Vinkjag dit onderzoek niet zitten. Ook Beijen (D'66/PPR) ei Meyer (PvdA) hadden hun twfeis. Vink wees erop da;en viertal jaren geleden reeds inriel en Culem- borg een fluoroijerzoek is ge houden waarbij inwoners waren betrokken.-)e resultaten daarvan zijn voor ^dereen be schikbaar en een n»uw onder zoek is dan ook niet n>dig, aldus Vink, die zich een felegenstan- der toonde van fluoricping Van het drinkwater. Hij ncmde dit de slechtste oplossing ordat elke inwoner op die wijze wedt ver plicht fluor te slikken. Meyer wilde de 850 gulden Vr,r het onderzoek alleen beschibaar stellen als de resultaten ope^aar gemaakt worden en niet o, de bureau's van de gemeentere bestuurders blijven liggen. \Vt- houder Van Dam kon hem «ie toezegging doen. Inbreker (25) aangehouden LEIDEN - In de Sionsteeg s van nacht om ongeveer vijf uar een 25-jarige Leidenaar aangehouden omdat hij in het bezit was \an een tas met inbrekers-gereecschap en van een financieringslossier van een Leids bedrijf. T«en de man de politie niet kon vetellen wat hij midden in de nacit met een financieringsdossie op straat moest werd hij maa- mee genomen naar het politielureau. Later kwam bij de politie angifte binnen van diefstal van iet be wuste dossier uit een pancbp het Rapenburg. De dader zatechter inmiddels al lang achter lot en grendel. Een sterk staalle van slagvaardig optreden vn de Leidse politie. en omdat er geen sprake is van sociale woningbouw. Ook zijn ze bang dat de grote groep krakers die een gedeelte van deze panden bewonen zomaar op straat zullen worden gezet. Volgens de onder tekenaars heeft de gemeente haar handen afgetrokken van het Noordeinde door, wanneer het om de WUPO plannen ging, altijd te zeggen dat er voor dit gebied geen bestemmingsplan bestaat en daarom elk particulier ini tiatief geprezen dient te worden. De bewoners die al jaren aan het Noordeinde wonen, onder wie vrijwel alle winkeliers, juichen de WUPO-plannen echter van harte toe. Zij willen het liefst dat de WUPO nog vandaag met de bouw begint en zijn bevreesd dat door de brief aan de gemeente de aan vang van de bouw nog verder zal stagneren. 'We hebben jarenlang gesmeekt bij de gemeente of er alsjebliefLeens iets ging gebeu ren. Eindelijk is er dan iemand die iets goeds met het Noord- eiide wil gaan doen en dan wor- dea ze tegen gewerkt door een 'reepje krakers en illegale gast- trtéiders. Ik heb op zich niets te len krakers en gastarbeiders <oo"( maar het is toch te gek om bs e lopen dat mensen die hier tgeilijk niet eens mogen wonen <i bdangen van de vaste bewo- nrs (aan tegenwerken. Uit angst oi straat te zullen worden gezet gan '.e iets bestrijden, terwijl ze ni<t ens met een alternatief aan dreef'. "Dat (iebrief ondertekend is door een gute groep mensen zegt trouves ook nog niets. Het zijn hootlzkelijk mensen die niet eensintje onmiddellijke omge ving -aihet Noordeinde wonen. Ik ka ok best hele lijsten met handfckningen in Leiden gaan ophaln "an mensen die het met mij eens 5jn, als ik even doorzet heb ikzoiuizend handtekenin gen du d,> 126 handtekeningen onder iieopen brief zegt nog niets. Ioodie brief lijkt het net of die i,erbn zo'n hart hebben voor heNo^deinde. Vergeet het maar, z« i\ken. er een grote puinhocp vii. Als ze maar een dak bovn hh hoofd hebben, de rest intcessertze kennelijk niet. Die mesen logen van mij best in die pideititten, maar het is toch vrnorrnal dat zij zich aan ons aarasserun niet andersom. Als je diroveibegint klappen ze gelijk cht en open weg". Aldus Q wintelier van het Noordede dieliever onbekend wilde tven. D> heer van Dam, eigena;van em rijwielhandel aan heloordeirde: 'Het nadeel van dibort geiatjes is dat de aanvanvan de bouw steeds weer vdt uitgesl,eld. Elke dag uitstel >t de WUPO een hoop geld ens een hoop ellende. Het is hic vevaarlijk vanwege brandgar en instortingsge vaar envendien trekt een ver pauper buurt als deze natuur lijk eerop vandalen. Geregeld wordeier vernielingen aange richt. hs worden er zomaar ruiten gegooid of zoals dit weeker brand gesticht (in de voorme Uijtterdijk school, Noordde 40 is dit weekeinde vermotijk brand gesticht met behulpi benzine uit een voor dit pantaande brommer, die geheel jrandde-red.). Als deze situatich voortzet zal deze hele buurt hen een jaar totaal zijn verkron de huidige situatie kan deidenstand het hooguit nog een paar maanden volhou den. Laat ze in vredesnaam on middellijk met de bouw begin nen zodat deze buurt er weer snel wat beter voor staat en zodat het Noordeinde in elk geval weer gaat leven Het braakliggende terrein aan het Galgewater, de plek waar eens het Rotogravure-complex stond. LUNTEREN - De gereformeerde synode heeft met onverwacht grote meerderheid (53 tegen 12) besloten de steun te vernieuwen Scholier (9) valt op school van trap LEIDEN - Een negenjarige scholier van de Oppenheim- school aan de Oppenheimstraat in Leiden is bij een val van een trap ernstig gewond geraakt. De jongen werd met spoed overge bracht naar in eerste instantie het Diaconesscnhuis, maar moest even later toch wegens de aard van de verwondingen naar het Academisch Ziekenhuis worden gebracht, waar hij onmiddellijk aan zijn hoofd werd geopereerd. LEIDEN - Door op dit moment nog onbekende oorzaak (er wordt gedacht aan een defect in de stuurinrichting) is gisteren rond het middaguur ter hoogte van de Hoge Rijndijk een vrachtwagen van rijksweg 4 geraakt en op het terrein van Rijkswaterstaat beland. De bestuurder van de vracht wagen, een twintigjarige Hagenaar, raakte rijdend in de richting Am sterdam plotseling de macht over het stuur kwijt waarna hij met zijn vrachtwagen van het viaduct over de Hoge Rijndijk naar beneden viel. De vrachtwagen liep zeer aanzienlijke schade op, de bestuurder kwam zeer fortuinlijk met de schrik vrijOp de foto wordt de vrachtwagen van het j I h I I |TT terrein van Rijkswaterstaat getakeld. -L _a_Jl i „ALS MUN KINDEREN BREDA (ANP) - De hoofdredac teur van het dagblad De Stem, L. Leijendekker, en de oud-hoofd redacteur van De Limburger, F. Htilskorte, gaan bij de Hoge Raad in1 cassatie tegen het arrest van het gerechtshof in Amsterdam, in de zogenaamde KGB-affaire. Het gerechtshof veroordeelde hen in hqger beroep tot het betalen van een dwangsom van honderd gul den per dag gedurende één jaar, als zij zouden blijven weigeren hup bronnen te noemen. Mei 1976 meldden De Stem en De Limburger dat het toenmalige PSP-Kamerlid Bram van der Lek op een lijst stond van men sen die agent waren van de Rus sische geheime dienst KGB. Het weekblad Elseviers Magazine had eerder het verhaal gebracht dat de redactie van het weekblad in het bezit was van een lijst met namen van Nederlanders die vol gens een functionaris van de Amerikaanse geheime dienst (CIA) KGB-agenten waren. El sevier noemde echter geen na men en gaf alleen onder meer als aanduiding 'een Kamerlid ter linkerzijde'. Leijendekker en Hulskorte motive ren thans hun besluit met het ar gument dat het in het belang is van de vrije nieuwsgaring en de vrijheid van meningsuiting dat tot in de hoogste instanties wordt nagegaan of de verplichting van een journalist om getuigenis af te leggen met een dwangsom kan worden versterkt en of een dwangsom in Nederland een aanvaardbaar middel is om een journalist tegen zijn geweten in te dwingen zijn zwijgplicht tegen over de bronnen van het nieuws te verbreken. LEIDEN - "Als mijn kinderen op de lagere school zo zouden tellen als op de verkiezingsavond van 29 maart is gebeurd, dan kregen ze een pak voor de broek." Deze ontboezeming kwam gister avond uit de mond van het WD- raadslid v. Duijn tijdens de ver gadering van de commissie fi nanciën. Voor de komende ge meenteraadsverkiezing is 14.000 gulden nodig voor het organise ren van de uitslagen-avond. Van Duijn wil er best nog meer geld voor uittrekken als er dan ook maar goed geteld wordt. En niet, zoals op 29 maart, toen er bijna vierduizend stemmen vergeten werden. CDA'er Vink klaagde over de slechte verzorging van de leden van de stembureau's tijdens de Provinciale Staten-verkiezingen. "Het was bij de beesten af', aldus Vink. "De koffie was zo ontstel lende slecht... Goede koffie zet ten is toch niet zo kostbaar?". Meyer (PvdA) bleek het op zijn stembureau beter getroffen te hebben. "Wij kregen een uitste kende verzorging, inclusief goede koffie. Maar sommige mensen hebben altijd geluk..." aan het anti-racismefonds* van de Wereldraad van Kerken. Twee jaar geleden had de vorige synode een eerdere aanbeveling opgeschort. Uit het anti-racismefonds (500.000 dollar) worden bewegingen in de hele wereld gesteund die ras senwaan bestrijden, en daarbij zijn enkele bevrijdingsbewe gingen in Zuidelijk Afrika, die steun ontvangen op voorwaarde dat het geld alleen voor menslie vende doeleinden wordt besteed. De synode verklaarde op grond van nadere informatie cn van het bezoek dat een gereformeerde delegatie onlangs aan Zuid- Afrika heeft gebracht: "De activi teit van het anti-racismeprog- ramma is verantwoord en zin vol". Daarnaast moet de hulp verlening aan de slachtoffers van racisme en discriminatie worden uitgebreid. Het voorstel werd met klem verde digd door onder andere mr. A. M. Donner, de man van het Lock- heed-rapport. De Haagse predi kant dr. B. Rietveld en de Friese oud-burgemeester H. Ottevanger maakten indruk door te vertellen, dat zij van standpunt waren ver anderd. Voor Ottevanger had de dood van de geweldloze zwarte leider Steve Biko de deur dicht gedaan: "Toen kwamen de jaren 40-45 voor mij weer tot leven". Een tegenvoorstel was ingediend door ds. D. H. Borgers uit Den Ham en ing. T. de Ruig uit Was senaar. De laatste wees op het ge vaar, dat de onderlinge verwijde ring in de Nederlandse kerk gro ter zou worden. N-bom Tegen de neutronengranaat heeft zich nu ook de gereformeerde sy node uitgesproken. Zij zal de re gering in Den Haag schrijven dat de mogelijke invoering van dit wapen verder afvoert van de weg naar vrede en gerechtigheid. De synode meent, dat kernwapens demonisch zijn, maar dat een be paalde handelwijze door een sy node niet dwingend kan worden voorgeschreven. Dienstweigeraars en militaire atoompacifisten worden niet veroordeeld. De synode vindt dat pastoraal en diakonaal hulp moet worden geboden, als mensen consequenties trekken die offers vergen, zowel op geestelijk als op materieel gebied. Wethouder rond de tafel met schoolhoofden LEIDEN - Wellicht nog voor het eind van deze maand zal onderwijs-wethouder Tes- selaar met vertegenwoordi gers van het kleuter- en lager onderwijs rond de tafel gaan zitten om te discussiëren over de nota "Maakt Leiden School?" De hoofden van de openbare lagere scholen in Leiden hebben per brief om dit gesprek gevraagd omdat zij teleurgesteld zijn over de gang van zaken tijdens de eerste bijeenkomst over de nota op 14 februari j.l. Vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs hadden toen geen goed woord over voor de nota en eisten van wethouder Tesselaar dat hij de nota zou herschrijven. Dit tot ongenoegen van de men sen uit het lager- en kleute ronderwijs, die in de nota voldoende positieve discus siepunten hadden ontdekt maar tijdens de bijeenkomst nauwelijks de kans kregen hun zegje te doen. Wethouder Tesselaar zal zijn best doen om nog deze maand het gesprek met het lager- en kleuteronderwijs te laten plaatsvinden. Hiervoor zullen alle Leidse basis- en kleuter scholen worden uitgenodigd. Tesselaar verwacht dat hij pas de volgende maand opnieuw met het voortgezet onderwijs in de clinch kan gaan over "Maakt Leiden School?" Beroepingswerk - Hervormde kerk: beroepen te Wageningen J Kievit Windcsheim; aangenomen naar Lemde kandidaat E.R. Jon ker Leek; bedankt voor Sleeuwijk K. van Lierc De Meern, voor Monster J.G. van Loon Aalst, voor Ouderkerk aan de IJssel J. Vroegindewey Katwijk aan Zee. Geref. kerken: bedankt voor Zwijndrccht J.S. Ridderbos Goes. Geref. kerken vrijge maakt: aangenomen naar Ap- pingedam A. Duits Kollumerz- waag, naar Meppel J. Klamer Zaandam; bedankt voor Hattem H. de Vries Drogeham. Geref. gemeenten: bedankt voor Wage ningen A. Vergunst Veen. voor Rilland A. Hofman Schevenin- gen. Baptistengemeenten: aan genomen naar Winschoten W. P van Berkel Ter Apel. „Gevangenen toelaten tot vergadering" DEN HAAG (SP) - Het Tweede Kamerlid Van der Spek (PSP) wil dat gevangenen in de gelegen heid moeten wordeh gesteld om maandag aanwezig te zijn bij de openbare vergadering van de jus- titie-commissie uit de Kamer over de nota beleidsvraagstuk ken gevangeniswezen. Van der Spek stelt dit in schrif telijke vragen aan minister De Ruiter (justitie). Het Kamerlid vindt dat juist gedetineerden moeten kunnen luisteren naar wat er door Kamerleden en be windsleden over het gevangeni swezen wordt gezegd. CHARLEROI (ANP) - ijdens een opleidingsvlucht is een teemo- torige Boeing 737gisteravor. op de luchthaven van Gosseliesnj de Belgische stad Charleroi eerge- stort. De instructeur en tux leer ling-piloten zijn ongedeerd Volgens ingewijden is het oieloof- liik dal hngeluk geen ramp tot gevolg htgehad. Het toestel is namelijk t de wielen aan de grond duover de weg gereden, Lanlaarven werden uit de grond geien meegesleurd. Zeer toevallig leerde op dat moment geen auto, zodat er geen doden en lof gewonden vielen. Op een braak liggend terrein ver loor de Boeing zijn reactoren en be gon sterk af te remmen. Door de kracht van de schokken maakte het toestel rechtsomkeer. Daarna vloog het in brand. I LEIDEN - In de basisschool aan de Willem de Zwijgerlaan in Lei den zijn, gisteravond door van dalen flinke vernielingen aange richt. Alle lokalen zijn door de vandalen, die door het forceren van een ruit in de school zijn ge komen, doorlopen en overal \ver- den banken omgekeerd, kasten overhoop gehaald en boeken vernield. Ondanks dat er niets werd gestolen is de schade ten gevolge van vooral vernielingen aan boeken erg groot. Uw adres voor TUINGEREEDSCHAP. Een bezoek dubbel en dwars waard! GRASMACHINES In de bekende merken: FOLBATE - BRILL - QUALCASR - HUSQVARNA - FLYMO - BLACK DECKER. Elektr. HEGGESCHAREN - KETTINGZAGEN. SNOEISCHAREN - HEGGESCHAREN - HARKEN - SCHOFFELS - SPADEN - GRASKANTAFSTEKERS - CULTIVATORS - GAZONSPROEIERS - TUINGIETERS - TUINSLANG - SLANGHASPELS - PLANTENSPUITEN - BLOEMBAKKEN - PLANTEN - SCHALEN - TUINBEELDEN - VIJVERS - FONTEINSPROEIERS - TUINVERLICHTING - TUINKABOUTERS - KLIMREKKEN enz. enz. Div. soorten GAAS. Ook voor ROLGORDIJNEN en ROLHORREN, PITRIET- en BAMBOE-rolgordijnen. PRACTOFLEX en LUXAFLEX zonwering. Vraag vrijblijvend prijsopgave. Haarlemmerstraat 123, LEIDEN. Telefoon 071-121808-130553. KWALITEIT IS ONZE REKLAME SCHOUDERCARBONADE 500 gram 3,98 kilo 7,50 MAGERE VARKENSLAPPEN 500 gram 5,50 kilo 9,98 MAGER DOORR. RUNDERLAPPENI 500 gram 5.50 kilo 9,98 FRIKANDELLEN PER STUK 50 CT. 3 VOOR 1,35 rundergehakt"""; 500 gram 5,— 2e pond halve prijs S 150 gram ONTBIJTSPEK 1,28 150 gram HAMKAAS 1,28 150 gram BOTERHAMWORST 0,98 150 gram HAM 1,58 DIT ALLES BIJ SLAGERIJ OUDE HERENGRACHT 17 - LEIDEN - TEL. 121769 I 131932.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 11