Kritiek op plan Noordeinde door groep bewoners Uw fs/tUlnecke vgrwachtijigen Continent in Leiden „verankerd" Ook zate bleef be beneden de Actief in vrije tijd PERSOONLIJKE NANTELMODE Open brief met klachten naar Leidse gemeenteraad Veertigjarig priesterfeest pater Maar schalkerweerd MAANDAG 3 APRIL 1978 LEIDEN VVV-folder Mede in verband met de start van de Tour de France - eind juni - in Leiden heeft de VW een nieuwe folder uitgegeven over Leiden. De folder ver schijnt in vier talen - neder- lands,frans, duits en engels - en daarmee is een bedrag van 25.000,- gemoeid. Om de kos ten te dekken worden de fol ders verkocht voor O,25 per stuk. In de folder is onder meer een plattegrond van de stad opgenomen alsmede in formatie over de historie van Leiden. Dat deel van de kaart waarin de "proloog" van de Tour zich gaat afspelen is vergroot weergegeven. Zodra de definitieve route bekend is, zal deze erin worden gedrukt. Yoga-cursus In de maand april zal in het Ge- sprekscentrum aan de V rouwenkerkkoorslraat 17 een viertal lezingen worden gehouden over de yoga. De avonden beginnen steeds om 8 uur. De lezingencyclus gaat morgenavond van start met een inleiding "Wat is yoga" door de heer H. Lens. Verder worden er deze maand in het Kijkhuis van het Gesprek- centrum een aantal klassieke films vertoond. Vanavond bijvoorbeeld "The birth of a nation" van de Amerikaanse regisseurs D.W. Griffith uit 1915. Lezing In het Rijksmuseum van Oudheden aan het Rapen burg 28 wordt morgenavond een extra lezing gehouden in de cyclus over archeologie. Inleider is prof. dr. l.de Meyer uit Gent. Het onderwerp is: Een stad uit de 17de eeuw voor Christus, Belgische opgra ving in Tell-ed-Deir (Irak)De bijeenkomst begint om acht Kivietsei Irma Knijnenburg heeft dit weekeinde het eerste Leid se kievietsei gevonden. De vondst werd gedaan op een terrein in de Mors Kop- pelstein geheten - waar bin nen afzienbare tijd woningen zullen worden gebouwd. Het zaterdagmiddag gevonden ei werd vanochtend aangebo den burgemeester Vis. w DAMESMODE VENTERSDUO OP DE VUIST LEIDEN - De Leidse politie heeft zaterdagmiddag twee horloge- venters uit Leiden opgepakt, die op de Beestenmarkt slaags waren geraakt met een klant en zijn vriend, eveneens afkomstig uit Leiden. De klant was samen met zijn vriend verhaal komen halen bij de venters over een nep- horloge dat hij bg hen had ge kocht. De venters duldden ken nelijk geen aanmerkingen op het door hen verkochte waar en gin gen onmiddellijk op de vuist, waarbij de klant en zijn vriend lichte verwondingen opliepen. De venters, tegen wie openbare geweldpleging ten laste is gelegd, zitten nog in voorlopige hech tenis in het politiebureau in Lei den. k De Leidse wethouder Van Aken overhandu Kouwenbergdie in superieure stijl met Sei i Oaks het jachtspr, LEIDEN - Dc Leidse Paardendagen zijn achter de rug. De voortreffelijke lemen springvloer is opgeborgen, het vee kan weer zijn normale rechten hernemen in de Groenoordhal. De organisatoren zullen wel weer wat hersteld zijn van de vermoeienissen van die hippische vierdaagse. Alleen heeft de penningmeester er nog een slapeloze nacht aan overgehouden, want veel meer dan zo'n vijfduizend toegangs kaarten heeft hij tn al die dagen niet verkocht. Ook zaterdag is het publiek niet zo massaal opgekomen als men gehoopt, ja eigenlijk ook een beetje verwacht had. Desondanks werd di verse malen luidruchtig verkondigd, dat Lei den volgend jaar weer op een dergelijk even ement zal kunnen rekenen. Wat in elk geval voor het ruitcrwereldje een goed gegeven is want zoals al eerder gecon stateerd: van die zijde was de belangstelling overweldigend. En het ligt voor de hand, dat de stichting Leidse Paardendagen een volgende keer wat vroeger met de publiciteit van wal kan steken, zodat de bekendheid ook buiten de hippische wereld wat groter wordt. Lijvig Op de laatste dag - zaterdag dus - werd weer een lijvig programma afgewerkt. Het begon 's ochtends al vroeg met dressuur voor M- en Z- ruiters. Een onderdeel dat merkwaardig ge noeg nooit veel kijkers trekt, hoewel juist hier zo goed kan wordn gezien hoe sierlijk en mooi paardensport kan zijn. Het was geen verrassing dat de kampioene van de landelijke ruiters Ricky Eenink met het paard Kitty dc erepalm weghaalde. Met een duidelijk pun tonverschil bleef zij mej. B. Clause met Diamont voor. De verdere uitslag: 3. E. Vlaar'met Miss Pandoer, 4. J. Koks met Pieter, 5. mej. H. Aubert met Dogma en 6. mej. Wageman met Iran. Daarna begon het klassieke springconcours voor M- en Z-ruiters (resp. 1.20 en 1.30 m hoog) dat moest beslissen over de plaatsing voor hel jachtspnngconcours 's avonds. Aanvankelijk zouden hiervoor slechts 25 combinaties wor den geplaatst, later werden dat er 35, maar toen de balans werd opgemaakt bleek dat parcours- bouwcr Den Hoon uit Abbekerk het aantal moeilijkheden zo gering had gemaakt dal vee rtig combinaties foutloos konden rondkomen. Ze mochten alle uitkomen in de jacht. De uitslagen van de twee concoursen (na bar rage) M: 1. Jacomine Ravensbergcn met Flip per, 2. Rob Ehrens met Pascha, 3. Gerrit Veen- eman met Amigo. 4. A. de Bruin met Sir Marco, 5. E. Vlaar met Robbix en 6. T. van Cruchten met Santa Claus. Z: 1. P. Strijbos met Larramy, 2. P. van Lieshout met Jimmy, 3. Henk v. d. Berkmortel met Sparta, 4. A. Bos met Majesteit I, 5. mej. Wagemans met Fontano, 6. G. Men- sink met Eddy Br. Menshow Na een voortreffelijke en zeer aantrekkelijke show van dc ftünsburgse menvereniging "In het gareel" bleef er niet veeltgd meer over. Men kon eigenlijk vrijwel gelijk doorgaan met het eerste onderdeel van het avondprogramma: het jachtspnngen. Het was een beetje jammer, dat Rob Ehrens, die met Pascha als tweede startte, meteen al zo'n snelle tijd neerzette: 47 4 seconden. Voor de meeste deelnemers bleek dat op geen stukken na haalbaar, zodat erveel wegviel van dc spanning, die meestal het ken merk is van zo'n jachtspringconcours. Slechts enkelen kwamen in de buurt en alleen Arno Kouwenberg reed met Seven Oaks in zijn grandioze stijl een sneller parcours: 47.2. De verdere uitslag: 3. A. Heiligers met Kojak 48.1 sec., 4. H. v. d. Berkmortel met Sparta 48.9 sec., 5. Dick van Laar met Iwan 50.1 sec. en 6. G. Vermunt met Galopyn 51.5. Geen klapstuk Na de, demonstraties van de hackeyhengsten en een ramdem (wat een menkunst!) waren we aan het "Win or loose" toegekomen, wat het klapstuk van de avond had moeten worden. Dat werd het helaas niet Het is een parcours over acht hindernissen met een oplopende graad van moeilijkheid. Elk goed gesprongen hindernis brengt een - ook oplopend bedrag - aan geld op. Het laat zich gemakkelijk raden, dat zo'n onderdeel alleen maar aardig is als de laatste hindernissen schier onneembare vestes zijn, waarop vele combinaties stuklopen. Want elke weigering of sprmgfout betekent, dat de combinatie niets heeft verdiend. De ruiter of amazone mag ook onderweg ophouden als hij of zij denkt genoeg binnen te hebben. Helaas had parcoursbouwer Den Hoon zich in deze iets vergaloppeerd, want in feite bleek de (nog goedkope) derde hindernis met de schuine kleurloze balken dc moeilijkste. Als de combinaties daar eenmaal O*, .-rheen waren u as het meestal verder een fluitje van «-en cent. Slechts luttele paarden maakten daarna nog fouten. Dat blgkt ook wel uit het feit dat van de dikke vijftig combinaties er niet minder d.m 25 het maximale uit de pot haalden een bedrag van f272.50 Men kan heel simpel berekenen, waarom de penningmeester tegen het einde van deze categorie wat bleek om de neus zag. En slechts één ruiter stak na enkele hindernis sen de hand op... Spraakwaterval In feite werd het publiek alleen op de tribunes gehouden door de stroom min of meer ge slaagde grapjes, die omroeper P W. van Keste- ren uit Alkmaar zonder ophouden in de mic rofoon blies. Maar ook zgn spraakwaterval kon tenslotte het gebrek aan spanning niet meer goedmaken. Dergelijke schoonheidsfoutjes kan men echter een organisatie, die verder zo vlekkeloos tg- dens vier zeer lange hippische dagen heeft ge werkt. niet euvel duiden. Alles bu elkaar kan Groenoordhal in die tijd veel hippisi h ple/ier viel te beleven. Met wethouder Van Aken, die het avondprogramma opende, kan men dan ook vol verwachting uitkijken naar dc reprise volgend jaar. KOOS POST LEIDEN - Pater Maar schalkerwee rd, pastoor van de Leonardus parochie in Leiden, viert deze week zijn veertigjarig priesterj'eest. Ter gelegenheid hiervan kreeg hij gisteren van zijn parochia nen een stereo-installatie aangeboden en een bandre corder voorliet parochie-huis. Pater Maarschalkerweerd, ge boren in Rotterdam, trad in 1931 in Hoogcruts bij de Franciscanen in het novi ciaat, waarna hij filosofie en theologie studeerde in Ven- ray. Alverna en Weert.In 1938 werd hij tot priester gewijd. Na een jaar pastoraal werk te hebben gedaan in Maastricht was Maarschalkerweerd en kele jaren assistentiepater in Venray .Tijdens de oorlog was hij kapelaan in Den Haag. De kerk en de pastorie van zijn parochie werden in die tijd gebombardeerd. Bij gebrek aan werklieden moest pater Maarschalkerweerd zelf flink de handen uit de mouwen ste ken bij het ramen inzetten en het repareren van het dak van de kerk. In 1946 werd hij benoemd tot vi- klooster 'Alverna' in Wijchen. In 1954 werd Maarschalker weerd benoemd tot aalmoeze nier van de parate troepen in Wezep. In'61 werd hij pastoor in Gouda en in '67 gardiaan in Maastricht waarna hij in 1970 werd benoemd als pas toor van de St. Leonarduspa- rochie in Leiden. Behalve pastoor Maar schalkerweerd waren er af gelopen maand in het deke naat Leiden nog twee jubila rissen. Pater Wassenaar van de Hartebrugparochie vierde op tien maart zijn zestigjarig priesterfeest, maar door ge zondheidsredenen en van wege de leeftijd (83 jaar) van Pater Wassenaar werd dit feest alleen in huiselijke kring gevierd. Ook pater Vermeulen, eveneens van de Hartebrugparochie, mocht zich onlangs jubilaris noemen vanwege zijn vijf tigjarig priesterschap. Pater Vermeulen wilde net als zijn collega Wassenaar zijn feest alleen in besloten kring vie- LEIDEN - Een grote groep bewoners (126 in getal) van het gebied N oordeinde-Rapenburg-Groenhazengracht- Rembrandtstraat heeft in een open brief aan de gemeen teraad van Leiden uiting gegeven van hun ernstige be zorgdheid en duidelijkheid gevraagd over de toekomst van het zogenaamde Rotogravure-complex en de panden 4 t/m 28 aan het Noordeinde. Dit gebied is eigendom van de Westland Utrecht Project Ont wikkelaar (WUPO), die voor dit gebied een bouwplan heeft ge maakt. Volgens het plan van Wupo zouden er aan het Noord einde koopwoningen komen en koop appartementen, gedeeltelijk in de sfeer van de premiekoopwoning. De bewoners merken in hun brief op dat ook in dit plan geen sprake is van sociale woningbouw, zodat zij verwachten dat dit plan, dat volgens de gemeente de door stroming zou bevorderen, geen doorstroming met zich mee zal brengen waar de bewoners van het Noordeinde iets aan hebben "Momenteel wonen de bewoners van de panden 4 t/m 28 aan het Noordeinde levensgevaarlijk. Er is een zeer brandgevaarlijke si tuatie ontstaan aan het Noord- einde doordat verschillende panden helemaal open staan. Ook instortingsgevaar is, zeker als men daar in de toekomst gaat heien, niet denkbeeldig. Er wo nen mensen op het Noordeinde die niet weten waar ze aan toe zijn. Mensen die van de vroegere eigenaar toestemming hebben gekregen om daar te wonen, dit niet zwart op wit hebben en dus rechteloos tegenover WUPO staan in de meeste gevallen", al dus de bewoners. Er zijn verder, zo zeggen de onder tekenaars, twee café's voor gast arbeiders aan het Noordeinde, met een belangrijke sociale func tie". Er wonen krakers, die zich wel in een machteloze positie be vinden, maar tegenover wie de gemeente wel degelijk een mo rele verplichting heeft. Tenslotte wijzen de omwonenden erop dat de gemeente, als het over de WUPO plannen gaat, zich steeds heeft beroepen op het feit dat er geen bestemmingsplan voor dit gebied bestaat en daarom par ticulier initiatief geprezen dient te worden. Zoekt U een goed Ankerhorloge reeds vanaf 40.- of Electronic-QUARTS De beste merken brengen wij U SEIKO - CASIO - CERTINA - PRISMA - CITIZEN - JUNGHANS - EWE - ANKER Horloger v. d. Water Haarlemmerstraat 181 Altijd voordelig EIGEN ATELIERS 'Feitelijk heeft dit er toe geleid, dat de gemeente haar handen heeft afgetrokken van deze buurt met alle gevolgen van dien: specula tie, verkrotting, dakloze mensen, een kwijnende middenstand en een verslechterende woon- en leefsituatie van alle bewoners in dat gebied", aldus de bewoners in hun open brief aan de gemeente Zij besluiten huh brief met de eis dat de gemeente hen zo snel mo gelijk een duidelijk antwoord moet geven en met de opmerking dat ze de ontwikkelingen rond het gebied Noordeinde met ar gusogen zullen blijven volgen. LEIDEN - In het overdekte winkelcentrum De Kopermolen in de Merenwijk is zaterdag een grote voor- jaarsmarkt gehouden. De in dit winkelcentrum gevestigde winkeliers hadden daarvoor allerlei marktkramen ingericht. Verder werden er op de vóorjaarsmarkt demonstraties gegeven door een aantal "oude-ambachtslie- den". Zo waren aanwezig een kantklosser, een knipkunstenaar, een klompenmaker, een stoelenmatter, een houtbewerker, een pottenbakster, een decoratieschilder, een beeldhouwer en een glazenier. Op de foto een demon stratie van het oer-oude Nederlandse ambacht: klompen maken. „Unieke gebeurtenis op 1 april LEIDEN - Onder overwel digende belangstelling vond zaterdagmiddag - in het kader van de ge bruikelijke 1 april-grap- pen - rond de klok van twee uur een "unieke en historische gebeurtenis plaats" in het Van der Werffpark in Leiden. Hier werd, naast het Geolo gisch en Mineralogisch Instituut, een enorme schroef onthuld die het Euraziatisch continent heeft vast gelegd. Deze schroef voorkomt, dat het continent waarvan ons land deel uitmaakt nog verder zal verschui ven. Dat de continenten verschui ven staat vrijwel vast sinds de Duitse wetenschapper Alfred We gener zich, begin deze eeuw, bezig begon te houden met de geologie. Door het verschuiven van con tinenten ontstaan verschillende na tuurrampen zoals aardbevingen. Een groep van Leidse geologen maakte zich over dit verschijnsel ernstig bezorgd en richtten daarom het I.S.C.D.S. (International Stop Continental Drift Society) op. Het doel van deze 'beweging' was om ons Euraziatisch continent stevig te verankeren zodat natuurrapen minder frequent zullen voorko- Hoogleraar in 'de geologie in Lei den, professor Zwart wees zaterdag in een toespraak bg de onthulling van de schroef op ihet levensbelang van deze verankering. Zwart: "Als de huidige tendens zich zou voort zetten zou Nederland op een gege ven moment in tweeën worden ge spleten, waardoor er in het midden van ons land een oceaan zou on1- staan. Leuk voor de scheepsbouw natuurlijk, die er momenteel be labberd voor staat, maar voor de rest een huiveringwekkende toe komstverwachting. Ik ben daarom zeer content met de geslaagde po ging van het ISCDS om ons con tinent definitief voor verschuivin gen te behoeden." Rector magnificus van de Rijks universiteit Leiden, prof. dr. Kue- nen vond het allemaal maar niets. Kuenen: "Jullie aardsconservatie- ven maken op deze manier lke inte ressante verschuiving onmoge lijk". De rector magnificus pro beerde nog om met enkele lerme draaien de schroef terug te draaien maar toen dit niet lukte legde ook hij zich bij het onvermijdelijke Volgend jaar weer hippische vierdaagse in Groenoordhal Óp 1 april is er ruimte voor ludieke grappen .Zoals de onthulling i schroef, die het Euraziatliische contenent moet vastleggen"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 3