Peter Hurkos en de nodige scepsis Rory Gallagher: „Ik ben een type dat wil zweten" (jy) weekeinde... toegelicht ZATERDAG 1 APRIL 1978 RADIO TV KUNST Ik ben een scepticus op vrijwel alle gebieden, behalve op dat van „close encounters". Dat komt waarschijnlijk omdat ik zelf mediamiek begaafd ben, want hoe vaak is het niet ge beurd dat mijn vrouw en ik (mijn vrouw is dus ook me diamiek begaafd) op hetzelfde moment hetzelfde begonnen te zeggen, of hetzelfde dachten, zonder dat daar een directe aanleiding toe was. Mijn beste prestatie op dit gebied dateert overigens van een jaar of dertig geleden, toen de naam van een juniorenscheids- rechter, die in Amsterdam noord woonachtig moest zijn en over wie ik enkele dagen tevo ren met een voetbalvriendje ge sproken had zonder mij zijn naam te kunnen herinneren, mij opeens zonder enige voor- afgaande reden te binnen schoot toen ik mij in mijn ouderlijk huis nog binnen be vond., achter de gesloten deur. Ik deed de buitendeur open (het was in het centrum van Am sterdam), pakte mijn fiets op, stapte naar buiten en zag de bewuste scheidsrechter opeens voorbij lopen. Mijn mediamieke begaafdheid staat intussen tot die van Peter Hurkos als mijn voetbalcapaci teiten tot die van Johan Cruijff, maar dat doet er niet toe. De meeste mensen hebben wel eens zulke frappante en onver klaarbare „toevalligheden", helderziendheden" of hoe je ze noemen wilt gehad, en daarom zal het geloof erin bij de meeste mensen ook wel aanwezig zijn. Evenals het geloof in de moge lijkheid, dat zulke gaven bij sommige mensen beter ontwik- keld zijn dan bij de meeste. Ik ben er dan ook van overtuigd, dat de meeste kijkers dinsdag avond met minder skepsis naar de autorit van Hurkos, Ca- ransa en Van der Meyden heb ben zitten kijken dan waarmee Maup Caransa er, blijkens zijn gelaatsuitdrukking in de eerste minuten, aan begon, en dat zij na afloop van de rit even over tuigd waren van de authentici teit van deze speurtocht als Ca ransa, die zat te trillen op zijn stoel. Kaartenhuis Als ik nu even mijn scepsis in schakel die ik altijd paraat heb als het om politieke en derge lijke zaken gaat, dan kost het me natuurlijk weinig moeite om de hele seance als een kaar tenhuis in elkaar te laten stor ten. Wat dacht u bijvoorbeeld hiervan? Voordat Piet van der Hurk op het aanbod inging dat Caransa hem in Tv-Privé op donderdagavond deed, had hij nog minstens de vrijdag en de zaterdag (en misschien wel meer dagen, als TV-Prive tevo ren was opgenomen) om Am sterdam te verkennen, en met name dan de route tussen het prof. Tulpplein bij het Amstel hotel, waar Caransa gekidnapt was, en de omgeving van de Slotervaart, die Hurkos tijdens de uitzending (god zegene de greep) had aangegeven als de plaats waar Caransa gevan gen was gehouden. Als je een paar uurtjes in een huurauto rond rijdt, kom je al licht zoiets wonderlijks tegen als een opgezette duikboot in het gras, en een paar opval lende gebouwen die je passeert. Ik kan zelfs bewijzen, of beter gezegd: aanwijzingen opvoe ren, om deze snode veronder stelling te staven. Toen de chauffeur, mede onder invloed Door Nico Scheepmaker van Caransa die als een eigen wijze wegwijzer het, althans in den beginne, beter dacht te we ten, de verkeerde kant op reed, ,zag" Peter Hurkos dingen die er helemaal niet waren: een af slag naar links of naar rechts terwijl je Caransa zag denken: er is hier helemaal geen afslag), een museum (er was op dat punt nog geen museum), een splitsing (Stadhouderskade- Overtoom) die er ook nog lang niet was. Terwijl Hurkos in een later sta dium juist zo frappant het IBM-gebouw, de bushalte, het „politiebureau" en de garage aan het eind van de Overtoom kon aangeven op het moment dat hij die passeerde. Toen hij dus in de beginfase merkte dat hij fout zat, dat de weg niet ge kozen was die hij had aangege ven. ,jzag" hij, en dat was de eerste en ook de enige keer dat hij de naam vaneen straat zag, opeens „Overtoom", want hij dacht natuurlijk: dit is mijn route niet die ik gisteren heb uitgedokterd, ze moeten naar de Overtoom, laat ik die in 's hemelsnaam dan maar even noemen, ook al ken ik Am sterdam in het geheel niet. Er werd dus gekeerd, en opnieuw begonnen, en toen kwamen de drie musketiers gelukkig toch op de Overtoom terecht. Daar kwam bij dat Henk van der Meyden er alle belang bij had dat het optreden van Peter Hurkos een succes zou worden, want hij zat er in al zijn heilige drievuldigheid in: als be stierder van de Privé-pagina inde Telegraaf, als hoofd redac teur van het weekblad Privé,en als bezieler van de televisierub riek TV-Privé. Dan haal je niet graag een rachel, en zo goed als David Berglas wonderen ver richt die geen wonderen zijn (en die hij ook nooit als wonderen annonceert), zo goed is het zeer wel denkbaar dat Van der Meyden, terwille van het grote gezamenlijke doel: de show, zijn gabber Peter Hurkos tevo ren voldoende heeft ingelicht om de show te doen slagen. Ziehier mijn sceptische tegen werpingen, pour besoin de la cause. Ik zou er nog aan toe kunnen voegen, dat Peter Hur kos een paar keer meldde dat hij Joegoslavisch hoorde pra ten, waarna hij het enige Ser- vokroatische woord produ ceerde dat ik niet ken: mamtsja of zoiets, als ik het vanonder de handdoek goed verstond moest u ook zo denken aan die Ier on der de deken in Tros-Aktua bij de ontvoering van Herrema?). Er is heel in het begin van de zaak-Caransa even sprake ge weest van Joegoslavenmede in verband met Caransa's Joegoslavische schoonzoon. Speelde Hurkos daarop in? Authenthiek Ik denk eigenlijk van niet. Om u de waarheid te zeggen, geloof ik nog steeds in de authenticiteit van Hurkos' buitenzintuige- lijke waarnemingen, alsook in de autorit. Het blijft voor mij, als leek, alleen wel een raadsel waarom iemand met zijn ga ven wel rechtstreeks naar Slo tervaart gestuurd kan worden voor die gezochte schuilplaats, maar waarom hij dan niet, hoe dichterbij hoe makkelijker, zou je denken, want des te groter wordt de „uitstraling". Zie Soldaat van Oranje", in de scène waar de Duitsers de ge heime zender lokaliseren. Maar misschien ligt dit anders, weet ik veel. In ieder geval kwam het kinderlijke enthousiasme van Peter Hurkos over de duikboot heel authentiek op mij over: voor iemand in zijn „vak" moet zo'n onverwachte duikboot op het droge een huzarenstukje van jewelste zijn. En geheel los van welles of nietes was het be langrijkste voor ons, televi siekijkers, dat het een span nend en ongekend curieus tele visieprogramma was, en mis schien is dat wel het enige dat ons dient te interesseren... Dinsdagavond in Haags Congresgebouw "Een popartiest moet géén God-complex krijgen. Dat heeft zelfs de loyaalste fan gauw genoeg door. In zo'n geval is het met de popartiest snel afgelopen." In kamer 811 van het Sonesta-ho- tel in Amsterdam drukte de Ierse gitaarheld Rory Gallagher op een belletje voor een volgende ronde sterke koffie. Buiten heerst een chagrijnig makende maartse bui. Rory is met geen stok naar buiten te krijgen. "Ik had plannen om alle platenzaken in Amsterdam af te gaan omdat je hier elpees vindt die nergens ter wereld te krijgen zijn. Maar ik heb geen zin om aan de vooravond van mijn toernee een kou op te lopen". Door Peter v. d. Hoest. Een typische Gallagher-instel- ling. Ziek worden, z'n enorme schare fans teleurstellen, is er bij hem niet bij. "Het publiek is er niet voor mij, ik ben er voor het publiek", zegt hij. Een opvatting, die deze hardst werkende muzi kant in de popbusiness de bij naam van "the people's gitaris opleverde. Dus kunnen we er ze ker van zijn dat Rory's concert aanstaande dinsdag in het Haagse Congresgebouw door gaat. Rory Gallagher (28) werd gebo ren in de Ierse plaats Ballyshan- non. Zijn eerste activiteiten ont plooit hij in The Fontana Show band, later genoemd The Inpact Rond 1968 formeert hij met drummer John Wilson en met bassist Charlie MacCracken de legendarische formatie Taste. Hij neemt met die groep vijf elpees op. Ernstige meningsverschillen met het menagement leidden in '70 tot liquidatie van Taste. Gal lagher gaat dan op de solotoer. Al snel voegt hij zich in de rij van consistente rockgitaristen. Hij wordt één van de meest ge vraagde muzikanten op grote fes tival-acts in Europa en Amerika. Zijn krachtige, virtuoze gitaal- ioks in Europa dwingen respect af. Bovendien is zijn inzet op het toneel formidabel. Zijn muziek vertoont veel blues-invloeden (B. B. King en Muddy Waters) maar hij blijkt ongevoelig voor trends. Tot vandaag is hij zichzelf geble ven en zijn persoonlijke, oor spronkelijke muzikale visie wordt gedeeld door miljoenen fans. Simpel gezegd: Rory Gal lagher's muziek boeit nog steeds. Wat is het geheim? Hobby Gallagher "Toen ik van school kwam had ik maar één hobby: muziekmaken. Dat was een hobby en dat is het nog steeds. Ik heb er waanzinnig veel plezier in. Veel collega's begonnen net zo, maar ze gingen na verloop van tijd veel te vakmatig denken. Zo van: Als ik naar Nederland ga om te spelen, wat levert me dat op? Zitten daar wel fans genoeg? Heeft het promotioneel gezien wel zin? Dat is een modetrekje in ons vak en daar komt de punk beweging terecht tegen in op stand". Punk. Het magische woord is ge vallen. Hoe denkt Rory over deze stroming, die in alle opzichten te gengesteld is aan zijn muziek. "Ik begrijpnniet hoe het mogelijk is dat punk als iets nieuws wordt gepresenteerd. Jaren geleden maakten The Stooges al punk. En Jim Morrison, dat is een intel lectuele punker. Gene Vincent was óók punk. Het verschil met toen en nu is dat het toen geen punk heette. De naam is verzon nen en groot gemaakt door de pers. Niet door een Malcolm McLaren van The Sex Pistols. Die maakte alleen maar dankbaar gebruik van het door muziekbla den uitgevonden woord. Duf Het feit, dat punkmuziek wede- ADVERTENTIE BRINK Luchtverwarming Uw installateur: LUCOTHERM B.V.-ALPHEN a/d RIJN Postbus 337, Kalkovenweg 58,Telefoon (01720) 2 0 3 00 Galloper rom iets losmaakt onder de jon geren (We zijn wel erg duf gewor den") staat Rory wel aan. Al boeit de muziekvorm hem totaal niet. "Punk, is jonge, blanke rock muziek. Daar geef ik niet om. Ik hou dan zwarte muziek. Van Soul en blues. Zwarte muziek is trouwens blijvend. Kijk maar naar Muddy Waters. Hij is al zes tig jaar maar hij swingt nog als een gek. Zo wil ik oud worden. Doorgaan met mijn muziek tot ik niet meer kan. Desnoods zonder publiek. Ik hou van lange solo's, van individuele prestaties. Grafschennis Toen Taste werd opgeheven schreef de Engelse muziekpers dat Rory de schuldige was. Hij zou binnen de groep te veel praatjes hebben gehad. Rory: "Dat is me inderdaad vaak verweten, maar laat me dat praatje nou eens uit de wereld helpen. Ik had toendertijd niks tegen McCracker en Wilson, dat waren uitstekende muzikanten. Het management beviel me niet. We hadden totaal geen inspraak. Niet bij het ontwerp van de pla tenhoezen, niet als het om toer- nees ging. We waren overgele verd aan zeer commercieel den kende i slisten. Toen we nota bene beslo ten hadden om uit elkaar te gaan werd er nog een Live-album uit gebracht ("Live at the Isle of Wight" - red.) zonder onze toe stemming. Ik vond dat een soort grafschennis". Na Taste werd Gallagher pas echt actief. Omdat, zo zegt hij zelf, hij het toen pas goed naar zijn zin had. Vergeleken met andere ar tiesten maakte hij ontzettend veel toernees. Eén van die toer- nees voerde naar Polen, waaraan hij goede herinneringenbewaart. "We mochten pas komen nadat de autoriteiten elpees van ons hadden ontvangen en beluisterd. We waren uitgenodigd door een jazzclub en de autoriteiten keur den onze muziek goed. Goeie jazz maken jullie, zeiden ze. De sfeer tijdens onze optredens was heel apart. Heel anders dan we ge wend waren. Het publiek be schouwde ons echt als wezens van een andere planeet". Na een derde kop koffie zegt Rory tot slot "Ik ben een type dat wil zweten. Een figuur die na af loop van achter het podium de zaal in gluurt om te kijken hoe de reactie is. Die reactie blijf ik maatgevend vinden. Ik hou niet van artiesten die zich na hun op treden omdraaien, hun geld beu ren en verdwijnen. Dat noem ik vervlakking, dat is geldmakerij". ZATERDAG 1 APRIL HILVERSUM I VARA 18.30 Nws. 18.41 (S) Proeflo kaal. gesprekkenen reportages. 19.30 (S) Zing zomaar simpel een melodie. 20.00 (S) De VARA feliciteert. 21.00 (S) Voor wie niet kyken wü. (22.30 Nws.). 23.55 Nws. HILVERSUM II NOS: 18.00 Nws. TROS: 18.11 Ak- tua-magaz. 19.00 (S) Tross-country. 20.00 Nws. 20.05 (S) Concert a la carte. 21.20 (S) Woorden in de avond, voordracht. EO: 21.45 (S) Reflector. 22.00 (S) Laat ons de rustdag wijden. 22.45 (S) Voor ieder een, gesprek. 23.45 (S) Goed nws. progr. de Turkse taal. 23.55 Nw HILVERSUM III NOS: 18.03 (S) De rock and roll me thode. NCRV: 19.02 (S) Pers Vers. 20.02 (Si Peter Blom. 21.02 (S) Sport- show. 23.02 (S) Strictly country style. 23.30 (S) Jazztime. 0.02 (S) Late date. 3.02 (S) Nachtexpress. 6.45 (S) Zon dagmorgen. ZONDAG 2 APRIL zinde kerkdienst; informatie e ziek; Wilde Ganzen. AVRO: 12.00 Muzikaal onthaal, showprogr. 13.00 KRO: 14.00 Kruispunt, magazine over kerk en samenleving. 14.30 (S) De hutsgeklutste kinderspelen. 15.00 (S) Wat krijgen we nou? 16.45 Hoe gaat het? progr. voor zieken. IKON: 17.00 Kerkdienst van de Baptisten Gemeente te Dordrecht. 17.58 Wilde Ganzen 18.00 Onze hulp, religieus progr. 18.15 Mensen, causerie. NCRV. 18.30 Nws. 18.40 (S) Zon dagavondzang. 19.10 Een hemel op aarde? lezing. 19.25 (S) Tien jaar Doelenorgel Rotterdam. AVRO: 20.30 (S) In de kaart gespeeld, klass. verzoeken. 22.30 Nws. 22.40 Ra- diojourn. 22.50 Weg van Wenen, hoorspel. 23.25 P.M., kanttekeningen bij de actualiteit. 23.55 Nws. 8 15 Badincri Nws. 9.10 WatersL 9.15 Laudale. 10.00 Euchar.viering. 11.00 Da Capo, klass. pianomuziek. 11.50 Buit. komm. 12.00 Nws. 12.10 Echo. NOS: 12.20 Zorg en hoop, progr. voor Suri naamse Nederlanders. 13.20 Progr. voor buit werknemers. VARA 17.00 (S) VARA-klassiek. 17.55 Meded. SOS- en politieber. 18.00 Nws. 18.15 Dingen van de dag. Aansl. Gramm.muziek. 18.30 Boemerang. 19.05 (S) Amus.muziek. IKON: 19.30 Brood en spelen. Theologie. NOS: 20 00 Journalistenforum. 20.30 Kyk op buitenland. 21.30 NOS-Cultuur. 22.30 Gamma van Alpha en Beta. 23.00 (S) Met het oog op morgen. 23.05 Aktual.overz. Radio-TV. 23.10 De krant van morgen. 23.52 Even op adem komen, yoga. 23.55 Nws. HILVERSUM m AVRO: 7.02 (S) De boswachtershow. 8.02 (S) Postbus 1966.9.02 (S) Juist op zondag. 10.02 (S) Muziek Mozaïek. 11.02 (S) Sportpanorama. VARA 11.30 (S) Tony van Verre ontmoet 12.02 (S) Klink Klaar. 13.02 S) Muziek uit Studio I. NOS. 14.02 (S) Langs de fijn. sport en muziek. 18.02 (S) NOS- Jazz. KRO: 18.30 (S) Gort en water gruwel. 20.02 (S) Tombola. 23.02 (S) De Oude Engh. 0.02 (S) Eldoradio 3.02 (S) De week in met... 6.02 (S) Drie op je boterham. HILVERSUM IV VOO: 8.00 Nws. 8.02 (S) Populaire klassieken en verzoekplaten. NOS: 9.00 (S) Vroeg klassiek. 10.00 (S) Mu- sica Religiosa. 11.00 (S) Fuer Elise. 13.00 (S) Opera-Matinee. 14.00 Nws. 14.02 (S) Concerten op de zondag middag: Limburgs Symfonie Orkes en viool. (ca. 15.00 Praten over mi ziek.) 16.00 Musica Nova. MAANDAG 3 APRIL HILVERSUM I TROS: 7.00 Nws. 7.02 (S) Rustig bij komen. 7.30 Nws. 7.41 Aktua-och- tendeditie. 8.30 Nws. 8.36 Gym. voor de vtouw. 8.45 (S) Kom er maar eens bu: gesprek en klass. muz 10.00 (S) Een oude hit in nieuwe snit. 10.30 Nws. 10.33 (S) Kleutertijd. 10.45 (S) Week inweek uit, inform, progr. RVU: Het hartinfarct als cultuur ziekte (1). VPRO: 12.00 (S) Het VPRO-Forum. 12.26 Medcd. voor land- en tuinb. 12.30 Nws. 12.41 (S) Antwoord. 13.00 (S) D. Collete, progr. voor de vrouw. 14.00 (S) Embargo, inform, themaprogr 15.00 (S) Radio Vrij Belgie. 15.29 Nws. 15.33 (S) Fan- Vertellingen, kinderprogr. kinderprogr. 17.20 OVERHEIDS VOORLICHTING: Tekst en uitleg, rubr. van het Min. van O. en W. EO: 17.30 Nws. 17.32 (S) Klankbord. HILVERSUM II NCRV: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgy 7.20 NCRV-licd. 7.24 Het 1. Woord. 7.29 Te Deuni Laudamu: gewijde muz. 7.54 Op de man a evang. komment. 8.00 Nws. 8.11 Hie en nu 8.25 Vandaag. maandag, ge var. progr. 9.00 Plein Publiek, the ide ichoolradio. 11.13 Muz. in uw straatje. 12.00 Het nuttigen van eten swaren is toegestaan, lunchprogr. 13.00 Nws. 13.11 Hier en nu. Aansl.: Kunst- en vliegwerk, mf. over akt. tentoonstellingen. 13.30 Onder schooltijd. NOS: 14 30 Open school. NCRV: 15.15 Allegro con spirito, muz. en meditatie. 16.00 Nws. 16.03 Rozegeur en prikkeldraad, repor tages. 17.55 Meded. AVRO: 9.03 (S) De Beukersshow. 10.03 Arbeidsvitaminn. 11.03 Ra diojournaal. 11.06 (S) Postbus 700. 12.03 (S) Joost mag niet eten. 14.03 Radiojournaal 14.06 (S) Pop-Kon- taktl. 15.03 (S) Pop-Kontakt II. 16 03 HILVERSUM IV VARA 7.00 Nws. 7.02 (S) De vroege Mozart. 9.00 Nws. 9.02 Kinderen een kwartje? inform, progr. 9.30 (S) Wo nen, verschil tussen huis en thuis. 10 00 (S) Kamermuz. 1110 (S) Muziek van formaat. 13.10 (S) Hoogtepunten uit Studio I, 14.00 Nws. 14.02 Keuren :en, inform, progr. 14.30 (S) Nederland I 15.30 - Journaal (NOS) 15.32 - Het tehuis van de fregatvogel, natuurfilm (TROS) 16.15 - Speelplaats Verhaal voor en door kinderen (TROS) 16.45 - Ren je rot (TROS) 17.20 - TROS penalty bokaal (TROS) 18.20 - Wetenschap in beweging (TELEAC) 18.50 - Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Charlie Crowfoot en de Coati Mundi, natuurfilm (TROS) 19.50 - Lin Chung, tv-serie (TROS) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Wordt u al geholpen? (TROS) 22.25 - Gast-vrij, showprogramma (TROS) 23.25 - Sportaktualiteiten (TROS) 23.50 - Journaal (NOS) Nederland II 18.45 - Paspoort voor Marokkanen (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 19.00 - Bereboot (AVRO) 19.05 - AVRO's Toppop (AVRO) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - Telecross, spelprogramma (AVRO) 21.00 - De man aan de top, tv-serie (AVRO) 21.50 - Televizier Magazine (AVRO) 22.40 - AVRO's Sportpanorama (AVRO) 23.10 - Journaal (NOS) ZÓNDAG NEDERLAND I 11.00 15.30 16.00 16.15 16.30 17.00 17.30 18.15 18.50 19.00 19.05 19.15 20.05 20.30 22.35 23.05 23.15 Eucharistieviering in Amersfoort (KRO-RKK) Toneel (9 herh.) (TELEAC) introductieprogramma nakaar najaar (TELEAC) Introductieprogramma Doe het zelf koken (TELEAC) Les Gammas (29) (TELEAC) 't Is maar een vraag, informatief religieus programma (IKON) Wilde Ganzen (IKON) Geologie (2 herh) (TELEAC) Paspoort informatie voor Turken (NOS) Journaal (NOS) Tom en Jerry (KRO) All You need (KRO) Verbeter de wereld, reportage (KRO) 'n Vuile egoïst, toneelstuk (KRO) Heel de mens (KRO) Zingenderwijs (KRO) Journaal (NOS) NEDERLAND II 16.00 - Journaal (NOS) 16.02 - Paradijs der dieren, natuurserie (NOS) 16.30 - Waar hoor ik Thuis? Documentaire (NOS) 16.55 - Sprekershoek (NOS) 17.10 - Studio Sport (NOS) 17.55 - Van gewest tot gewest (NOS) 18.10 - Kijken naar kinderen (NOS) 18.25 - Sesamstraat (NOS) 18.50 - Artsenij (NOS) 19.20 - Studio Sport II (ca. 20.00 Trekking van de lottogetallen) (NOS) 20.30 - Journaal (NOS) 20.35 - Het is weer zo laat, tv-serie (VPRO) 21.05 - De platte jungle, filmreportage (VPRO) 22.35 - Mary Hartman. Mary Hartman, tv-serie (VPRO) 23.05 - Journaal (VPRO) DUITSE TV ZATERDAG 1 APRIL DUITSLAND I 17.45 Joum 17.48 Die Sportschau. WDR: 18.30 Progr.-informatie, aansl.: Docum. 19.15 Hierund Heute. 19.45 Der 7. Sinn. 19.50 Amusement met een tekenfilm). 20.00 Journ. 20.15 Spelprogr. 21.45 Lotto-uitslag, aansl.: Joun 22.05 Die A 23.55 Journ. DUITSLAND II 18.00 Paul Temple. 19.00 Journ. 19.30 Popmuz. 20.15 Lichter der Gross- stadt, speelfilm. 21.40 Journ. 21.45 Sportprogr. 23.00 Der Marshal von Cimmarron. 0.15 Journ. DUITSLAND III WDR 18.00 Documentaire-serie. 18.30 Progr. voor doe-het-zelvers. 19.00 Journ. 3. 19.05 Inform, progr 19.20 Sportprogr. 20.00 Joum. 20.15 Ich bin ein Sohn Amerikas und diesem Land verpflichtet, documentaire film. 22.20-23.20 Klassieke muz. ZONDAG 2 APRIL DUITSLAND I 10.30 Progr.overz. 11.00 Docum. se rie. 11.45 Kinderprogr. 12.15 Repor tage. 13.00 Journalistenforum. 13.45 Joum. en weekoverz. 14.15 Repor tage. 14.45 Region, overz. 15.50 Re portage. 15.55 Kinderprogr. 16.25 Schwarze Emte, tv-film. 17.55 Task Force Police, politiese?ie. 18.45 Re portage. 19.30 Joum. 19.33 Sport- DUITSLAND n 11.00 Progr.overz. 11.30 CuJt. progr. 13.00 Operamuziek. 13.50 Wetensch. progr. 14.00 Joum. 14.02 Actual, en muziek. 14.25 Weekjoum 14 45 Kleuterprogr. 15.15 Tekenfilmseri?. 15.40 Filmreportage. 16.00 Joum. 16.15 Reportage. 16.20 Reportage. 16.40 Meine Frau Teresa, speelfilm. 18.00 Joum. 18.02 Sportreportage 19.00 Religieus progr. 19.15 Rauchende Colts, tv-serie. 20.00 Joum. 20.10 Politiek progr. 20.30 Do cum. serie. 21.00 Ein Mann will nach oben, tv-serie. 22.00 Joum. en sport. 22.15 Niemandsland, toneelstuk. 23.50 Sport. 1.15 Joum. DUITSLAND UI WDR 9.30 Docum. serie. 10.00 Inform, progr. 10.15 TV-cursus Engels. 10.45TV-cursus Duits. 11.15 TV-cur- sus chemie. 17.00 Progr. voor buit. werkn. 18.00 Weekmagazme voor slechthorenden. 18.30 Postfach 10 19 50. 19.00 Kinderprogr. 19.30 Inform, serie. 20.00 Journal 3. 20.05 Moderne muziek. 20.50 Sportprogr. 21.00 Joum. 21.15 Docum. serie. 22.00 In form. serie. 22.45 Umsthuling, tv- spel. 0.15 Filmreportage. BELGISCHE TV ZATERDAG 1 APRIL BELGIË VLAAMS 18.00 Tekenfilmserie. 18.05 Onder weg naar Atlantis, jeugdfilm. 19.30 Lottotrekking, meded. en morgen. 19.45 Joum. 20.10 Gevar progr. 21.40 Babe, weekendfilm. 23.10 Joum. ZONDAG 2 APRIL 9.00 Open School. 9.30 Inform, serie. 10.00 Wetensch. progr. 11.00 Con frontatie. 12.00 Nieuwsoverz voor gehoorgestoorden. 14.30 Open School. 15.00 Kleuterprogr. 15.30 Wielrennen. 16.45 Fidelio, opera van Wagner (2). 18.00 Sportuitslagen. 18.30 Tekenfilmserie. 18.35 Toeristi sche kwis. 19.40 Meded. 19.45 Joum. 20.00 Sportweekend. 20.30 Dorps- feestzaal. Britse tv-serie. 21.20 Dis- kussie. 22.10 Joum. en Sportweek- end (2). In de laatste aflevering van "Gast-Vrij"(zaterdag. TROS,Ned. I, 22 25) dit winterseizoen aandacht voor Jean "Toots" Thielemans, virtuoos op de mondharmonica en getalenteerd bespeler van nog een aantal andere instrumenten. Thielemans, Belg van geboorte, heeft nooit een conservatoriumopleiding genoten, maar is niette min uitgegroeid tot een allround musicus. Als gasten in Gast-Vrij o.a. Louis van Dijk. Liesbeth List .Marcel Thielemans. Bonn y Tyler. Op zaterdag 2 april 1938 richtte pater Herin de Greece "De Bond zonder Naam" op. Hij deed dat in het "Lichtbaken", zijn wekelijks praatje voor de KRO-radio. Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de Bond, brengt de KRO-tv zondagavond (20.05 uur. Ned. I) een programma onder de titel "Verbeter de wereld".... "Een vuile egoist" is de titel van het toneelstuk dat de KRO zondag avond (2030 uur. Ned I) uitzendt. In dit hedendaagse stuk van de hand van Frangoise Dorin staat de vrijgezel van middelbare leef tijd, Lionel (Guus Hermus) centraal. Hij heeft het goed getroffen, bewoont een mooi huis, heeft bedienden die hem met alle zorg om ringen en ook zijn werk in de wereld van de kunsthandel bevalt hem goedZijn rust wordt echter voortdurend verstoord door aanvallen van "de anderen",zoals hij ze noemt. "De anderen" zijn die mensen die, overigens met de beste bedoelingen, hem willen helpen en ver anderen. Behalve Guus Hermus werken aan dit stuk mee: Ko van Dijk, Georgette HagedoornBep Dekker, Leontien Ceulemans. Paul van Gorcum en Ad Hoeymans. •k Meer dan een jaar werkte cineast Johan van der Keulen aan "De platte jungle" (zondagavond. Ned.it. II. uur>. een film dié Mj maakte voor de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Wadden zee. "De platte jungle" gaat over mensen in een fantastisch rand gebied Vrijbuiters, pierenstekers, boeren, vissers, allen levend en werkend binnen de innerlijke tegen spraken die voortkomen uit de scheefgegroeide verhoudingen met moeder natuur willen groeien en moeten groeien, terwijl groeien al niet meer kan. In "Heel de mens"(zondagavond, KRO. Ned 1,2235 uur) spreekt Han Peekei met de tekstschrijver Hans Dorrestein over de manier waarop hij zijn moeilijke jeugd, verpest door de geestelijke terreur van zijn stiefvader, heeft verwerkt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 5