Eensgezindheid over toekomst N oorderkwartier Gedeputeerde is verbaasd over Leidse kritiek Adviesraad binnenstad heeft zijn nut bewezen Actief in Ruim 50 Kamerleden op bezoek in Leiden WOENSDAG 18 JANUARI 197; Ir. Buijsert "geen niveau" LEIDEN - "Het is niet mijn gewoonte om op opmerkingen van een dergelijk niveau in te gaan". Zo reageerde gedeputeerde ir. Buijsert gistermiddag op de maandelijkse persbijeenkomst op de recente constatering van de Leidse wethouder Waal, dat een aan tal provinciale nota's niet meer dan "bor reltafelpraat" bevat. De kritiek van de wethouder, geuit in een re cente gemeentelijke commissievergade ring betrof het feit, dat de provincie niet reageert wanneer de gemeente vraagt naar de bron van allerlei uitspraken die over Leiden worden gedaan in het ontwerp- streekplan voor Zuid-Holland West. Zo heeft men zich in Leiden verwonderd over het feit, dat in het streekplan wordt gezegd, dat een aantal bedrijfsvestigingen niet zijn doorgegaan omdat aan de werknemers geen huisvesting kon worden geboden. In een reactie op deze bewering heeft de gemeente Leiden de provincie om een nadere motive ring daarvan gevraagd. Gedeputeerde Buijsert: "Het is een opmer kelijke zaak dat Leiden nu kennelijk van niets blijkt te weten. Maas het is hetzelfde Leiden geweest dat zich bij diverse gele genheden beklaagd heeft over het feit, dat het kader van bedrijven zich steeds vestigt in de randgemeenten". Ander opmerkelijk punt uit het streekplan is dat in Leiden mogelijkheden worden gezien voor een honkbalstadion in de toekomst. Dat bevreemdt Leiden, omdat er op dit ogenblik niet één honkbalvereniging be staat. Volgens gedeputeerde Buijsert is Wethouder Waal "borreltafelpraat" Leiden het centrum van een agglomeratie die enkele honderdduizenden inwoners omvat. "Het feit dat er nu geen honkbalver- eniging bestaat, wil niet zeggen, dat die er in de toekomst ook niet zullen komen. Het feit dat daarmee rekening wordt gehouden vind ik alleszins redelijk". Overigens zal de behandeling van de nieuwe streekplannen in de staten van Zuid-Hol land niet eerder dan in mei van dit jaar plaatsvinden. Het aantal bezwaarschriften, dat is ingediend is zo omvangrijk dat het volgens gedeputeerde Buijsert noodzake lijk is om daarvoor meer tijd te nemen, dan aanvankelijk was gepland. Zoals de zaken er nu voorstaan zullen de streekplannen in vergadering op 11, 12, 18, 19, 25 en 26 mei behandeld worden ADVERTENTIE Fleurop voor.. 00000 wie Abraham heeft gezien. Doe t n mens goed: een bloemengroet. \l.K^men:r'm""' Fleurop ïnterllor'i staat er voor fm Koninginne3rachl 135, Den HaagX®^' LEIDEN - De kruispunten Wa- tersteeg I Hog ewoerd en Hooi gracht/Nieuwe Rijn zxdlen bin nenkort beveiligd zijn met een aan tal op elkaar afgestelde verkeers lichten. Gisteren zijn de lichten geplaatst. Het zal nog wel een maandje duren voor de lichten werken omdat de af stelling nog verder verfijnd moet worden. Ook moet nog een oplossing gevon den worden voor een heel ander probleem: de zonneschermen van de brillenwinkel op de hoek Nieuwe Rijn/Hooigracht maken plaats van een verkeerslicht -daar onmoge lijk LEIDEN - De raadsleden van de commissie volks huisvesting en de bewo ners van Leiden-Noord bleken het gisteravond grotendeels eens te zijn over de eisen waaraan het bestemmingsplan Noord erkwartier moet voldoen. I De t de woningen aan de even zyde van de Oranjestraat mogen blijven staan; voor het zogenaamde D-gebied (Willemstraat en omgeving) zal zoveel mogelijk uitgegaan wor den van handhaving van de wo ningen; nader overleg zal worden gepleegd over de toekomst van een tachtigtal huizen waarvan de kwaliteit nog omstreden is. Dat laatste geldt ook voor de oudste woningen aan de Julianastraat. Verder zal binnenkort in de com missie onderwijs nog gediscus sieerd worden over de toekomst van de scholen in de wijk. Nieuw overleg Het programma van eisen dat nu opgesteld is - en dat als basis Geslachtsziekten De afdeling Leiden van de NVSH organiseert een thema-avond over geslachts ziekten. Die avond wordt op vrijdag 21 januari om acht uur 's avonds gehouden in hel NV SH-tref'centrum aan de Nieuwe Rijn. Via de verto ning van film en deskundige voorlichting door een arts van het Academisch Ziekenhuis wordt getracht het taboe rond geslachtsziekten te doorbre ken. Nog altijd zijn er mensen die niet naar een arts durven gaan omdat geslachtsziekten iets met sex te maken hebben. "Een niet alleen dommaar ook gevaarlijk standpunt", aldus de organisatoren. De bijeenkomst op vrijdag is gra tis toegankelijk voor iedereen. Schrijfavond Leiden houdt is verplaatst. De bijeenkomst wordt niet gebo den in de Romanuszaal maar in het Leidse Volkshuis aan de Apothekersdijk. Het aan- vangstijdstip is ongewijzigd: PPR-vergadering De afdeling Leiden van de PPR houdt vrijdagavond een le denvergadering aan de Ra penburg 100. Karei Beckers, docent aan de katholieke so ciale academie en voorzitter van de landelijke PPR-the- magroep welzijn is die avond in Leiden te gast en zal spre ken over het onderwerp "De PPR en de gemeentepolitiek" verder wordt er een nieuw be stuurslid gekozen en wordt het gemeentelijke ver kiezingsprogramma voltooid. Bandavond Het Leidse majorette- .tamboer- pijper- en trompetterkorps F.B.L. organiseert zaterdag 21 januari een speciale band-avond. Die bijeenkomst wordt gehouden in het An- tonius Clubhuis aan de Lange Mare 43 en begint om kwart over acht 's avonds. Pand gekraakt LEIDEN - Acht Leidse jongeren, die eerder panden aan het Noordeinde en het Rapjenburg hebben gekraakt en die vorige week enige nachten op het Stad huisplein hebben geslapen, zijn er nu in geslaagd een pand aan de Steenstraat te kraken. De eige naar, een restauranthouder, was vanmorgen onbereikbaar voor commentaar. Brandweer van Rijnland door minister erkend LEIDEN - Minister Wiegel van Binnenlandse Zaken heeft de Regionale Brandweer Rijnland erkend als regionale brandweer, zoals bedoeld in de Richtlijnen interim regeling rijksbijdragen regionale brandweer. Dit bete kent dat Rijnland in aanmerking komt voor een vergoeding van het rijk voor de extra kosten van regionalisatie van de brandweer. Voorwaarde is dat binnen twee jaar de omschrijving van doel en taken in de gemeenschappelijke regeling in overeenstemming is met de richtlijnen van de rijksre geling. dient voor een bestemmingsplan dat de ontwikkelingen voor de komende jaren in het Noorderk wartier vastlegt - is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Veel beroering heeft een kwali teitsonderzoek gewekt van de huizen in het D-gebied. De be woners waren het oneens met dit onderzoek. Een groot deel van de discussie gisteravond had be trekking op het onderzoek en de mogelijke conclusies. Beijen (PPR/D'66) waarschuwde voor grootscheepse sloopplan- nen; hij voorzag een "eindeloze lijdensweg" voor nieuwbouwplannen in deze buurt waai- veel woningen par ticulier eigendom zijn. Hij wees op de ervaring -met het Heren- gracht/Zijlsingelgebied dat ja renlang braak heeft gelegen. Bosch (CDA) nuanceerde dit standpunt. Ook hij was van me ning dat niet de hele wijk ge sloopt zou moeten worden, maar: "Een heel aantal woningen is bij zonder slecht. Die moeten we stuk voor stuk bekijken, en dan in overleg met de bewoners be palen wat te doen". De bewoners wilden "op safe spe len". "De buurt verkeert al een jaar in onzekerheid". Aange drongen werd om nu de uit spraak te doen dat uitgangspunt zou zijn de woningen in beginsel te handhaven. Uiteindelijk vonden alle partijen elkaar op de formulering dat zo veel mogelijk woningen gehand haafd zullen blijven, maar dat waar de kwaliteitsbepaling om streden is, nieuw onderzoek en overleg zal plaatsvinden. Het gaat hierbij om 81 woningen die als slecht geregistreerd zijn. De plannenmakerij voor de res terende woningen kan ondertus sen gewoon doorgaan. Intentieverklaring Minder discussie vergde de uit spraak over de woningen aan de Oranjestraat. Alle raadsleden bleken gevoelig voor de mening van de bewoners die zelf hun wo ningen het liefst handhaven. Wethouder Verboom zegde toe dat bekeken zou worden of de gemeenteraad over de Oraree straat vast een intentieverklaring zou kunnen uitspreken. Vanuit de bewoners was hierop aange drongen omdat anders gewacht zou moeten worden tot de goedkeuring van het hele be stemmingsplan voordat subsi dies voor woningverbetering en dergelijke los zouden kunnen komen. De toekomst van de Julianastraat moet nog nader bekeken worden. Onderwijs Over het in de wijk te handhaven aantal scholen zullen nog enkele noten gekraakt moeten worden. Bepalend voor de toekomst zal zijn in hoeverre de onderwijs vernieuwing doorgang vindt waarbij lager- en kleuteron derwijs één worden. Verder is dan een mogelijk conflictpunt dat de bewoners van het ene ge bied een kleuterschool willen handhaven waar bewoners van een ander gebied juist een groenvoorziening zouden willen. Een en ander zal in de commissie onderwijs 26 januari nog uitge breider aan de orde komen. LEIDEN - Een vijftigtal leden van de Eerste en Tweede Kamer zal op vrijdag 3 maart een uitgebreid bezoek brengen aan Leiden. Dat bezoek maakt onderdeel uit van een uitgebreide kennismakings bijeenkomst, die de provincie or ganiseert voor de kamerleden die in Zuid-Holland woonachtig zijn. Hoewel het programma nog niet voor honderd procent vaststaat, is inmiddels wel duidelijk dat een belangrijk deel van het dagp rogramma zich zal afspelen in en rondom Leiden. Het bijzondere van dat bezoek is dat de Kamerleden van Den Haag naar Leiden vervoerd zullen worden per helikopter. De hef- schroefvliegtuigen zullen vanaf het Malieveld opstijgen en na een korte rondvlucht landen op de militaire vliegbasis Valkenburg. Aanvankelijk lag het in de be doeling, dat de helikopters zou den landen op de heli-haven van het Academisch Ziekenhuis, maar in verband met het feit, dat daar maar één helikopter op de zelfde tijd kan landen, zou de operatie te veel tijd in beslag ne- Als het parlementaire gezelschap samen met enkele gedeputeer den op Valkenburg is geland, zal men de tocht verder per bus ma ken. In Leiden staat onder meer een bezoek aan de wijk De Kooi op het programma waar een kijkje zal worden genomen op die plaatsen waar renovatie en stads vernieuwing is uitgevoerd of in voorbereiding is. Verder zal in Leiden een bezoek worden gebracht aan enkele mo numenten, die gerestaureerd zijn of dat binnen afzienbare tijd zul len worden. Mogelijk zal in Lei den ook aandacht worden be steed aan de werkgelegenheids problemen. De bustocht door Leiden eindigt bij de Blauwpoortsbrug, waar het gezelschap Kamerleden zich zal inschepen voor een boottocht, te rug naar Den Haag. Het provin ciaal bestuur, dat het werkbezoek organiseert heeft de keuze op Leiden laten vallen, omdat een aantal probleemgebieden, waarop de provincie de aandacht wil vestigen in Leiden aanwezig ADVERTENTIE Friese staart- en stoeltjes- klokken, Zaanse- en Schippertjesklokken. Div. stijlklokken, moderne schoorsteen- en wandklokken. Interessante collecties antieke klokken. Horloger v. d. Water Haarlemmerstraat 181 Altijd voordelig tegen gewone uitzendbureau's vallen weg" LEIDEN - Op zes plaatsen in het land ging op 2 januari de deur open van "Start", een zg. "niet-commercieel uitzendbureau"in de wandeling meer bekend onder de naam "overheidsbureau" Met dit experiment wordt een eerste aanzet gegeven tot een ander gebruik van het fenomeen uitzendbureau. Niet, zoals dat bij ge wone uitzendbureau's het geval is, staat bijStart de bemiddeling voor tijdelijke banen voorop, maar is het streven van de ini tiatiefnemers om het uitzendprincipe te hanteren om werk zoekenden aan een vaste baan te helpen. Daarbij mikt Start met name op de groep van werkzoekenden van 45 jaar en ouder, die al meer dan drie maanden als werkloos staan ingeschreven en die door verschillende oorzaken als moei lijk plaatsbaar te boek staan. Start wil deze mensen door tijdelij ke uitzending naar een bedrijf aan een baan helpen die bij geble ken geschiktheid tot een vast dienstverband kan uitgroeien. De Stichting Uitzendbureau Arbeidsvoorziening"zoals het ex periment exact heet, werkt zonder winstoogmerk en heeft in het bestuur vertegenwoordigers van het ministerie van sociale zaken het bedrijfslevende vakbonden en het arbeidsbureauHet ligt in de bedoeling van het bestuur om in de toekomst in het hele land een net van Start-bureau's" op te zetten. Ook voor Leiden bestaat de mogelijkheid om een vestiging van Start te krijgen. Voorzitter Oldenhof daarover: "We hebben gekozen voor een geleidelijke groei. Daarom zijn we in zes plaatsen be gonnen en willen we eerst eens kijken hoe het daar loopt. In prin cipe vinden wij dat in elke stad met een arbeidsbureau ook een bureau van ons moet zijn. Op welke termijn we aan nieuwe vesti gingen ioezijn,weet ik niet .Dat hangt er een beetje vanaf. Alseen bepaalde stad ons graag wil hebben en ook faciliteiten kan bie den, kan het natuurlijk allemaal heel snel gaan". In Leiden is men enthousiast over het idee van "Start". Wethouder Van Aken van economische zaken zegt een groot voorstander te zijn van een uitzendbureau dat op deze wijze werkt". De bezwa ren die je tegen de gewone uitzendbureau's zou kunnen hebben, vallen bij Start wegAls er mogelijkheden vooreen vestiging zijn zal ik zeker alle medewerking verlenen. Ik weet alleen nu nog niet hoeveel ruimte men nodig heeft. Gaat het om een heel pand of om een paar kamers. Dat moet eerst duidelijk zijn". Ook de heer Schumacherdirecteur van het Leidse Gewestelijke Arbeids Bureau is blij met Start: "In het verleden hebben we al incidenteel gebruik gemaakt van de voorloper van Start. Ik zie een vestiging als een duidelijke uitbreiding van de mogelijkheden tot arbeidsbemiddeling" LEIDEN - "In 1972 zeiden wij als gemeentebestuur: leuk dat de Ad viesraad voor de Binnenstad er is, dan kunnen de mensen wat in spraak hebben. Nu zeggen we: goed dat de Adviesraad er is, want het is voor ons belangrijk dat we ook adviezen krijgen die niet aan een bepaald belang of een bepaald gebied gebonden zijn. De Adviesraad is er voor de hele binnenstad en zulk soort ad viezen zouden wel eens een voor waarde kunnen worden voor het goed functioneren van de ge meenteraad." Wethouder Waal. Ruimtelijk Orde ning, sprak gisteravond deze voor de Adviesraad van de Bin nenstad bemoedigende woorden ter gelegenheid van het eerste lu strumfeest dat de Adviesraad in het Antoniusclubgebouw aan de Mare vierde. Dat lustrum was eigenlijk maar de kapstok waaraan deze avond werd opgehangen. In de eerste plaats was die georganiseerd om bekendheid te geven aan het be staan,- het werk en de betekenis van de Adviesraad en daardoor meer leden te werven. Toen bo vendien naar de jaartallen geke ken werd bleek de Adviesraad niet vijf maar zes jaar te bestaan. In februari 1972 werd hij opge richt, 79 particuliere personen meldden zich als lid. Daar zijn nu zo tussen de 25 en 40 actieve le den van over. De samenstelling van die groep veranderde boven dien geregeld. En dat was vol gens burgemeester Vis oorzaak van het geringe vertrouwen dat hij en zijn wethouders een tijd ge steld hebben in de Adviesraad. Burgemeester Vis: "Maar de leden hadden altijd twee dingen ge meen: hun enthousiasme voor de binnenstad en hun maximale verwachting dat wat zij naar vo- Meer L ren brachten ook meteen verwe zenlijkt zou worden. De reden waarom velen wegliepen was dat ze hun liefde voor de stad niet konden omzetten in daden voor die stad. Dat weglopen kunnen we daarom nu ook positief bena deren. De Adviesraad heeft toch achteraf een belangrijke functie. Niet in de eerste plaats voor het gemeentebestuur, maar voor de mensen zelf. Hij is in ieder geval van betekenis, zelfs al zou er door ons geen aandacht worden ge schonken aan de uitgebrachte adviezen. Die aandacht wordt ze ker wel gegeven, maar dat bete kent nog niet dat ze ook altijd kunnen worden opgevolgd." In die zes jaar heeft de Adviesraad zestig adviezen uitgebracht, zo wel op verzoek van de gemeente raad als uit eigen beweging. De resultaten daarvan zijn moeilijk meetbaar Wethouder Waal: Het effect van een advies komt slechts een enkele heer duidelijk naar voren. Maar belangrijker is het effect op langere termijn. Het is een onterechte veronderstel ling dat er helemaal niets met de adviezen zou gebeuren. Dat zien we aan het pleidooi voor een belangrijke func- structuurplan voor de bin nenstad in de eerste bundeling van adviezen. Die denkrichting heeft nu ook binnen de gemeen teraad post gevat. Dat de nu aan genomen binnenstadsschets ge heel in de lijn is van het advies is geen toeval, het geeft blijk van een ontwikkeling waarbij bewo ners en gemeente op één lijn zijn komen te zitten. Aan de Advies raad hebben we het ook te dan ken dat het klimaat zodanig is.dat de grote aandacht voor de bin nenstad niet gezien wordt als een hobby van enkele groeperingen. De toch wel feestelijke avond, door een groot aantal mensen opge luisterd, werd besloten met de vertoning van de "Filmbrief aan' onze vrienden in Indië" van het Leiden van rond 1948, gemaakt door de heer Kleibrink. Leiden zonder Merenwijk, maar met tram, beestenmarkt op de Bees tenmarkt. ongedempte Mare, en gehoord de reacties uit de zaal vele oude bekende plaatsjes en mensen. Voorzitter Van der Does in zijn slotwoord: "Met deze filmbeelden is in ieder geval be wezen dat de veelgehoorde uit spraak dat er in Leiden niets ge beurt op onwaarheid berust."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 3