BRUG TUSSEN WIJKEN Akkerman: niet feilloos Verbinding van Morskwartier naar Zuid-West Wachtlijst van vijfhonderd gezinnen voor volkstuinen Actief in Kinderen steken brand in Prinses Irenes chool MAANDAG 16 JANUARI 1978 LEIDEN LEIDEN - In een van de vergaderingen van de Leidse gemeenteraad in het begin van het nieuwe jaar zal een beslissing worden genomen over de bouw van de Churchill- brug. Een nieuwe verbinding over de Rijn, die letterlijk en figuurlijk een brug zal slaan tussen de wijken Zuid-West en Morsk wartier. Een miljoenenproject, dat- als alles volgens plan ver loopt - in 1979 zal worden uitgevoerd. Dat is tien jaar nadat de Leidse ge meenteraad voor het eerst de beslissing nam, dat de Churchill-brug zou worden gebouwd. Dat het besluit destijds nooit is uit- gevoerd, kwam doordat Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland er een stokje voor staken. Vooral financiële motieven waren het toen, die het provinciaal bestuur deden besluiten om de zaak van de lijst te schrappen. Inmiddels zijn de kansen gekeerd, mede door het vooruitzicht dat er in de nabije toekomst waar schijnlijk betere subsidiemoge lijkheden zijn. Dat laatste zal ook wel nodig zijn, want afhankelijk voor welk plan de Leidse raad uiteindelijk kiest, zal er een investering gepleegd moeten worden die tussen de 12.2 en 16.1 miljoen gulden komt te liggen. Het verschil tussen beide bedragen zit hem in het punt of het een beweegbare of een vaste brug zal worden. Tegenlijkertijd met de bouw van de brug zullen aan weerskanten van het Gal gewater voorzieningen getroffen moeten worden, die een goede verkeersafwikkeling mogelijk maken. Tunnels De meest ingrijpende operatie zal plaatsvinden op het kruispunt van Haagweg en Churchilllaan Het kruispunt zal worden verlegd in de richting van de Chur chilllaan en bovendien moeten worden verhoogd om de aanleg van een drietal voetgangers- en fietserstunnels mogelijk te ma ken. Het kruispunt zal bovendien beveiligd worden met een ver keerslichtinstallatie. Op die ma nier hoopt men dat een einde komt aan de reeks - vaak ernstige - ongelukken, die zich de afgelo pen jaren op en nabij het kruispunt heeft afgespeeld. Een van de belangrijkste discussies die zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld rond de Chur- chillbrug, is de vraag hoe breed de brug zou moeten worden. Aanvankelijk werd er zelfs ge dacht aan een breedte van 38 me ter, met zes rijstroken. De meer derheid van de commissie ruimtelijke ordening van de ge meente sprak zich tenslotte uit voor een uitvoering in twee rij stroken, een minderheid koos voor vier. Ook B en W zijn van oordeel dat een brug met twee rij stroken' voor het autoverkeer voldoende is. De brug wordt dan ongeveer 18.5 meter breed. Aan weerszijden van de 3.5 meter brede autostroken komen dan vrijliggende fiets- en voetpaden, elk met een breedte van twee me ter. Gezien de noodzaak om het kruispunt Haagweg-Chur- chilllaan te verschuiven, zal het niet nodig zijn om op de brug ruimte te reserveren voor opstel- Zo zal het kruispunt van de Churchilllaan en de Haagweg er uitzien na aanleg van de Churchillbrug De Haagweg - die van links naar rechts over de tekening loopt - zal worden verlegd in de richting van de Sterflat (links op de tekening). Onder de verhoogde nieuwe Haagweg en Churchilllaan door zullen tunneltjes komen voor voetgangers en fietsers. Rechts is een aparte op- en afrit te zien naar het houtbedrijf van Noordman. De brug zelf (boven aan de teke ning) krijgt twee rijstroken met fiets- en voetpaden. stroken. Die kunnen tussen de brug en het kruispunt worden aangelegd. Een ander argument vormt het feit, dat ook de dr. Le- lylaan, die in de Mors aansluiting zal geven op de nieuwe brug, niet meer dan twee rijstroken zal tel len. Beweegbaar En dan was er het discussiepunt of het een vaste of een deels be weegbare brug zou moeten wor den. B en W zijn inmiddels tot de conclusie gekomen, dat het een beweegbare moet worden, naar het voorbeeld van de gewraakte Sumatrabrug over de Oude Rijn. Nadelen van een vaste brug zou den zijn, dat de grote rondvaart boten van Avifauna niet meer kunnen afmeren in het Galgewa ter nabij het stadscentrum en dat ongeveer 35 woonboten aan de stadskant zouden worden opge sloten. Deze problemen vond het college echter niet onoverkomelijk. Be langrijker vond men dat de Leidse binnenstad in de toe komst van westelijke kant niet meer bereikbaar zou zijn voor schepen, die hoger zijn dan 2.50 meter. En die mogelijkheid wilde het college met het oog op de toe komst niet verliezen. De hoogte van 2.50 meter betekent overigens dat ruim negentig pro cent van de recreatievaart de Churchillbrug zal kunnen passe ren, zonder dat de brug geopend behoeft te worden. Met drie vaste overspanningen van 12 meter, en een beweegbaar gedeelte van 10.5 meter wordt ook rekening ge houden met de wensen van de roeiers, die een intensief gebruik maken van het Galgewater en de Rijn. Door deze brede overspan ningen blijft het mogelijk drie wedstrijdbanen uit te leggen en een zogenaamde "retourbaan". informatieavond gehouden, bedoeld om meer bekendheid te geven aan het Vrouwen café. Deelnemers zullen die avond verschillende activitei- ten toelichten, terwijl belang stellenden later nieuwe ideeën en discussies kunnen aan dragen. KMTP-vergadering UVV-bijeenkomst De afdeling Leiden en omstre ken van de Koninklijke Maat schappij Tuinbouw en Plant kunde houdt op woensdag 18 januari de jaarvergadering in het Rijksherbarium aan de Schelpenkade. Tijdens de vergadering zullen de heren A. G. Klumpers en T. van Eg- mond aftreden als voorzitter en bestuurslid van de KMTP. Voor de functie van voorzitter is de heer L. v.d. Zwan door het bestuur kandidaat ge steld. De heer Van der Zwan is op het ogenblik al tweede voorzitter. Na de pauze wordt er een "plantenkwis" gehou den onder leiding van de heer J. Vermande uit Oegstgeest. Vrouwencafé De FN V-Vrouwengroep houdt vanavond een bijeenkomst in het Vrouwencafé aan de Nieuwe Rijn 20a. De bijeen komst begint om acht uur 's avonds. Een dag daarna wordt in het Vrouwencafé een Op donderdag 19 januari om tien uur 's morgens organi seert de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, bekend van het baarmoederhalskankeron- derzoek en Tafeltje-dekje, de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Dat gebeurt in 't Wand, het onderkomen van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen aan het Noord einde 2a. Openlucht-theater Evenals voorgaande jaren zijn er ook dit jaar weer plannen om festiviteiten in het openluchttheater in de Leidse Hout te organiseren. Op een aantal zondagmiddagen in de periode van mei tot sep tember zullen daar ver schillende activiteiten plaats vinden. Dat kan zijn toneel, muziek, kindertheater, volks dansen, acrobatiek of iets dergelijks. Wie interesse heeft en wil meewerken kan bellen maar telefoonnummer 01751-78193 En dan de veiligheid van de fietsers op de Haagweg. Er komen drie tunnels, twee onder de Haagweg ter weerszijden van de op- en afritten van de brug en één onder de Churchilllaan. Becijferd is dat van deze tunnels tussen zeven uur 's ochtends en zeven uur 's avonds door respectievelijk 3000, 15000 en 3000 fietsers gebruik zal worden gemaakt. Veranderingen De reconstructie van het kruispunt zal in de naaste omgeving tot flinke veranderingen leiden. Zo zal de parallelweg, die nu aan de zuidkant van de Haagweg loopt, niet meer direct op de Chur chilllaan aansluiten. De ventweg zal evenzijdig aan de Chur chilllaan tot aan de Brandts Buyskade worden doorgetrok ken. Ook de Toussaintkade zal voor het autoverkeer niet meer aangeslo ten kunnen blijven op de Chur- chilllaan/Haagweg. Wel zal de straat van die kant voor het fiets en bromfietsverkeer bereikbaar zijn. Het betekent dat de Ter Haarkade volledig als ont- sluitingsweg voor het Haag- wegkwartier moet gaan funge ren. Bovendien is men van plan het fietspad ten zuiden van de Haagweg tussen Churchilllaan en Ter Haarkade open te stellen voor fietsverkeer in twee richtin gen. De breedte van de Haagweg voor het autoverkeer zal plaatselijk worden gewijzigd. Zo zullen de vier rijstroken op het gedeelte tussen de Sterflat en de Da Costa- straat worden teruggebracht tot twee rijstroken. De verbreding heeft destijds plaats gehad in verband met de Leidse Baan-plannen (een nieuwe auto weg Den Haag-Leiden, die op de Haagweg zou aansluiten), maar die zijn inmiddels achterhaald. De verwachting is dat het verkeer daardoor minder snel zal gaan rijden, wat de geluidsoverlast voor de omwonenden en de ver- keersgevaarlijkheid zal vermin deren. Ook de verkeerslich tinstallatie op het kruispunt, zal daaraan een bijdrage kunnen le veren. Noordman Aan het hele plan zitten nog een paar haken en ogen. Zo zullen door een verschuiving van het kruispunt delen van de plantsoe nen bij de Sterflat en bij de school aan de Ter Haarkade moeten ver dwijnen. Bovendien zal ook de houthandel Noordman een stuk terrein moeten afstaan. Dat bete kent onderhandelingen tussen de grondeigenaars en de gemeente. Bovendien claimt de firma Noordman oude rechten te heb ben op gronden aan de zuidkant van de Rijn. Mogelijk is dat de gemeente die rechten zal moeten afkopen via een schadeloosstel ling. En da n staat of valt het plan met een subsidiëring van rijkswege. De kans, dat het als werkgelegen- heidsobject wordt beschouwd, zoals de Hóflandbrug en de Su matrabrug, wordt uiterst gering geacht. Wel zijn er verwachtingen dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat 80 procent in de aan koop van de gronden en 50 pro cent in aanlegkosten zal subsi diëren. Die hoop is geuit uit amb telijk overleg met het depar tement, waarin gezegd is dat het ministerie in principe niet afwij zend tegenover subsidiëring staat. LEIDEN - Een korte maar felle brand heeft gistermiddag rond kwart voor vijf gewoed in de prot. chr. Prinses Ireneschool aan de Van Vollenhove- kade. De brand, die een schde aanrichtte van ongeveer tienduizend gulden, is door brandstichting ontstaan. De Leidse brandweer, die snel met een autospuit ter plaatse was, had het met twee stralen middeldruk snel in bedwang. De brand is begonnen in een fikse stapel oude kranten, die naast het houten schoolgebouw achter een ijzeren hek lag opgestapeld. De stapel, bestemd voor een oud papier actie op school, werd door kinderen aange stoken. Vervolgens vatte de houten buitenwand vlam. Via het dak sloe gen de vlammen naar binnen. Een paar wanden werden daardoor ver nield, evenals een plafond en een gedeelte van de goot. De recherche heeft een onderzoek ingesteld om de daders te achterhalen, maar daarin is men nog niet geslaagd. Hoe groot de schade aan de schoolinventaris is kon nog moeilijk worden geschat. Mogelijk dat door de hitte een deel van het les- en spelmateriaal vervangen moet worden. Bovendien is er plaatselijk ook veel water schade. De buitenzijde van het schoolgebouw had juist onlangs een opknapbeurt ondergaan. Omdat aan de lokalen zelf geen schade werd aangebracht kunnen de lessen in de Prinses Ireneschool gewoon doorgang vinden. LEIDEN - De Leidse Bond van Amateurtuinders heeft een klemmend beroep op de ge meente gedaan om haast te ma ken met de aanleg van nieuwe volkstuincomplexen. Dat ge beurde zaterdagmiddag bij monde van voorzitter H. J. Haar lem tijdens de nieuwjaarsrecep tie van de bond in het restaurant van de Groenoordhallen. Ter on-, dersteuning van dat verzoek deelde hij mee dat bij de bond op het ogenblik een wachtlijst van 500 Leidse gezinnen bestaat. En volgens voorzitter Haarlem is de werkelijke behoefte nog aan merkelijk groter. "Dat hebben we gemerkt", aldus de voorzitter, "toen in de pers berichten kwa men over een nieuw complex nabij Holiday Inn. De telefoon van onze secretaris stond toen roodgloeiend. Allemaal mensen die belangstelling hadden". Voorzitter Haarlem hield de aan wezigen zaterdag voor wat het zou betekenen als de vijfhonderd Leidse gezinnen op de wachtlijst eens een actiegroep zouden vor men en door de stad zouden trek ken. "We zullen het niet doen, maar ik denk dat zo n stoet van 2000 mensen wel indruk zou ma ken". De Leidse Bond van Ama teurtuinders, overkoepelend or gaan van vijf Leidse tuingroepen, telt op het ogenblik een kleine duizend volkstuinen. Dat zijn er honderd minder dan tien jaar geleden toen de bond werd opge richt. "Helaas zijn er complexen die opgeofferd werden aan wo ningbouw en wegenaanleg"; al dus voorzitter Haarlem. De hoop van de bond op korte termijn-is gevestigd op het nieuwe complex nabij de Haagsche Schouw, voornamelijk bestemd voor be woners van het Morskwartier. "Wethouder Tesselaar heeft ons toegezegd, dat in maart zestig tuinen beschikbaar zouden ko men in dit complex. We rekenen erop, dat de wethouder zijn woord houdt". Voor de verdere toekomst kijkt men uit naar de ontwikkelingen in het Vlietpark. Daar is volgens een onlangs ge publiceerde nota ruimte gereser veerd voor een nieuw complex. Een tegenvaller voor de bond was, dat het plan in de Kwaak- polder niet door gaat. LEIDEN - Veronica en een team van het Vijf Hovenhuis maakten er zaterdag een doelpuntenfestijn van op het LFC-terrein aan de Bos- huizerkade. Er werd elf maal ge scoord. Veronica was duidelijk sterker. De voormalige piraten wonnen met 7-4 (ruststand 4-0) en schoten ook nog één maal in eigen doel. Helaas woonden slechts enkele tientallen toeschouwers de wed strijd bij. Jammer voor de Alge mene Nederlandse Invaliden Bond, waarvoor de opbrengst van de wed strijd bestemd was. Een bazaar, die de hele dag in het Vijf Hovenhuis werd gehouden, bracht meer in het laatje: zesduizend gulden. Van dat bedrag worden er in het buurthuis nieuwe toiletgroepen gemaakt en gaan gehandicapten een uitstapje maken. Foto: een van de aanvallen van Veronica. LEIDEN - De Leidse politie heeft in de nacht van zaterdag op zon dag twee jeugdige Leidenaars op heterdaad betrapt bij het stelen van een fiets. De 16-jarige en de 18-jarige jongen werden op het Rapenburg aangehouden. Demonstratieve bijeenkomst over de 'Grof' LEIDEN - Het comité Behoud Werkgelegenheid Grofsmederij houdt vanavond in het Leids Volkshuis een demonstratieve bijeenkomst, 'waarop nogmaals benadrukt zal worden dat de werkgelegenheid bij de Grof ge handhaafd moet blijven. De ver gadering wordt gehouden aan de vooravond van het gesprek dat de vakbonden dinsdag hebben op het ministerie van economische zaken. Dan zal gesproken worden over de steunaanvraag van twee miljoen gulden voor de Grofs mederij. De bijeenkomst van avond begint om acht uur. ADVERTENTIE Zoekt U een goed - Ankerhorloge reeds vanaf 40.- of Electronic-QUARTS SEIKO - CASIO - CERTIN A - PRISMA - CITIZEN - JUNGHANS - EWE - ANKER Horloger v. d. Water Haarlemmerstraat 181 Altijd voordelig EIGEN ATELIERS De meningen waren zaterdagavond in de Leidse Stadsgehoorzaal "hoorbaar" verdeeld. Een aantal aanwezigen nam het voortdu rend stemmen door Jan Ak kerman van verschillende elek trische gitaren voor lief en bleef zich hardnekkig concentreren op die gedeelten in z'n optreden, waarin bepaalde van hem be kende nummers duidelijk her kenbaar waren. Dat was bijvoorbeeld het geval met "Pavane" (dat op de plaat vijfe- neenhalve minuut duurt, maar tijdens het zaaloptreden uitliep tot zeven a acht minuten) en 'Six-Seven-Eight'. Tijdens 'Sky- dancer' werd hinderlijk regelma tig gestemd, omdat men, spelend op de geluidsinstallatie van de groep 'Finch' en door het vooraf ontbreken van een "sound check" tijdens het eerste num mer de gitaren, keyboards en in stallatie op elkaar af moest stemmen. Dat zal beslist enige aanwezigen in de zaal ontgaan zijn, die ook tij dens het stemmen enthousiast bleven roepen en applaudiseren. Hetgeen weer doet denken aan de legendarische opmerking van Ravi Shankar tijdens het 'Con cert For Bangla Desh', die er z'n verwondering over uitsprak, dat het naïeve publiek hevig geenga- geerd reageerde op een paar stemmingsakkoorden. Dat het optreden van Akkerman niet feilloos verliep werd ook veroorzaakt door het feit, dat de „kasten" niet genoeg "keyboards" kregen. Daardoor raakte de balans verstoort, het geen weer resulteerde in het veelvuldig naar achteren lopen van Jan Akkerman om e.e.a. bij te stellen. 'Floatin' en 'Angel Watch' verliepen vrijwel vlekkeloos. Tij dens de toegift leken alle instru menten pas helemaal op elkaar te zijn afgestemd. Toen herkende het publiek (uitverkocht huis; stoelen in de zaal) de bekende 'Akkerman-loopjes'. Cees van der Laarse (basgitaar) en de in Brussel woonachtige Italiaanse drummer Bruno Castelluci ge ven, dat moet gezegd. Jan alle ruimte om zich volledig op z'n gi taren uit te leven. De groep 'Finch' in het voorprog ramma speelde veel nummers van hun tweede elpee 'Beymond Expression" en de derde 'Galjons Of Passion*. Van de eerste elpee 'Glory Of The Inner Force' (vrij naar 'Star Wars' lijkt het) speelde men slechts een collage onder de titel 'Paradoxical Moods'. "A Pas sion Condenced", 'Love Is The Motive' en 'Remembering The Future' klommen duidelijk bo ven de andere nummers uit. Pe tri t|e Vink lex-Q) blijft voor mij dè Grote Man in deze formatie. Bert Koekebakker

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 3