Landgoed Backersh agen" opgeknapt eidse agenda VVD Leiderdorp wil afspiegelingscollege Wl Hrf 11 m BURGERLIJKE STAND Het eens zo fraaie Backersliagen, nu niet Zo moet het landgoed gaan uitzien na de restauratie MAANDAG 16 JANUARI 1978 Apotheken De avond-, nacht- en zondagsdiensten der apotheken in de regio Leiden wordt waargenomen van 13 tot 20 januari dooi apotheek Reyst, Steenstraat 35, tel. 120136, en apotheek Voorschoten, Leidseweg 66, tel. 2525. Indien het na 11 uur 's avonds niet meer mogelijk is met openbaar vervoer naar de apotheek te kdmen kan men uitsl. voor spoedrecep- ten van een taxi, tel. 122444 gebruik ma- SOS-dienst Telefonische hulpdienst, telefoon 071- 125202. Voor allen die in moeilijkheden verkeren. Dag en nacht bereikbaar, ver trouwelijk. Burgerraadsman Koornbrugsteeg 7, Telefoon 143171 (kantooruren). Spreekuren ma., di. en wo. 11.00-12.00 uur, do, 18.30-20.00 uur. Leidse Rechtwinkel WASSENAAR - De huidige eigenaar van het landgoed Backershagen, Ir. J. Poort uit Was senaar, heeft in samenwerking met het architec tenbureau Mehrtens uit Den Haag het plan op gevat om het uit omstreeks 1732 stammende te genwoordig meer op een ruïne lijkende land huis langs de Rijksstraatweg in Wassenaar te restaureren. In het uit 1968 daterend boek Was senaar, oase in de randstad" vraagt de schrijver L.G. Ooster ling zich af wat de toekomst zal zijn van Backershagen, dat eens een koninklijk bezit was. Nu tien jaar later is het antwoord op die vraag bekend. Over een maand of vier kan met de restauratiewerkzaamheden be gonnen worden, althans wanneer de gemeente Wassenaar niet te lang op zich laat wachten met het afgeven van een bouwvergun ning. Als alles volgens plan ver loopt, dan ziet het huis er ruim anderhalf jaar later weer net zo fraai uit als twee eeuwen geleden. Kostbaar Dat het hele project een kostbare zaak gaat worden ligt voor de hand. De exacte cijfers over de kosten zijn er echter niet, omdat men nog niet aan het opstellen van een begroting toegekomen is, deelt ir. J. Mehrtens van het ar chitectenbureau mee. Dat het geen gemakkelijke onder neming zal zijn, wordt pas goed duidelijk bij het bekijken van het landhuis. Hoewel, bekijken is eigenlijk een groot woord. Er staat namelijk nog maar bitter weinig overeind van het eens zo fraaie huis. De vroegere oprij laan van de Rijksstraatweg af, met daarnaast de nog altijd in uitstekende staat verkerende por tierswoning mag dan wel hele maal in orde zijn, een hoog hek en een twee meter brede greppel zor gen ervoor dat het vervallen, hier en daar door meters hoog gras omgeven landhuis slechts tot vijftig meter genaderd kan wor den. Sinds kort is het buitengoed Bac kershagen en de eromheen gele gen boompartijen- in vroeger tijden maakten die deel uit van een prachtige tuin in de zogeheten Engelse landschapsstijl- op de monumentenlijst. De restaura tieplannen zijn inmiddels door de Rijksdienst van Monumen tenzorg goed bevonden. Het is niet alleen de bedoeling het huis te restaureren, maar er ook De entree aan de Rijksstraatweg met de nog i rende portierswoning. rechts uitstekende staat verke- een heel nieuw stuk aan te bou wen. "Tegen de oorspronkelijke achterkant van het gebouw plak ken we als het ware nog twee ver diepingen in de zogeheten Em- pire-stijl (stijl van het eerste Franse keizerrijkaan" vertelt Mehrtetis. De combinatie tussen de twee bouwstijlen, 18de eeuwse en Empire, is volgens Mehrtens niet nieuw. Hij wijst daarbij op Delft waar dit wel vaker schijn voor te komen. Opvallend is natuurlijk wel dat men de entree vroeger kwam men het landgoed van de kant van de Rijksstraatweg binnen via een ruime cirkelvormige op rijlaan) verlegd heeft in de rich ting van de Backershagenlaan. Dit houdt waarschijnlijk ver band met een mogelijke betere verbinding met Wassenaar Dorp. Even voorbij de plaats waar het nieuwe Rijnlands Lyceum ver rijst, zijn al duidelijk de omtrek ken te zien van wat eens het pad maar het landhuis moet worden. De nieuwe entree, die gericht is op het dorp, heeft te maken met de toekomstige bestemming van het landgoed.lr. Poort wil dat er oner een paar jaar vijftien gezinnen Backershagen gaan bewonen. Al die mensen kunnen vanzelfsp rekend met geen mogelijkheid samen in het hoofdgebouw. Koetshuizen Mehrtens: "We willen naast het eigenlijke buiten in dezelfde bouwstijl twee koetshuizen neer zetten. In elk daarvan zijn zes appartementen gepland. Het landhuis Backerhagen heeft een rijke historie achter de rug .In 1732 kocht de Amsterdamse sche pen mr. Cornelis Backer een stuk grond langs de zandweg van Den Haag naar Leiden. Het buiten goed dat hij laat bouwen op die plek noemt hij naar zichzelf en naar zijn vrouw Maria Clara van der Hagen: Backershagen. In 1846 gaat het huis over in konin klijke handen. In dat jaar koopt Prins Frederik het landgoed voor 100.000 gulden van jonkheer De ld BassevourtFrederik voegt het toe aan de al in zijn bezit zijnde buitenplaatsen in Wassenaar, de Paauw, Raephorst, Ter Horst en Eikenhorst. Frederik gaat er zelf niet wonen. Hij laat het over aan zijn neej prins Hendrik, die met zijn eerste vrouw Amalia van Saksen Weimar en na haar dood met Ma ria van Pruisen, de heer des huizes is. Na de dood van Hendrik en Frede rik gaat prinses Marie, dochter van Frederik in Backershagen wonen. Haar man, de prins van Wied biedt een paar jaar later het huis te koop aan. Daardoor wordt in 1911 de heer Swart de nieuwe eigenaar. Na hem komt een zekere heer Hartog op het buiten wonen Volgens het al eerder genoemde boekje "Wassenaar, oase in de randstad" begint hiermee de af takeling van Backershagen. In 1955 wordt het landhuis Indone sisch eigendom. Dit duurt zo'n vijftien jaar. Dan koopt de maat schappij voor Stadsontwikkeling van R. Zwolsman Backershagen. En dan zijn we weer bij het begin aangekomen. In 1976 besluit ir. J Poort het inmiddels tot een ruïne geworden, gedeeltelijke door brand verwoeste buiten te kopen. Dierenhulpdienst Anna Paulownastraat 15, Leiden. Voor hulpverleningen aan veróngelukte kat ten, vogels e.d. in de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Dag en nacht bereikbaar, tel. 134687. Gezinsverzorging Stichting gezinsverzorging Leiden. Aanvragen hulp voor bejaarden en lang durig zieken en gezinsverzorging. Mare 45, tel. 149441 (maandag t/m vrijdag 9.00-10.00 uur). Maatschappelijk Werk Bureau Maatschappelijk werk, Oude Rijn 44c, spreekuur dagelijks 14.00-15.00 uur. Maandag en dinsdag 19.00-20.00 uur, telefoon 142144. Sociale raadsvrouw Spreekuren sociale raadsvrouw. Bin nenstad: Gerecht 10, woe. 17.00-18.00 uur, Noord: Van Hogendorpstraat 36, ma. 10.30-11.30 uur, Kooi: Driftstraat 49a, di. 10.30-11.30 uur, Morskwartien Buurthuis Morskwartier, Topaaslaan tel. 761196, woensdag 10-11 uur, Tuinstadwijk: Herenstraat 45, vrijdag 10.30-11.30 uur. Moeders voor Moeders Mevrouw zuster Janssen-Niemeyer, Hofdijck 32, Oegstgeest, telefoon 071- 153652. Dierenbescherming Onderwijswinkel Leiden-Noord, Sophiastraat 36, tel. 071- 126325, geopend maandag t/m vrijdag van 12-17.30 uur Reactie op verbreding Rijksweg 4 LEIDERDORP - De Leiderdorpse afdeling van de VVD heeft haar verkiezings-programma voor de dit jaar te houden gemeente raadsverkiezingen in concept klaar. Op een 30 januari in het Dorpshuis te houden algemene ledenvergadering zal het nu ge presenteerde programma wor den vastgesteld. ongeveer 'hal v'ei^egè^rnaart met Uii~_unt «U» - vanzelfsp. definitieve gemeentelijke reactie te kunnen komen op de verbreding van rijksweg 4. Zoals bekend heeft Rijkswaterstaat plannen ontworpen om de rijksweg van Den Haag naar Am sterdam tussen Leidschendam en Hoogmade te verbreden. Daarnaast wordt de mogelijkheid rekend - de liberale beginselen: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en sociale ge rechtigheid, die volgens de VVD in de gemeentepolitiek actueler zijn dan ooit. "Het besturen van bovenaf maakt immers steeds meer plaats voor een bestuur dat luistert naar de burger." Sporthal Dienstencentrum VVD een sluitende begroting. gemene Politieverordening moet Omdat een jaarlijkse begroting worden gemoderniseerd en her- echter onvoldoende mogelijk- zien. heden biedt om ook op langere Een uitgroei van het inwonertal van termijn een beleid te kunnen voe- Leiderdorp tot boven de 25.000 omleiding bij Le.derdorp aangegeven. De bedoeling is, dat het gemeente bestuur vóór 1 maart een reactie op de discussiestukken van Rijkswaterstaat geeft. Het col lege van Leiderdorp wil echter eerst alle voors en tegens van de verschillende plannen door ge meentelijke deskundigen en an dere adviseurs op een rijtje laten zetten. Vervolgens zullen de plannen met het gegeven com mentaar aan de raadscommissies van ruimtelijke ordening en ver keer en vervoer worden voorge legd. Dat gebeuil in een openbare commissievergadering op 20 feb- Op basis van de conclusies WD zich uit voor een college van burgemeester en wethouders waarin de politieke verhoudin gen in de gemeenteraad zo goed mogelijk wordt weerspiegeld. Inplaats van drie wethouders zou Leiderdorp er vier moeten heb ben. De vierde wethouderszetel zou dan bezet moeten worden door de grootste fractie in de gemeente raad. Hoeksteen van een verantwoord fi nancieel beleid is volgens de ren moet daarnaast een meerja renbegroting worden opgesteld. Dit moet gebeuren op basis van een activiteitenprogramma, ge koppeld aan een investerings plan. Openheid van bestuur is voor de VVD een belangrijk punt. Over leg met belangengroepen moet worden bevorderd, het ontstaan van nieuwe belangengroepen zo nodig geactiveerd. Ook de openbare orde en veiligheid staat bij de VVD hoog genoteerd. De onderbezetting van de plaat selijke groep van de rijkspolitie moet worden opgeheven. De Al- wordt niet wenselijk geacht. Verdere verstedelijking van de gemeente moet worden tegenge gaan. Om alle inwoners zo plezie rig mogelijk te laten wonen wil de VVD het eigen woningbezit be vorderen, ook voor de lagere in komensgroepen. In de behoefte aan huurwoningen moet worden voorzien. De mogelijkheid om woningwetwoningen aan de huurders over te dragen moet worden onderzocht. Dorpskern Er moet worden gewaakt dat de oude dorpskern niet afsterft om dat het zwaartepunt van de ge meente naar nieuwe kernen ver schuift. De weekmarkt in het oude dorp moet dan ook gehand haafd worden. De verbin dingsmogelijkheden van de oude kern met andere delen van de gemeente moeten verbeterd worden. Wat betreft de rijkswegen in Leiderdorp is de VVD een voor stander van de aanleg van rijksweg 11 ten zuiden van de spoorbaan Leiden-Alphen. Langs de thans veelbesproken rijksweg 4 wil de VVD akoesti sche schermen plaatsen waar de rijksweg door woonwijken loopt. Fietspaden en fietsroutes worden aangelegd. Krakers bekladden woning wethouder die in deze vergadering worden LEIDEN - De krakers die enkele nachten voor het stadhuis hebben door getrokken zal een voorlopige reactie aan Rijkswaterstaat wor den gegeven. Na de raadsverga dering op 13 maart zal een defini tieve gemeentelijke reactie vol gen. gebracht hebben nu een andere manier gevonden om hun wensen ken baar te maken. Vrijdagavond spoten ze met verf op het stadhuis en op de woning van wethouder Verboom: "Wij willen wonen". Op last van politie zijn die bekladdingen inmiddels weer verwijderd. Vier van krakers werden vrijdagnacht overigens weer geverbaliseerd omdat zich bij het stadhuis ophielden. Voorts wil de WD een sociaal cul tureel centrum realiseren, even tueel in combinatie met een sporthal. In de oudere wijken moeten meer speelfaciliteiten voor kleinere kinderen worden aangelegd. Het aantal'volkstui nen moet worden uitgebreid. Op onderwijsgebied moet krachtig worden gestreefd naar de tot standkoming van dependances van scholengemeenschappen in Leiderdorp. Daarnaast dienen er faciliteiten te komen voor da gonderwijs voor volwassenen (moeder-mavo). Een nieuwe accommodatie voor de muziekschool en de bibliotheek staan bij de VVD hoog op de prioriteitenlijst. De VVD wil niet de fout maken van "teveel gemeentebestuurders die menen dat de commercie onder geschikt. kan worden gemaakt aan andere belangen". Met name aan de bestaansmogelijkheden en ontplooiingskansen van het midden- en kleinbedrijf moet ruim aandacht worden besteed. Als superstores een evenwichtig winkelpatroon dreigen te versto ren, moeten zij niet worden toe gestaan. LEIDERDORP - Geboren: Caroline, dv M. Toret en N. de Wolff; Marco C. zv MWMI Bogaartz en DCM van Bemme- len; Rogier HA, zv JA Dop en ME Fra terman; Arjen S, zv AP Scheffer en A. Schulp; Sander zv PJ Buitelaar en GCM van der Klauw; Mark, zv A Gieben en JJ van der Meer; Martin, zv PL Bakkeren M Bronmeijer; Sonja, dv HGM Kienjet en M Stanisic; Joanne C., dv HGJ Huizinga en CC Mudde; Bas, zv C. Wassenaar en RHM Scheffers; Martijn D, zv D. van den Berg en BAM van Keulen; Chantal, dv JA Duffels en PJ Veefkind. Ondertrouwd: CW van Steenbergen en M van Lohuizen; H. Souer en T But- Getrouwd: N de Jong en CD Kagenaar. Overleden: S de Weger (83), geh gew met JS Mul; A. Janssen (83), geh gew met T. Visscher; HHCM Adelaars (65), geh met JLAM Vervoort; HJM van der Kroft (70). geh met PJ van Cassel; HE Gerritsma (79); H van Oosten (69). geh met JPW Slierings; M. Straathof(64), geh met JSM Mansvelder; J van Dam (69). geh met J. Polanen; JW Schlagwein (66), geh met A. Smits; M.A van Oevelen (74), geh gew met HJ Konings: WC de Groot (80), geh met CM Pieterse; D. Beij (65) geh met E van Gent. LEIDEN - Geboren: Mirelle, dv AM Bos en A van Harten; Anca E, EKJ Pauwels en SL la Grouw; Stéphan C, zv C van der Spruit en J van de Boon; Martina, dv TA van Dijk en L de Mol; Roald, zv M Noort en HM Boot; Eelco D, zv J Hottenga en CM Rosmalen; Adrianus C, zv CAW v Zuijlen en JF van Berge Henegouwen; Angelo, zv BG Droogh en PW Dunki Ja- Ondertrouwd: W Gressieen MM Bruyn; WM de Bree en PH Kraak; TMH de By en Z Aghai; N Rooseboom en BH Kok; FBPC Geijer en CJM Regter; AG Nievelstein en MJJ de Tombe; BM Tieman en MS Mandi. Getrouwd: H den Braven er SC de Cler; P Smit en LJ de Krol; PG Aalbersberg en C van Hecke. Overleden: G Neuteboom (1906); M Monteba (1899), geh gew met M van Hee- ringen; J Brocaar (1901); MH Batavier (1906), geh gew met M M Aldenkamp WARMOND - Ondertrouwd: SGM Stijnman en C van Egmond. LEIDEN - Een 27-jarige Leidenaar is Churchilllaan met zijn auto te gen een lichtmast op de Chur- chillaan gereden. De botsing ont stond toen de automobilist een andere auto wilde inhalen. Om dat er olie op het wegdek aanwe zig was, en hij vermoedelijk met iets te hoge snelheid reed, begon de auto te slippen en kwam tegen de mast flink beschadigd tot stil stand. De bestuurder liep bij de botsing schaafwonden op en een 14-jarige inzittende brak een sleutelbeen en kreeg een lichte hersenschudding. Beide werden per ambulance naar het zieken huis overgebracht. De lichtmast werd vernield. ZOETERWOUDE - Doordat hij dc bocht te krap nam reed een au tomobilist gisteravond rond 12 uur het trottoir van de Jan van Banningstraat te Zoeterwoude op. Hij raakte daarbij twee meis jes en een jongen. Zij werden slechts zeer licht gewond. Het Rode Kruis De afdeling Voorschoten van het Nederlandse Rode Kruis viert morgen zijn zilveren jubileum. Het feest begint om acht uur in het Cultureel Centrum in Voor schoten. Mr. E. L. Gonsalves zal een inlei ding over het Internationale Rode Kruis houden. Met een film ken) een informatie-avond over Vietnam. San Go en Niels Fek- kes die in oktober in Vietnam waren, zullen dia's vertonen en een toelichting geven. De avond begint om acht uur in "De Fuik" aan de Julianalaan in Oegstgeest. Meditatie over de conflicten in Libanon Vanavond organiseert de Stich- wordt de hulpverlening van het Rode Kruis geïllustreerd. "Die Zauberflöte Ingmar Bergman's film "Die Zauberflöte" wordt morgen avond in het Astra theater in Wassenaar vertoond. De voor stelling begint om kwart over acht. Vietnamavond De Stichting Derde Wereldwinkel organiseert morgen samen met de Stichting Jeugd en Jon gerenwerk Oegstgeest (werk groep maatschappij-vraagstuk- ting Onderwijs Wetenschap der Creatieve Intelligentie (afdeling Leiden) een inleidende lezing over transcendente meditatie techniek. De lezing wordt in 't Camphuys, Rhijngees- terstraatweg 43, Oegstgeest ge houden en begint om acht uur. Progressief Warmond Progressief Warmond houdt mor genavond om acht uur een openbare ledenvergadering in "het Trefpunt" dan wordt ge sproken over het ontwerp-be- leidsprogramma, de propagan dacampagne en de kandidaten lijst. Bevestiging predikant WASSENAAR - Ds Roelof Steenstra is gisteren tijdens de morgendienst in de Dorpskerk aan het Plein door J. A. G. van Zanten bevestigd als de nieuwe predikant in de hervormde wijk- gemeente "Het Dorp". Na de dienst was er in het nieuwe Dorpscentrum voor iedereen gelegenheid Ds Steenstra en zijn gezin te ontmoeten. Voor velen was het een hernieuwde ken nismaking, omdat ds Steenstra indertijd als theologisch student de jeugdkerkdiensten leidde en vervolgens enige jaren werkzaam was als vicaris in de wijk- gemeenten "Dorp" en "Deyl". Na deze Wassenaarse periode diende ds Steenstra als vlootpredikant bij de marine op de Nederlandse Antillen. Vier jaar geleden ves tigde hij zich in Leiden. Het is de bedoeling dat de wijkpredikant zich in de Schoolstraat zal gaan vestigen, in of op de plaats van de oude pastorie. Zoals bekend is er op het ogenblik een discussie gaande over de vraag of de oude pastorie gerestaureerd zal wor den pf plaats moet maken voor een nieuwe woning. Huize St. Maarten Opvanghuis voor crisisgevallen van in nood verkerende moeders, eventueel met kinderen. St. Jacobsgracht 1, tel. 142497. Dag en nacht bereikbaar. Belangengroep aleenstaanden Advocaten spreekuur Rutgershuis Papengracht 26. Spreekuren ma. en 14-15 20-21 uur, wo. 9-10, do 19-20 v Tel. 126802. FIOM Fiom, bureau v. hulpverl. bij wangersc hap en allenstaand ouderschap. Ter- weepark 2, tel. 151068. Kontaktgroep LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Uitgave: Leidsch Dagblad B.V. Hoofdredacteur Han Mulder. Hoofdkantoor Leiden - Witte Singel 1. Postbus 54 - Giro 57055. Voor betaling van abonnementsgel den uitsluitend giro 28884. Telefoon: 071-144941. Nabezorging van 18.00-19.30 u. Zaterdag van 16.00-18.00 u. Telefoon 071-211515. Indien in gesprek 071-210221. Kwartaalabonnement f 41,75 Kwartaalabonnement per post f 59,60 Jaarabonnement f 155,50 J aarabonnement per post f226,90 Losse nummers f 0,60 Abonnementsgelden bij voor uitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrij ving geen administratie- en in cassokosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 2