Oost-Duitsland sluit van bureau Der Spiegel BEHANG dO ecnen In hoger beroep meer straf geëist 30 - 50% KORTING In Leidse regio minder werklozen Doden bij betoging in Iran Nieuwe verdachten in zaak-Schleyer Groep krakers sliep opnieuw bij stadhuis SOUS CHEF "OPEN HAARD KAD0" Huur- en koophuizen op hoek Langegracht 0P ONZE GEHELE KOLLEKTIE 1977 WOENSDAG 11 JANUARI 1978 BONN (SP) - De Oostduitse autoriteiten hebben het redactiebureau van het Westduitse weekblad Der Spiegel in de hoofdstad van de DDR gesloten. Deze gisteren bekend gemaakte maatregel is de reeds lang verwachte reactie van het communistische bewind op de publicatie in Der Spiegel van een manifest, dat van dissidenten in de socialistische eenheidspartij SED afkomstig heette te zijn. Twintig personen zouden zijn ge dood en driehonderd gewond toen de politie maandag het vuur opende op een menigte betogers die in het zuiden van Iran gelegen plaats Qom een politiebureau be stormden. Qom ligt 147 kilometer van Teheran. Iraanse kranten spraken gisteren slechts van "tegen de staat ge richte demonstraties". De beto gers zouden zich verzetten tegen de vijftien jaar geleden inge voerde landhervorming en tegen afschaffing van de sluier voor Sinds half november doen zich op universiteiten in diverse Iraanse steden ongeregeldheden voor. Ook Qom heeft een universiteit. Bejaarde vrouw (74) onder auto LEIDEN - Op de Willem de Zwijge rlaan is gisteren een bejaarde voetgangster (74) onder een auto geraakt. De vrouw stak onver wacht de rijbaan over. Een aan komende auto, bestuurd door een 27-jarige automobiliste uit Leiderdorp, kon niet meer tijdig stoppen. De voetgangster moest met verwondingen worden op genomen in het Diaconessehuis. Op de kruising Kanaalweg/Lo- rentzkade werd een 16-jarige bromfietser aangereden door een auto. De bestuurder van de auto, een 29-jarige inwoonster van Waddinxveen, zag de bromfietser bij het afslaan over het hoofd. De jongen moest met een sleutel beenfractuur worden opgeno men in het Diaconessehuis. Het document, in twee afleverin gen openbaar gemaakt, richt zich in felle bewoordingen tegen de overheersing door de Sovjet- Russische bureaucratie en tegen de top van de eigen SED, die van klaploperij en corruptie wordt beschuldigd. De authenticiteit van het manifest is ook in de Bondsrepubliek om streden. De bondsregering heeft te kennen gegeven van een der gelijke groep van "democrati sche communisten" geen kennis te hebben. Het weerhield Oost- Berlijn er niet van in Bonn te pro testeren, alsof de regering daar verantwoordelijk is voor publica ties van persorganen. De DDR heeft zeer geprikkeld ge reageerd. Zij heeft een nieuwe Spiegel-correspondent voor Oost-Berlijn niet zoals gebruike lijk officieel ontvangen en be schuldigde verscheidene Spiegel-medewerkers er van agenten van de Westduitse spio nagedienst te zijn. De sluiting van het Oostberlijnse Spiegel-bureau vormt de climax van de Oost duitse tegencampagne. Bonn heeft op zijn beurt tegen die sluiting protest aangetekend, omdat het deze maatregel in strijd acht met letter en geest van het normaliseringsverdrag van 1972. Het Oostduitse ministerie van buitenlandse zaken echter beroept zich op een verordening van 1973. waarin de arbeids voorwaarden van buitenlandse correspondenten in de DDR worden omschreven. Daarin heet het dat journalisten bij de recht matige uitoefening van hun be roep de taak hebben waarheids getrouw te berichten. De heftig verontwaardigde machthebbers in de DDR zullen weing moeite hebben in de agressieve taal van het omstreden manifest het te gendeel van waarheidsgetrouwe berichtgeving te lezen. LEIDEN - De werkloosheidssituatie bij de mannelijke bevolking in de Leidse regio was aan het eind van het afgelopen jaar iets gunstiger dan eind 1976. In december 1976 waren 2427 mannen werkloos. In 1977 waren dat er 2294. Bij de vrouwen steeg de werkloosheid iets: van 687 eind 1976 tot 767 eind 1977. In de maand december is de werkloosheid in Leiden onder de mannen met 61 toegenomen en bij de vrouwen met 71 afgenomen. De directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau schrijft de stijging bij de mannen vooral toe aan de stilte die rond de feestdagen heerste. Vooral in de bouw werden in de weken voor Kerstmis minder mensen aangenomen. Daar was met 49 mensen de stijging van de werkloosheid dan ook het grootst. Bij de vrouwen verbeterde de situatie in bijna alle beroepsgroepen, waarbij de sector kantoor het meest opviel. Het aantal werkloze vrou wen verminderde in deze tak met 45. Vergeleken met eind 1976 is de werkloosheidssituatie onder de mannen aan het eind van het afgelopen jaar iets gunstiger, terwijl de werkloos heid bij de vrouwen iets groter is. In december 1976 waren 2427 mannen werkloos. De vraag naar arbeidskrachten daalde in de afgelopen maand bij de man nen met 225 en bij de vrouwen met 104. De vraag is vergeleken met 1976 veel groter. Eind 1976 was de vraag bij de mannen 593. Eind 1977 be droeg de vraag 1059. De vraag naar arbeidskrachten gaat echter hoofdzakelijk uit naar die cate gorieën beroepsbeoefenaren die niet als werkloos geregistreerd staan. In de diverse gemeenten van het werkgebied van het Gewestelijk Ar- MOSKOU (UPI) - De Sovjet-Unie heeft gisteren een nieuw bemand ruimtevaartuig vhn de Sojoez-serie gelanceerd. Sojoez-27, meldde Tass, is met overste Wladimir Janibekov (links) en Oleg Makarov op weg naar het ruimtelab Saljoet-6 om daar aan vast te koppelen. Saljoet-6 is momenteel op de dag af één maand bemand door de kosmonauten van Sojoez-26.Joeri Romanenko en Georgi Gretsjko. De raket die de Sojoez-capsule op zijn neus de ruimte in stootte werd gelanceerd om even voor half vier plaatselijke tijd. De start was vlekkeloos en aan boord van de Sojoez, die inmiddels los is, func tioneren alle systemen naar wens. Sojoez-27 gaat bij een goedverlopende koppeling ruimte-historie schrijven, want een dubbele koppeling is nog nooit vertoond. Voor doodslag op vriendin beidsbureau waren de w erkloosheidscijfers als volgt: mannen vrouwen Alkemade 41 40) 18 22) Katwijk 247 241) 79 86) Leiden 1595 (1549) 497 (537) Leiderdorp 85 81) 52 58) Oegstgeest 87 90) 41 40) Rijnsburg 39 42) 11 13) Valkenburg 14 13) 4 16) Voorschoten 121 112) 36 45) Warmond 21 23) 11 12) Zoeterwoude 27 25) 14 15) Overigen 17 17) 4 4) 2294 (2233) 767 (838) Tussen haakjes de cijfers v ran november 1977. AMSTERDAM (SP/ANP) - In ho ger beroep eiste de procureur- generaal bij het Amsterdamse hof, mr. J.H. Bergsma gisteren tegen de 35-jarige verkoper Franklin Winston H. een straf van WIESBADEN (AP) - De West- kunnen leiden is een beloning duitse justitie heeft gisteren vier van 50.000 mark uitgeloofd, nieuwe verdachten toegevoegd Verder heeft het Bundeskrimina- aan de 16 personen die al worden tien jaar met aftrek. Hij achtte de man schuldig aan doodslag op zijn vriendin en poging tot dood slag op haar stiefvader. H. was zelf in hoger beroep gegaan om dat hij het vonnis (vijf jaar) dat de rechtbank hem op 24 oktober had opgelegd "aan de hoge kant" had gevonden. Margot Abdulhak die sinds een jaar met de verdachte samenwoonde, werd op 9 mei 1977 tijdens een ruzie door haar vriend met een briefopener neergestoken. Zij overleed korte tijd later. H. had Mishandeling De procureur-generaal bij het ge rechtshof in Den Haag eiste in hoger beroep wegens zware mis handeling met de dood tot ge volge vier jaar gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest te gen de uit Marokko afkomstige Ben D. el H. De rechtbank in Den Haag had de 34-jarige Marokkaan wegens doodslag (met voorwaardelijke opzet) tot vier jaar cel veroor deeld. haar met een mes aangevallen, De man stak in de nacht van 9 juli ii gezocht in verband met de r den op de bankier Jürgen Ponto, de openbare staatsaanklager Siegfried Buback en de werkge versvoorzitter Hans Martin Schleyer. Het zijn: Ralf Friedrich, Sieglinde Gutrun Hofman, Stefan Werner Wisniewski en Peter Book. Voor aanwijzingen die tot de arrestatie van een van deze vier personen lamt een lijst van 16 namen gepu bliceerd van personen die wor den gezocht in verband met an dere terreurdaden. Onder hen bevinden zich Ilich Ramirez San chez, bijgenaamd "Carlos" - naar verluidt het meesterbrein achter de gijzeling van de Opec-minis- ters in Wenen - en Wilfried Ernst Böse, die naar men zegt ge sneuveld is bij de overval op En tebbe. nadat zij hem de deur had gewe zen. Margots stiefvader, A. Ran- ject, was in de woning op bezoek toen de ruzie losbrak. Hij kreeg tenminste drie steken in borst en buik, waardoor hij ernstig ge wond raakte. De zitting gisteren werd voortdu rend onderbroken door tumult op de publieke tribune, waar fa- President milieleden van het slachtoffer Sieperd, onder het uitspreken van ver wensingen op de vuist gingen met supporters van de verdachte. Enkelen van hen werden uit de zaal verwijderd. Uitspraak 24 ja- zijn woning de 31-jarige slachter M. Abarkach dood. Hij had Abar- kach, zijn vriend, na een cafébe zoek uitgenodigd nog een fles wijn met hem te drinken. In de kamer lagen twee uitbeenmes sen, omdat zowel verdachte als slachtoffer op het slachthuis werkten. an het hof, mr. S.H. kwalificeerde het mis drijf als een "afschuwelijke slachtpartij". Verdachte D. el H. vertelde het hof, dat het slach toffer zelf was begonnen met een uitbeenmes te steken. Vonnis 24 januari. LEIDEN - Een deel van de kra kers, die gisteren de nacht doorbracht onder de galerij bij het stadhuis, hebben daar de afgelopen nacht weer ge slapen. Het viertal werd van morgen opnieuw verwijderd door de politie, die weer pro ces verbaal opmaakte. De krakers hadden gisteren, nadat ze voor de eerste keer verwijderd waren bij het stadhuis, een gesprek met wethouder Oosterman (wel zijn). Hun verzoeken om on derdak leverde niets op. De wethouder kon geen enkele directe opvang toezeggen. Verzoeken om huisvesting waren eerder al negatief uit gevallen. SCHOENENHUIS THEIL die reeds ervaring heeft in onze branche. Hij, die hoofd en handen goed kan gebruiken is bij ons op de juiste plaats en uiteraard is aan deze funktie een zeer goed salaris verbonden. Geen koopavond. S0LL. LANGSTRAAT 59 - WASSENAAR TEL. 01751-13256; NA 19 UUR 13328 wel duur, maar origineel Laat ons een prijs opgeven. BONAPART B.V. RECTIFICATIE LEIDEN- Voor de hoek Pelikaan- straat/Langegracht zal een schetsontwerp gemaakt worden waarbij in principe de helft van het terrein voor woningwetwo ningen (goedkope huurwonin gen) bestemd wordt en de res terende helft voor premiekoop- winingen. Dit voorstel van B en W zal tot uitvoering worden ge bracht na advies van de commis sie ruimtelijke ordening. Voor het gebied Oostdwars- gracht/Emmastraat is bijna twee jaar geleden een rehabilitatie-op zet verschenen. Korte tijd later kreeg de projectgroep Kooipark het gebied onder haar hoede; ge dacht werd aan vervangende nieuwbouw voor de woningen die by renovatie in de Kooi verlo ren zouden gaan. Onenigheid over de bestemming van de hoek Langegracht/Pelikaanstraat leidde ertoe dat de projectgroep Kooipark afzag van deze moge lijke bouwplaats. Bij het voorstel tot het maken van een schetsontwerp tekenen B en W dan ook aan "de projectgroep te ontlasten van haar bemoeienis". B en W stellen voor dat de nog be staande bebouwing tussen Lan gegracht en Emmastraat voor de nieuwbouw gesloopt wordt. De gehele hoek kan dan gebruikt worden voor de bouw van vijfen dertig premiewoningen met een overdekte garage voor ongeveer vijftig auto's. En evenveel wo ningwetwoningen met parkeer plaatsen voor ongeveer twintig auto's. Beide series woningen met verschillende grootten. Het schetsontwerp moet volgens B en W worden uitgewerkt in over leg met enkele ambtelijke afde lingen en het buurtcomité Noord vest. Over de keuze van de architect zal de kortgeleden inge stelde ambtelijke architec tencommissie adviseren. Haarlemmerstraat 111, Leiden, tel. 123867 kennismaken met de mondelinge kursus SPREEKVAARDIGHEID gespreks-, discussie- en vergadertechniek GEHEEL VRIJBLIJVEND. BESLIS DAARNA! LEIDEN: donderdag 12, maandag 16 en dinsdag 17 in Zalen-centrum 't Parlement, nwe Rijn 52 ALPHEN A/D RIJN: dinsdag 17 in Wijkcentrum Nabij, Lauraplein 26 BODEGRAVEN: maandag 16 in Het Parochiehuis, Oud-Bodegraafseweg 17 ZOETERMEER: dinsdag 17 in Zaal Kruispunt, Osylaan 2 (wijk Palen- steyn) DEN HAAG: woensdag 11. donderdag 12. maandag 16 en dinsdag 17 in Zaal Centrum 'Bethelkerk, Traviatastraat 25 Aanvang der kennismakingsavonden 20.00 uur: tenzij nadrukkelijk anders vermeld. U wordt beleefd verzocht tijdig aanwezig te zijn ISTirUUT RHETORICA Dr. den Os (44) secretaris van universiteit LEIDEN - Met ingang van 1 juni is dr. D. P. den Os uit Leiden be noemd tot secretaris van de Leidse universiteit. Hij volgt mr. N. F. Hofstee op, die met pen sioen gaat. Dr. Den Os is nu nog secretaris van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereni ging, een belangen behartigende organisatie voor chemici en che misch wetenschappelijk onder zoek en onderwijs. Eind oktober suggereerden wij al dat dr. Den Os secretaris van de universiteit zou worden. Hij stond toen nummer één op een geheime voordracht van het col lege van bestuur. Dr. Den Os is 44 jaar. Hij werd gebo ren in Oegstgeest, studeerde scheikunde in Leiden, slaagde in 1957 voor het doctoraal examen en promoveerde in 1962 tot doc tor in de wiskunde en natuurwe tenschappen. Van 1958 tot 1964 was hij docent aan de hts in Dord recht, vervolgens was hij weten schappelijk hoofdmedewerker bij de subfaculteit scheikunde van de Leidse universiteit in sinds 1969 secretaris van de eer dergenoemde chemische vereni ging. Dr. Den Os is o.m. ontwer per en eindredacteur geweest van de Teleac-cursus "Chemie is overal". Leidenaar in Monumentenraad LEIDEN/DEN HAAG - H.G.I. ba ron van Tuyll van Serooskerken uit Leiden is benoemd tot lid van de Monumentenraad. Overige nieuw benoemde leden zijn mevr. drs. J.H. Bierenbrood- spot-Rudolph (Amsterdam), ir. J M.A.P.D. Imkamp (Den Haag), drs. E.R.M. Taverne (Groningen), drs. S. van Tuinen (Kampen), ir. H. Volbeda (Den Bosch) en dr. H.N. Boon (Den Haag). De Leidse buitengewoon hoogleraar prof. dr. A. Klasens komt om gezond heidsredenen niet terug in de raad. Vanwege hun leeftijd wil den niet worden herbenoemd voorzitter mr. S.P. baron Be- ntinck, ir. P. Kluyver, de Leidse hoogleraar Tg.H. Lunsingh Scheurleer en jhr. mr. C.C. Val kenburg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 15