LEIDSCH DAGBLAD Binnen half jaar beslissing over rijksweg 11 Veel jongeren bereid militair te worden a!fen lengen vandaag Kruisinga wil nu mr. Hartogh Minister Tüijnman (verkeer) gisteren in Alphen a.d. Rijn: Eerste gesprek kabinet met bedrijfsleven Hartwig Steenken overleden Overvaller snel gepakt DINSDAG 10 JANUARI 1978 OPGERICHT 1 MAART 1860 35445 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Voor het eerste gesprek kabinet-bedrijfsleven traden aan van links naar rechts: Spit (FNV), Meidman (CNV), minister Albeda (soc. zaken), minister Van Aardenne (econ. zaken), mini ster Andriessen (finan ciën), De Wit (werkgevers), Van Veen (werkgevers), staatssecr. Hazekamp (econ. zaken). Vertegenwoordigers van de werknemers hebben giste ren verklaard het sociaal- economisch beleid van het kabinet-Van Agt nauwlet tend en met grote argwaan te zullen volgen. Tijdens het eerste verkennende gesprek tussen regering, werkne mers en werkgevers kon van regeringszijde nog weinig concreets worden aangebo den omdat gewacht moet worden op de regeringsver klaring van volgende week PAGINA 7 "Zeeland-Suite": opmerke lijk muziektheater PAGINA 5 Kortsjnoi laat zich niet in timideren PAGINA 9 "Gereformeerde bond is te veel eigen kerkje" PAGINA 11 Cambodja klaagt Vietnam bij Ver. Naties aan PAGINA 13 België wellicht volgende week zonder benzine PAGINA 15 Ziekteverzuim nam vorig jaar niet toe AMSTERDAM (ANP) - Het ziekteverzuim in ons land is vorig jaar tot stilstand geko men. Vergeleken met 1976 bleef het aantal van 2,3 mil joen ziekmeldingen vrijwel onveranderd. Ook het aantal dagen waarover een uitkering werd verleend, bleef met 31 miljoen gelijk aan 1976. Deze "stilstand" is opmerkelijk, gezien het feit dat in een reeks van voorgaande jaren het ziekteverzuim vrijwel voort durend toenam. In 1977 werd 2,3 miljard aan ziekengeld uitgekeerd. Dit heeft mr. G. van 't Huil, pre sident-directeur van het Ge meenschappelijk Admini stratiekantoor (GAK) ge zegd in een nieuwjaarsrede voor het personeel. Over de werkloosheidswet (ww) deelde de heer Van 't Huil mee dat het aantal van 160.000 aanvragen om uitke ring in verband met ontslag slechts 5 procent lager was dan in 1976. Aan werkloos heidsuitkeringen betaalde het GAK vorig jaar 640 mil joen tegen ƒ712 miljoen in 1976. De daling moet in hoofdzaak worden toege schreven aan minder onder brekingswerkloosheid we gens verkort werken en vorst. Het aantal verzekerden dat aan het eind van 1977 een wao- uitkering kreeg was met 257.000, ongeveer 15.000 meer dan eind 1976. Hoewel het aantal personen met een wao-uitkering nog steeds blijft groeien is het tempo de laatste jaren toch wat ge daald. Daarnaast betaalde het GAK aan circa 100.000 mensen een uitkering op grond van de nieuwe per 1 oktober in wer king getreden algemene ar beidsongeschiktheidswet (de aaw). (Van één onzer verslaggeefsters) ALPHEN AAN DEN RIJN - Volgens minister ir. D. S. Tuijnman zal binnen een half jaar een beslissing vallen over rijksweg 11, de verbinding Leiden-Alphen-Bode- graven. Dat zei de bewindsman gistermiddag na afloop van zijn eerste officiële handeling "buitenshuis" als minister: de ingebruikstelling van de stadsbus voor Alphen. De nieuwe minister liet weten dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat de rijksweg dicht langs de spoorlijn Leiden-Alphen wordt aangelegd. Wel bestaat er vol gens de bewindsman nog een aantal vragen met betrekking tot de polder "Kerk en Zanen" bij Agente redt jongeman van verdrinking DEN HAAG (SP) - De 22-jarige Haagse agente Jeanette Visser- Lelieveld heeft vanochtend vroeg aan de Oude Haagweg bij de Thorbeckelaan een 20-jarige bewoner van de Elandstraat van de verdrinkingsdood gered. De knaap, die onder drankinvloed verkeerde, was daar met zijn auto in het water gereden en buiten kennis door agenten op het droge gehaald. Door het toepassen van mond-op-mond-beademing kwam de jongen weer tot be wustzijn. Toen vier agenten na een noodkreet van de alarmcentrale bij de krui sing kwamen, zagen zij de be stuurder nog in de wagen zitten. Alle agenten doken het water in, waarna twee van hen de jongen uit de wagen haalde en hem naar de kant zwommen. De agente Visser-Lelieveld paste daar met succes de beademingstechniek toe, terwijl twee andere agenten de auto naar andere inzittende af zochten. Er bleek echter niemand meer in te zitten. TREINSTORING LEIDEN/ALPHEN - Het treinver keer tussen Leiden en Alphen aan den Rijn is vandaag rond het middaguur geruime tijd ge stremd geweest doordat de brug over het Rijn-Schiekanaal niet werkte. Voor het reizigersverkeer schakelden de NS tijdelijk bus- Alphen aan den Rijn, waar vol gens het ontwerp-streekplan Zuid-Holland Oost een nieuwbouwwijk kan komen met 1800 woningen. Zoals bekend hebben onder meer de gemeente Alphen en omliggende regioge meenten gepleit voor een om- leidingsweg om Kerk en Zanen. De Raad van Waterstaat, het hoogste adviescollege van de mi nister heeft inmiddels zijn advies uitgebracht, bevestigde ir. Tuijnman. Volgens dat advies moet rijksweg 11 in gedeelten worden aangelegd, waarbij het gedeelte Alphen -Leiden voor rang heeft. In een later stadium zouden dan de gedeelten Alp hen-Bodegraven (rijksweg 12) en de verbinding Leiden Oost-Lei den West (de verbinding tussen rijksweg 4 en rijksweg 44) aan gelegd kunnen worden. Alvorens minister Tuijnman zijn definitieve standpunt bepaalt zal eerst nog overleg plaatsvinden met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Overleg dat door ziekte van gedeputeerde J. Borg man, wat is vertraagd, aldus ir.Tuijnman. Bekend is dat Ge deputeerde Staten van Zuid- Holland de aanleg van het ge deelte van rijksweg 11 tussen Alphen en Bodegraven vóór 1990 niet zien zitten, terwijl G.S. hun twijfels hebben over het effect van een nieuwe rijksweg Lei den-Alphen. Wanneer rijk en provincie niet in goed overleg tot een oplossing kunnen komen be staat voor het Rijk echter altijd nog de mogelijkheid tot beroep bij de Kroon, gaf de bewindsman Over de plannen van de gemeente Voorschoten om op het al vele jaren geleden vastgestelde tracé voor het gedeelte rijksweg tussen Leiden-West en Leiden-Oost sportvelden te gaan aanleggen zei minister Tuijnman: "Wanneer die plannen verder gaan dan een schot voor de boeg alléén, zullen we toch met de gemeente Voor schoten moeten gaan praten. Maar ik dacht niet dat dit een zaak wordt met het mes op tafel." Vacature defensie DEN HAAG (AP) - Binnen het CDA raakt men steeds meer ont stemd over de „eigen" minister van defensie, Kruisinga. De poli tiek leider van het CDA, Aantjes, heeft laten merken dat hij het touwtrekken van Kruisinga met de WD over kandidaten voor de post van (tweede) staatssecretaris op defensie schadelijk acht voor de verhouding CDA-WD. WD-leider Rietkerk hield ook vanmorgen nog vast aan de kan didatuur van het Tweede Ka- EINDHOVEN (ANP) - Nog geen drie minuten nadat hij vanmor gen omstreeks half tien een over val had gepleegd op-een pos tagentschap aan de Aulislaan in Eindhoven is de vermoedelijke dader door de politie aangehou den. Wat de man heeft buitge maakt kon de politie nog niet meedelen. Evenmin zijn de per sonalia van de verdachte bekend. Op het moment dat de overval werd gemeld zag de patrouille in de di recte omgeving van het pos tagentschap een personenauto met grote snelheid rijden. Enkele straten verder stopte deze auto waarna de bestuurder uitstapte met in zijn ene hand een postzak en in de andere een tas. Hij kon ter plaatse worden aangehouden. In de tas bleek onder meer een vuurwapen te zitten. merlid Ploeg. Kruisinga blijft bij zün bezwaren: Ploeg zou „te licht" zijn voor de post en hij wil het militaire materieel beheren, maar dat wil de minister zelf doen. Kruisinga, die al eerder buiten de VVD om mevrouw T. Faber-de Heer, voorlichtster bij het minis terie van justitie, op zijn kandida- tenlijstje zette, heeft nu ook de naam van mr. A. Hartogh laten vallen. Hartogh wordt bin nenkort gepensioneerd als Ne derlands permanent vertegen woordiger bij de NAVO-raad in Brussel. Hij schijnt echter niet erg warm te lopen voor de ge dachte om nu in Den Haag aan de slag te moeten. Hoe hoog de zaak is opgelopen, bleek gisteren wel uit de verkla ring die Rietkerk uitgaf: „Onder de voorwaarden van minister van defensie Kruisinga wordt het de VVD wel erg moeilijk gemaakt een staatssecretaris voor defensie te leveren. De VVD acht het haar plicht een bekwame en deskun dige kandidaat voor te dragen en acht de bezwaren tegen de kan didatuur van de heer Ploeg niet gefundeerd. Het voordragen van een vrouw terwille van het vrouw zijn acht de WD onjuist". rrnhmmhhhHHHHHHI DEN HAAG - De omgeving va.n het ambassadegebouw van Nigeria aan de Wagenaarweg is vannacht ruim drie uur afgezet geweest, na dat twee rondrijdende agenten in het portiek een vreemd pakje had den ontdekt. Omdat uit het voor werp getik werd gehoord, werd geen enkel risico genomen en de in gang van het gebouw met strobalen afgezet. Ook het verkeer in de omge ving moest worden omgeleid. Personeel van de Explosieven Op- ruimings Dienst bracht het tik kende voorwerp omstreeks half vijf met een kleine springlading tot ontploffing, waarna verdere gevol gen uitbleven. De recherche vond toen de restanten van twee reiswek- kertjes. U kunt de prijsverhogingen nog even voor blijven. Zelfs nu in januari ziet het Motorhuis kans u een splinternieuwe Opel te leveren tegen nog niet verhoogde prijzen. Diverse types en modellen (zolang de voorraad strekt). Kom snel kijken. IM] Motorhuis Leiden - Katwijk - Voorschoten - -- Leidschendam - HANNOVER (ANP) - Vanochtend is in een ziekenhuis te Hannovei de oud-wereldkampioen bij de springruiters, de Westduitser Hartwig Steenken, overleden. Steenken is 36 jaar geworden. Hij raakte op 12 juli van het vorig jaar zwaargewond bij een verkeers ongeluk en is sindsdien niet meer bij bewustzijn geweest. Hartwig Steenken werd in 1974 te Hick- stead met het paard Simona eerste in de strijd om de wereld titel. KRAKERS UIT LEIDEN DOOR POLITIE BIJ STADHUIS WEGGEHAALD (Van een onzer verslaggeefsters) LEIDEN - Negen van de krakers van het gisteren ontruimde pand Noordeinde 22, zijn vanochtend om acht uur door de Leidse poli tie aangehouden en overgebracht naar het bureau. Nadat ze zich gisteravond tijdens de raadsver gadering op de publieke tribune in het gemeentehuis bevonden, brachten ze de nacht door op het Stadhuisplein. Volgens de alge mene plaatselijke verordening bevonden ze zich "zonder rede lijk doel" onder de galerij van het stadhuis. Daarvoor werd vanoch tend proces-verbaal tegen hen opgemaakt. Daarna werden ze weer weggestuurd. Op hun verzoek om op het politiebureau te mogen overnachten werd af wijzend gereageerd. Volgens hun zeggen werden ze door gemeentelijke instanties van het kastje naar de muur ge stuurd. Ze waren vanochtend van plan weer op het Stadhuisplein te gaan zitten en een handtekenin genactie te gaan houden. "Net zolang tot ze genoeg van ons heb ben en ons woonruimte geven", aldus de krakers. De ontruiming van Noordeinde 22 verliep volgens de politie in goede orde. Toen de deurwaarder om half elf kwam, waren de kra kers zelf al verdwenen. Vorige week werden ze in minder goede orde door de politie uit een pand aan het Rapenburg gezet. Ze hadden het pand, eigendom van de universiteit, gekraakt om te voorkomen dat ze na de door de Haagse rechtbankpresident mr. Blaauw gevorderde ontrui ming van Noordeinde 22, op straat zouden staan. Leidsch Dagblad Geen krant bezorgd? Bel dan. Maandag t/m vrijdag van 18.00- 19.30 uur. Zaterdags van 16.00-18.00 uur. of Buien en veel wind Wisselend bewolkt met winterse buien. Krachtige tot stormachtige wind uit zuidwest tot west. Minima van onge veer drie graden aan de kust tot om het vriespunt in het binnenland. Maxima omstreeks vier graden. (Opgemaakt om 11.15 uur) 11 JANUARI Zon op: 8.44 uur; onder: 16.52 uur. Maan op: 9.46 uur; onder: 20.24 uur. Hoogwater te Katwijk te 4.34 en 16.51 uur, laagwater te 0.30 en 12.53 uur. DEN HAAG (SP) - Peilingen die in 1975/76 zijn gehouden naar de be reidheid van jongens en meisjes om vrijwillig in militaire dienst te gaan, hebben positievere resulta ten opgeleverd 'dan velen had den verwacht'. Slechts 17 procent van circa 1900 jongens die naar hun mening werden gevraagd, wees elk contract, hoe mooi ook, van de hand. Dat staat in het thans gepu bliceerde rapport van de com- missie-Mommersteeg. Deze commissie, genoemd naar haar voorzitter (oud-staatssecretaris van defensie), heeft de hoofdcon clusie van het rapport overigens al eerder bekend gemaakt een vrijwilligersleger is op korte ter mijn te duur. De commissie werd in '75 ingesteld om uit te zoeken of het dienstplichtleger kon wor den afgeschaft. Volgens de nu ook bekens- gemaakte enquête zou 52,3 pro cent van de 19-jarige jongens, zonder extra mooie arbeids voorwaarden, bereid zijn een contract aan te gaan als vrijwil liger, reserve-vrijwilliger of be roepsmilitair. Bij de meisjes zou 49 procent daar wel iets in zien. Als er bij de werving 'extra's worden beloofd als legering in de plaats van voorkeur, buiten de kazerne slapen en gegarandeerde plaatsing aan een universiteit of hogeschool, dan zou de bereid heid om op een contract in te gaan bij de jongens oplopen tot 73 en bij de meisjes tot 61 pet. Uit de enquête zou niet zijn gebleken dat de bereidheid onder werkloze jongeren groter is dan onder werkenden. De commissie komt al met al tot de conclusie dat de arbeidsmarkt voor de werving geen speciale problemen zou opleveren. Waarbij men er wel van uitgaat dat de sociale, politieke en eco nomische situatie in het begin van de jaren tachtig niet erg van die van nu zal afwijken. 4 weken lang LEIDSCH DAGBLAD ter kennismaking voor de HALVE PRIJS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 1