uoeK gevanen m Zwolsman imperiu De glorie kwam snel, de ondergang duurde ZATERDAG 7 JANUARI 1978 £)e kracht van EM.S.ligtin haar onroerend goed bezit. Dat is het uitgangspunt. Uit cijfers alleen kan men EMS. niet leren ken nen. Uit definities over haar werkzaamheden evenmin." ,Wij zouden U op een rondreis moeten meenemen om met EMS. kennis te maken. Natuurlijk kan dit boekje geen volledig beeld geven: 2000 per celen en 500 hectare grond zou den zelfs een fotorondreis te uitputtend maken." Deze tekst lazen de aandeel houders van de Exploitatie Maatschappij Scheveningen in een met honderden foto's geïllustreerd boekwerkje. Gewoontegetrouw had de heer R. Zwolsman ook van deze aan deelhoudersvergadering op 18 november 1966 weer een gezel lige dag gemaakt. De toeloop was dan ook zo groot, dat zich voor de ingang van het Scheveningse Kurhaus een lange rij wachtenden vormde. Zwolsman bood zijn aandeel houders dan ook meer dan al leen maar een vergadering. Ze konden rekenen op een keur aan - gratis - versnaperingen, terwijl het financiële gedeelte van het programma werd afge rond met een koud buffet en een voorstelling van Wim Kan. Zwolsman had de zaken voor die dag handig ingekleed. De ver gadering zou niet voor drie uur 's middags aanvangen. En ze kon niet verder uitlopen dan hooguit zes uur, om het amu sementsprogramma niet in de war te laten lopen. Zo temde de EMS-topman zijn aandeel houders. Elke vorm van aan houdende kritiek zou letterlijk gesmoord worden in- het koud buffet. Breukjaar 1966 Vermoedde Zwolsman toen al dat zijn imperium wankelde? Duidelijk is in elk geval dat - achteraf gezien - 1966 een breukjaar is geweest in de be wogen geschiedenis van de E.M.S. Schommelden de winsten van de E.M.S. in de eerste helft van de jaren zestig nog tussen de een en de tien miljoen gulden, na 1965 zette de kentering scherp in. Het verlies van ruim een miljoen gulden in 1966 liep weldra op tot vele tientallen miljoenen. Tergend langzaam voltrok zich het drama rond de Exploitatie Maatschappij Scheveningen. Zwolsman's gespartel ver mocht niet het tij te keren. Eindeloze conflicten stapelden zich op. Machteloze aandeel houders staken hun vuist op naar Zwolsman. Aandeel houdersvergaderingen liepen uit tot diep in de avond, waarbij het E.M.S.-bestuur de zaal let terlijk niet veel meer te bieden had dan een simpel kopje kof fie. De aandeelhouders kregen de rekening gepresen teerd. inclusief de koffie. Zo snel als de E.M.S. tot glorie is gekomen, zo langzaam ging de onttakeling van Zwolsman's rijk. Doekgevallen Dezer dagen is dan eindelijk het doek over de E.M.S. definitief gevallen. Binnenkort zal de E.M.S. niet meer bestaan. Op 25 oktober van het afgelopen jaar werd tijdens een buiten gewone aandeelhoudersverga dering besloten dat de eens zo roemruchte onderneming zou worden ontbonden. Van de miljarden aan onroerend goed en andere bezittingen die de E.M.S. eens bezat, was toen nog maar een fractie over. Voor Zwolsman zelf was het al eerder afgelopen. Dat gebeurde in feite op 18 augustus 1974. Op weg van zijn landhuis aan de Loosdrechtse plassen naar zijn villa „Rust en Vreugd" in Was senaar reed hij laat in de avond bij Breukelen tegen een boom. Zwolsman bestuurde - tegen zijn gewoonte in - die avond z'n Bentley zelf. Door de botsing vloog de auto in brand. Twee passerende jongens trokken de geheel versufte en apatische bestuurder nog net op tijd uit de auto. Met de auto verbrand den overigens ook twee koffers vol dossiers en documenten van Zwolsman. Na dit ongeluk is Zwolsman nooit meer de oude geworden. Hij trok zich hoe langer hoe meer terug op z'n villa in Was senaar, maar vond daar „rust" noch „vreugd". Z'n artsen ver boden hem «te werken. Zijn commissariszetel bij de E.M.S., waarvan deuitverkoop op volle toeren draaide - bleef noodge dwongen leeg. Op de laatste aandeelhouders vergadering - die op oude jaarsdag 1974 - waarop Zwols man - zij het alleen in naam - vertegenwoordigd was, slaag den'zijn mede-commissarissen er nog wel in - ondanks alle, protesten - een toelage van' 135.000 gulden per jaar voor Zwolsman uit te slepen. Voor zijn „advieswerkzaamheden" de komende jaren. Kort daarop werd zijn plaats in het be stuur van de E.M.S. vervangen Sindsdien slijt Zwolsman zijn dagen op. „Rust en Vreugd" in Wassenaar in een zelfgekozen isolement, met als belang rijkste gezelschap de stemmen op de honderden geluidsban den, die hij van belangrijke za kelijke gesprekken in zijn E.M.S.kantoor opnam. Menig notabel in ons land, die ooit za ken deed met Zwolsman, zal met angst en beven de dag te gemoet zien, dat die ban den eens zullen spreken. Vlag uit Als de herinnering terugfladdert naar het begin van de jaren zes tig, fleurt het beeld wat op. Wie zich zomers langs de Loosdrechtse plassen liet ver leiden tot een rondvaart, kon dobberend langs de riante villa's van een half dozijn za kenlieden op het meest ooste lijke deel van de plas de vol gende informatie vernemen uit de mond van de gids: „De hele kuststrook moet wor den ontsloten. Er moet een we gennet komen voor recreatie, met groenstroken en win kelcentra," ontvouwt hij zijn verdere plannen, die ook liggen in de richting van de com merciële televisie en de revolu tionaire restauratie van de Haagse binnenstad en Scheve ningen. In een televisieprogramma zingt Zwolsman, omstuwd door showgirls, het liedje „Poen" en op feestjes mag de bariton Zwolsman graag een aria laten horen. Op de beurs schreeuwt men om het aandeel E.M.S.... Maar kort na het topjaar 1963 zijn er de eerste voortekenen dat de grond onder de "koning van het onroerend goed" begint te hellen. In de Haagse gemeen teraad spreken raadsleden hun bezorgdheid uit over de macht spositie van de Zwols- mangroep, die andere particu liere plannen in de kiem smoort. De EMS-restaurants en hotels gaan slechter lopen. De financiers worden stroever om middelen te verstrekken en de E.M.S. komt krap te zitten in haar geld. In de bestuurskamer breken conflicten uit. Een plot- ,Jlech ts voor U ziet U. het zomer verblijf van multi-miljonair Zwolsman. Het huis is opge bouwd uit Duitse natuursteen, bevat 30 kamers, 12 badkamers en een atoomvrije schuilkelder De vlag hangt uit, dus- de baas is er zelf." Het plezierbootpubliek trok dan de verrekijker of rekte de hals uit óm vooral niet de kans te missen een glimp op te vangen van Nederlands meest bespro ken en bekritiseerde na-oor- logse zakenman. Toen de rondvaartboten wat al te frequent rond zijn buiten be gonnen te cirkelen, maakte Zwolsman - toch niet wars van enige publiciteit - er ras een einde aan. „Of het is afgelopen, of ik koop je bedrijf op," gaf Zwolsman de plezie'rbote- neigenaar maar al te duidelijk te verstaan. Dat deze zo'n uitspraak niet als een lichtzinnig dreigement hoefde op te vatten, liet de E.M.S.-topman dagelijks blijken. Zwolsman stoeide met on roerende goederen en preten tieuze projecten alsof- het knikkers waren. „Wij investeren anderhalf mil joen gulden per week," ver telde hij in 1964. Daarvoor hadden weinigén van hem gehoord. Via een aantal banen in de onroerend goed wereld, was Zwolsman in 1952 - hij was toen 40 jaar - directeur geworden van de Verenigde Aannemersbedrijven, die door overnemingen en fusies zou uitgroeien tot de Intervam, een bedrijf dat tegenwoordig tot de Hollandse Beton Groep behoor In 1958 koopt Zwolsman de „Landbank", een sluimerende onroerend goed maatschappij, met een bezit van ondermeer 500 huizen, voor een bedrag van 3 miljoen gulden. Als Zwolsman na een korte pe riode van rust hersteld is van een derde maagoperatie, begint hij met zijn eerste grote on roerend goed aankopen, waarmee hij in de zomer van 1961 de eerste stenen legt voor het onroerend goed-imperium, dat weldra bekend zal staan onder de naam E.M.S. On-Nederlands Nederland wrijft zich de ogen uit. Het tempo, waarin Zwolsman projecten en onroerende goederen verwerft, gaat met een zo on-Nederlandse snel heid, dat velen hun hart vast houden. Zwolsman omringt zich met een aantal bekende bestuurders en begint aan de opbouw van een concern. De Landbank van Zwolsman koopt voor 12 miljoen alle aan delen van de Nederlandse Grondbriefbank, voor 1,3 mil joen het Haagse gebouw voor Kunsten en Wetenschappen en de bioscoop Odeon. In diezelfde maand van augustus 1961 volgt de aankoop van het Wassenaarse landgoed Bac- kershagen en vier kantoorpan den aan de Haagse Prinsesseg- racht, terwijl voor 5,3 miljoen de aandelen van dé Exploitatie Maatschappij Laan van Meer- dervoort worden opgekocht. Zwolsman weet zijn Landbank (die hij later omdoopt in Zwolsmangroep) te voorzien van een raad van commissaris sen, waarin een aantal bekende persoonlijkheden zitting ne men; zoals jhr. J. A. G. Sand- berg van het bankiershuis Pierson, Heldring en Pierson. dr. Paul Rijkens, ex-directeur van Unilever, A. T. Staal, direc teur van de Westland-Utrecht Hypotheekbank, waarmee Zwolsman veel zaken deed, prof. mr. dr. W. C. L. van der Grinten, de Nijmeegse hoogle raar in het vennoot schapsrecht, die bij de recente kabinetsformatie als infor mateur optrad en de Haagse ex-planoloog dr. ir. F. Bakker Schut. Pikant detail. Met diezelfde Van der Grinten kwam burgemeester Marijnen van Den Haag indertijd op de proppen, toen er een (onafhan kelijke!!) bemiddelaar moest worden gevonden om een hoog lopend conflict tussen Zwols man en de Haagse gemeente raad over de verkoop van het Circus-theater uit de wereld- te helpen. In januari 1962 doet Zwolsman financieel de grootste sprong, die hij tot op dat moment ge maakt had. Met een bezit van bijna 100 miljoen aan on roerend goed achter zich, voelt hij zich sterk genoeg om een bod te doen op de aandelen van de Exploitatie Maatschappij Scheveningen, de E.M.S. Deze maatschappij leende zich uitstekend voor Zwolsman's toekomstplannen. Die lagen met name op het terrein van „het ontwikkelingsproject met ondergewaardeerd onroerend goed". De strategie was als volgt: koop onroerend goed. Laat er mooie ontwikkelingsplannen voor tekenen door bekende "ar chitecten. Geef aan die plannen desnoods een begin van uitvoe ring. Poets het project op en verkoop het met winst. Toen Zwolsman eenmaal eige naar van de E.M.S. was, stond hij aan het»hoofd van „heel Scheveningen". Hij bezat toen het Kurhaus, het Grand Hotel en Palace, de Scheveningse Pier, de Scheveningse hotels Savoy en Rauch, de winkelga- larij op de boulevard voor de Oranjeflats, het Circusgebouw, het pachtrecht op de EMS .- stranden, het Palais de Dance, zes cafe-restaurants en bars en het Haagse restaurant Bosch- lust. Het gigantische onroerend goed spel* kan nu pas goed begin nen. De koers van het aandeel E.M.S. stijgt in 1962 al snel naar 530 punten en zal zelfs in het jaar daarop een ongekend hoogte punt behalen van bijna 1000. Inmiddels zijn de reuzensp rongen van het aandeel E.M.S. het grote publiek niet ontgaan en menig kleine spaarder zag hierin een goede belegging. Uiteindelijk zou er van het aandeel E.M.S. niets over blijven tot machteloze woede van de kleine aandeelhouders. Maar zover is het nog niet. Imperium Zwolsman zit niet stil. Rond de E.M.S. bouwt hij een machtig imperium. Nog in datzelfde jaar koopt de E.M.S. de Maat schappij Zeebad Schevenin gen, De Vorstenlanden Cul tuurmaatschappij (die op haar beurt weer eigenaar is van de sigarenfabrieken Cadena, An tonio, Van den Dungen en Claassens) en de rubbermaat schappij Wonolangan Bandar. Voorts neemt Zwolsman de beleggingsmaatschappij Ge meenschappelijk Eigendom over, die in Den Haag en Rot terdam duizend woonhuizen exploiteert. Nog kan het niet op en slaagt Zwolsman erin nieuwe miljoenen op tafel te brengen. Dit keer voor de aan koop van hotel Brittania in Vlissingen, de NV Chawinka (met de Amsterdamse restau rants San Marco en het Lido), hotel Continental in Parijs, Palacehotel in Hilversum, het Haagse Houtrustcomplex, het Carre-theater in Amsterdam en Rutten's Bierbrouwerij, die een groot aantal Heck's en Ruteck's restaurants bezat. Voorts start de E.M.S. met de bouw van 1400 woningen in Tilburg, 1200 in Den Haag en 500 in Scheveningen, een motel bij Westkapelle, een pier bij Vüssingen en een hotel complex bij Vrouwenpolder. Het meeste opzien baart het Nervi-project in Den Haag, be staande uit winkels, woningen, garages en een kantoorflat, ter vervanging van de oude sane- ringswijken. Geen ophouden Nog steeds weet Zwolsman van geen ophouden. Het Doelen hotel in Amsterdam wordt verworven, plus een aantal panden in de Kalverstraat. En de hotelgroep Terminus met Grand Hotel Terminus in Den Haag en het Dom Hotel, Hotel Pays Bas en Hotel Terminu- s in Utrecht. In Italië neemt de E.M.S. deel aan een project met vakantieflats en aan de bouw van een pier bij Rome. Met Shell ging de E.M.S. samenwerken bij de ontwik keling en exploitatie van on roerende goederen, die in de belangstellingssfeer van beide bedrijven lagen. In Groningen kocht de E.M.S. het garagebe drijf ENNAM en in Den Haag het autobedrijf Pietersen. Honderden projecten in de sec tor woningbouw, winkelcen tra, kantoorgebouwen en ho tels staan op stapel of naderen hun voltooiing De Zwolsman groep en de E.M.S. draaien in het topjaar 1963 op volle toeren. Er werken 6.000 mensen bij het concern. De winst bedraagt niet minder dan ruim 10 mil joen gulden in dat jaar en de totale bezittingen van de groep benaderen het half miljard gul den. Intussen gaan de aankopen in ge zwind tempo door de Leidse dekenfabriek Van Wijk en Heringa (die al snel wordt om gezet in een onroerend goed maatschappij), een groot na tuurgebied bij Arnhem, de Euromast in Rotterdam, maai ook het amusementsimpres- sariaat van Ben Essing en de toeristische projecten-organi sator Jac. Kleiboer. Zwolsman deint tijdens twee daagse feesten in het Scheveningse Kurhaus met z'n personeel mee op de tonen van het lied „Geen woorden, maai daden". selinge scherpe koersval van de aandelen E.M.S. zet de groep opnieuw in een kwaad dag licht. De aandeelhouders wor den onrustig. De daden van Zwolsman vallen tegen, zeggen Rumoeriger De aandeelhoudersvergade ringen worden rumoeriger en Zwolsman heeft steeds meer moeite de zaal te sussen. Gelukkig weet hij zich wat dat betreft in de rug gesteund door de „kampioen van de kleine 'aandeelhouder", W. Chr. Post humus Meyjes, die, naar ver luidt, voor elke aandeel houdersvergadering samen met Zwolsman de regie van de komende bijeenkomst minu tieus doornam. In 1968 werd Posthumus Meyjes benoemd tot commissaris van de E.M.S. Nog geen tien jaar later mocht de inmiddels tot president commissaris benoemde Post humus het einde van de E.M.S. aankondigen. Voor de aan deelhouders zal na de liquida tie per stuk minder dan twee tientjes overblijven. In de hoogtijdagen van „de ho sanna-sfeer" rond Zwolsman's E.M.S. hadden de meesten van hen vele honderden guldens per aandeel betaald. Gegoochel Intussen verschenen de jaar verslagen van de E.M.S. steeds later en in een steeds magerder uitvoering. Met de cijferopstel lingen werd gegoocheld en de financiële structuur van de g- roep werd steeds warriger. Aan het einde van de jaren zes tig zette het verval van de E.M.S. zich definitief in. Steeds frequenter ontsloeg Zwolsman zijn mededirecteuren. „Afbouw" werd het parool. Aan het jaarverslag over 1971 waarin toch al een verlies van 31 miljoen gulden werd gemeld - weigerden de accountants in niets verhullende termen zelfs hun goedkeuring te verlenen. De troon van de „koning" be gon steeds heftiger te wanke len. In de ogen van het publiek kreeg Zwolsman het image van een onverantwoordelijke goochelaar, die het einde van de voorstelling niet haalde. In het hele proces van de ontta keling van de E.M.S., - dat be gon m de tweede helft van de jaren zestig en dat het afgelo pen jaar voltooid werd - bleef Zwolsman zelf van een ding rotsvast overtuigd; met een ij- zersterke consequentie gaf deze de schuld van aLle misluk kingen, verliezen, en tegen spoed aan anderen - vooral aan de overheid en als grootste boosdoener de gemeente Den Haag. De plannen, die Zwolsman de gemeenteraad voorschotelt, worden aanvankelijk in studie genomen, daarna op de lange baan geschoven en tenslot te in de ijskast gestopt. Zwolsman wordt het gekibbel met de gemeente tenslotte moe. De onzekerheid over de pachtovereenkomsten voor de gronden, waarop de meeste E.M.S.-bezittingen in Scheve ningen staan en de vaagheid over de plannen, die Den Haag met de badplaats heeft, doen hem in 1972 besluiten de zaak te verkopen. Het jaar daarop komt de verkoop aan de pro ject ontwikkelingsmaatschappij Bredero voor 56 miljoen rond, zodat er na de afstoting van het Scheveningse en Haagse bezit nog maar eenderde van de E.M.S.-groep overbleef. Al in 1968 had Zwolsman van een commissie van vijf „wijze mannen" het advies gekregen heen te gaan, omdat hij niet in staat was zo'n concern finan- cieel-econorfiisch te leiden." Pas op 28 december 1972 trad Zwolsman af als president-di- rekteur van de E.M.S. Maar nog bleef hij de zaken als commis saris besturen. Pas na zijn on geluk in 1975 trok hij zich noodgedwongen definitief te rug. De afbouw van de restan ten van de E.M.S. werd buiten hem om voltooid. Even leven de gedesillusio neerde aandeelhouders eind 1974 op als Caransa een bod op de restanten van het E.M.S.-rijk overweegt van 24 miljoen gul den. Maar de Amsterdamse on roerend goed-tycoon komt al snel tot het besef dat de risico's te groot zijn en trekt zich ge schrokken terug. Geheimzinnig .Tot in de aandeelhouders vergadering toe wordt Zwols man achtervolgd over zijn oorlogsverleden, in welke pe riode hij de financiële basis zou hebben gelegd voor zijn latere imperium. Hoe, is nooit hele maal duidelijk geworden. Zwolsman maakte zich altijd razend om deze beschuldigin gen. In 1950 was hij trouwens persoonlijk door de koningin gerehabiliteerd, toen hij de Bronzen Leeuw voor zijn ver zetswerk kreeg opgespeld. Ge heimzinnigheid bleef er wel bestaan, rond de vele branden, die er in Zwolsman's bezittin gen woedden. Achtereenvol gens brandden hotel Rauch, in de Scheveningse Keizersstraat, het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen, een aantal winkels op de Pier, het Haagse restaurant Boschlust, het Pa lais de Dance, het oude land huis Backershaegen in Was senaar, het Scheveningse Grand Hotel, terwijl in het Kurhaus een begin van brand net op tijd kon worden ge smoord. In veel gevallen was de brand in financieel opzicht een meer dan „gelukkige bijkom stigheid" voor de E.M.S. Hoewel Zwolsman onverbre kelijk verbonden zal blijven aan de opkomst en de onder gang van de Exploitatie Maat schappij Scheveningen, is zijn naam niet de enige die gekop peld moet worden aan het wel en wee van Nederlands meest bewonderde en vergruisde vennootschap. Want in de geschiedenis van de EMS duiken ook de namen op van bijvoorbeeld een dr. C. M. J. Veldkamp (de ex-mi nister), drs. A. Th. Bogaerdt (burgemeester van Rijswijk), Chr. G. Matser (burgemeester van Arnhem), drs. W. K. N. Schmelzer (ex-mimster), dr.W. L. P. M. de Kort (indertijd pre mier in spe), mr. A. P. J. M. M. van der Stee (minister), ing. J. T. Mellema(CHU-voorman), om er maar een paar te noemen. Op vragen in de Tweede Kamer naar aanleiding van een serie artikelen in Vrij Nederland, die „de indruk wekten dat een aan tal met name genoemde perso nen zich schuldig zou hebben gemaakt aan, zo al niet aan strafbare feiten, dan toch aan laakbare gedragingen," kwam nauwelijks enige reactie van de minister van justitie. Van Agt. Maar ook de in het artikel, zelfs van nogal niet geringe mani pulaties, beschuldigde perso nen reageerden helemaal niet. Noch met een proces wegens smaad, noch enige andere ge noegdoening. Niemand blijkt bereid te zijn het hoofdstuk E.M.S. opnieuw te openen. Alleen Zwolsman mijmerde onlangs bij een be zoek aan Scheveningen: „Ik zie nu tenminste dat het grootste deel van mijn plannen hier nu- toch verwezenlijkt wordt."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 27