Raadslid Bleijie wil in Leiden grote kantoren Eerste paal zwembad op 18 januari Westduitse BVD luisterde per ongeluk af Uitlevering gevraagd „RUIMTE DAARVOOR CREËREN OP HET SCHUTTERSVELD" Geen besluit die verhoging Volmolengracht Cobetstraat- bewoners zoeken bestemming voor een open plek9 Geen Westeuropese vakantiespreiding Van ex-Tealtronic-directeur PAGINA 16 LEIDEN - "Wil je Leiden een impuls geven dan moeten kantoren worden aangetrokken die boven het lokale niveau uitgaan. De sociaal zwakke structuur van de Leidse arbeidsmarkt kan alleen worden verbeterd wan neer bedrijven van buiten Leiden worden aangetrokken. Als je lef hebt, dan moet je de ruimte daarvoor op het Schuttersveld creëren". LEIDEN WOENSDAG 4 JANUARI 1978 LEIDEN - Op woensdag 18 januari zal de eerste paal worden gesla gen voor het nieuwe zwembad dat zal worden gebouwd aan de Boshuizerlaan. Het nieuwe bad zal - zoals bekend - gebouwd worden naast de bestaande Vijf Mei-sporthal. In juni van het vo rig jaar stelde de Leidse raad voor de bouw een bedrag van 4,6 mil joen gulden beschikbaar. Vol gens het plan, dat werd gemaakt door Sportbouw BV in Kedi- chem komen er op de begane grond twee baden, een 25-meter bad en een instructiebad van 7.50 bij 15 meter. De bouwtijd wordt geraamd op veertien maanden, zodat het bad niet eerder dan in het voorjaar van 1979 in gebruik kan worden genomen. H■■Wll'li' «"Una I I «WPP h Willi LEIDEN - De spoorbrug in de lijn Leiden - Alphen over het Galgewater zal in de winter van 1979 vervangen Qy 0 J* (|0 worden door een nieuwe draaibrug. De huidige draaibrug met stalen armbruggen verkeert in slechte staatde nieuwe brug .voorzien van betonnen armbruggen,zal op dezelfde hoogte worden aangelegd. Dit impliceert dat e verhoging van het spoor voorlopig van de baan is. In 1975 heeft de gemeenteraad zich voi uitgesproken in verband met de verkeerssituatie rond de spoorwegovergang in de Haagweg. ipliceert dat een Dit zei het raadslid Bleijie gister avond in de raadscommissie voor economische aangelegenheden waar de kantoren-nota van de af deling economische zaken werd besproken. Als een van de moge lijkheden moemde Bleijie het aantrekken van een ministerie. De WD-er Van Duyn zei dat voor hem het werken op het Schuttersveld op de eerste plaats kwam en het wonen op de tweede plaats. Dat hoeft volgens hem niet uit te sluiten dat er helemaal Puck tegen hoofd LEIDEN - Een 52-jarige vrouw die gistermiddag op de buitenbaan van de Ton Menken ijsbaan schaatste heeft daarbij een puck tegen haar hoofd gekregen van één van de ijshockeyers op de binnenbaan. De vrouw die werd overgebracht naar het Acade misch Ziekenhuis liep een hoofdwond en vermoedelijk een hersenschudding op. geen woningbouw op het Schuttersveld komt. Mochten de ramingen van de behoefte aan kantoorruimte te hoog uitvallen, wat pas over jaren zal blijken, dan kan er naar de mening van Van Duyn nog altijd woningbouw komen. Geen van de aanwezige commis sieleden ontkende de behoefte aan de belangstelling voor kanto ren. Alleen over de manier waarop de uitbreiding tot stand moet komen verschilde men van mening. Zo liet Ranner PvdA) weten het meest te voelen voor een gefaseerde invulling van het Schuttersveld waarbij zowel re kening wordt gehouden met kan toren als zetwoningbouw. Hoeven (CPN) schaarde zich achter de WD-er Van Duyn. Hij was te gen woningbouw op het Schuttersveld. "Dit worden toch alleen maar dure woningen" zei hij. Door verschillende leden werd er op gewezen dat er behalve op het Schuttersveld ook nog ruimte voor kantoren is op andere plaat sen in de stad, zoals de Ples- manweg, Levendaal en Driessen- straat. Ranner zette nog wat vraagtekens bij de cijfers1 die in de nota worden genoemd. Zo vroeg hij zich af waarom Leiden hetzelfde percentage aan kan toorruimte zou moeten hebben als andere plaatsen. Bovendien vond hij het een vreemde zaak dat de universiteit bewust buiten beschouwing was gelaten. Dit is juist een stuk werkgelegenheid waar we in Leiden blij mee mo gen zijn" zei Ranner. Van Oosten vond dat er niet eerst kantoren moeten worden neer gezet en dan pas gebruikers ge zocht. Hij pleitte voor bouwen op bestelling. Bleijie waarschuwde ervoor dat de verdeling voor het Schuttersveld te minitieus geregeld wordt. "Als we dat gaan doen pakken ande ren de krenten uit de pap en mist Leiden de boot" aldus Bleijie. In de raadsvergadering van aan staande maandag komt de toe komst van het Schuttersveld op nieuw aan de orde. LEIDEN - De Cobetstraat-bewoners zullen zich, samen met de ge meente Leiden, gaan buigen over de bestemming die een open plek in de straat moet krijgen. Die bestemming moet öf parkeerplaatsen, óf speelruimte worden. Het plan om in het midden van de Cobet straat (tussen Fruinlaan en Kernstraat) een deel van de rijweg te versmallen is onderdeel van het gemeentelijk plan om de Cobet straat te herstraten. De bewoners konden hierover gisteravond in het gymnasium aan de Fruinlaan hun zegje doen. Waren zij verdeeld over de inrichting van de open plek, unaniem toonden ze zich voor het plan om het sluipverkeer uit de straat te halen. Het sluipverkeer zou met name ontstaan als op de Hoge Rijndijk een busbaan wordt aangelegd. Andere gemeentelijke voorstellen zijn het creëren van éénrich tingsverkeer vanaf de Hoge Rijndijk, het aanleggen van een ver keersdrempel en het veranderen van de hoek Cobet- straat/Fruinlaan. Voorstellen die door de aanwezige bewoners gis teravond werden aangenomen. Gekraakt pand ontruimd LEIDEN - Gistermiddag is een pand aan het Rapenburg dat vo rige week door negen jongelui was gekraakt door de politie ont ruimd. De universiteit, die eige naar is van het pand, had hen tot twee maal toe verzocht het pand te verlaten. Nadat de jongelui bleven weigeren aan dit verzoek te voldoen werd de hulp van de politie ingeroepen. Tijdens de ontruiming werd enig verzet ge boden. Er is proes-verbaal opge maakt. WASSENAAR - Op een onlangs gehouden buitengewone leden vergadering van de Wassenaarse woningbouwvereniging St. Wil- librordus is drs. W. M. A. Lam- mers tot voorzitter van deze ver eniging benoemd. De heer Lam- mers volgt de heer J. C. Vork op die om persoonlijke redenen voor deze functie heeft bedankt. LEIDEN - De raadscommissie voor economische aangelegen heden heeft zich gisteravond niet uitgesproken over de voorge stelde verkeersmaatregelen aan de Volmolengracht. Er ligt een voorstel van B en W om de gracht aan de kant van de Langegracht voor het autoverkeer af te sluiten. Toen deze zaak in november aan de orde kwam in de verkeers- commissie staakten de stemmen. Gisteren werd er opnieuw over gesproken in de commissie voor economische zaken omdat tien bedrijven hadden laten weten dat ze door de voorgestelde ver keersmaatregelen gedupeerd zouden worden. De commissie kon hier echter niet over oorde len en besloot de zaak terug te verwijzen naar de verkeerscom- missie met de vraag of er nog al ternatieve oplossingen zijn waardoor aan de bezwaren van de bedrijven tegemoet gekomen zou kunnen worden. Daarna zal de zaak alsnog door de commissie economische aangelegenheden besproken worden. VARIA I 1 BONN (SP) - De procureur-gene raal van de Bondsrepubliek heeft ontkend dat van april '75 tot mei '76 in het Hamburgse bureau van de Baader-Meinhof-advocaat Kurt Groenewold op onwettige wijze afluisterappatuur is ge- plaatstMet een klacht in die zin had Groenewold zich tot het con stitutionele gerechtshof in Karls ruhe gewend. Volgens Groene wold was een telefoon in zijn bu reau zodanig omgebouwd dat het mogelijk was gesprekken die in het vertrek werden gevoerd af te luisteren. Welnu, Groenewold heeft blijkens een verklaring van procureur- generaal Rebmann gelijk, en toch weer niet. De procureur-generaal liet er geen misverstand over be staan dat in het tijdvak van april 1975 tot mei 1976 (de dagen on- Omstreden muur schildering beklad UTRECHT (ANP) - De omstreden muurschildering van een Chi leense kunstenaarsgroep op de schutting rond het hoofdbureau van politie in Utrecht is zodanig beklad met witte verf dat zij niet meer terug te brengen is in de oorspronkelijke staat. De Utrechtse politie stoorde zich al enige tijd met name aan de poli tieke inhoud van de muur schildering. Hoofdcommissaris C. S. van Doesburg maakte vee rtien dagen geleden per brief het ongenoegen van zijn korps ken baar aan het Utrechtse gemeen tebestuur. Een woordvoerder van de politie zei dat er een diepgaand onder zoek zal worden ingesteld. De schildering is, met medewer king van de gemeente Utrecht, gemaakt tijdens een Chili-week. dermeer van het grote BM-proces in Stuttgart) de telefoongesprek ken van Groenewold met de buitenwereld werden afge luisterd en dat daarvoor ook rechterlijke toestemming was gegeven. Maar met dat afluisteren van ge sprekken binnenskamers zat dat volgens Rebmann allemaal an ders. Hij kwam met de opzienba rende mededeling dat in het bu reau van advocaat Groenewold niet steeds de hoorn van het be wuste toestel na een gesprek op de juiste wijze was teruggelegd. Zo kon het, aldus nog steeds Rebmann, gebeuren dat het af- luisterapparaat, dat de gesprek ken op geluidsband opnam, niet automatisch werd uitgeschakeld en inderdaad "flarden van ge sprekken" die in het bureau van Groenewold werden gevoerd op de geluidsband van de BVD be landden. Zodra de procureur-generaal van die per ongeluk en illegaal opge nomen gesprekken had gehoord heeft hij maatregelen genomen om die fragmenten te laten uit wissen. Uit zijn persverklaring van gisteren werd toch niet duidelijk of het intussen al zover is gekomen, evenmin trouwens als de vraag of die uitgewiste brokstukken misschien niet el ders toch weer op geluidsbanden voortbestaan. Het politieke cabaret, in de Bonds republiek toch al niet om thema's verlegen, heeft er door de verkla ringen van procureur-generaal Rebmann een onderwerp bijge- kregen waarmee het weer een tijdje uit de voeten kan. Een an dere afluisteraffaire, waarvan vo rig jaar de van omgang met ter roristen verdachte atoomdes kundige Traube het slachtoffer werd, wekte destijds naast ver ontwaardiging eveneens hilari teit de mini-spion aan de werkta fel van Traube had nooit goed ge functioneerd. Drie jaar cel voor zwendelende koppelbaas ARNHEM (SP) - De Arnhemse rechtbank heeft de 31-jarige kop pelbaas Gerrie M. uit Malden overeenkomstig de eis veroor deeld tot drie jaar gevangenis straf, omdat hij, na zijn faillis sement wegens grote schulden aan niet-afgedragen sociale las ten, uitgebreide bezittingen ver duisterd bleek te hebben om ze buiten het faillissement te hou den. Hij beweerde bij hoog en bij laag dat hij slechts een hongerloontje verdiende bij een oude kennis (ook een failliete koppelbaas), maar had intussen in geheime kluizen hele kapitalen weg gestopt en hield er in het Bra bantse Schaik een stoeterij op na. Later, toen hij van de steun leefde, kocht zijn vrouw "van ei gen geld" nog een huis in Malden. Gerrie M. woonde destijds in Oss. Referendum. De rooms-katho- lieke bisschoppen van Chili (Zuid-Amerika) hebben voorge steld, het referendum over de vraag of in dit land de men senrechten al dan niet geschon den worden, uit te stellen. Zij schreven generaal Pinochet, niet per definitie tegen zo'n volks stemming te zijn, maar de tijd nog niet rijp te achten. Ten eerste weten de Chilenen, vol gens de bisschoppen, niet eens waarover ze moeten stemmen, want de resolutie van de Ver enigde Naties is in Chili slechts in stukjes bekendgemaakt. Ook vinden de bisschoppen dat de vraag die aan het Chileense volk wordt gesteld, niet zomaar met ja of nee kan worden beantwoord. Een derde bezwaar is dat de volksstemming tot gevolg zal DEN HAAG (ANP) - Van vakan tiespreiding in Westeuropees verband zal voorlopig nog niets komen. De Europese Commissie, het „dagelijks bestuur" van de LONDEN - Merrill, een 34-jarige Brit, staat hier klaar voor een mars langs de kust van het Verenigd Koninkrijk. Het is de langste mars ooit in Engeland gehouden. Gedurende deze 13.500 kilometer lange tocht zal John, die onder meer gesponsored wordt door een chocoladefabriek, zo'n 2.000 repen chocolade eten ARNHEM (ANP) - De rechtbank in Arnhem heeft gevangenneming bevolen van de in Engeland ver blijvende Anthony Rodgers, ex-directeur van het voormalige Singerbedrijf Tealtronic in Nij megen. De Arnhemse officier van justitie verdenkt hem van ver duistering in dienstverband van ongeveer 1,5 miljoen gulden. Het ministerie van justitie zal langs de diplomatieke weg om uitleve ring verzoeken, zo heeft de Arn hemse officier, mr. M.L. de Haas, gisteren meegedeeld. Hij verwacht dat de vroegere direc teur over enkele weken in Arn hem kan zijn om zich voor de rechtbank aldaar te verantwoor den. Na eerdere bezoeken die ambtenaren van de economische controledienst aan Rodgers brachten heeft de Nederlandse justitie niets meer van hem ver nomen. Pogingen om opnieuw met hem in contact te komen lie pen steeds op niets uit. Daarom besloot mr De Haas de vervolging door te zetten. Eerder al werd in Nederland een arrestatiebevel uitgevaardigd. Mede door de manipulaties van Rodgers is het Nijmeegse kan toorcomputerbedrijf Tealtronic ten onder gegaan. Bij het aan het licht komen van. de moeilijk heden in begin 1977 werd het be drijf bezet en later failliet ver klaard. Slechts een deel van het personeel kon aan het werk blijven in een nieuwe onderne ming geheel eigendom van de staat. In verkleinde vorm wordt het bedrijf nu onder de naam Daisy Holland voorgezet in het Gelderse Wijchen. gemeenschap, heeft verklaard dat zij voorlopig geen voorstellen zal doen om in het Europa van de negen tot vakantiespreiding te komen. In antwoord op vragen die het tweede kamerlid Geurt- sen (WD) als lid van het Euro pees parlement heeft gesteld, zegt de commissie dat zij „in ver band met bestaande prioriteiten" nog geen studie kan ondernemen waarop eventuele voorstellen gebaseerd zouden moeten zfjn. Zij ziet, gezien de individuele en collectieve verbintenissen die reeds op basis van de thans be kende data zijn aangegaan geen mogelijkheid om de voor dit jaar vastgestelde vakantieperiodes alsnog te wiizigen. Geurtsen had er aan herinnerd dat deze zomer de schoolvakanties in Nederland en in de grootste Westduitse bondsstaat, Nordr- hein-Westfalen, op dezelfde da tum zullen beginnen. „Aan de hand van de laatste jaren, en met name in 1977, opgedane» ervarin gen, kan nu al worden gezegd dat door deze vakantieregeling een verkeerschaos op de Duitse au towegen zal ontstaan. hebben dat de bevolking wordt gesplitst in patriotten en niet-pa- triotten. Overigens staan de Chileense bis schoppen ook niet direct achter de Verenigde Naties. De resolutie van de VN noemen zij discrimi nerend omdat deze organisatie niet overal dezelfde maatstaven aanlegt. Onderzoek Moon. Rabbi James Rudin, een van de directeuren van het Ame rikaanse Joodse comité, heeft opgeroepen tot de vorming van een commissie die de vele klach ten over schending van de men senrechten door de Unification Church (Unified Family) van de Koreaan Moon zou moeten on derzoeken. Verhalen over ge dwongen scheiding tussen ouders en kinderen, afge luisterde telefoongesprekken, onderschepte post en bedreiging met geweld lijken, aldus Rudin, zo gedocumenteerd, dat een se rieus onderzoek noodzakelijk is. Als dat de geruchten zou bevesti gen, zouden onmiddellijk ge rechtelijke stappen moeten wor den ondernomen. Ontrouw. Tweehonderd ge huwde priesters in Frankrijk pro testeren in een brief aan het epis copaat tegen het feit dat zij in de officiële documenten van de rk kerk als "ontrouw" worden na gewezen, terwijl zij nog volop in de kerk staan en actief kunnen meewerken aan de zending van de kerk. De priesters spreken de hoop uit, dat de bisschoppen po sitief op hun schrijven zullen reageren. Beroepen. Hervormde Kerk: be roepen te Amsterdam C. J. AmesZ Capelle aan de IJssel, te Kamerik C. Stelwagen stelwagen Lunteren, aangenomen naar Bergen (NH), M. den Duik Lon den, naar Nieuwveen kandidaat H. O. Molenaar Scheveningen, naar Langezwaag P. J. de Ridder Boijl (Fr.), bedankt voor Monster G. Veldjesgraaf Harskamp, voor Dodewaard J. D. van Roest Eder- veen, voor Ouderkerk aan de IJssel en voor Zeist C. van den Bergh Rotterdam-Zuid. VOETBAL - Een Spaanse voetbal fan heeft zijn nier aangeboden aan de in Argentinië geboren doelman Roberto Jorge Dales- sandro. Hierdoor kan Dales- sandro zijn voetballoopbaan Voortzetten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 16