„Uitbreiding van 'Almelo' moet eerst in de Kamer" Benthuizen heeft burgemeester Advertentie in Time voor homofielen Zigeuners mogen het land worden uitgezet NAAR INDONESIË PER KLM v.a.2100.- Goederentrein ontspoord: trein verkeer gestremd Schriftelijke vragen D'66: Anti-mijnbommetjes VERVALSING Moord op invalide opgelost VRIJDAG 30 DECEMBER 1977 BINNENLAND DORDRECHT (SP) - Het treinverkeer bij Dordrecht is tot van morgen gestremd geweest, nadat gistermiddag rond half één een goederentrein was ontspoord. De trein reed vanuit het zuiden richting Dordrecht en was vlakbij het station, toen negen van de 36 met steenslag geladen wagons het juiste spoor bijster raakten. Zeven wagons kwamen naast de rails te staan, twee kantelden. Door het ongeval, waarvan de oorzaak nog niet bekend is, raakten twee van de drie sporen versperd. De NS begon bliksemsnel maatregelen voor het treinverkeer voor te bereiden. Men wilde de internationale treinen omleiden via Breda, Den Bosch en Utrecht en wilde voor het nationale vervoer bussen inzetten tussen Dordrecht en Lage Zwaluwc. Omdat deze maatregelen een groot gedeelte van het treinverkeer in ons land zouden raken en talloze diensten zouden moeten worden gewijzigd, werden de maatregelen niet uitgevoerd. De NS besloot het ene vrijgebleven spoor te benutten. Het inter nationale treinverkeer liep daardoor helemaal geen vertraging op, van de nationale treinen moesten er enkele uitvallen. DEN HAAG ANP) - De Neder landers zijn dit jaar gul geweest met hun jaarlijkse kerst- en nieuwjaarswensen. Volgens een schatting van de PTT. zijn eY in december ruim 78 miljoen wensen verstuurd. Dat is ruim vier pro cent meer dan vorig jaar,toen het totale aantal werd geschat op ruim 75 miljoen stuks. De posterijen ^hebben dit jaar, evenals trouwens vorige winter, weinig hinder ondervonden van barre weersomstandigheden, die vertragend werken op de bestel ling. "We hebben weer geboft, want er was geen sneeuw, geen vorst en ook geen gladheid", aids een PTT-woordvoerderEen voordeel is ook geweest, dat de feestdagen voor de posterijen gunstig lagen, aangezien slechts een werkdag tweede kerstdag) verloren ging. Vanzelfsprekend heeft de PTT het bijzonder druk gehad om alle goede wensen op tijd de deur uit te krijgen. Daar toe moest het eigen personeel een enkele maal overwerk verrichten en werden studenten schakeld Volgens schattingen heeft de Ne derlandse bevolking voor de aan schaf van de vele miljoenen kerst- inclusief de postzegels) ruim 110 miljoen gulden uitgegeven. De iridruk is dat tegenwoordig per hoofd der bevolking ruim zes gulden wordt uitgegeven aan het versturen van wensen. Veel kaarten werden ge frankeerd met de kinderpost zegel .hoewel de indruk is dat men dit jaar minder van deze speciale zegel gebruik heeft gemaakt dan voorgaande jaren. De neiging om de fraaie kerst- en nieuwj aarskaart-in-enveloppe te verkiezen boven de eenvoudiger ansichtkaart neemt nog steeds toe. Nog maar enkele jaren gele den werden vrijwel uitsluitend ansichtkaarten gebruikt, maar tegenwoordig is de "enveloppe- kaartvorm" bijna even gevraagd als de ansicht. AMSTERDAM (ANP) - In het eerste nummer van het Ameri kaanse weekblad Time in het nieuwe jaar zal een paginagrote advertentie zijn opgenomen van de Nederlandse stichting vrije relatierechten. In deze adverten tie wordt het Amerikaanse volk gevraagd toleranter te zijn ten opzichte van homofielen. Plaatsing van deze advertentie - ondertekend door 25 vooraan staande Europeanen - kost de stichting bijna honderdduizend gulden, een groot deel van dit geld werd op 8 oktober jl. in het Amsterdamse concertgebouw bijeengebracht tijdens de zoge noemde "Miami Nightmare", het nachtconcert uit protest tegen de "heksenjacht op homofielen" door de Amerikaanse voormalige schoonheidskoningin Anita Bryant. De plaatsing van de advertentie in de nationale editie van Time (op lage 4,25 miljoen) is de stichting vrije relatierechten niet gemak kelijk afgegaan. "De leiding van dit internationaal zeer bekende weekblad heeft het ons bijzonder lastig gemaakt", aldus Coos Huy- sen, voorzitter van de stichting, gistermiddag tijdens een pers conferentie in Amsterdam. Time eiste onder meer van alle onder tekenaars van de advertentie een verklaring, waarin het gebruik van hun naam werd bevestigd. Ook bracht Time enkele kleine veranderingen aan in de tekst van de advertentie, waarin het Ame rikaanse volk erop gewezen wordt, dat discriminatie van ho mofielen in strijd is met de ele mentaire mensenrechten. De stichting vrije relatierechten hoopt met de advertentie in Time, vanaf 2 januari in de Ame rikaanse kiosken, vooral de "ge middelde Amerikaan" te berei ken. Een Amerikaans publici teitsbureau is ingeschakeld om de advertentie en de boodschap daarin ook via andere kanalen (bijvoorbeeld radio en televisie) meer bekendheid te geven. Tot de ondertekenaars van de ad vertentie behoren onder andere Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre, Günther Grass en Felipe Gonzalez. Nederlandse onderte kenaars zijn onder andere de heer Geertsema, commissaris van de koningin in Gelderland, Bernard Haitink en de PvdA-ers Ed van Thijn en Ien van den Heuvel. Zit tende regeringsfunctionarissen in verschillende Europese landen weigerden de advertentie te on dertekenen. Tot de weigeraars behoren echter ook de Neder landse bisschoppen, aldus de Stichting. DEN HAAG - Een definitief besluit over de uit breiding van de ultra-centrifuge fabriek in Al melo mag pas worden genomen, nadat de Tweede Kamer op de hoogte is gebracht van de afspraken met Groot-Brittannië, West-Duits- land en Brazilië over de waarborgen rond de levering van verrijkt uranium aan Brazilië. ZELLAM SEE - Prinses Margriet, haar mc vakantie in het wintersportplaatsje Zeil an vakantiepret. n Pieter van Vollenhoven en drie zoons genieten momenteel va See. Ook de twee Siberische huskies van de familie delen i AMSTERDAM (ANP) - De vijftien zigeuners die enkelG weken gele den van de gemeente Laren te ho ren kregen dat zij ons land moe ten verlaten, mogen inderdaad over de grens worden gezet. Het Larense gemeentebestuur kan in dit geval geen 'onbehoorlijk be stuur' verweten worden. Dat is de strekking van de uitspraak die mr. W.J. Borgerhoff Mulder, pre sident van de rechtbank in Am sterdam, gistermiddag deed in het kort geding, dat de betrokken zigeuners (drie gezinnen) tegen de gemeente Laren en de staat der Nederlanden hadden aange spannen in een poging hun uit zetting te voorkomen. Het ging in deze zaak vooral om de landelijke registratie en naregi- stratie-op 5,6,7,10en 13 oktober- van de bijna vijfhonderd illegaal in ons land verblijvende zi geuners. De advocaat van de La rense zigeuners, mr. R. Hartkamp uit Utrecht, vond dat de registra tieverwachtingen had gewekt bij de zigeuners en gezien kan wor den als een aanvraag voor een verblijfsvergunning. Vooral dat laatste argument van mr Hart kamp werd door de gemeente La ren en de staat fel bestreden. De president van de rechtbank in Amsterdam blijkt het eens te zijn met de redenering van de staat: uit het feit dat zij zich hebben la ten registreren, kunnen de zi geuners absoluut niet afleiden dat zij in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Een dergelijke verblijfsvergunning was de betrokken Larense zi- geunergroep toch geweigerd, zo betoogde een week geleden de landsadvocaat mr B. Bouma, omdat zij zich crimineel heeft ge dragen in ons land. AMSTERDAM (SP) - De marine zal geen gebruik meer maken van kleine bommetjes bij het vegen van akoetische mijnen. Hiertoe is besloten nadat in maart en april twee maal zo'n bommetje op vissersboten ont plofte. In één geval werd een visser ernstig gewond, nadat hij het projec tiel uit zee had gevist. De bewuste bommetjes, die zo groot zijn als een aansteker, worden in series van 15 stuks vanaf mijnvegers gelanceerd. Omdat ze zeer kort na elkaar ontploffen, is het moeilijk na te gaan of er niet een paar weigeren. ging er tot dusver van uit dat 'weigeringen zelden voorkwamen, omdat nooit het tegendeel was aangetoond'. Maar na de ontploffing op de twee vissersschepen heeft de marine besloten de bommetjes niet meer te gebruiken. De D'66-Tweede-Kamerleden Brinkhorst en mevrouw Lam- bers hebben minister Van der Klaauw (buitenlandse zaken) en Van AArdenne (economische za ken) hierover schriftelijk vragen gesteld. De Kamerleden reageren hiermee op het bericht dat het kabinet hoogstwaarschijnlijk nog voor of rond 1 januari de beslissing zal nemen dat de UCN-fabriek mag worden uitgebreid. Nu het kabi net nog niet met een regerings verklaring in de Tweede Kamer is verschenen, vinden de Tweede Kamerleden, dat de definitieve beslissing over "Almelo" niet kan worden genomen, voordat de Tweede Kamer in elk geval van deachtergronden op de hoogte is gesteld. Volgens het zogenaamde verdrag van Almelo inzake de samen werking tussen Nederland, West-Duitsland en Groot-Brit tannië hebben Nederland en West-Duitsland zich verplicht in Almelo gezamenlijk een produk- tiecapaciteit op te bouwen tot een minimumpeil van 600 ton schei- dingsarbeid per jaar. Demonstratiefabriek Prof. dr. M. Bogaardt, directeur van de Ultracentrifuge Nederland (UCN), heeft onlangs meege deeld, dat het plan is om in Al melo te komen tot een eerste uit breiding tot 1200 ton voor 1984. Er staat nu in Almelo een demon stratiefabriek die nog niet geheel klaar is, maar in oktober jl. reeds is begonnen te draaien. In 1979 zal deze fabriek een capaciteit hebben van 200 ton. Grote pro blemen in Nederland ontstonden rond de vraag of de verrijkings capaciteit van Almelo al dan niet moet werden vergroot naar aan leiding van de samenwerking op nucleair gebied tussen West- Duitsland en Brazilië. Brazilië werden het er op 12 februari 1975 West-Duitsland zou helpen bij de bouw van acht kerncentrales plus installaties voor de verrij king van uranium en een opwer kingsfabriek. Na overleg met de Braziliaanse re gering liet Bonn aan de Ver enigde Staten weten dat de hele transactie zou worden gedekt door een waarborgen-overeen- komst met het Internationale Agentschap voor Atoomenergie (IAEA). In december vorig jaar lieten de ministers Lubbers en Van der Stoel weten dat zij het verant woord achtten dat Almelo zou worden uitgebreid. Minister Van der Stoel voegde er nog aan toe dat hij met West-Duitsland en Groot-Brittannië besprekingen zou voeren omtrent waarborgen welke verbonden zouden moeten worden aan de leveringen (in het geval Brazilië- zou het dus ook gaan om Braziliaans uranium in Almelo te verrijken). Minister Van der Stoel sprak echter niet alleen in Bonn en Londen, maar bracht ook een bliksembe zoek aan Brazilië. Eind november zou Brazilië Den Haag hebben laten weten wel wat meer garanties te kunnen geven, maar dit zou nog verder moeten worden uitgewerkt. Het kabinet-Den Uyl wilde strakke bepalingen tegen het misbruik van verrijkt uranium voor het maken van kernwapens. De VVD heeft al jaren geplejt voor het uraniumverrijkingsp'roject. AMSTERDAM/NIJMEGEN <SP)- De Nijmeegse politie heeft on langs valse spaarpandbneven van de Westland-Utrecht hypo theekbank ontdekt. Volgens een woordvoerder van de bank in Amsterdam gaat het om slechts nagemaakte brieven van de tien procent-serie 1976 per 1982 van 1000 gulden per stuk. Spaar- pandbrieven zijn waardepapie ren die men kan kopen. Na afloop van de geldigheidstermijn wor den ze met rente uitbetaald. ROTTERDAM (ANP) - De Rot terdamse politie heeft de moord op de 40-jarige invalide sigaren winkelier Th. Brouwer opgelost. De 20-jarige Jaap van G. uit Dordrecht heeft gisteren bekend, dat hij Brouwer vorige week in de nacht van vrijdag op zaterdag in de rosse buurt Katendrecht met een steen de schedel heeft inge slagen. Het motief was roof. De buit bedroeg niet meer dan tien gulden, een ballpoint en een ring. Van G. is woensdagmiddag door de Rotterdamse recherche opge haald uit de rijkspsychiatrische inrichting Balkbrug in Avereest, waar hij verbleef in verband met een terbeschikkingstelling van de regering. Van G. is in de nacht van zaterdag op zondag door de politie in zijn woonplaats Dordrecht gearre steerd omdat hij uit baldadigheid een ruit van een woning had in geslagen. De Dordtse politie waarschuwde Rotterdam, omdat de jongeman bloed op zijn kle ding had en daarom misschien de dader van de moord op Katend recht was. Van G. vertelde omstreeks half zes in de ochtend de invalide siga renwinkelier op straat in Katend recht te hebben ontmoet. Er ont stond een gesprek over vrouwen, waarbij van G. Brouwer heeft voorgesteld naar een prostituee te gaan. die hij zei te kennen. De invalide man stemde daarmee in en liet zich in zijn wagentje door G. voortduwen. De jongeman had toen al besloten Brouwer te beroven. In een steeg, kiepte hij zijn slachtoffer uit de invalide wagen, schopte hem achterover en probeerde zijn polstasje af te pakken. Omdat Brouwer zijn be zit hardnekkig verdedigde, pakte Van G een steen en sloeg hem daarmee verscheidene malen hard op het hoofd. Met het pol stasje nam hij de benen, bezocht omstreeks half zeven de ge noemde prostituee en keerde tenslotte per trein naar huis te rug. 'n Indonesie-reis is een vakantie om nooit te vergeten. De KLM en Garuda vliegen u er snel en comfortabel heen. En voor de prijs hoeft u't ook niet meer te laten. OPEIGEN GELEGENHEID. De aangewezen weg als u Indonesië goed kent of er familie of vrienden hebt. Verblijf en vervoer ter plaatse regelt u dan zelf. Als u minstens 21 en hoogstens 180 dagen wegblijft kost een retour Ja karta 2100.: Het jongeren tarief is 1777,: COMPLEET VER ZORGDE RONDREIS it makkelijke en comfortabele manier om de gordel van smaragd te zien. L' reist per luxe touringcar. U verblijft in le klas hotefs. Alles is voor u geregeld. Ook te combineren met een cruise. NAARBANGKOKEN SINGAPORE De KLM heeft een gratis brochure voor u [he kunt u halen bij uw reisbureau, KLM kantoor of aanvragen bij: KLM Nederland. Afd SPL/UC, Postbus 7700,Schiphol. KLM Thuis in de lucht. ADVERTENTIE "INTERMEUBEL'S SPECIALE KERSTPRIJS J Als speciale Kerstprijs een grandioos interieur ter waarde van f 8.000.- mkl BTW Kompleet met een gratis woonplan. - ^M( PUZZELAKTIE T.B.V. ^7 ,1 BUITENLANDSE 1 VAKANTIES VOOR •J I I GEHANDICAPTEN. DEN HAAG/ST. PHILIPS- LAND (SP) - Na negen maanden heeft Benthuizen weer een burgemeester. Het even ten noordoosten van Zoetermeer gelegen plaatsje kan de dorpsrel die begin dit jaar de voorpagina's haalde van alle Nederlandse kranten, nu definitief in het ver geetboek bijschrijven. Het is een uürtje rijden per auto tussen Benthuizen en St. Philipsland. waar de nieuwe burgemeester van Benthui zen vandaan komt. Vanaf 16 januari zal de heer A. Verbree elke dag forenzen tussen zijn woonplaats en het gemeente huis waar hij dan de scepter zwaait. Eigenlijk is Verbree onwetend van de problemen die hem wachten. Hij heeft een plezie rig gesprek gehad met de ge meenteraad van Benthuizen, is aangenomen en toont zich nu calvinistisch ingetogen blij met de benoeming. Verbree is gereformeerd en lid van de anti-revolutionaire partij: zo stond gisteren aan het einde van de middag in de officiële bekendmaking. Vandaar geen wilde feestjes gisteravond in de woning in St-Philipsland, maar be heerste vreugde. Een lid van het college van burgemeester en wethouders van Benthui zen en wat vrienden kwamen langs en verder basta. De nieuwe burgemeester blijkt weinig te weten van de voor- geschiederus Weet iets van de moeilijkheden die hebben geleid tot een vacature in Be nthuizen, waardoor hij zijn ambities kan waarmaken en de sprong mag wagen van gemeentesecretaris naar bur gemeester. De dorpsrel ontstond in januari toen de burgemeester van Benthuizen en Moerkapelle de twee wethouders van Be nthuizen en wat ambtenaren door de politie liet oppakken. Zij werden er van be schuldigd zijn post te hebben opengemaakt. De beschuldi ging kon niet hard worden gemaakt en enige tijd later nam de heer I.J.P. Kevzer ontslag als burgemeester van Benthuizen. H(j bleef echter wel aan het werk in Moerka pelle. Secretaris Verbree heeft niet veel zin in te gaan op de ge beurtenissen "Ik heb een prettig gesprek gehad met de raad. Beide partijen hebben daarna gezegd: we durven het aan. Ik weet niet hoe ik in een dergelijke situatie zou heb ben gehandeld", zegt de nieuwe burgemeester die met zijn 31 jaar voor dit ambt nog viiJ jong is, hoewel hij geen record vestigde. De eerste tijd zal de nieuwe burgemeester zogezegd op en neer moeten reizen tussen St. Philipsland en Benthuizen Moeten, want de ambtswo ning in Benthuizen is nog bewoond door de heer Keyzer. Een merkwaardige zaak, die de opvolger snel wil aanpakken, want het op en neer reizen wil hij zo veel mo gelijk bekorten. In theorie zyp er twee moge lijkheden. Óf burgemeester Keyzer van Moerkapelle ver laat de ambtswoning in Be nthuizen of er komt een nieuwe ambtswoning. En dan liefst een met een grote tuin, al zal hu dat zelf nooit zeggen want daar is hu te bescheiden voor. Maar tuinieren is eigen lijk de enige hobby die Ver bree - getrouwd en vader van een anderhalf jaar oud zoon tje - naast zijn drukke be stuurlijke werk er op na houdt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 7