"Kraker, dat ben niet voor je lol Je NZH krijgt een nieuw kantoor In Leiden: minder chaos in vakantie regeling dan consomenten- bond denkt Kapotte dak is dicht Twee panden in één etmaal: eens moet het toch lukken? HUIDIGE KANTOOR MOET TEGEN DE VLAKTE Vier LD-"veteranen" krijgen ere-zilver DONDERDAG 29 DECEMBER 1977 LEIDEN i 1 1 LEIDEN - Het herstel van het sinds zaterdag kapotte dak van het flat gebouw aan de Vijf Meilaan kwam na alle vertraging vandaag gereed. De herstelwerkzaamheden werden tot gisteren ernstig gehinderd door het regenachtige weer. De gedupeerde bewoners op de bovenste achtste verdieping zitten voorlopig nog met overlast. Het kapotte dak is voorzien van een noodbedekking in de vorm van een bouwweefsel dat met branders werd aangebracht. Het dak is nu proviso risch waterdicht. In een later stadium wordt de definitieve dakbedek king aangelegd. Tot gisteren duurden de lekkages bij de gedupeerde bewoners in vier flats op de bovenste verdieping nog voort. "Het lekte vanmorgen nog als een gieter", aldus eén van hen. Volgens de uitvoer ders van de herstelwerkzaamheden is dit deels te wijten aan het water dat zich tussen het herstelde dak en het plafond heeft opgehoopt. De gedupeerde bewoners zitten nog midden in de overlast. Hun huisraad is nog belegd met zeilen en men wacht nog steeds op de verzekering. Zolang de schade niet is vastgesteld, kan men niets doen om de overlast op te heffen. Voor onderdak is men zolang nog aangewezen op familie en kennissen. LEIDEN - 'Jullie tijd komt nog wel', zei de politie. Het verhaal van een kraakaktie. Net een spannend jongensboek. Maar, zegt een van de kra kers: 'Het is een signaal, we willen aandacht, we vragen op deze manier om hulp. Gewoon vragen helpt niet, en in geweld gebruiken hebben we geen zin. Ook al kunnen we hier niet wonen en dat kan waarschijnlijk niet, we hebben tenminste alles gedaan wat we konden doen. Een kan toor gekraakt, dat is toch te gek'. Het begon allemaal in de nacht van dinsdag op woensdag, of veel eerder al eigenlijk. Ze woonden al in een gekraakt huis, Noordeinde 22, maar moeten daar op 7 januari weg zijn. De rechter heeft dat be slist. Ze zijn met zijn twaalven nu en zitten allemaal in hetzelfde schuitje. 'We doen het niet voor onze lol hoor. We zijn het strontzat, maar je kunt toch niet anders? Bij huisvesting zeggen ze: nee, we kunnen je niet helpen. Je bent nog te jong of er zijn vierduizend wachtenden voor je. Ga maar in een auto slapen'. 'Ik heb in een volkswagenbusje ge slapen en jarenlang bij vrienden, een dagje hier, een nachtje daar. Ik heb wekenlang door de stad gefietst op zoek naar een kamer'. 'Niet dat er geen kamers zijn hoor, maar ze zijn allemaal veel te klein en als ze niet te klein zijn, dan wel veel te duur'. 'Als ik nu een leeg huis zie, dan kraak ik het. Als je een week niets gegeten hebt en je ziet een brood, je weet niet van wie het is, dan pak je dat toch ook?' Ze wilden voorkomen dat ze de ze vende januari op straat gezet zouden worden en kraakten het pand Oude Singel 146. Tegen de politie die al snel kwam zeiden ze dat ze er al 24 uur in zaten. Ze sliepen een paar uurtjes in een kamer van het vroegere tehuis voor moeilijk opvoedbare jon gens. De volgende middag is iedereen prikkelbaar, door de weinige slaap en door de onze kerheid over wat er verder gaat gebeuren. Dan komt eindelijk de eigenaar langs, André Helder. Het pand staat een half jaar te koop. Hij zegt dat hij enorme be lastingschulden heeft en dat als hij het huis zelf niet kan verko pen, de bank dat voor hem doet. Hij smeekt ze alsjeblieft weg te gaan. Het huis moet drie ton op brengen. De gemeente koopt het niet en dus kunnen ze het wel vergeten. 'Om die man hoef je je geen zorgen te maken', zegt één van de jon gens. De boel is hier indertijd niet voor niets bezet geweest. En de stichting is anderhalf jaar gele den opgeheven'. Ruzie Iedereen loopt opeens door elkaar te schreeuwen. Er wordt ruzie gemaakt om niks en ze komen geen stap verder. Een meisje wil huilend de deur uitlopen. 'Het is hier toch geen Emiliehoeve, ver- domm, dat iedereen zo tegen el kaar moet schreeuwen?', schreeuwt ze. De anderen kun nen haar nog net tegenhouden. Als de gemoederen weer wat be daard zijn wordt iedereen om de beurt naar zijn mening gevraagd. Wat doen we, een ander huis kra ken en dit opgeven of dit ook Vuurwerk in beslag LEIDEN - Politiemensen hebben gisteren op verschillende plaat sen in de stad vuurwerk in beslag genomen, dat door kinderen werd afgestoken. Het gaat om enkele honderden stuks. Per soonlijke ongelukken hebben zich nog niet voorgedaan. Apparaten gestolen LEIDEN - Bij een groothandel in technische apparatuur aan de Oude Singel is dinsdagnacht een groot aantal autoradio's, platen spelers en geluidboxen gestolen. Door een ingeslagen raam kwam men binnen. De Waarde van de gestolen goederen is nog niet vastgesteld. aanhouden? Er moet weer een huis gekraakt worden, daar is iedereen het mee eens. Want Noordeinde 22 moeten ze uit en hier maken ze ook geen kans. Er moet weer gekraakt worden, vanavond nog, want nu kunnen ze altijd nog terug vallen op Noordeinde 22, straks na 7 ja nuari niet meer. Dan móet er iets anders zijn. Maar ze houden dit pand wel aan. Niet iedereen is het daarmee eens maar er zijn er een paar die er daarvoor willen blijven zitten en dat vindt de rest goed. Want ze kunnen er mis schien mee bereiken wat ze met het Noordeinde ook bereikten, een kort geding en een hoop pu bliciteit. Hoewel die publiciteit over het algemeen juist een aver echts effekt heeft. 'Daar heb je dat zootje weer, hoor je dan. We zijn gewoon mensen die willen wonen, moeten we daar dan zelf maar voor zorgen? We zijn geen junks, maar je wordt wel steeds dieper in die hoek gedrukt. Elke keer dat het ons mislukt om een dak boven ons hoofd te krijgen maakt het voor ons moeilijker. We zouden weer eens een de monstratieve aktie moeten hou den, zoals in Utrecht gebeurd is. Met een heleboel mensen op een heleboel plaatsen tegelijk kra ken. De politie kan nooit overal tegelijk zijn, dus dan lukt er altijd wat. Maar in Leiden vind je die moeilijk'. Nachtwaker 's Nachts gaat het weer gebeuren. Ze hebben een busje gehuurd. Een paar zijn alvast een slot in gaan zetten. De keus is gevallen op Rapenburg 50, een kantoor van de universiteit dat op 1 sep tember naar het Schuttersveld is verhuisd, als ze net klaar zijn met hun werk komt de nachtwaker langs. Die merkt niets. Ze komen terug op de Oude Singel. In een mum van tijd zijn alle spulletjes in de auto geladen en rijden ze. Dan vliegensvlug één voor één naar binnen en binnen blijven. Deur dicht, gordijnen dicht, licht dempen, ziezo. Het is een kantoor, de meubels er nog in en een zee van ruimte. De matras sen worden op de grond gelegd, ze maken alweer grapjes. Maar een uur later is er politie. 'We doen niet open, jullie komer er niet in. Dat is huisvredebreuk. We zitten hier al 24 uur'. De twee politiemannen zeggen verster king te zullen halen. Paniek! Alle deuren worden met bureaus ge- baricadeerd. Zullen ze wel of zullen ze niet terugkomen. De politie-auto blijft nog even be sluiteloos staan. 'Krakers!', wordt er naar boven geroepen. 'Wij wil len wonen', roepen ze terug. 'Jul lie tijd komt nog wel', roept de politie terug en ze rijden weg. LEIDEN - De consumentenbond vroeg aan vijfhonderd van haar leden wanneer hun kin deren dit schooljaar vakantie hebben. De conclusie: de rege ling van de schoolvakanties is een enorme chaos. Leiden wordt daarbij met name ge noemd als één van de plaatsen waar het erg slecht geregeld is. Zeven scholen hebben elk een ander vakantierooster. Het gaat om zowel basis- als voortgezet onderwijs, zowel openbaar als bijzonder. Dick van As, onderwijskundige bij de inspectie van de gemeente Leiden, noemt de conclusie van de consumentenbond wat Leiden betreft wat overdre- "Het ligt in Leiden namelijk heel simpel", zegt hij. "Wij hebben met de schoolbesturen van het prot.chr. en katholieke onderwijs afspraken ge maakt over het vakantieroos ter. Er is een regeling ge maakt, die door de gemeente raad is bekrachtigd, en die in principe voor alle lagere scholen in Leiden geldt. Voor de openbare scholen is die re geling bindend, voor het bij zonder onderwijs niet. Maar de afspraken met de school besturen zijn zo duidelijk, dat de vakantieroosters op de bij zondere scholen - misschien op een enkel incidenteel geval na - volkomen parallel lopen met die van de openbare scholen". "Het voortgezet onderwijs is ook in het overleg betrokken. Dat heeft langer vakantie dan het basisonderwijs, dus helemaal parallel kunnen die vakan ties nooit lopen. Maar ze lopen in zoverre parallel dat de va kanties van de lagere scholen geheel in die van het voortge zet onderwijs vallen. Er blijft dan nog een week vakantie over, die kan voor, maar ook na de lagere schoolvakanties vallen. Daarin kan dus ver- schil zijn. Verder zijn er bui ten de vaste vakanties nog een paar dagen waarvan door elke school zelf bepaald mag worden wanneer ze vrij gege ven worden. Die kunnen dus ook verschillend vallen. Maar grote verschillen zijn dat dus beslist niet". De consumentenbond betrekt in haar artikel in de consumen tengids, het nummer van ja nuari 1978, de resultaten van het onderzoek op de moeilijk heid van vakantiereizen met het hele gezin als de kinderen niet gelijktijdig vrij hebben. Het is namelijk niet toege staan om een kind van school te nemen voor vakantie. On langs heeft het centraal bu reau voor de statistiek een en quête gehouden die hier ook mee te maken had. Veel Ne derlanders bleken hun vakan tie in het voor- of naseizoen..in plaats van in het hoogseizoen te zullen nemen als ze niet ge bonden waren aan de school vakanties van hun kinderen of aan de collectieve vakan ties van hun bedrijf. Nu valt ruim driekwart van de va kanties in het hoogseizoen, als men met vakantie zou kunnen gaan wanneer men wilde, zou het aandeel van het hoog seizoen worden teruggebracht tot 40 procent van de zomer vakanties. LEIDEN - De NZH in Leiden krijgt volgend jaar een nieuw kantoor aan het Stationsplein. De bus maatschappij moet door de komst van de Schiphollijn nood gedwongen weg uit het be staande gebouw. Het kantoor moet wijken voor de doortrek king van het Alphense perron. Het nieuwe NZH-gebouw verrijst overigens pal voor het bestaande. NZH-districtchef Van der Sluijs verwacht dat men in het vooijaar van '78 uit het bestaande kantoor vertrekt. Voor de sloop van het oude en vervolgens de bouw van het nieuwe kantoor wordt een klein jaar gerekend. Bij de NZH rekent men erop dat de nieuwe huisvesting begin '79 betrokken kan worden. Het nieuwe NZH-gebouw krijgt drie bouwlagen en heeft onge veer de vorm van een paddestoel. De eerste verdieping hangt als het ware over de bouw van de be gane grond heen. Door deze con structie kunnen de bussen vlak langs het gebouw rijden. Deze oplossing is noodzakelijk door de beperkte ruimte op het Stations plein. Voor de bouw van het de NZH- nieuwbouw is het woekeren met de ruimte. Daarnaast heeft men bij het ontwerpen ook rekening moeten houden met de toekomst van het Stationsplein. Het nieuwe kantoor is nu zo opgezet dat het bij een toekomstige re constructievan het Stationsplein geen hinder geeft. Bij de gemeente wordt al enkele ja ren gedacht aan reconstructie van het Stationsplein. Daarbij kwam het college onder meer met een idee voor een verhoogde rijbaan (fly-over). Dit idee kreeg direct sterke kritiek, maar is nog -altijd niet definitief verworpen. Voor de ontwerpers van het NZH- kantoor betekende dit dat men de mogelijkheid van een fly-over niet kon uitsluiten. In het nieuwe kantoor komen dan ook speciale voorzieningen die geluids- en stankoverlast van een mogelijke verhoogde rij-baan moeten uit sluiten. De NZH krijgt in het nieuwe kan toor meer ruimte en ook de mo gelijkheid op nieuwe ontwikke lingen in te spelen. Op de tweede verdieping is ruimte voor moni tors als onderdeel van televisie bewaking van de busperrons. Deze voorziening geeft - als ze er in de toekomst komt - in samen spel met mobilofoonuitrusting op de bussen de mogelijkheid sneller op verkeersproblemen in te spelen. Voor de reizigers bete kent het nieuwe buskantoor ver lies van een voorziening. De nieuwbouw bevat geen restaura tie. De NZH hoopt dat dit manco deels wordt opgevangen door de nieuwe koffiebar bij de entree van het station. Het verlies van de restauratie als wachtruimte wordt opgelost met de plaatsing van twee vaste wachthuisjes (af gesloten en verwarmd) aan de Stationsweg en bij de busperrons op het Stationsplein. Het personeel van de NZH krijgt Een schets i NZH-kantoor voor de tijd van de nieuwbouw onderdak in een tweetal nood voorzieningen. Voor het hal- tepersoneel komen op de bus perrons een aantal portocabines. Het personeel dat niet direct bij de afwikkeling van het vervoer is betrokken, wordt gehuisvest in de bovenverdieping van het sta tionsgebouw. rechts: het echtpaar Verver, het echtpaar Fallaux, het echtpaar Van Oosten e LEIDEN - Het Leidsch Dagblad heeft gisteren op feestelijke wijze afscheid genomen van vier "veteranen"Zo althans betitelde directeur Koopman, de vier medewerkers die eind van dit jaar het dagbladbedrijf verlaten na een actieve loopbaan, die zich - opgeteld - uitstrekt over een periode van rond tweehonderd jaar. Alle vier gouden jubilarissende heren J. Fallaux, W.v. OostenH. Redel en J. Verver kwamen in de jaren '27 en '28 in het bedrijf aan de Witte Singel werken en bleven daar tot aan hun pensionering. Voor hun nauwgezette taakvervulling, maar ook voor de maatschappelijke activiteiten, die ze in die vijftig jaar ontplooiden, kregen ze gisteren een koninklijke onder scheiding. Loco-burgemeester Van Aken overhandigde de zilveren ere-medailles, be horend bij de Orde van Oranje Nassau aan de heren Fallaux, Redel en Verver. Directeur Koopman herhaalde dat ritueel even later voor de heer Van Oosten, omdat deze tien jaar geleden al een dergelijke onderschei ding had ontvangen. De feestelijkheden waren voorde vier jubilarissen eerder op de dag begon nen met een gezamenlijke lunch in gezelschap van de echtgenotes en de directie. Bij die gelegenheid sprak directeur Koopman lovende woorden over de grote precisie, waarmee het viertal steeds de werkzaamheden heeft verricht. Alle jubilarissen kregen een enveloppe met inhoud, een ritueel dat enkele uren later tijdens een receptie "Inden Vergulden Turk" nog eens werd herhaald door de woordvoerder van de jubileumcommis sie, de heer Meiman. Hij omschreef de heer Fallaux als de "smaakmaker" van het technisch bedrijf. Aanvankelijk handzetter, later machinezetter, wiens specialiteit vooral lag op het terrein van het medisch drukwerk in vreemde talen en het ingewikkelde tabellenwerk. Zijn "jaargenoot", de heer Redel was eerst ook handzetter en later machinezetter. In zijn vrije tijd maakt hij zich bovendien verdienstelijk als begeleider van de Lugdunum-jeugd. Voetbal speelde ook een belangrijke rol in het leven van de heer W.vOosten die achtereenvolgens kantoorbediende, sous-chef abonnementenafde ling, chef advertentie-aanneembureau en kassier was. Het "gouden kwartet" wordt gecompleteerd door de heer J. Verver, die begon als handzetter en na voorman en chef van de advertentiezetterij te zijn geweest, chef van het advertentiebureau werd. De heer Verver was bo vendien actief in de kern commissie voorloper van ondernemingsraad) en vakbond eti was tot enkele weken geleden voorzitter van de per soneelsvereniging van het Leidsch Dagblad. Tijdens de drukbezochte receptie maakten vele tientallen collega's, fami- i de gelegenheid gebruik om de vier "veteranen"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 3