EUROPESE RMD LAAT PROBLEMEN LH \fonce acht vrede M.-Oosten zonder Genève mogelijk Dal was schrikken in Sankt Anton. RELLEN IN MALAGA Israëlische tv-aitzending te Tot ziens' NAVO: Nederland waardevol De Amro Bank.Voor reischeques, buitenlands geld en reisverzekeringen. WOENSDAG 7 DECEMBER 1977 BRUSSEL (SP) - Het heet dat hier deze week tijdens de Europese Raad vooral economische pro blemen behandeld zijn. In wer kelijkheid hebben de acht rege ringsleiders en het ene staats hoofd (Giscard d'Estaing) zich vooral met meer ondergeschikte zaken beziggehouden. Voor wat de werkelijk grote vraagstukken van de Europese Gemeenschap aangaat is er geen enkel besluit van belang gevallen. De voortgaande crisis, meer dan zes miljoen werklozen, onevenwich tige betalingsbalansen en de toe nemende aandrang tot nationale maatregelen die het handelsver keer kunnen ontwrichten kwa men vooral tijdens de informele gesprekken aan de orde. Het is tekenend voor de situatie in West-Europa dat men er deze keer plotseling vanaf heeft gezien nogmaals de gezamenlijke strijd tegen protectionisme (bescher men van eigen belangen) en werkloosheid te bevestigen. Er was hier een hooggeplaatst amb tenaar die aan de vooravond hoopte op een afspraak die het langzaam maar zeker afglijden naar protectionisme binnen de West-Europese economieën kon doen stagneren. "Frankrijk wil vóór het einde van het jaar een EG-plan voor de staalnijverheid zien. Komt dat er niet dan zal Pa rijs daarin een alibi vinden om zelf beschermende maatregelen te nemen. De Europese Kolen- en Staalgemeenschap wordt dan voor het eerst in haar bestaan be dreigd"., zo luidt zijn voorspel ling. Ook hier in Brussel lopen veel des kundigen rond die de oneven wichtigheden op de betalings balansen en de enorme over schotten van Japan en de OPEC-landen zien als belang rijkste oorzaak van de huidige moeilijkheden. Toe te juichen is dan ook het besluit van de raad om bij het overleg van de Euro pese grote vier met de VS en Ja pan voortaan ook de Europese Gemeenschap volwaardig verte genwoordigd te laten zijn. Presi dent Giscard d'Estaing heeft zijn verzet dus definitief opgegeven. Niet zonder belang is dat de Euro pese Commissie het groene licht kreeg voor haar plannen tot sane ring van de Europese staal-, tex tiel- en scheepsbouwnijverheid, waar de problemen zoals bekend ongekende hoogten bereiken. Bij de bespreking van de economi sche kwesties is het premier Den Uyl opgevallen dat men alge meen tegen het achterblijven van de vraag aanhikt. "Hoe die te sti muleren zonder de inflatie aan te wakkeren, dat is de centrale vraag". EG-president Jenkins kreeg niet erg veel steun voor zijn plan om de werkzaamheden rond de crea tie van een economische en mo netaire unie te hervatten. "EG-fi- nancier" bondskanselier Schmidt liet zich weliswaar in vriendelijke bewoordingen uit, maar knoopte daaraan vast dat gegeven de zwakke vraag en dito investeringsneiging, die in veel landen ook nog samengaan met een te hoog loonpeil, het moment voo reen EMU er niet is. In het kort enkele resultaten van deze Europese Raad. Er kwam een akkoord tot stand over de bijdrage van Groot-Brittannië aan de Europese schatkist. Als gevolg van de daling van de waarde van het Britse pond zal er de komende twee jaar een gat ontstaan van ruwweg ruim een miljard gulden. Strikt formeel geredeneerd zou Londen dat moeten betalen. Ook de theorie "kunnen wij het helpen dat het pond sterling zo in waarde daalde?" is verdedigd. Het tekort wordt nu door de Negen geza menlijk opgevangen. Aldus reali seerde men weer een stukje in tegratie. De nieuwe Europese re keneenheid, voorvader van de eenmaal in te voeren uniforme EG-munt, de florijn, kan per 1 ja nuari a.s. ingevoerd worden. Het regionale beleid van de Ge meenschap wordt de komende jaren zuinig uitgebreid. Het compromis brengt de uitgaven van f 1260 miljoen dit jaar naar f1625 miljoen in 1978, f1736 het jaar daarna en nog f85 miljoen meer in 1980. De Fransen krijgen voortaan 15 in plaats van 17 pro cent uit dit fonds, waarvan zij aanvankelijk 21 procent hadden opgeëist. De gedachte van Ne derland om ten behoeve van de armste gebieden een apart be drag buiten de vaste ver deelsleutel te houden wordt be- BRUSSEL (ANP) - Minister-pre sident Den Uyl heeft gisteren in Brussel afscheid genomen op de Europese topconferentie van de regeringsleiders met een "tot spoedig ziens". "Ik heb dit uit de grond van mijn hart gezegd", aldus de premier die in totaal elf Europese top conferenties heeft bijgewoond. Hij wees er op dat van de groep regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken die hij sinds 1973 op de Europese top conferenties ontmoette nu al leen nog maar de YVestduitse minister van Buitenlandse Za ken Genscher over is en de Luxemburgse premier Thorn. "Je raakt op de duur op elkaar in gespeeld en goed bevriend. Dat is een factor van betekenis", al dus Den Uyl. studeerd. Italië (40 procent) en Groot-Brittannië (20 procent) blijven de grote ontvangers van regionale hulp. Het terrorisme vormde een derde thema. De Franse president pleitte voor h^t scheppen van een Europees juridisch rechtsgebied. Daarbinnen zouden nadere pro cedures voor de uitlevering van misdadigers op alle straffen waarvoor in beide landen vijfjaar of meer staat, moeten gelden. De raad besloot dit plan te gaan be studeren. CYRUS VANCE WASHINGTON (AFP) - De Amerikaanse minis ter van Buitenlandse Zaken, Cyrus Vance, heeft gisteren verklaard dat een regeling van het con flict in het Midden-Oosten mogelijk is zonder dat de vredesconferentie van Genève wordt hervat.' Deze uitspraak die de minister deed op een persconferentie in Washington, betekent een wijzi ging in het standpunt van de Amerikaanse regering. Tot dus ver pleitte zij steeds voor een spoedige hervatting van de Ge- neefse conferentie, waarbij zij niet veel belangstelling toonde voor het vooroverleg waartoe Egypte de betrokken partijen heeft uitgenodigd. Vance zei dat president Sadat en premier Begin een doorbraak tot stand hebben gebracht bij het be zoek van de Egyptische leider aan Jeruzalem. "Wij zijn van plan, waar wij kunnen te helpen om die opening te verbreden. Wij steu nen de conferentie in Cairo. Die kan een middel zijn tot een uitge breide regeling. Het is mogelijk een dergelijke regeling te berei ken zonder een Geneefse con ferentie. Alle partijen hebben echter verklaard dat zij daarheen willen", aldus de Amerikaanse minister. Aan de conferentie die midden december in Cairo wordt gehouden, zullen Egypte, Israël en de VS deelnemen. Syrië, Jor danië, Libanon en de Palestijnse bevrijdingsorganisatie (PLO) hebben echter de uitnodiging van Sadat afgewezen. Barrières In een op schrift gestelde verkla ring zei Vance, dat Sadat en Be gin door psychologische barriè res zijn gebroken, die gedurende dertig jaar een vooruitgang naar vrede hebben verhinderd. Als gevolg daarvan is er een proces op gang gekomen dat niet meer tot staan kan worden gebracht. Hij voegde hieraan toe, dat zijn ko mende rondreis door het Mid den-Oosten bedoeld is om de vredesinitiatieven van president Sadat te steunen. Tussen 9 en 15 december zal Vance Egypte, Is raël, Jordanië, Libanon, Syrië en Saoedi-Arabië bezoeken. Pas gis teren werd bekend dat ook de re gering in Damascus de Ameri kaanse minister had uitgenodigd. Bom ontploft in buurt van Johannesburg gis- JOHANNESBURG (Reuter) Door een bomontploffing teren een gat geslagen in een muur van een politiebureau bij Johannesburg. Minister van jus titie en politie James Kruger heeft zijn landgenoten gewaar schuwd dat zij meer ontploffin gen kunnen verwachten. De ontploffing - de tweede in Jo hannesburg en omgeving in twee weken - had plaats om zes uur 's morgens bij het politiebureau van Germiston, een industrie plaats op 12 kilometer ten oosten van Johannesburg. Enige slachtoffer was een voorbij rijdende automobilist, die snij- wonden in het gezicht door rond vliegende glassplinters opliep. Wel vernielde de ontploffing een geparkeerde auto en bracht schade toe aan een postkantoor en enkele andere gebouwen. De politie zei er geen idee van te hebben wie de aanslag heeft ge pleegd. Minister Kruger ver klaarde in een vraaggesprek met de Zuidafrikaanse radio-omroep, dat veel springstof illegaal Zuid-Afrika is binnengesmok keld. "Bij tijd en wijle" kunnen volgens hem soortgelijke ont ploffingen worden verwacht. De politie vermoedt dat de bom die gisteren afging, was verborgen in een blauwe boodschappentas die een vrouw een kwartier voor de ontploffing tegen een muur van het politiebureau had zien staan. Ook anderen Vance zei te hopen dat ook andere landen de conferentie in Cairo of dergelijke bijeenkomsten zullen bijwonen. "Wij moeten deze ge legenheid aangrijpen. Wij hopen dat anderen dat ook zullen doen". De rechtstreekse Amerikaanse rol zou kleiner worden als er di rect overleg is tussen Egypte en Israël. Wellicht zouden de par tijen later de wens uiten dat de Amerikanen weer een grotere spelen. meende Vance. Washington had, naar zijn zeggen, zijn twijfel over de hulpvaardig heid van de Sowjet-Unie, gezien de recente reacties uit Moskou. Daarom was de minister be nieuwd naar de bevindingen van zijn onderminister Philip Habib die gisteren in Moskou een ont moeting had met de Sovjet-mi nister van Buitenlandse Zaken Gromyko. Vance zei het te betreuren, dat pre sident Sadat "gedwongen was de diplomatieke betrekkingen te verbreken met Syrië, Libië, Irak, Algerije en Zuid-Jemen". Deze Egyptische maatregel was een represaille voor het besluit van de conferentie van Sadats tegen standers in Tripoli om de relaties met Cairo te "bevriezen". De Amerikaanse minister ver klaarde te hopen, dat "tezijnertijd de meningsverschillen uit de weg zullen worden geruimd, in het bijzonder wat Syrië betreft". Naar NAVO Vanochtend vroeg vloog Vance naar Brussel voor de minis tersconferentie van de landen van de noordatlantische-ver- dragsorganisatie (NAVO). In de Belgische hoofdstad zal hij met zijn Britse collega, David Owen, van gedachten wisselen over de kwestie-Rhodesië. Over dit onderwerp zei Vance op zijn persconferentie dat de jong ste initiatieven van premier Ian Smith "misschien een stap in de goede richting betekenen". Hij verweet de Rhodesische leider dat hij niet wilde weten van ver kiezingen waaraan alle nationa listische organisaties mogen deelnemen. Vrijdag reist Vance naar Cairo. Verongelukte Boeing had één kaper KOEALA LOEMPOER (AFP) - Het zondag vlakbij Singapore neergestorte Boeing-737 toestel van de Maleisische luchtvaart maatschappij Mas werd door één persoon gekaapt maar omtrent diens identiteit en de achter gronden is verder niets bekend. Dit verklaarde de Maleisische mi nister van verkeer Tan Sri v. Ma- nickavasagan gisteren in het parlement. Bij de ramp die voorlopig nog een groot raadsel is kwamen alle in zittenden om het leven. Gisteravond zijn in Koeala Loempoer twee Britse deskundi gen gearriveerd. MALAGA Reuter) - De politie heeft gisteren rubberkogels en traan gas gebruikt om betogers uiteen te jagen in de Zuidspaanse stad Malaga waar na heftige rellen op zondag- en maandagavond een algemene staking uitbrak. De staking was een reactie op de dood van een jonge communist die zondag bij betogingen voor zelfbestuur voor Andalusië om het leven kwam. De oproerpolitie raakte gisteren slaags met de monstranten die in de straten, nog steeds bezaaid met de smeulende resten van materiaal dat bij de vechtpartijen van maandagavond was gebruikt, nieuwe barricaden opwierpen. Op een gegeven ogenblik begon de guardia civil in de lucht te schie ten om de grote menigte te ver spreiden die zich voor een van de ziekenhuizen van de stad verza meld had. Politieke partijen en vakbonden verzochten de inwoners van de stad via de radio thuis te blijven en hun kalmte te bewaren. Maan dagavond werd een half dozijn winkels geplunderd. De bureaus van de uiterst rechte partij 'Fuerza Nueva' (nieuwe macht) en nog een paar gebouwen wer den in brand gestoken. Plunderaars gooiden met stenen naar de brandweermannen die een van de branden poogden te blussen. Winkels, kantoren, scho len, banken en fabrieken bleven gisteren dicht. De oproerpolitie die versterking uit andere steden had gekregen, patrouilleerde door de straten en joeg alle men sen uiteen die probeerden zich te verzamelen. Het vliegveld van Malaga was ge sloten en de treinen reden niet meer. De telefonisten van de PTT behandelden alleen spoedgeval len. De kranten verschenen niet. Het personeel van de toeristenho tels aan de Costa del Sol nam ook aan de staking deel waardoor de gasten gedwongen werden hun eigen bed op te maken en geen warme maaltijden konden krijgen. Later werd bekendgemaakt dat de staking zich tot heel Andalusië heeft uitgebreid. BRUSSEL (ANP) - Nederland levert een bijzonder waarde volle bijdrage aan de gemeen schappelijke verdediging van de NAVO-landen, aldus het overzicht van de huidige en toekomstige defensie-in spanning dat de ministers van defensie van het bondgenoot schap gisteren in Brussel is voorgelegd. Minister Stemerdink die giste ren voor de laatste maal aan een vergadering van defen sieministers deelnam ver klaarde dat Nederland het merendeel van de maatrege len die zijn aanbevolen om het defensief vermogen van de NAVO op korte termijn te versterken, heeft genomen of hiervoor voorbereidingen heeft getroffen. Het knelpunt is de legering van een tweede Nederlandse bri gade in West-Duitsland, die eigenlijk niet in het kader van de korte termijnmaatregelen moeten worden gezien. Nederland, West-Duitsland, de Verenigde Staten, Engeland en België hebben in Brussel besloten over het gehele pro bleem van de tweede Neder landse brigade een studie te maken die m mei moet zijn voltooid en op basis waarvan Nederland een politieke be slissing moet nemen. Een Amerikaanse woordvoer der ontkende gisteren dat Nederland door de vier onder druk was gezet maar in Ne derlandse kring werd wel ge sproken over enige aandrang om nu eindelijk, na vijftien jaar, tot een besluit te komen. ADVERTENTIE ADVERTENTIE bijna 1 miljoen aan prijzen De veilige éénpersoons zwakstroomdeken HN 41 van INVENTUM. Voor een ongestoorde en behaaglijke nachtrust. Winkelwaarde 163,-. Een geschenk van Koninklijke Fabriek Inventum, Bilthoven. t.b.v. Buitenlandse vakanties voor gehandicapten TEL AVIV (AFP) - "Het is goed op dit ogenblik Israëliër in Cairo te zijn", verklaarde gisteravond de deskundige voor Arabische za ken van de Israëlische televisie, in de eerste televisiereportage vanuit Cairo voor Israël, overge bracht per satelliet en met de hulp van de Egyptische televisie. De Israëlische kijkers konden zo het „huis Mena" zien, waar de conferentie van Cairo zal worden gehouden. Ook werden ze mee genomen naar Gizeh en door de straten van de Egyptische hoofd stad en luisterden naar een vraaggesprek met een Egypti sche autoriteit. Ook konden zij met toelichting door een andere Israëlische ver slaggever de dienst van Cha- noekah volgen die werd gehou den in de synagoge van Cairo. De Egyptische autoriteit, Moersi Said ed-Din, zei in het vraagge sprek lachend, dat geïnterviewd te worden door de Israëlische televisie, „in de grond van de zaak is als te worden ondervraagd door de Amerikaanse of Britse televisie". Voor het eerst sinds 1967 hebben de inwoners van Gaza gisteren ook kunnen telefoneren met verwan ten in Egypte. De Israëlische radio die dit meldt, zegt dat de verbinding is gelegd via de Israëlische telefooncen trale. Tientallen inwoners van Gaza en omstreken hebben en kele minuten met hun verwanten in Egypte kunnen praten. „Goed, wij uiteindelijk toch met zo 'ti stoeltjeslift naar 2200 nieter. Machteld op van de zenuwen, die ziet alleen maar die diepte onder ons. En opeens hoor ik een paniekkreet en zie ik Machtelds tas met al ons geld in de sneeuw verdwijnen. Ka n je je voorstellen dat ik me ongelukkig schrok?" Nou en of. Daarom raden wij van de Amro Bank altijd aan om alleen buitenlands geld voor de éérste dagen mee te nemen en veilige Amro reischeques voor de rest van uw vakantie! Dat is een rustige gedachte. Want gebeurt daar iets mee, dan heeft u de Amro Telescrvice. Hoe werkt dat? Heel simpel. Bij uw Amro Bank krijgt u tegelijk met uw reischeques ook een-telefoonnummer mee. Gebeurt er iets met uw reischeques, dan belt u dit nummer en krijgt u de Amro Telcservice, die onmiddellijk geld overmaakt. Telegrafisch. En wat uw bagage betreft, als u een Amro reisverzekering neemt, bent u voor een gering bedrag verzekerd tegen verlies en diefstal. En tegen de kosten van ziekte, ongeval en wegens familie omstandigheden naar huis moeten. Dus wie niet van schrikken houdt tijdens z'n vakantie, die gaat eersteven langs bijk/S I de Amro Bank.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 9