Weer vertraging van de kabinetsformatie ABN Bank 'n Heel procent meer rente van uw spaargeld. En er toch vrij over beschikken. Wij helpen. Lichamelijke conditie van Nederlandse man niet best Terugkeer in maatschappij niet onmogelijk maken OFFICIER VAN JUSTITIE IN PROCES TEGEN KNUT FOLKERTS: PvdA en D'66 op winst Koningin aarzelt met benoeming Van Agt Rijnbrug wordt John Frostbrug RIETKERK OPVOLGER WIEGEL Cassatie Frans H. verworpen Vrouw van vastgehouden chauffeur naar Turkije WOENSDAG 7 DECEMBER 1977 BINNENLAND PAGINA 7 Mr. Van Dijk - opzettelijk gewelddadig - UTRECHT (SP) - Met een eis van twintig jaar gevangenisstraf te gen Knut Folkerts heeft de Utrechtse officier van justitie mr. T. van Dijk niet het onderste uit de kan willen halen. Hij had le venslang kunnen vragen voor de moord op rechercheur Arie Kra nenburg en de poging daartoe op dienst collega Leen Pieterse. De motivering van de officier. "Zelfs bij een zo grove aantasting van onze menselijke en democ ratische normen wil ik er van uit gaan dat de uiteindelijke terug keer in de maatschappij van een 25 jarige man niet voorgoed on mogelijk gemaakt mag worden". Mr. Van Dijk stelt in zijn requisitoir dat het hier ging om moord en poging tot moord en niet om doodslag of om het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Zijn zienswijze: "Geestelijk en feite lijk heeft Folkerts zich voorbe reid op een mogelijke confronta tie met de politie. De mentale voorbereiding blijkt uit zijn bliksemsnelle reacties vanaf het moment dat hij in Kranen burg en Pieterse politieambtena ren vermoedde die hem wel eens zouden kunnen aanhouden. Hij aarzelde geen moment. Op dit enkele vermoeden maakt hij snel en met lugubere efficiency zijn slachtoffers". De materiële voorbereiding zag de officier in de bewapening van Folkerts. "Hij droeg een schiet- klare revolver in een open hol ster. Het wapen was klein, had een korte loop en was gemakke lijk verborgen te dragen. Het kon met één hand direct worden ge trokken en afgevuurd, zonder enige voorafgaande handelingen. Hij maakte gebruik van defor merende loden kogels, die forse verwondingen toebrengen en een tegenstander snel buiten gevecht stellen. Hjj had ook extra munitie bij zich in zogenaamde snel- laders. Alsof dat nog niet genoeg was droeg hij een gebruiksklare scherpe scherfhandgranaat met ingeschroefde ontsteking bij zich. De scherven van zo'n ding zijn dodelijk tot op een afstand van 25 meter. Deze speciale en zware bewapening is alleen ver klaarbaar vanuit zijn voornemen en opzet tot doden". Eigen techniek Ter ondersteuning van zijn mening had de officier voorts een aantal arresten uit de kast gehaald. Mr. Van Dijk nam het op voor de werkwijze van de twee re chercheurs met betrekking tot de arrestatie van Folkerts. Daarover zei hij: "Ze waren zich zeer wel bewust van het risico. Ze hadden echter eerder samengewerkt en reeds vele malen samen aanhou dingen verricht, ook van zware criminelen. Ze hadden daarvoor een eigen techniek ontwikkeld. Als ze tegen elkaar "pakken" zei den, stelden ze zich ieder zo op vallend mogelijk naast de ver dachte op, grepen hem bij de arm en zeiden dan "recherche, even meekomen". Dat is altijd goed gegaan. Dat gaat ook altijd goed, zolang we te maken hebben met een verdachte die het hoogste rechtsgoed van zijn medemens, het recht op eigen leven, nog enigszins respecteert en die de beginselen van onze rechtsorde en maatschappelijke orde als elementair wenst te aanvaarden. Maar Fokerts gedraagt zich echter zo vijandig tegenover die orde, zodat deze wyze van aanhouding eindigde in een bloedbad. Ik wil dan ook vanuit mijn diepste over tuiging mijn respect betuigen aan deze beide rechercheurs die ge toond hebben toch elke ver dachte menselijk te willen bena deren. Hoezeer ook gewaar schuwd voor de mogelijke ri sico's, meenden zij hun ge bruikelijke werkwijze ook in dit geval te kunnen toepassen. Kra nenburg heeft daarvoor het hoogste offer moeten brengen. Pieterse is nauwelijks aan een gewelddadige dood ontkomen". Met Knut Detlev Folkerts viel gis teren niet te praten. Recht bankpresident mr. K. S. Bieger probeerde het vergeefs. Hij zei tegen de Westduitsen "U hebt tot nu toe niets willen zeggen. Dat is uw goed recht. Ik persoonlijk vindt het altijd prettig als ik weet wie er tegenover me zit. Bent u bereid met mij over de persoon Knut Detlev Folkerts te praten?". Knut, botweg: "Ik leg nog wel een verklaring af en daaruit zal dan wel blijken wie ik ben". Ook tij dens zijn voorarrest heeft Fokerts geen enkele verklaring willen afleggen over de gebeurtenissen van die 22ste september. Het enige dat hij heeft gezegd is dat hij lid is van de Rote Armee Frak- tion. Maar daar wilde nu juist gis teren noch de officier noch de president over praten. Zij wen sten de politiek niet bij deze schietpartij te betrekken. Enquete AVRO: HILVERSUM (ANP) - Als er eind november verkiezingen zouden zijn gehouden, dan waren PvdA en D'66, verge leken met de Kamerverkie zingen van mei dit jaar, als winnaars uit de bus gekomen. Het CDA zou ongeveer gelijk blijven, terwijl de WD iets achteruit zou gaan. Tot deze conclusie komt het bu reau Lagendijk, dat in op dracht van de AVRO in de pe riode van 21 tot 26 november ruim 700 Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft gevraagd naar hun mening over een aantal actueel politieke on derwerpen. Volgens deze en quete zou de PvdA nu 37.7 procent van de stemmen krijgen tegen 33.8 procent in mei. Het CDA zou nu uitko men op 31.4 procent tegen over 31.9 procent, de WD zou 16.5 procent verwerven te genover 18.0 procent in mei en D'66 zou 7 procent halen tegenover 5.4 procent bij de Kamerverkiezingen. Deze cijfers wijken af van die welke zaterdag uit een VARA-NIPO-enquete onder ruim 4000 Nederlanders be kend werden. Die enquete werd gehouden van 21 tot 28 november. Volgens het resul taat daarvan zouden PvdA en CDA ieder uitkomen op 32 procent, de WD op 20 pro cent en D'66 op 8 procent. Bij de vraag welke partij als ge volg van de kabinetsformatie in achting is gestegen of ge daald bleek in de AVRO-en- quete alleen D'66 een positief saldo te krijgen. De PvdA en het CDA waren in deze po- pulairiteitsslag de verliezers. De houding ten opzichte van de WD was nauwelijks /er- anderd. Dezelfde vraag over pei .ien leverde alleen eer ->«sitief beeld op voor Jan „erlouw. De grote verliezers bleken Van Thijn, Andriessen en Van Agt te zijn. Maar dat geldt dan ook weer niet voor de eigen aanhang. Sterker nog: Van Agt komt er bij pie CDA- kiezers veel positiever vanaf dan vóór de formatie-onder handelingen. Van alle ondervraagden bleek nog bijna de helft (45 procent) voor een kabinet van PvdA- CDA-D'66 te zijn. Het nu te formeren kabinet CDA-WD haalde 19 procent. Tenslotte bleek ook dat het vertrouwen in het politieke bedrijf voor 59 procent van de ondervraag den was afgenomen. Iets meer dan de helft (51 procent) vond dat de politici daaraan schuldig zijn. Kabinets-informateur Van der Grinten verlaat paleis Soestdijk nadat hij gisteren koningin Juliana eindverslag van zijn werkzaamheden heeft uitgebracht. DEN HAAG (SP) - Op de valreep i: traagd. Tegen de verwachting in is CDA- fractievoorzitter Van Agt giste ren niet terstond na het einde van het werk van informateur Van der Grinten door de koningin tot formateur benoemd. Kennelijk aarzelt koningin Juliana nog. Zij wil zich er eerst terdege van vergewissen dat het kabinet van CDA en WD voldoende steun in de Tweede Kamer krijgt. Door het verzet van zeven CDA- Kamerleden tegen samen werking met de VVD is dat twij felachtig. In het verleden zijn formateurs die alleen nog de taak hadden minis ters en staatssecretarissen te zoe ken altijd dezelfde dag nog be noemd. Informateur Van der Grinten heeft koningin Juliana gisteren in zijn eindverslag geadviseerd Van Agt te belasten met de afronding van de kabinetsformatie. Hij blijft er bij dat het kabinet van CDA en VVD een parlementair meerder heidskabinet is. Voor hem telt uitsluitend het standpunt van de fracties en niet van de afzon derlijke kamerleden. Het feit dat zeven CDA-ers niet zullen mee werken aan de totstandkoming van het kabinet-Va Agt/Wiegel en er ook geen parlementaire bin ding mee te willen, heeft hem niet tot andere gedachten gebracht. ADVERTENTIE DEN HAAG (SP) - De Rijnbrug bij Arnhem zal worden vernoemd naar de Engelse militair John Frost die tijdens de slag om Arn hem in de Tweede Wereldoorlog als een van de eersten deze brug bereikten. Frost was als luitenant-kolonel commandant van het bataljon dat er voor zorgde dat de brug be houden bleef. Op aandrang van de WD-Kamer- leden Ploeg en Koning heeft mi nister Westerterp (verkeer en wa terstaat) besloten dat de Rijnbrug voortaan John Frostbrug heet. de brug werd wereldberoemd als "een brug te ver". Met de nieuwe ABN Girospaarrekening. De naam zegt het al. Met deze nieuwe spaarvorm van de ABN kan alles per post. Storten en opnemen kan gewoon met behulp van uw eigen rekening. Voor het opnemen krijgt u speciale formuliertjes thuis, waarmee u het geld dat u wilt opnemen kunt laten overboeken naar uw gewone rekening. Tot f 5.000,- per maand is uw saldo direct beschikbaar, daarboven geldt een opzegtermijn van 1 maand. De ABN Girospaarrekening is dè manier om geen 4, maar 5% rente te maken zonder dat uw geld vaststaat, zonder opnamekosten. Bovendien regelt u alles vanuit uw gemakkelijke stoel. U bent natuurlijk ook vrij om per kas in te leggen, als het maar gaat om een bedrag van ten minste f 1.000,-. De eerste inleg door overboeking is minimaal f250,-. Waarom zou u niet vandaag al gaan profiteren van 1% meer rente? U kunt mij helpen door meer informatie te sturen over de ABN Girospaarrekening. Woonplaats: Heeft reeds een rekening bij de ABN: ja/neen. Zo ja, bij ABN-kantoor: In ongefrankeerde envelop :enden aan: Algemene Bank Nederland, Afd. O.D.50, Antwoordnummer 1555, 1000 PA Amsterdam. de kabinetsformatie opnieuw ver- "De fracties van CDA en VVD heb ben op basis van het herziene re geerakkoord gezegd een par lementaire binding aan te gaan met dit kabinet. De CDA-kamer- leden, die tegen het akkoord hebben gestemd, zijn niet uit de fractie gestapt om een eigen poli tieke groepering te vormen. Als dat wel het geval zou zijn, lag de zaak anders", meende de schei dende informateur. Volgens Van der Grinten is het ook belangrijk dat de zeven "loyalis ten" de totstandkoming van een CDA/WD-kabinet niet zullen beletten. "Dat betekent dat zijn verder gaan dan een gedogen van zo'n kabinet", zei hij. "Zij zullen in loyaliteit de daden van het ka binet beoordelen." Van der Grinten kan geen garanties geven dat een kabinet op zo'n smalle basis niet snel aan z'n eind zal komen. "De ervaring leert dat kabinetten op smalle bases veelal een langer leven beschoren zijn dan regeringen die op een ruime meerderheid in het parlement steunen." De scheidende informateur noemde het "een zaak van welle vendheid" dat hij de kleine par tijtjes ter rechterzijde (die niet bij de kabinetsformatie zijn betrok ken geweest) om hun standpunt tegenover een kabinet van CDA en VVD had gevraagd. mr. Rietkerk DEN HAAG (SP) - Mr. J.G. Rietkerk volgt Wiegel op als fractievoorzitter van de WD in de Tweede Kamer. De WD-fractie heeft hem giste ren eenstemmig aangewezen. Wiegel wordt vice-premier en minister van binnenlandse zaken in het te formeren ka binet-Van Agt. Rietkerk (49) kwam in 1967 voor het eerst in de Tweede Ka mer. Van 1971 tot 1972 was hij staatssecretaris van sociale zaken in het kabinet- Biesheuvel. Na de val van dit kabinet was hij enige tijd di recteur bij het Verbond van Nederlandse Ondernemin gen, het VNO. Daarna keerde hij in de WD-fractie terug. Rietkerk geldt als specialist op sociaal-economisch gebied. Herhaaldelijk heeft hij ge waarschuwd dat de kosten van de sociale voorzieningen onbetaalbaar worden. Als opvolger van WD-onder- voorzitter, Tuynman, koos de fractie gisteren mevrouw Kappeyne van de Coppello. Tuynman wordt zo goed als zeker minister van verkeer en waterstaat in het nieuwe ka binet. DEN HAAG (ANP) De Hoge Raad in Den Haag heeft gisteren de cassatie, die de 42-jarige hoofd verpleger Frans H. uit Kerkrade tegen het arrest van het gerechts hof in Den Bosch had ingesteld, verworpen. Het hof had de ver pleger wegens moord op be jaarde patiënten van de Luc- kerheidekliniek in zijn woonplaats veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar. DEN HAAG (ANP) - De Neder landse mannen bewegen zich nogal houterig, zijn over het al gemeen te dik en hun lichame lijke conditie geeft geen reden tot juichen. Dit mag geconcludeerd worden uit een onderzoek naar de li chamelijke conditie van 1.437 beroeps- en dienstplichtige mi litairen, dat het sport medisch centrum van de krijgsmacht van 1 november 1975 tot 1 november 1976 heeft uitgevoerd. Minder dan de helft van het aantal deelnemers (41,5 procent) had een voldoende gehaald op alle testonderdelen. Daarbij spron gen de ouderen er relatief gun stiger uit dan de jongeren aan gezien de ouderen op vrijwillige basis deelnamen en de dienstplichtigen in com- pagniedienst. Het beeld dat bij de categorie dienstplichtigen werd verkre gen klopt dan ook meer met de werkelijkheid, zo menen de schrijvers van het onderzoek. Van de dienstplichtigen haalde slechts 25 procent voldoende bij alle testonderdelen. Hierbij wordt aangetekend dat dit dan nog geldt voor de voor dienstplicht goedgekeurde jon gemannen, een fysiek gezond deel van de Nederlandse bevol king van die leeftijd. Bij een coördinatieproef bleek hoe groot de bewegingsarmoede is. Deze test leverde de meeste pro blemen op. Vooral bij de jongere deelnemers kwam dit tot uiting. Hetgeen waarschijnlijk een ge volg is van het bromfiets-rijden. Velen vertoonden een onvol doende spiercoördinatievermo- gen en bewogen zich traag en houterig voort. Dat veel jongemannen deze test onvoldoende maakten doet ver onderstellen, aldus de beschou wing over deze test dat er te weinig gymastiek- en spelon- derwijs op de scholen wordt ge geven, of althans in te weinig aangepaste vorm. Een andere voor de hand liggende oorzaak is dat men vroeger veel meer be woog, men liep en fietste meer. Kinderen konden vroeger op straat spelen en vroeger had men ook een bloeiend vereni gingsleven op het gebied van de sport. Geconstateerd wordt dat een goede conditie bij jongeren meer uitzondering dan regel is. Vele jongeren voldeden niet aan de minimale eisen. In het artikel wordt deze constatering zorg wekkend genoemd. Men mag zijn ogen niet sluiten voor de buitengewoon slechte conditie waarin een aantal jongemannen verkeert. Vrijwel alle risico-fac toren voor het vroegtijdig ont staan van hart- en vaatziekten (vetzucht, roken, bewegingsar moede) zijn bij velen aanwezig. ROTTERDAM (ANP) - De vrouw van de Rotterdamse vracht wagenchauffeur W.A. Plinck, die al meer dan een maand in Turkije wordt vastgehouden op verden king van sigarettensmokkel, zal zaterdag per vliegtuig naar Is tanbul vertrekken om zich bij haar echtgenoot te voegen. Dit deelde een woordvoerder van het transportbedrijf Furness in Rot terdam. waarvoor de chauffeur het transport van een lading siga retten uitvoerde, gisteren mee. Plinck kwam in moeilijkheden toen het Turkse staatsmonopolie waarvoor de sigaretten waren be stemd, verklaarde deze niet te hebben besteld. De lading siga retten van een collega van de chauffeur, werd geaccepteerd. De douane bestempelde de vracht van de heer Plinck als smokkelwaar. Na frequent overleg met de Turkse autoriteiten via het ministerie van buitenlandse zaken kreeg het bedrijf in Rotterdam de stellige overtuiging dat de chauffeur spoedig vrij gelaten zou worden. Vrijdagmorgen zou de heer Plinck zijn paspoort terugkrijgen en kon hij huiswaarts keren. De douane had het verzoek afgeslo ten. Deze toezegging werd, aldus de woordvoerder van Furness, te niet gedaan doordat de douane de chauffeur voor de verdere afhan deling van de papieren naar de officier van justitie verwees. Vrijdagmiddag vervoegde Plinck zich by de officier, die in de pa pieren voldoende aanleiding vond een nader onderzoek in te stellen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 7