r/Hil toegelicht Boeiend dichtersfeest Joost Prinsen en de 'Liedjes van de koude grond' Roland Kirk overleden WOENSDAG 7 DECEMBER 1977 RADIO - TV - KUNST PAGINA S "Als je Joost Prinsen eens goed op z'n ziel wilt trappen, moet je hem vragen of hij toevallig ook nog iets anders kan dan een Eric Engerd-typetje maken in de Straten- makersopzeeshow", zei ooit de regisseur van die show, Frans Boelen. Joost Prinsen: "Iedere gek met een beetje stem had het kunnen doen" Dezelfde Boelen regisseerde Joost Prinsen voor het programma "Liedjes van de koude grond" waarmee het televisiescherm vo rige week verblijd werd. Acteur Joost Prinsen als zangerHa de uitzending bereikten hem vooral reacties als "je hebt blijk gegeven van een ongedacht talent". Prinsen: "Met déze teksten van Willem Wilmink en Hans Dor- restijn, met déze muziek van Harry Bannink en met déze regis seur had het al heel vreemd moe ten gaan als het géén goed prog ramma geworden was. Ja inder daad, ik heb die liedjes gezongen maar iedere gek met een beetje stem had dat kunnen doen. Dus, laat iedereen nou ophouden met opmerkingen over Joost Prinsen die zelfs zichzelf verrast zou heb ben en zo, want die opmerkingen slaan helemaal nergens op. De bakker en de slager hebben me ge zegd dat ze het een leuk prog ramma vonden. Dat zijn aardige opmerkingen voor een jonge jon gen. Maar alsjeblieft niet dat ge zeur dat ik mu nu losgemaakt zou hebben van het typetjes-maken, want wie dat zegt weet van z'n gezond niet af." Joost Prinsen (geboren in Vught, gymnasium alpha in Den Bosch geoefend militair, toneelschool te Amsterdam, getrouwd, twee kin deren, twee katten en een hond) staat boven op een trapleer in een nog akelig onbewoond rijtjeshuis in Halfweg. Hij hanteert een ver fkwast en zwaait zo driftig met dat ding om z'n woorden te on derstrepen, dat de spetters in het rond vliegen. Door Frans Happel Het begin van een nogal merk waardig interview. Prinsen bo ven op die lader, schilderend en pratend tegelijk. Wij op de grond, met de rug tegen een deur, de enige plek die "droog" is. Blijf zit ten waar je zit, verroer je niet en uit den hoge, vanonder het pla fond galmt Prinsen's toch al ta melijk onbehouwen stemgeluid door de verder kale kamer. Joost: "Als je het goed vindt ga ik nog even op dat typetjes-maken door. De opvatting die sommige mensen daarover heb ben Heem Ton van Duinho ven. Oh ja die, wordt er dan ach teloos gezegd, die kan allemaal grappige mannetjes neerzetten. Mag ik dan nu beweren dat Ton van Duinhoven de enige in Ne derland is die dat kan. Een uniek talentmisschien wel uniek in heel Europa. Ik wil me echt niet ver gelijken met Van Duinhoven, maar met Eric Engerd en de mis schien wel honderd andere typet jes die ik voor de Stratenmaker- sopzeeshow heb gemaakt, heb ik vaktechnisch gezien, dacht ik, be slist niveau afgeleverd. Com plimenten van insiders uit de theater- of televisiewereld? Nauwelijks. Complimenten krijg je niet, volgens het calvinistische principe dat typetjes maken een kwade reuk zou hebben". En: "Ach, weten de mensen véél! Opeens lof en waardering voor dat laatste televisieprogramma en voor de langspeelplaat die ik met die kouwe grond-liedjes heb volgezongen. Toch heb ik in de Stratenmakeropzeeshow méér liedjes gezongen dan dat er op die hele plaat staan. Ik krijg nu het idee dat niemand die liedjes ooit gehoord heeft". Talent Wij voorzichtig (je weet nooit of Prinsen straks met pot verf en al vanaf die ladder ten aanval springt): In ieder geval was het programma toch een keurig voorbeeld van de vruchten die een langdurige samenwerking tussen een regisseur, tekstschrijver, componist en een artiest (Prin sen) kan afwerpen. Antwoord: "Frans Boelen en ik ko men uit hetzelfde milieu: de ge goede katholieke burgerij. Als je er voorts vanuit gaat dat hij en ik een redelijk talent bezitten en dat we al jaren samenwerken, dan zouden we een stelletje boerehuf- ters zijn als daar niks uit zou ko men. Vooral omdat het Boelen z'n specialiteit is om mooie atmosfe rische liedjesprogramma te maken, stukken beter dan al die veredelde fotografen die zich te genwoordig ook televisie-regis seur noemen. En als je dan ook nog én Wilmink én Dorrestijn én Bannink in de club hebt Dus, om een lang verhaal kort te maken: het was een uitstekend programma, maar Joost Prinsen is er niet warm of koud van ge worden? Hebben het toch allemaal verkeerd begrepen. Want: "Als het niet ge lukt was zou ik een verschrik kelijke optater gekregen hebben, een enorme klap. Waar zouden we gebleven zijn, met alle tijd van voorbereiding die er geweest is, met alle faciliteiten die ons - door omstandigheden weliswaar- door de VARA geboden zijn? Daarbij komt dat ik al van alles heb ge daan in het theater, op het toneel voor de televisie, voor de radio noem maar op en ook nog va les wil doen, wil blijven doen maar dat ik misschien maar één keer in m'n leven de kans krijg om een soloprogramma als dit te ma ken. Ja, laten we wel wezen, van een zingende Joost Prinsen maak je geen jaarlijks terugkerend item. Dus heb ik er mijn artistieke leven ingelegd, alles dat ik in de afgelopen jaren geleerd heb. Wat ik van liedjes vind, dat ze smaak vol moeten zijn, niveau en kwali teit moeten hebben, moest in dit programma tot uitdrukking ko men Zeker, dat móestwant ik sta altijd met een grote mond voorop als het gaat over dit soort nor- Saai Joost Prinsen gedurende de laatste vijf, zes jaar te hooi en te gras aan het werk gezien hebbende, staat hij ons voor ogen als een veelr doener, als een niet-gespeciali seerde artiest. "En ik wil niet specialiseren ook", zegt Joost Prinsen. Alleen maar doen waar je het beste in bent lijkt me nogal saai worden. Het is toch enig om te kunnen vertellen datje overdag gerepeteerd hebt met een toneelgezelschap, 's avonds be sprekingen hebt gevoerd voor een nieuw televisieprogramma en datje tussendoor ook nog een sta pel kranten hebt gelezen om voer te vinden voor nieuwe grappen en grollen voor een radioprog ramma? Dat is toch véél leuker dan bijvoorbeeld te moeten zeg gen (Prinsen draait zijn kerels volume terug tot een wuft dames geluidje): m'n specialiteit is to neel, meneer Geen televisie voor Joost Prinsen de eerstkomende weken. Wel toneel. Momenteel repeteert hij bij het Zuidelijk Toneel Globe een rol in "Burger Schippel", een tragi-ko- medie van de Duitser Carl Stern- heim. Prinsen: "Dat bedoel ik nou. AfwisselingZo ben je intens bezig met "Liedjes van de koude grond" en korte tijd later met een toneelstuk van een Duitser van zestig jaar geleden". Mooi Terwijl Joost roept dat z'n plafon netje toch schitterend wit is ge worden, zeggen wij dat we het liedje over Frekie, het imbeciele jongetje waarvoor de keeper al tijd de verkeerde kant uitdook als hij meevoetbaldeniet alleen voortreffelijk van tekst vinden, maar op de een of andere manier bij Prinsen's "ik heb een grote waffel, maar ik ben niet zo slecht"-imago vinden passen. Hij: "Frekie heb ik inderdaad met groot genoegen gezongen. Waarom? Weet ik veel.Kan ikniet zeggen". Zowaar houdt Joost Prinsen even adempauze. Dan: "Er is eigenlijk niks mooiers in de kunst dan din gen die je mooi vindt zonder te kunnen verklaren ADVERTENTIE CHICAGO, ILLINOIS - De Amerikaanse blinde jazz-musicus Roland Kirk, een virtuoze solist die drie instrumenten gelijktijdig kon bespelen, is op 41-jarige leeftijd in Bloomington in Indiana overleden. Kirk, die blind was vanaf zijn geboorte, was onwel geworden na twee concerten in de universiteit van Indiana met zijn orkest, de "Vibration Society". Hij overleed in een ziekenhuis. Onder de instrumenten, waarop Kirk meester was, waren de klarinet, de saxofoon, de fluit, de harmonica en de zeldzame manzello en stntch. Hij kon zichzelf begeleiden door op drie tegelijk te spelen. Roland Kirk, wiens kennis van en waardering voor de Amerikaanse zwarte muziek varieerde van Scott Joplin tot Stevie Wonder, was be gonnen in clubs in en rondom zijn geboorteplaats in Ohio. Het eerste van een twintigtal albums verscheen in 1956 en hij werd popu lair in het begin van de jaren zestig. In 1975 werd hij getroffen door een beroerte, die hem voor een deel verlamde. Binnen een half jaar stond hij echter weer op het podium. Met fragiele handbewegingen, haast geruisloos, slaan ze de bladzijden van hun gedich tenbundels om, als zijn ze bang door het ritselen van de pagina's hun concentratie te verstoren. Sommige dichters kijken gefascineerd naar de microfoon, als zou het pu bliek "en masse" besloten hebben zich daar te nestelen. Anderen kijken over de hoof den van de toeschouwers in het duister en bepalen hun blik op 'oneindig'. De meeste dichters, die gisteravond in het LAK-theater uit eigen werk voorlazen droegen iets van een 'weltschmerz' met zich mee, waaraan zij steeds door hun gedichten aan trachtten te ontkomen. Frank Koenegracht lukte dat, naar mijn smaak, gisteravond het beste. Hij legt geen pretenties in zijn declamatie en zoekt zijn verbaal uitdrukkingspa troon geen bombastische stijlfiguren om een gebrek aan uitdrukkingsvaardigheid te verbloemen. Dit ondanks het feit, dat J.C. Bloem, sa men met Lucebert tot zijn fa voriete dichters behoort. Zijn poëzievoordrachtis gespeend van elke vorm van intel lectuele arrogantie, waarmee auteurs en dichters zich zo dikwijls willen omgeven. Ook het barokke van Habakuk II de Balkar is ten ene male vreemd aan zijn poëtische uitingsvorm. Habakuk II de Balkar is veel directer in zijn beeldspraak; veel concreter en abrupter ook. Uit van hem bekende gedichtenbundels als 'Boerengedichten' (1969), „Uier van 't Oosten" (1970), "De Gloeilampen/De Var kens" (1972) en 'Groenboek' (1973) las hij op opvallend so nore wijze enige gedichten. Hij is een getalenteerd dich ter, die tijdens de voordracht duidelijk tekort schiet, waar door prachtige, inhoudelijke zeer doorwrochten gedich ten, veel aan kracht verliezen. Dat kan niet gezegd worden van Anton Korteweg, die be slist raad weet met zijn eigen geesteskinderen. Voortdra- gend uit o.a. 'Eeuwig Heimwee Drijft Hem Voort' (1973), weet hij opvallend re gelmatig de gevoelige snaar te raken. Ik heb getracht te her leiden, of hier sprake was van nadrukkelijk intoneren dan wel het gebruiken van de 'dichtvorm' als middel om gedachten over te brengen. Het is me niet gelukt. Inmid dels werd wel duidelijk, dat Korteweg zeer wezelijke poëzie schrijft. Dat kan niet gezegd worden van Faverey, die gisteravond nauwelijks boeide. Nóch overdrachtelijk, noch inhoudelijk. Neeltje Ma ria Min, die in 1966 met haar gedichtenbundel 'Voor wie ik liefheb, wil ik heten' goed was voor 22.000 verkochte exemplaren (een unicum voor een moderne gedich tenbundel!), kwam enigszins nonchalant over. Naar haar relatie met de eigen gedichten gevraagd, bekende Neeltje, dat ze erg veel moeite had met het voorlezen van haar minst recente gedichten. 'Voor mijn gedichten van 1966 schaam ik me eigenlijk', bekende ze eerlijk. Door haar veranderde levensvisie is ook haar relatie tot de poëzie in het algemeen en haar eigen gedichtenbun del in het bijzonder (ze schreef er overigens maar één) gewijzigd. Conclude rend: een boeiend dich- tersfestival, met Koenegracht en De Balker als duidelijke uitschieters. BERT KOEKEBAKKER ADVERTENTIE hervormd nederland Koop deze week HN: De omgangsblokkade tegen zwakzinnigen Staatsprijswinnares Tonke Dragt: Ik geloof in ongehoorzaam heid De Kus van Jan Wolkers Pakistan: Een gezin uit het christenengetto De apartheidspolitiek van de bur gerlijke cultuur Hervormd Nederland, houdt de hoop levend Vraag uw tijdschriftenhandelaar Nederland 1 18.25 - Sesamstraat (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 19.04 - Van gewest tot gewest (NOS) 19.50 - PP: uitzending van de BP (NOS) 20.00 - Door de duisternis (Through the night), speelfilm (NOS) 21.35 - Journaal (NOS) 21.50 - Den Haag vandaag (NOS) 22.05 - Panoramiek (NOS) 22.35 - Studio Sport (NOS) 23.15 - Journaal (NOS) Nederland 2 18.15 - Natuurkunde is overal (1) (TELEAC) 18.45 - Toeristische tips (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 19.04 - Iemand zoals jij, gesprekken met kinderen (IKON) 19.29 - Kenmerk (IKON) 20.00 - Journaal (NOS) 20.25 - Film van het Nederlands Comité voor kinderpostzegels (SOCUTERA) 20.30 - The Onedin line, tv-serie (VARA) 21.20 - VARA-Visie-special (VARA) 21.45 - Daar komen de schutters, tv-serie (VARA) 22.15 - Zuid-Amerika, werelddeel in beweging, documentaire se rie (VARA) 23.05 - Journaal (NOS) DUITSE TV WOENSDAG 7 DECEMBER DUITSLAND I (Region. progr. NDR: 18.00 Amus.progr. 18.30 Actual. 18.45 Kleuterprogr. 18.55 Region, maga zine. 19.26 Inform, serie. 19.59 Progr.overz. WDR: 18.00 Region, nieuws. 18.05 Progr.inform. Aansl. Dierenserie. 18.40 Filmreportage. 19.15 Actual.magazine. 19.45 Amu sement.) 20.00 Journ. en weerber. 20.15 Filmreportage. 21.00 Populaire muziek. 21.45 Reportage. 22.30 Journ., comm. en weerber. 22.50 Filmreportage. 23.35 Journ. DUITSLAND II 18.20 Koniglich Bayerisches Amts- gericht, tv-serie. 19.00 Joum. 19.30 Sportprogr. 20.15 Inform, progr. DUITSLAND III NDR 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Gym. 18.45 Inform, serie. 19.00 Inform, serie. 19.30 Docum. serie. 20.00 Journ. en weerber. 20.15 Schach dem Teufel WDR 18.00 Kleuterprogr. 18.30 TV-cursus Engels. 19.00 Kleuterprogr. 19.05 Progr. voor Spaanse werknemers. 19.15 Inform, serie. 19.45 Region, nieuws. 20.00 Journ. en weerber. 20.15 Actueel progr. 20.30 Weihnachtsurlaub (Christman holi day), speelfilm. 22.00 Literair progr. 22.45 Docum. 23.30 Journ. BELGISCHE TV BELGIÉ VLAAMS NET 1 18.15 Kleuterprogr. 18.20 Voor oudere kijkers. 18.50 Space 1999, tv- serie. 19.40 Meded. en weerber. 19.45 Journ. 20.15 Loterij-uitslagen. 20.20 Het meisje van de tv, tv-serie. 20.45 Tot uw bevel, luitenant, tv-spel. 21.10 Docum. 22.10 Joum. en Wet- NET 2 18.15 Kleuterprogr. 18.20 Voor oudere kijkers. 18.50 Space 1999, tv- serie. 19.40 Meded. en weerber. 19.45 Joum. 20.15 Secret Army, tv-serie. 21.10 Wetensch.-docum. serie. "Through the night" is de veelzeggende titel van een door de BBC vervaardigde film, die vanavond door de NOS op het televisiescherm wordt gebracht. "Door de duisternis", zoals de film hier werd ge noemd, 'behandelt' een probleem: borstkanker. Een film die ongetwijfeld veel reacties zal oproepen. Om die reden zal de Stichting Korrelatie, Maliebaan 113 in Utrecht (telefoon 030 - 331.115) na de uitzending klaar zitten om hulp te bieden aan bijvoor beeld vrouwen die de amputatie van een borst niet hebben kunnen verwerken. (20.00 uur, Ned. 1) Later op de avond in een rechtstreekse uitzending vanuit de studio in Brussel een discussie in de PANORAMIEK-rubriek over de rol van ons land in de Europese politiek. Ook de invloed, die ir. Vredeling, EG-commissaris voor sociale zaken .daarbij kan uitoefenenkomt ter sprake. Gesprekspartners zijn ir. Vredeling, de heer G. de Bunne, vice-voorzitter van het Europees Verbond van Vakverenigingen, en de heer B. Sassen, secretaris-generaal van de Europese Werkgevers- unie. Zij discussiëren met de Europese correspondenten van de BTR en NOS, Guido Naets en Hans van der Werff. (22.05 uur, Ned. 1). De VARA brengt op het andere net tussen afleveringen van de Onedin-lijn en de Schutters door een VARA-Visie-special over Suri name. In deze documentaire komt o.a. minister Pronk van ontwik kelingssamenwerking aan het woord, die verteld dat er in de afgelo pen twee jaar niet hard genoeg gewerkt is om de ontwikkelingshulp zo vruchtbaar te doen zijn als men had gehoopt. (2120 uur, Ned. 2) Inde actualiteitenrubriek Kenmerk van de IKON wordt terugge komen op de afgelopen verkiezingen in Zuid-Afrika. Men heeft inter views met onder meer dr. JMarais, kandidaat voor de Nationale Partij en met Helen Suzman van de Progressieve Partij. (1929 uur Ned. 2) WOENSDAG 7 DECEMBER HILVERSUM I PP: 18.19 Uitz. van de P v d A. TROS: 18.30 Nws. 18.41 (S) De ver halen van Virgilius, vervolgverhaal. 18.45 (S) Michel en Louis, lichte mu ziek. 19.05 (S) Hartje Amsterdam, gevar. progr. 22.00 (S) Een mondje Frans, Franse platen. 22.30 Nws. 22.40 Aktua TV. 23.00 (S) Een voetstap te veel, hoorspel. 23.39 (S) Lichte gramm.muz. 23.55 Nws. HILVERSUM II VARA: 18.00 Nws. 18.11 Dingen van de dag. 18.25 (S) Tussen start en fi nish: sportprogr. 19.30 (S) Vrije tijd, blije tyd, portret van de Eerste 'sGravenhaagse Accordeonvereni ging Haganum. 20.05 (S) Ra- diophilm. orkest en soliste: klass. muziek. 21.20 Gesprek. 21 45 (S) Mu ziek van deze eeuw. NOS: 22.15 (S) Intern. Jazzfestival Laren 1977.23.00 (S) Met het oog op morgen (23.05 ak- tual.overz. Radio-TV. 23.10 De krant van morgen. 23.20 Den Haag van daag. 23.52 Yog&J 23,55 Nws. HILVERSUM III NOS: 18.03 De vacaturebank. 18.10 (S) NOS-maal. 19.30 (S) Langs de lijn. 23 03 (S) NOS-Jazz. 0.02 (S) Me tro's Midnight Music. 1.02 (S) Muze- kuul. 2.02 (S) Dat wordt weer nacht werk. 4.02 (S) De achternacht. DONDERDAG 8 DECEMBER HILVERSUM I NCRV: 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord. 7.08 (S) Te Deum Laudamus. 7.30 Nws. 7.42 Hier en nu. 7.55 (S) Vandaag...donderdag, gevar. progr. 8 24 Werk-woord. 8.30 Nws. 8.36 Gym voor de huisvrouw. 8.45 (S) Wie weet waar Willem Wever woont?, vragen van luisteraars. 9.45 (S) On der de hoogtezon, ziekenprogr. 10.30 Nws. 10.33 (S) In 't zilver, progr. voor ouderen. 12.00 (S) De Kilima Ha- waiians Show. 12.15 Boer en tuinder. 12.20 Meded. voor land- en tuinbouw. 12.30 Nws. 12.41 Hier en nu. 12.55 (S) Middagpauzedienst. 13.15 (S) Een uur natuur, radiomaga- Nws.) 17.30 Nws. 17.32 Hier HILVERSUM n AVRO: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgym. 7.20 AVRO-klok (gr.pl.) (8.00 Nws. 8.11 Radiojourn.) 8.50 Morgenwij ding NOS: 9.00 Winkeldiefstal en beveiliging. (2). docum 9.35 Waterst. AVRO: 9 40 Schoolradio 10.00 Ra dio La waai papegaai. 10.10 Arbeids- vit. (11.00 Nws. 11.03 Radiojourn.) 11.30 Rondom twaalf. 12.15 Sport- panorama. 13.00 Nws. 13.11 Ra diojourn. 13.25 Beursplein 5.13.30 'n Middagje AVRO: muziek, inform, en service. (16.00 Nws. 16.03 Ra diojourn.) 17.00 13-Speciaal, jeugdprogr. OVERH.VOORL.: 17 40 Den Haag aan de lijn. AVRO: 17.55 Meded. HILVERSUM III TROS: 7.02 (S) Met Peter gaat het beter. 9.03 (S) De Hugo van Gelderen Show. 11.03 (S) Gerard de Vries draait op verzoek. 12.03 (S) Boter, Klaas en prijzen. 14.03 (S) Pol- derpopparade. 16.03 (S) Europa- rade. HILVERSUM IV KRO. 7.00 Nws. 7.02 (S) Badinerie. 9.00 Nws. 9 02 (S) Aan woorden voorbij... 9.10 (S) Solo: nieuwe gramm.pL 10.00 (S) Aubade. 12.00(S) Rondom de Zonnekoning. 14.00 Nws. 14 02 Spektakel dicht op mu ziek. 14.30 (S) Kollage van alledaags en zeldzaam 15 30 (S) Voor God en Goden: ceremoniele, rituele en ma gische muziek. 16.00 (S) Bg voor keur verzoeken van jong en oud.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 5