Nog geen geld voor gracht Onkunde kost Britten miljard Nog per telraam... Vrouw elke dag uren opgesloten IN HET OPENBAAR WOENSDAG 7 DECEMBER 1977 door Herman van Amsterdam Tips voor deze njbriek kunt U elke morgen tot 10.00 uur aan mij kwijt, tel. 071-144941, toestel 38. U mag ook schrijven. Vlak na de oprichting in 1976 kwam de stichting Slot Teylingen aanzetten met wat toekomstplannen die met veel tam-tam uit de doeken werden gedaan tij dens een open dag in de ruïne. Een zonnige zondag was dat, waarop een paar honderd belangstellenden zich over de slotgracht lieten roeien om uit de mon den van bestuursleden van de stichting de goede voornemens aan te horen. Adjunct-directeur Yamagata: met het door hem nog gebezigde telraam De Japanse Dai-ichi Kangyo Bank, heeft nu ook een vestiging in Nederland. Wat is de bijzonderheid aan die bank, volgens het door de bank toegezonden persbericht? Geen woord over aan trekkelijker financieringsvoorwaarden of spaarvoordeeltjes. De kracht van de bank gaat vooral schuil in adjunct-directeur Tara Yamagata, hoofd van de computer-afdeling, die zijn (een voudige berekeningen nog uitvoert per telraam. Het is maar waar je als klant waarde aan hecht. Overigens, het zijn niet alleen de Japanners die het telraam (aca- bus) in ere hebben gehouden. De eenvoudige rekenhulp wordt ook nog volop gebruikt in Azië, het Verre Oosten en in Rusland. Wat Nederland betreft is het ouderwetse telraam met kralen zo goed als afgezworen. Op de lagere scholen zijn ze in elk geval niet meer in tel. Daar is de overstap gemaakt naar het zgn. hon- derdveld, een magnetisch bord met honderd vakjes waarop in rijen yan tien de getallen 1 tot en met 100 kunnen worden aange bracht. Het systeem komt ongeveer op hetzelfde neer, alleen zijn de kralen vervangen door cijfers. Daarbij werd duidelijk dat de stichting al snel tot resultaten wilde komen. Het eerste grote project, het hergraven van de gedeeltelijk gedempte slot gracht, zou waarschijnlijk al eind '77 voltooid kunnen zijn, zo liet voorzitter A. v.d. Brink toen doorschemeren. Maar nu 1978 bijna is aangebroken is er nog geen spade in de grond gezet en hoeft daar voorlopig ook niet op te worden gere kend. Want CRM heeft nog steeds geen cent toegezegd van de 30.000 gulden die de stichting als subsidie voor dat uitgraven had gevraagd. Het gaat ook niet zo geweldig met het aanweven van "vrienden van het slot Tey lingen", die het streven van de stichting zouden moeten ondersteunen met een jaar lijkse financiële bijdrage. Ondanks een uitgebreide wervingsactie hebben zich tot nu toe nog maar vijftig sym pathisanten aangemeld. "Het zit inderdaad wat tegen", zegt v.d. Brink. "Ik ben duidelijk veel te optimistisch geweest. Vooral wat betreft het verkrijgen van de beno digde gelden." De stichting, een initiatief van de Juniorenkamer Bol lenstreek, heeft niet alleen bij CRM aangeklopt. In eerste instantie is men gaan praten met het gemeentebestuur van zowel Voorhout als Sas- senheim. Met Voorhout, om dat de ruïne op Voorhouts grondgebied staat, en met Sassenheim omdat in vrijwel alle historische naslagwerken over "het slot Teylingen te Sassenheim" wordt gespro ken en eigenlijk ook een veel grotere binding heeft met dat dorp omdat de ruïne op steenworp afstand van de dorpskern af ligt. Dit in te genstelling tot de Voorhoutse woonkern, die er een paar ki lometer van verwijderd ligt. Zowel bij Voorhout ais bij Sas senheim heeft de stichting geen geld kunnen lospeute ren. Wél hebben beide ge meentebesturen met CRM gepraat en de plannen van de stichting van harte voor sub sidie aanbevolen. Volgens v.d.Brink is de aanvrage een veel langere weg gegaan dan het stichtingsbestuur in ge dachten had." Er zijn zóveel instanties die hun fiat moeten geven dat het ook niet vreemd is dat het nu zo lang duurt." "Ons enthousiasme is er in elk geval niet door getemperd. Als ik zie dat men er in Lisse vijftien jaar over heeft gedaan om de ruïne van Dever te res taureren, dan zijn wij nog maar erg kort bezig. We moe ten niet de fout maken nu al ongeduldig te worden. We peinzen er daarom ook niet over om het bijltje er nu al bij neer te gooien. Vooral nu we weten dat er vijftig procent kans is dat we die subsidie krijgen." Op de beleidsafdeling van CRM wordt t.a.v. een eventuele uitkering een flinke slag om de arm gehouden. Voorlich ter Blankemeyen "CRM kan niet alleen in deze beslissen. Ook andere ministeries moe ten hun fiat geven. Er is nog interdepartementaal-overleg over gaande. Vermoedelijk zal eerst worden afgewacht tot de nieuwe ministers zijn geïnstalleerd. Pas dan kun nen er aan de hand van het nieuwe kabinetsbeleid spij kers met koppen worden ge slagen." Vooruitlopend op het al dan niet toewijzen van de 30.000 gulden heeft inmiddels de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) haar medewerking toegezegd bij het graafwerk rond de ruïne. De afdeling Rijnstreek van de Archeologische Werkge meenschap Nederland (AWN) zal daarbij assisteren. ruïne weer helemaal door wa ter zal zijn omsloten, de situa tie zoals die vroeger was. Dat betekent dat er een oppervlak van zeker 1000 vierkante me ter grond (aangekocht door de stichting) moet worden "uitgediept" tot het grondpeil van de originele slotgracht. Het grondverzetbedrijf v. Duyvenbode voert dat karwei uit. Voordat de amateur-ar cheologen in actie komen zullen draglines eerst een "oninteressante,' bovenlaag afschuiven, tot ongeveer een meter diep. De graafma chines gaan nog dieper al zal er dan ook veel met de hand verder worden gegraven, met name op plaatsen waar ar cheologisch waardevolle voorwerpen kunnen opdui ken zoals onder ramen en rondom de plaats waar vroeger een stenen brug over de slotgracht heeft gelopen. Voorzitter v.d. Brink van de stichting Slot Teylingen: "Veel te optimistisch geweest over uitgraven van slotgracht..." Hoe het na het graven van de slotgracht verder moet weet ook de stichting nog niet. Plannen zijn er voldoende (herstel van de kantelen op de ringmuur, het verbeteren van de bereikbaarheid en het aanbrengen van een toe gangspoort in vroeg midde leeuwse stijl, het aanb-engen van een dak) maar geld ont breekt. De stichting heeft te vergeefs geprobeerd het be drijfsleven in de bollenstreek te interesseren voor de ruïne. Er zijn alleen wat kleine be dragen geschonken. De stichting heeft ook het plan om binnen de ringmuur van de ruïne een maquette te plaatsen waarop het complete slot te zien is met voorburcht en bijgebouwen. Gezocht wordt naar handige knut selaars die zich aan de bouw van zo'n maquette willen wa gen. Londen - Een schandaal in Engeland zo groot dat de be ruchte treinrovers ineens onbelangrijke kruimeldieven lijken. Het hele regeringscentrum in Whitehall staat er van op zijn grondvesten te schudden, want het gaat om een regelrechte verkwisting van om en nabij een miljard gulden aan belastinggelden, als gevolg van verbijsterende on kunde op het gladde terrein van financiële aangelegenhe den. Die verbijsterende onkunde wordt toegeschreven aan de Crown Agents, een soort rijkshandelsmaatschappij die jarenlang onder het banier van de Britse overheid zaken heeft gedaan met vooral de landen van het Gemenebest. De uitkomsten van het rapport dat door een speciale onder zoekscommissie onder leiding van rechter Edward Fay na een onder zoek van twee jaar is samengesteld, hebben zelfs de stoutste verwach tingen overtroffen. Mevrouw Ju dith Hart, de minister van ontwik kelingshulp, onder wier depar tement de Crown Agents ressorte ren. spreekt zelfs van een regel rechte catastrofe. De opschudding in het Lagerhuis is dan ook dienovereenkomstig. Maandagmiddag werd er in de „Commons" een spoeddebat ge houden, voorafgaande aan een nieuw onderzoek in opdracht van premier Callaghan hoogstpersoon lijk, om na te gaan of het ook kan komen tot persoonlijke beschuldi gingen en gerechtelijke vervolging. Dit onderzoek zal zich niet alleen beperken tot de Crown Agents, maar ook betrekking hebben op het ministerie van ontwikkelingshulp, het ministerie van financien en de Bank van Engeland. Eigen leven LONDEN (SP) - Het onderzoek naar de activiteiten van de Crown Agents, zal in het openbaar plaatsvinden. De rege ring-Callaghan is daartoe gedwongen door de pijnlijke nederlaag in het Lagerhuis aan het slot van het spoedde bat. Met een meerderheid van 32 stemmen spraken de Lage rhuisleden zich uit tegen een onderzoek achter gesloten deu ren, zoals de regering had bepleit. Een storm van veront waardiging daalde neer op de verantwoordelijke minister van ontwikkelingshulp mevrouw Judith Hart,die de woede in haar eentje moest trotseren omdat premier Callaghan naar de belangrijke bijeenkomsten van de Europese Ge meenschap in Brussel was. Inmiddels heeft oud-premier Sir Harold Wilson eenduit in het zakje gedaan door te onthullen dat in 1972, toen hij leider van de oppositie was, er ook al hoogst vreemde dingen gebeurden in de ambtelijke gelederen van de Crown Agents. Destijdsaldus Sir Harold, was het mevrouw Hart die een diepgaand onderzoek naar de activiteiten van de rijkshandelsmaatschappij wilde. Maar zij stuitte daarbij op een formidabel verzet van de Crown Agents zelfJuridi sche adviseurs zouden toen mevrouw Hart de raad hebben gegeven maar van het onderzoek af te zienomdat er allerlei mogelijkheden waren om haar een proces aan te doen dat haar wel eens tienduizenden guldens zou kunnen kosten, zodat ze misschien wel haar huis en andere bezittingen- zou moeten verkopen. De voormalige directeur van de Crown Agents, Sir Claude Hayes, reageerde koeltjes: ,Jk weet gewoon niet waar Sir Harold het over heeft' Crown Agents waren het doen van investeringen, het kopen van goederen in het buitenland en het regelen van transport per schip of vliegtuig. In Engeland zelf hebben de Crown Agents een permanente staf van 2000 man. In het buiten land werken nog eens 125 man voor de organisatie. Door Haye Thomas De Crown Agents hebben tot nu toe hun eigen leven geleid, al is er in het verleden in de Londense City - het financiële hart van de Britse natie - wel eens hardop gelachen over hun manier van zaken doen. De gemid delde Engelsman daarentegen was van hun bestaan niet of nauwelijks op de hoogte, ook al waren er met hun activiteiten aanzienlijke som men belastinggeld gemoeid. De voornaamste taken van de Het rapport van de commissie-Fay stelt onomwonden dat in de pe riode van 1967 tot 1974 de Crown Agents hun boekje te buiten zijn gegaan met leningen en investerin gen, die op zijn zachtst gezegd hoogst onverstandig waren. Op ei gen houtje werden initiatieven ge nomen waarvoor men noch de kennis van zaken, noch de organi satie had. De hele operatie groeide langzaam maar zeker uit tot een gigantische mislukking, aanvankelijk gedra gen door een belachelijke mate van overmoed omdat men in eerste in stantie eenvoudig wel stevige win sten moest maken. Toen echter de crisis kwam, was het hek van de dam en moest de Bank van Enge land zelfs een keer bijspringen voor meer dan 400 miljoen gulden. Het was vooral in deze tijd dat men zich in financiële kringen in hoge mate verbaasde over de vreemdsoortige risico's die de Crown Agents na men. Nu worden die in het rappport toegeschreven aan hun „verbijste rende onkunde." Stonehouse Als een voorbeeld daarvan noemt het rapport de miljoenenleningen aan het voormalige Lagerhuislid John Stonehouse, de oud-La- bourminister, die thans in de ge vangenis zit wegens verregaande corruptie als directeur van de Bri tish Bangladesh Trust (later de London Capitol Group Limited). De rapporteurs onthullen nu dat dit gedaan werd om zich te verzekeren van de steun van het Lagerhuislid Stonehouse, indien de Crown Agents in de Commons kritisch over de tong zouden gaan. De rap porteurs hebben opgetekend dat het de rijkshandelsmaatschappij hier meer om politieke dan- commerciele leningen ging. Minister Judith Hart: de waarheid omtrent miljoenenschandaal. Inmiddels heeft een vroegere direc teur van de Crown Agents, Sir Claude Hayes, via de televisie ver klaard dat hij alle verantwoor delijkheden voor het financiële de bacle op zich neemt. Sir Claude heeft driejaar geleden deze positie verlaten. Al die tijd heeft hij gezwe gen, maar ditmaal bleek hij wel be reid om in het openbaar toe te ge ven dat het hem destijds aan de meest elementaire kennis van bankzaken en financieele transac ties heeft ontbroken. „Het was mijn taak", bekende hij, „om deze kennis vim buitenaf aan te trekken. Dat is mij eenvoudig niet gelukt. Zelfs niet op ons on vermijdelijke dieptepunt". En de verbaasde Britse televisiekijkers kregen te horen dat hij ten einde raad tenslotte bij de minister van ontwikkelingshulp aanklopte. Maar van een secretaris kreeg hij te horen dat er van deze kant geen hulp te verwachten was. „Dan kunnen jullie de pot op. Ik zal nu zelf een ervaren bankier aanstel len", zou hij toen gezegd hebben. De repliek volgde even koeltjes als meedogenloos: „Dat zou ik niet doen als ik u was, want de minister zal er hoogstpersoonlijk voor zor gen dat die ervaren bankier de be noeming niet zal accepteren". Voorbij Het waarom van deze houding is niemand duidelijk. Zoals het in ieder geval ook de buitenwereld hoogst merkwaardig voorkomt dat de Bank van Engeland, die van de hele financiële afgang van de Crown Agents op de hoogte was, niet eerder heeft ingegrepen. Mi nister Judith Hart heeft nu het parlement de verzekering gegeven dat het drama van de Crown Agents nadrukkelijk voorbij is en dat de verregaande verliesgevende activi teiten nu beslist tot het verleden behoren. Maar de bom is inmiddels toch ge barsten. En in de ogen van vele parlementariërs is men wel aan de omvang van de catastrofe verplicht om de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Het rapport van rechter Fay en zijn commissieleden toont slechts een tip van de ijsberg. VALKENBURG - Dag in dag uit wordt Kitty Lipsch „opge sloten" tussen de vuile was. Ze is door het verpleegtehuis Mater Stella in Valkenburg (Limburg) ingehuurd om te wassen. Maar ze mag niet met de rest van het personeel pra ten. De 49-jarige Kitty ruit het per soneel op, meent de directrice van het tehuis. Nee, zegt de Kabo (katholieke bond van personeel in de sectoren overheid, volksgezondheid, maatschappelijk welzijn en sociale werkvoorziening) die het voor de wasvrouw heeft opgenomen, ze probeert het personeel ervan te overtuigen dat het nuttig is om lid te- zyn van een vakbond. Hoe het ook zy, elke morgen als Kitty Lipsch om negen uur in de Limburgse vakantieplaats aan het werk gaat, loopt zij door het woonhuis van de di rectrice J. M. A. Mommers- Rolkens naar het washok van het tehuis. De deur die deze wasruimte verbindt met het tehuis zit op slot. Tot 's mid dags een uur - als ze naar huis gaat - zit Kitty er alleen. Een isolement van vier uur per dag, alleen onderbroken door het aanreiken van een kopje koffie door het dienstmeisje. Kitty en de Kabo hebben de ar beidsinspectie ingeschakeld. Maar de Kabo heeft meer ge daan. In het blad Kabo-post prijkte onlangs een fors ar tikel over de affaire. „Een ar beidsverhouding uit de mid deleeuwen, compleet met isoleercel en onderwaarde ring", beschuldigde het blad. Directrice Mommers is er verdrietig van en heeft een advocaat in de arm genomen. Ze voelt zich diep beledigd. Baby's „Dit neem ik niet", zo vertelt ze ons. „Ik heb als kraamvrouw 9500 baby's ter wereld helpen brengen. Het is mijn ge woonte niet om te schelden." Over Kitty Lipsch zegt mev rouw Mommers: „Die weet alles beter. De andere meisjes willen pauze hebben en geen ruzie. Het verplegend per soneel staat achter me. Voor honderd procent." Karei Versteegen van de Kabo heeft het voor Kitty opgeno men. Kitty Lipsch zelf praat liever met niemand. Verstee gen: „Het probleem met dat tehuis is, dat het geen er kenning heeft. Feitelijk is het een kraamkliniek. Dat staat ook op de deur. Maar het wordt gebruikt als verpleeg tehuis. Het enige wat mev rouw Lipsch heeft misdaan, is dat ze andere personeelsle den heeft proberen te over tuigen dat ze georganiseerd moesten zijn." Sfeer „Opruiende taal" zegt mevrouw Mommers daarover. „Het be dierf de werksfeer." Sinds dien is de verhouding tussen werkgever en werkneemster danig vertroebeld. Er ontstaat onenigheid over een vrije dag voor Kitty, over haar werk tijden en over een reorganisa tie. Eind september vraagt de verpleeginrichting Mater Stella voor haar een ontslag vergunning. Een maand later is die nog niet verleend en mag Kitty weer op de oude tijden komen werken. Pas op 1 november als zij aan het werk wil gaan, komt de aap uit de mouw. De was mag zij doen, maar het washok kan zij niet uit. De intussen inge schakelde arbeidsinspectie mag uitmaken of dit anno 1977 kan. En de rechter krijgt het laatste woord over de be schuldiging van de Kabo dat het hier om middeleeuwse toestanden gaat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 4