Vertraging bij wijk centra Noord en Kooi Tweede brug blijft nodig voor 99 Er zijn weer kerstbomen EERSTE PAAL VAN DE LOK Actief in vrije tijd Door lange kabinets formatie WOENSDAG 7 DECEMEER 1977 LEIDEN LEIDEN - Het zal nog zeker tot februari van het vol gend jaar duren voordat er meer duidelijkheid komt over het tijdstip waarop in de wijken Noord en de Kooi nieuwe wijkcentra gebouwd kunnen worden. Hoewel de gemeente al maanden geleden te weten kwam dat in het kader van de zg. "interim-sal doregeling" door het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor dit doel geld beschikbaar zal worden gesteld, is de verdere uitwerking van die plannen op het ministerie aanzienlijk vertraagd door de lange kabinetsformatie. Pas als een nieuwe ploeg ministers is aangetreden en zich enigszins heeft ingewerkt, kan een prin cipebesluit worden genomen over de hoogte van het bedrag dat Leiden toegewezen krijgt. Dan pas kan verder worden overlegd hoe de plannen worden uitge werkt Achterstand De "interim-Saldoregeling" loopt vooruit op de wet op de stadsver nieuwing en is bedoeld om ge meenten met grote achterstan den financieel te steunen bij po gingen om die achterstanden in te lopen. Noord in zijn geheel en de Kooi, op een paar straten rond de Javastraat na, zijn door de mi nisters als zo'n gebied met ach terstand aangewezen. Hoewel het voor wethouder Tes- selaar en zijn afdeling in dit sta dium nog moeilijk concreet plannen maken is, wordt op het stadhuis nu al over een aantal al ternatieven gedacht. Uitgangs punt voor beide wijken is een wijkcentrum, waarin niet alleen het buurt- en clubhuiswerk wordt ondergebracht, maar ook andere wijkactiviteiten onderdak kunnen vinden. Leiden-Noord heeft op het ogen blik wel een clubhuis, "De Ze vensprong". Het gaat hier echter om een houten noodaccommoda- tie die in geen enkel opzicht meer aan de eisen voldoet. Vraag is nu of er nieuwbouw gepleegd moet worden of dat huisvesting in een bestaan gebouw mogelijk is. Wethouder Tesselaar heeft voor een mogelijke herhuisvesting van de Zevensprong nog steeds een optie op het gebouw van de Leidse Apparatenfabriek, dat door de gemeente voor twee miljoen is aangekocht, maar in tern wordt ook gedacht aan een kazerne voor de brand- SBSmSS De Zevensprong wordt wellicht gehuisvest i de Leidse Apparatenfabriek Voor de verbouwingen in dit pand zal een vermoedelijk even groot bedrag nodig zijn als voor nieuwbouw (1,5 miljoen) Voordeel is wel dat er in dit pand ook ruimte overblijft voor een vervanging van het huidige bi bliotheekfiliaal in Noord. Wordt over nieuwbouw gesproken, dan zal de aangewezen plek die aan het Spoortje zijn, de plaats waar nu ook al het buurthuis gevestigd het voormalige pand van is. Moeilijkheden kunnen zich daar evenwel voordoen met een elektriciteitskabel die bij het heien in de weg kan liggen en die dan op (hoge) kosten van de ge meente verplaatst moet worden. Uitgangspunt is voorlopig voor de gemeente een wijkcentrum van twaalfhonderd vierkante me ter, precies zoals dat in de Me ren wyk. Voor een wijkcentrum in de Kooi, dat een even grote omvang zou moeten krijgen, wordt nu ge dacht aan het terreintje aan de Driftstraat waar vroeger de LOM-school stond. Ruimtege brek is op die plek wel een pro bleem. "Als we daar gaan bou wen zullen we de lucht in moeten, met twee etages", aldus Tes selaar, "dan houden we nog ruimte over voor buitenactivitei ten". Andere plaats Aan een andere plaats voor dit cen trum is nog niet gedacht, omdat ook de bewoners in principe met die plaats akkoord gaan. De plannen van de gemeente om de beide wijkcentra na oplevering over te dragen aan de gebruikers, die dan een beheersstichting moeten vormen, verlopen in de Kooi nog wat stroef. Dat komt omdat het huidige clubhuis "De Mirt" niet zelfstandig is, maar onderdeel uit maakt van de Stichting Clubhuizen De Jeugdhaven Leiden een van ori gine Christelijke instantie. Wil zo'n beheersstichting van de grond komen, dan zou de Mirt zich los moeten maken van de Stichting Jeugdhaven. Zelfheeft "De Mirt" nu een voorstel inge diend om eerst tot een samen werkingsverband te komen en pas later een beheersstichting op te zetten. Leiderdorp in brief aan Raad van State: Friese staart- en stoeltjes- klokken, Zaanse- en Schippertjesklokken. Div. stijlklokken, moderne schoorsteen- en wandklokken. Interessante collecties antieke klokken. Horloger v. d. Water Haarlemmerstraat 181 Altijd voordelig LEIDEN/LEIDERDORP - B en W van Leiderdorp hebben gisteren officieel besloten om schorsing aan te vragen van het besluit van Leiden om de Sumatrabrug, die het industrieterrein De Waard met de Lage Rijndijk verbindt, open te stellen voor alle verkeer. De schorsingsaanvraag werd vo rige week al aangekondigd door wethouder Drenth en gisteren heeft het voltallige college zich erachter geplaatst. In de brief die de gemeente Leider dorp aan de afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft ge stuurd wordt gezegd, dat men het niet eens is met de verkeersmaat regelen die Leiden treft rondom de openstelling. Men wijst erop dat volgens het verkeers- en ver voersplan voor de Leidse agg lomeratie - daterend uit 1974 - opgenomen was dat het indu striegebied De Waard behalve via de Sumatrabrug ook ontsloten zou worden aan de kant van de Hoge Rijndijk. Daar zou ten minste één brug moeten komen en misschien wel twee. Het Leiderdorpse college con stateert dat die studie van des tijds in Leiden kennelijk niet tot besluitvorming heeft geleid. "Dat De grote 1 onderzoek hoge kosten waren verbonden die mede door de re gio-gemeenten zijn betaald. Wat de brug aan de kant van de Hoge Rijndijk betreft zegt Leiderdorp niet de vrees te delen van Leiden dat op de Hoge Rijndijk, de Burggravenlaan en De Sitterlaan onaanvaardbaar veel verkeer zal gaan rijden. "Het verkeer zal binnen aanvaardbare grenzen blijven mits de Sumatra- straat in voldoende mate blijft opengesteld voor alle autover keer. Wel akkoord gaat Leider dorp met de maatregelen die ge troffen zijn om vrachtverkeer uit de Zeeheldenbuurt te weren. B en W van Leiderdorp twijfelen eraan of de afsluiting van de Su matrabrug (met paaltjes) slechts tijdelijk zal zijn. Die twijfel wordt ingegeven door het feit dat de Sumatrastraat in een voorbe reidende nota voor een Leids verkeerscirculatieplan niet als een weg met een verkeersfunctie wordt gezien. Leiderdorp vindt het ontoelaatbaar dat de straat voor vrachtverkeer wordt afge sloten zolang nog geen begin is gemaakt met de recon structiewerkzaamheden. brief over de Sumatrabrug-kwes- tie wordt onder meer gezegd, dat behalve de gevreesde verkeers druk een verbinding aan de Hoge-Rijndijk-kant zou beteke nen dat woningen aan de Cat- harinastraat en de Hoge Rijndijk afgebroken zouden moeten wor den. Wel zijn er plannen voor een voetgangers en fietsverbinding over de Nieuwe Rijn ter hoogte van de Rijnstroomstraat. In de brief wordt nog eens bena drukt dat openstelling noodza kelijk is in verband met het steeds groter aantal bedrijven dat zich in De Waard vestigt, de on aanvaardbare verkeerssituatie in de Zeeheldenbuurt en het feit dat het ministerie van Sociale Zaken (die geld voor de brug be schikbaar heeft gesteld) ver wacht dat de brug in gebruik wordt genomen. De kerstbomen van Hansen bij de Schrijversbrug. Met sneeuw bedekt nu, ongetwijfeld een nog veel fraaier gezicht. De ene helft van het volk gelooft nog in Sinterklaas, de andere helft alweer in de Kerstman. Op dinsdagmorgen zes de cember zien we over het Gal gewater heen de lichtjes van een kerstboom glinsteren "Mijnheer, hebt u daar al een echte kerstboom staan?" "Kom maar kijken", zegt hij: "Ik ben maar alleen dus je stoort niet". Het is een piepklein kunstboompje"Ik doe al vijf jaar met dit boompje, dat is toch veel mooier dan een echte. Daar betaal je tegenwoordig ook nog flink geld voor, en ik hoor mijn huisvrouw al vloeken als ze al die naalden op de grond zou zien. Nee, deze heb ik vijf december neergezet en met Driekoningen staat ie er nog Kerst is voor hem niet veel meer dan een boompje. "Ik krijg geen kaartje, geen kerst pakket niks. Mijn moeder is overleden en van mijn familie hoor ik nooit iets. O, ik doe ge noeg, want ik kan niet tegen stil zitten. Ik zit vaak op het water. Bij Die Leythe. Ik heb zelf ook een zeilboot, en die twee motorbootjes voor het huis zijn van mij". Hij heeft zijn hele leven gevaren, Hol land-Amerikalijn, tot hij in Rotterdam een val van acht meter van een kadewal maakte en werd afgekeurd. Als dat niet gebeurd was, zou hij nu nog varen. Nooit getrouwd geweest, nooit verkering gehad zelfs. Want dat kun je beter niet hebben als je vaart. Voorbeelden ge noeg van collega's die als ze thuis kwamen vrouw en kin deren met een ander vonden. Maar nu zit hij alleen. "Be dankt voor je bezoek en tot ziens", zegt hij bij de deur en is weer alleen. Maar we zouden het over kerst bomen hebben in deze Nieuwsspiegel. Aan de Lage Rijndijk bij de Schrijver sbrug ligt een schuit volgela den met kerstbomen, echte. "Zolang er echte bomen zijn, zullen die nooit verdrongen worden door de kunst- kerstboom", is de stellige over tuiging van de eigenaar van die bomen, bloemenkoopman Hansen. Hij heeft dertig jaar in het kerstbomenwerk gezeten, zijn zoon nam het 2llzjaar geleden over. Toen Hansen sr. begon verkocht hij zijn boompjes voor twee gulden per stuk. Nu kosten ze vijftien gulden ge middeld. Zaterdag op 1300 meter hoogte gekapt in het Duitse Hoog Sauerland, waren ze maan dag al hier. Nog onder de sneeuw en ijs moesten ze door vader en zoon Hansen gelost worden en op de schuit gela den. Een schuit van twintig bij ruim drie meter. Hoeveel bomen dat zijn willen ze niet zeggen, want dan kan iede- reen uitrekenen hoeveel ze eraan verdienen, en dat gaat niemand iets aan. Wel wil Hansen sr. zeggen dat er voor f 8000,- aan handel ligt, inclu sief vervoers- en andere kos ten. Tien werkdagen voor eerste kerstdag begint de verkoop. Door jarenlange ervaring weet de koopman hoeveel bo men hij moet inkopen. Hij zorgt ervoor dat hij een week voor kerst los is. En los is los, hij koopt er niets meer bij. "Overschotten maken de prijs kapot. Wat je overhoudt kun je alleen bij de vuilverbran ding kwijt en dan moet je er nog voor betalen ook. Omdat men weet dat ik niet bijkoop, komen mijn klanten ook vroeg". "Duur? Kijk, je hebt een boom van twee meter. Die heeft ze ven jaar nodig gehad. En ik heb alleen maar mooie bomen, uitgezochte. Sommigen wijzen een stuk bos aan en zeggen: die bomen wil ik heb ben. Dat doe ik niet, ik wijs ze stuk voor stuk aan zodat ik alleen de beste bomen krijg. Dan zijn ze wel wat duurder. En of je nou magere boompjes op een wagen laadt of mooie volle, er gaan er veel minder op maar de prijs van het ver voer blijft hetzelfde". Hij heeft zijn bomen dit jaar voor het eerst uit Duitsland gehaald. Daarvoor kocht hij ze in Luxemburg en daarvoor altijd in Nederland. Maar de kwaliteit werd minderen toen hij van de zomer in Duitsland op vakantie was is hij eens gaan kijken. Samen met een collega-grossier uit Haarlem heeft hij de vracht naar hier laten komen. Een prettige tijd vindt hij het, een rottijd vindt zijn vrouw het. Want er ligt voor nogal wat geld en niet zelden wor den er bomen gestolen. Elke avond wordt de schuit weg gevaren, maar dat er zo hier en daar een boompje weg gepikt wordt is nooit te voor komen. "Zelfs als je staat te verkopen halen ze de bomen nog weg. Waar je bij staat!". wordt ons nu pas duidelijk" staat in de brief. In de brief spreekt Leiderdorp daarover zijn bevreemding uit omdat aan het i Leiderdorp i P.C. Ouderenbond Er bestaan plannen om te ko men tot de oprichting van een afdeling Leiden- Oegstgeest-Leiderdorp van de protestants christelijke ouderenbond. Doel van de be- jaardenbond is om de sa menleving zo te veranderen, dat daarin een meer vol waardig leven, in kerk, staat en maatschappij voor allen mogelijk is. De zorg en hulp voor bejaarden moet worden omgebogen tot een meer zelf standige positie en er moet een einde gemaakt worden aan het isolement van de oudere mens. De initiatiefnemers zijn: M. Weima, Oranjelaan 7, Oegstgeest, mevr. N. H. Ro- bijns-Trimp, Boonstraat 8, Oegstgeest en mevrouw Mul- derij uit Lisse, lid van de lan delijke propagandacommis- PvcLA-vergadering Het district Leiden van de Partij van de Arbeid houdt op donderdag 8 december een vergadering in het Parlement aan de Nieuwe Rijn 52 in Lei den. Aan de orde komt onder meer de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de provinciale staten in 1978. De bijeenkomst begint om 8 uur 's avonds. Speel-o-theek Vanavond worden op de televi sie opnamen vertoond over de speel-o-theek in Leiden. De opnamen zijn onderdeel van het programma Socutera,dat om vijf voor half negen op Ne derland II wordt uitgezond den. Het programma is ge wijd aan de kinderpostzegels. De speel-o-theek in Leiden - aan de Lusthoflaan in Noord - kreeg vorig jaar 10.000 gul den uit de opbrengst van de kinderzegelverkoop. De beel den voor de uitzending wer den vorige maand opgeno- Aristoteles In de reeks lezingen over het aristotelische zielsbegrip wordt op donderdag 8 decem ber om 8 uur 's avonds een ex posé gegeven door dr. A. J. Malta met als titel "Zielsbe grip en onsterfelijkheid bij Thomas van Aquino. De bij eenkomst wordt gehouden in het Academiegebouw aan het Rapenburg 73, en vormt een "aanloop" tot het herden kingsjaar van de meester uit Stagyra. Hengelsport VOP'74 hield een viswedstrijd in Enkhuizen. De uitslag was: 1F. Veltman 2200 gr. (29 st.), 2 H.v.d. Berg 2580 13),3.H.v. Tongeren 1300 (19), 4. M. Kerkvliet 1300 (19), 5. H.A.v. Kampen 1440 (13), 6. N. Lie- bert 620 (7), 7. S. Kukler 380 (1), 8. A. v.d. Meij 160(1). dat alle verkeer industrieterrein De Waard via de Spanjaardsbrug en het Leider- dorpse wegennet wordt afgewik keld. Gevolg zal ook zijn dat de rijtijdenverliezen voor het openbaar vervoer nog groter zullen worden. In de onlangs door B en W van Lei den aan Leiderdorp verstuurde Krakers moeten pand aan Noordeinde verlaten LEIDEN - Over een maand, op 7 januari, moeten de krakers van het pand Noordeinde 22 deze woning ontruimd hebben. Dit heeft de president van de Haagse rechtbank, mr. Blaauw gisteren bepaald. Hij deed uitspraak in een kort geding dat door West- land Utrecht Projectontwikke ling b.v. tegen de krakers was aangespannen. Het pand aan het Noordeinde is sinds oktober gekraakt en se dertdien door de bewoners opge knapt. Westland/Utrecht wil het huis echter als wisselwoning ge bruiken en er vier studentes in onderbrengen, die nu in een pand aan het Galgewater wonen. Zij hebben een huurovereenkomst met Westland/Utrecht. Het pand aan de Galgewater wordt gereno veerd. Noordeinde 22 maakt deel uit van het voormalige Rotogravure complex, waar Westland/Utrecht een aantal nieuwbouwflats wil la ten bouwen en een achttiental bestaande panden renoveren. Op Noordeinde 22 zijn op dit mo ment elf jongeren gehuisvest. Sociaal-pedagogisch onderwijs in Mors LEIDEN - De eerste paal voor de nieuwbouw van "De Lok", school voor sociaal-pedagogisch onderwijs in Leiden, is gisteren op het terrein aan de Storm Buysingstraat de grond in ge heid. Voorzitter G. Steinbach en secretaris C.M.J. Verweij van de stichting middelbaar sociaal-pe dagogisch onderwijs Leiden han teerden hierbij de hamer. Aan de Storm Buysingstraat zal, als alles volgens plan verloopt, volgend jaar een gebouw bestaande uit negentien lokalen, een werk ruimte, een centrale ont moetingsruimte en gymzaal staan. Het complex dat, is bere kend op vijfhonderd leerlingen, is een ontwerp van het Leidse ar chitectenbureau Oerle en Schrama. De bouwkosten bedra gen ongeveer 31/* miljoen gulden. Officieel wordt de nieuwbouw als noodbehuizing gekenmerkt, want het is nog niet bekend of het in de toekomst wordt vervangen door een groter gebouw of dat het blijft staan. Het geheel met uit zondering van de fundering is verplaatsbaar. Voorzitter Steinbach toonde zich verheugd dat na vier jaar plannen maken nu de eerste paal voor de nieuwbouw de grond in was ge stampt. Nieuwbouw die zowel de voorzitter als directeur J. An- negarn een dringende noodzaak vonden. De leerlingen zijn nu nog verspreid over een drietal oude gebouwen in de binnenstad, en wel aan de Hooglandsekerk- gracht, de Middelstegracht en het Vrouwenkerkhof. Het 10K (Leidse Opleiding Kultureel Werker) onderwijs heeft, zo be toogde de directeur, een "sterk vormend karakter" waardoor de Voorzitter GSteinbach slaat de eerste paal voor het nieuwe schoolgebouw plitsing in drie gebouwen nadelig zou werken. Het bezwaar van sommige leerlingen om weg te moeten uit de binnenstad noemde de directeur "wel reèl". In dit verband merkte Marcel Terlouw, woordvoerder van de actiegroep tegen de nieuwbouw, op dat "de hele nieuwbouw een misslag" was geweest. De actieg roep, zo verklaarde hij, wil zich niet zozeer richten tegen het ge bouw dat aan de Storm Buysing straat zal verrijzen als wel tegen de "flatneurose" die bij de leer lingen in de toekomst kan ont staan. "We kunnen niet onder nieuwbouw uit" zo zei hij, "maar ik denk dat sommige leerlingen er op den duur onderdoor zullen gun". Tenslotte verklaarde Terlouw dat het actiecomité de nieuwbouw kritisch zal blijven volgen, en, mocht er iets fout gaan. meteen aan de bel trekken om alsnog in spraak in de plannen te eisen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 3