Lommerlust eindpunt sociale woningbouw 0=jeidse agenda Uniekwoonwagenkampje in bebossing Oegstgeest BEJAARDEN WILLEN LIFT Betere huisvesting welzijnsvoorzieningen Commissie RO tevreden over "speelse" opzet van nieuwe wijk PAGINA 2 STAD EN RAND WOENSDAG 7 DECEMBER 1977 Leiderdorper 400.000ste in Kröller-Müller LEIDERDORP - Een mu- seumboek en een jaarkaart voor 1978 vielen de heer W. H. Barkmeijer uit Leiderdorp ten deel toen hij niets ver moedend als 400.000ste be zoeker het Kröller-Müllermu- seum te Otterlo betrad. Het is niet eerder voorgekomen dat het museum ineen jaar zoveel bezoekers kreeg. Het Nationale Park "De Hoge Veluwe", waarin het museum staat, kreeg dit jaar ongeveer 500.000 bezoekers. Ongeveer 80 procent van de bezoekers van De Hoge Veluwe blijkt dus ook een bezoek aan het museum te brengen. Brandhout Brandhout vergaderruimte WARMOND - Stad en hand is onlangs gereed gekomen met het samenstellen van een ontwerp-bestemmingsplan „Lommerlust" dat het gebied tussen het Poelmeer en de Oranje Nassaulaan beslaat. De gemeente Warmond zag zich gedwongen om dit terrein in ontwikkeling te nemen nadat een tweetal projectontwikkelaars zich onverwachts van het grootste deel had meester gemaakt. r Begeer VOORSCHOTEN - "Vroeger, toen het houten noodlokaal van de Rudolf Steinerkleuterschool nog als school werd gebruikt, sprak het gemeentebestuur van "brandhout". Nu het college de school wil aankopen is het een gebouw dat nog jaren mee kan". Mr. Begeer (WD) vond dat nogal vreemd, zoals bleek in de gister avond gehouden vergadering van de commissies voor financiën, welzijn en onderwijs in Voor schoten. De gehele gemeente raad, met uitzondering van de burgemeester, was voor deze ge combineerde vergadering in de raadszaal aanwezig. Besloten werd voorlopig in totaal 100.000 gulden beschikbaar te stellen voor de bouw van een overdekt zwembad, de restaura tie van het Ambachts- en Bal- ju whuis en de eerder genoemde aankoop van de Rudolf Steiner kleuterschool. Het is de bedoe ling dat het noodlokaal in de wijk Noord-Hofland na een opknap beurt als vergaderruimte be schikbaar wordt gesteld. Ten aanzien van het zwembad wordt nu overwogen dit in Ade- geest te bouwen. Het zoge naamde MicropoÜsplan in Bij dorp 1, waar eventueel ook een zwembad kon komen, is thans niet meer reëel. In april zullen af geronde plannen hierover aan de raad worden voorgelegd. Architect Van der Sterre heeft in middels bij Monumentenzorg nieuwe plannen ingediend voor de restauratie van het Am- bachts-en Baljuwhuis. Er bestaat alle aanleiding om te veronder stellen dat deze plannen de goedkeuring kunnen verkrijgen. Tenslotte werd besloten 150.000 gulden opzij te leggen voor de aanleg van een hockeyveld op het tracé van Rijksweg 11. Hierdoor zal het gebrek aan velden iets minder worden. Burgerlijke stand j. J. Duindam en M.A.F. Musch, Joyce I, dr.v. H. de Groot en S.M. Diekstra, Pa tricia J.M, dr. v. R.F.M. Strijk en J.H.H.M. Vrouwenvelder, Jacob C H., zn v. A. den Hamer en M.J. de Mare, Jan B, zn. v. N. Bot en E. A. Ponsteen, Edgar, zn. v. A.E.M. Westerhoven en C.P. van der Burg, Subhasish, zn. v. G.C. Roy en J. Dey. Overleden: P. Teijl. (1903), D. Ouwe hand. (1922) geh met W. Mullens. J. van Houten geh. gew. met S. Straathof, L.D. Broekman (1929), T. Smant (1927. In het oude bestemmingsplan werd uitgegaan van een agrarische functie. Om huizenbouw te we ren werd in het plan de bepaling opgenomen dat voor één huis een oppervlakte van 5000 vierkante meter vereist was. En dat in de veronderstelling dat niemand zoveel dure bollengrond zou aankopen voor het zetten van een huis. Maar voordat de gemeente er erg in had, maakten twee pro jectontwikkelaars (Emro West- gaarde en Bagon) zich meester van het hele gebied met de be doeling daarop landhuizen te bouwen. Na een gerechtelijke procedure kon de gemeente nog een deel van het terrein in bezit krijgen en na onderhandelingen en een grondruil is er nu een si tuatie ontstaan waarin de projec tontwikkelaars 60 hectare bezit ten en de gemeente 2,5 hectare. Deze gang van zaken betekent een forse strop voor Warmond. Na de voltooiing van het grootste deel van Endepoel 2 was het gemeen tebestuur al geruime tijd bezig om met behulp van verschillende nota's een keuze te maken voor waarschijnlijk de laatste bouwlo catie in Warmond. Drie gebieden kwamen daarvoor in aanmer king: het terrein van de han delskwekerij. Humako tussen de Herenweg en Endepoel 2, het huidige sportveldencomplex en het gebied aan de Oranje Nassa ulaan. De eerste twee mogelijk heden stuitten op moeilijkheden van financiële en landschappe lijke aard. De keuze, die uiteraard ook beïnvloed werd door de ac tiviteiten van beide projec tontwikkelaars, viel uiteindelijk op de Oranje Nassaulaan. Maar ook na alle onderhandelingen zal de gemeente daar met een be- Lommerlust, de plaats waar in de toekomst landhuizen zullen verrijzen. scheiden deel genoegen moeten Volgens de ontwerptekening ko men de landhuizen te liggen langs de Poelweg, de oever van het Poelmeer en de spoorlijn. De sociale woningbouw komt voor namelijk op het voormalige ter rein van boer Ramp en achter huize „Gerto". De ontsluiting van het gebied zal voor een deel gebeuren via de Poelweg. De rest van de huizen wordt ontsloten door een weg die tegenover het huidige Nassa- upark geprojecteerd is. Deze weg heeft een gebogen verloop waar door er niet te hard kan worden gereden. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat het gebied als woonerf wordt uitgevoerd. In het plan zijn 12 landhuizen, ieder op 5000 vierkante meter, gepro jecteerd, waarvan er al twee in aanbouw zijn. Met de bouw van de resterende 10 zal in 1978 een aanvang worden gemaakt. In de sociale sfeer zullen er 88 wonin gen gebouwd worden, waarmee op zijn vroegst in de tweede helft van 1979 begonnen kan worden. Harmonie De stedebouwkundige van Stad en Land heeft getracht om de land huizen en de woningen in de so ciale sfeer zoveel mogelijk in harmonie te bouwen. Probleem in dit gebied is namelijk het zeer grote verschil in bezet tingsdichtheid. Het aantal land huizen per hectare bedraagt twee terwijl dat aantal voor de sociale woningbouw op 34 komt. Geluidshinder Een tweede probleem plannenmakers van Stad en Landschap zich geconfronteerd zagen, was de aanleg van de De huizen rechts moeten verdwijnen. Schiphollijn. Niet alleen is deze spoorlijn landschappelijk gezien geen succes, ook de geluidshin der brengt problemen met zich mee voor de nieuw te bouwen wijk. Om die geluidshinder zo veel mogelijk te beperken wordt er gedacht aan een aarden wal met begroeiing naast de spoor lijn. De grond die daarvoor nodig is, denkt men te betrekken van de Poeloever die door vergraving een „speelser" aanzien gaat krijgen. Langs die oever is een brede groenstrook gepland. Dit alles zal ook bereikbaar worden voor de Warmonder door middel van wandel-en fietsroutes. De leden van de commissie Ruimtelijke Ordening toonden zich gisteravond zeer tevreden over de opzet van het plan en brachten een positief advies uit aan het college van B en W. Vooral de „speelse" opzet van de wijk werd zeer gewaardeerd. ln In de bebossing komt wellicht een "uniek" woonwagenkampje OEGSTGEEST - Als alles volgens plan verloopt heeft de gemeente Oegstgeest over een jaar een uniek woonwagen kampje. Vijf woonwagens zullen in de bebossing bij het Groene Kerkje in Oegstgeest worden inge bouwd. Niet alleen is deze woonomgeving visueel aantrekkelijk, maar door de afscherming met de bossage wordt de geluidshinder van de Rijksweg, voor de woonwagen bewoners teruggebracht tot een minimum. Van Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat, die eigenaar zijn van het terrein, heeft het regionaal woonwagen schap inmiddels toestemming gekregen dit terrein voor de woonwagens te bebruiken. Verrukt "We zijn er nogal verrukt van" zegt wethouder Gmelich Meijling, die als vertegenwoordiger van de gemeente Oegstgeest in het WASSENAAR - De leden van de commissie financiën van Was senaar gingen gisteravond zon der al te veel aantekeningen ak koord met het voorstel van B en W om de Wassenaarsche Wo ningbouwvereniging een geldle ning te verstrekken van 4.219.384,33 gulden. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de bouw van 47 bejaardenwoningen en een gemeenschapsruimte aan de Hillenaarlaan in Wassenaar. Het complex bestaat uit drie blokken met elk twee- en driekamerwoningen. De wonin gen die voorzien worden van een alarminstallatie, een centrale an tenne en een centraal ketelhuis krijgen ook een balcon of een ter ras. Mevrouw Van der Heiden van de fractie Werkend Wassenaar vroeg zich af of het niet alsnog nuttig is een lift in de gebouwen aan te brengen, temeer daar vier wo ningen aan lichamelijk gehan dicapten beschikbaar worden gesteld. "Het is mogelijk dat mensen die 70 of 80 jaar zijn op een bovenverdieping worden ondergebracht als ze nog goed ter been zijn. Maar wat dan als ze met 71 of 81 plotseling niet meer goed ter been zijn. Dan zitten ze daar boven opgesloten", aldus mev rouw Van der Heiden. Verder wees zij er nog op dat het ontbre ken van een lift ook negatief werkt op het sociale contact tus sen de bejaarden onderling. Een gehandicapte die bijvoorbeeld zijn eigen woning binnen kan als die beneden is, wordt het door de afwezigheid van een lift onmoge lijk gemaakt op visite te gaan bij een bovenbuurvrouw. "Uit maatschappelijke overwegin gen zou het goed zijn voor de be woners. Financiële motieven leidden echter tot afwijzing door de bouwvereniging" voegde Van der Heiden er ver der nog aan toe. Wethouder Caron zei toe een en an der na te zullen gaan. Hij wees er op dat nog altijd een traplift ge maakt kan worden als het nodig mocht blijken. Serie inbraken opgelost LEIDEN - Drie mannen zijn zater dagmiddag op heterdaad betrapt toen ze een diefstal pleegden op het vrachtgoederenstation aan de Haagweg. De drie, Leidenaren van 42,24 en 20 jaar, bekenden de afgelopen maanden meerdere malen te hebben ingebroken in de vrachtgoederenloods van Van Gend en Loos en ook diverse in braken in spoorwagens te heb ben gepleegd. Meubilair, kleding, gebruiksvoorwerpen, gereed schap en een buitenboordmotor met een totale waarde van onge veer 10.000 werden in beslag genomen. De aangehouden mannen zijn een vader, zijn zoon en nog een familielid. Door vrijgekomen scholen VOORSCHOTEN - Voor de talrijke welzijnsvoorzieningen in Voor schoten die slecht of onvol doende zijn gehuisvest bestaat in de -meer of minder nabije- toe komst hoop op een betere huis vesting. Dat blijkt uit een inven tarisatie van de huidige accomo- daties van diverse instellingen, de huisvestingsbehoeften en de mogelijkheden om in de toe komst aan deze behoeften tege moet te komen. Met name de binnensportvereni gingen zitten erg krap. Thans hebben zij de beschikking over één lokaal in de noodschool aan de Molenlaan terwijl behoefte is aan vijf of zes lokalen, alleen door de sportverenigingen te gebrui ken. De beeldende kunstenaars en kleine muziekgroepen, als beat en punkbands, hebben thans geen eigen ruimte terwijl be hoefte bestaat aan respectievelijk drie atelierruimten en één per manente repetitieruimte. Veel instellingen waaronder de balletschool van Liv. Ovmana, peuterspeelzaal Vlietwijk, het hervormd jeugdwerk en de be jaardensociëteit) hebben te kam pen met de onzekerheden van een tijdelijke huisvesting. Een permanent onderkomen zou deze groeperingen voor een groot deel uit de brand kunnen helpen. Schoolgebouwen Het is te verwachten dat deels aan de bestaande behoeften tege moet kan worden gekomen doordat in de komende jaren nog enkele schoolgebouwen vrij zul len komen. In de gisteravond ge houden gecombineerde commis sievergadering werd besloten tot de aankoop van de Rudolf Steinerkleuterschool. De andere schoolgebouwen die in de pe riode tot omstreeks 1982 aan niet-onderwijsactiviteiten toe zouden kunnen vallen zijn de Ma- riaschool, de Parkschool, de Ge vers Deynootschool, de Titus Brandsma kleuterschool en kleuterschool 'De Woelwaters'. Daarnaast zal door de opheffing van de Voorschotense depen dance van de Rembrandt Scholengemeenschap - die de opstellers van de inventarisatie in feite wel verwachten - welzijn- sactiviteiten beschikbaar komen. Na de restauratie van het Am bachts- en Baljuwhuis zal ook daar ruimte ter beschikking ko men, maar over de termijn waarop deze restauratie plaats zal vinden is nog steeds niets te zeg gen. In totaal zullen de komende tijd 44 lokalen (met nevenruimten) vrij komen. Een aantal hiervan is al 'weggegeven' (bijvoorbeeld twee lokalen van de Titus Brands- maschool ten behoeve van de per 1 augustus '78 te stichten Nuts- kleuterscchool), een ander aantal binnenkort afgeschreven, waar door hoge onderhouds- en her- stelkosten zijn te verwachten. Het totaal aan huisvestingsmo gelijkheden neemt echter aan merkelijk toe. Huisvesting De opstellers van de inventarisatie doen, wensen en mogelijkheden met elkaar combinerend, tevens een aantal mogelijkheden aan de hand voor de toekomstige huis vesting van diverse welzijns voorzieningen. Zo suggereren zij de binnensportverenigingen in het Cultureel Centrum te huis vesten en de Stichting Creatief Centrum, thans eveneens in de noodschool aan de Molenlaan ondergebracht, te laten verhui zen naar de Gevers Deynoot school. De balletschool van Liv. Ovmana zou bijvoorbeeld in een lokaal van de Mariaschool terecht kunnen, evenals het Hervormd Jeugdwerk en de EHBO-vereni- gingen. Dit is nog slechts een greep uit de verdeling zoals deze wordt voor gesteld. Alles staat echter vol ledig ter discussie. De 'notitie' (een soort schetsmatige nota) zoals de inventarisatie wordt be titeld zal nog alle sluizen van commissies en overlegorganen moeten passeren. In elk geval is de eerste aanzet tot een accomo- datienota voor Voorschoten hiermee gegeven. De commissies voor financiën, welzijn en on derwijs besloten in elk geval hier geld voor te reserveren. WOENSDAG Morsweg 10, 20.00 uur, werkgroep mo numenten (van de adviesraad voor Bin nenstad) Morsweg 10, 20.00 uur, werkgroep Leef baarheid en Stedelijk Wonen, 20.00 uur. Kennedylaan 11, Oegstgeest, 20.00 uur, inform, avond Baha'i gem. Vijfhovenhuis, Hoflaan 169, spreekuur Alg. Ned. Invalidenbond, do. van 9-11 Witte Poort-kazerne Noordeinde tel. 120833, adviescentrum voor werklozen do. van 10.39-12.30 uur. Vrijetijdscentrum Breestraat 66, volks dansen, zeefdrukken, jazzballet, gitaar cursus, goochelen, pottenbakken, teke nen en schilderen, alle groepen vanaf 20.00 uur. 't Breehuys, Breestraat 19, gitaarclub, 15.30 uur, vegetarisch eethuis 18.00 uur, kreatieve werkavond, koffiebar, 20.00 uur, gespreksgroep Praxi 20.30 uur. Hoge Rijndijk 28, spreekuur rechts kundige dienst leden van het CNV Lei den, 19.39-20.30 uur. Romanuszaal (achter Hartebrugkerk) Mare, bijeenkomst belangengroep al leenstaanden 20.00 uur. Detailhandelschool Leiderdorp, gas tcollege prof. dr. Speier 11.30 uur. Ge meentehuis Voorschoten, cie Volks gezondheid en maatsch. dienst verle ning 20.00 Gemeentehuis Warmond, cie financiën 21.00 uur. DONDERDAG Gemeentehuis Warmond, cie financiën en econ. aangelegenheden 20.00 uur. Groenoordhallen, orgeloccasionshow in de romneyhal, 10.00-21.00 uur. Stadhuis, cie Smagc en Orsas 19.30- 20.30 Stadhuis, cie Orsas 20.30 uur Stadhuis, cie Ruimtelijke ordening 20.00 Troef, Noordeinde 2a, voorlichtings avond werkgroep dienstweigeren, 20- 21.30 uur. Pieterskerkhof 19, achitectenbureau gratis advies, 29-21.00 uur, tel. 142771. Nieuwe Rijn 20a, werkgroep homofilie, open-café avond 21-24.00 uur. Welfare lokaal Rode Kruis Leidseweg 33, Voorschoten, Tel, 01717-3309, spreekuur Alg. Ned. Invalidenbond 19- 20.00 uur. Troef Noordeinde 2a, nederlands voor buitenlanders, 19.30 uur, project Leiden, handenarbeid, 20.00 uur. Vrijetijdscentrum Breestraat 66, sport- café, toneelworkshop, gitaarcursus, Go, alle groepen vanaf 20.00 uur. 't Breehuys, Breestraat 19, keramiekcur- sus 19.30 uur, tapdansen koffiebar, 20.00 woomwagenschap zitting heelt. De Grontmij heeft inmiddels een afgerond plan ingediend bij het dagelijks bestuur van het schap, waarvan Gemplick Meijling ook deel van uitmaakt. Het wachten is nu in feite alleen nog op de goedkeuring van het ministerie van CRM. In Planolo gisch opzicht zal CRM geen be zwaar hebben, althans zo denkt Gmelich Meijling erover, maar financieel ziet hij het iets pes simistischer. "Zo'n plan is erg duur, omdat er aansluitingen voor water, licht en riolering moeten komen. Een be drag van 60.000 gulden van de kant van CRM zou een erg laag bedrag zijn", aldus de wethouder. Om het woonwagenkamp volgend jaar klaar te hebben zou gebruik gemaakt moeten worden van ar tikel 19, van de wet Ruimtelijke Ordening, waardoor vooruitlo pend op de goedkeuring al be gonnen kan worden met de aan leg. Zover Gmelich Meijling zich weet te herinneren was het gebied bij het Groene Kerkje gereserveerd voor een eventuele uitbreiding van de rijksweg. Met behulp van openbare hearings zal de mening van de Oegstgees- ter bevolking omtrent deze vesti ging van de woonwagens gepeild worden. De norm die het woon wagenschap voor de gemeente Oegstgeest heeft vastgesteld, ligt op acht woonwagens. "Wij starten in ieder geval met vijf vanwege de natuurlijke aanwas van de families en zo wel op acht terecht komen. Als we met acht zouden beginnen, dan waren we gelijk uitgespeeld", aldus Gme lich Meijling. Apotheken De avond-, nacht-en zondagsdienst der apotheken in de regio Leiden, wordt waargenomen van 2 tot 9 dec., door Apotheek Leiden Zuid-West, Brahms- laan 20, Leiden, tel. 071-763134: Apo theek Beker, Lijtweg 4, Oegstgeest. Tel. 071-155482. Wijkvèrpleging Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. 121753. Leiderdorp - Gezondheidszorg Leider dorp, tel. 140131 Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500 Voorschoten - Gezondheidscentrum v.d. Waalslaan tel. 4641; Alg. Hulpverle ning, tel. 2141, tst 35 (dag en nacht). Warmond - Zr. B. Wennekers, Oude Rijn 91 a, Leiden, tel. 071-141889. SOS-dienst Telefonische hulpdienst, telefoon 071- 125202. Voor allen die in moeilijkheden Maatschappelijk Werk Bureau Maatschappelijk werk, Oude Rijn 44c, spreekuur dagelijks 14.00-15.00 uur. Maandag en dinsdag 19.00-20.00 uur, telefodn 142144. Onderwijswinkel Leiden-Noord, Sophiastraat 3(>, tel. 071- 126325, geopend maandag t/m vrijdag van 12-17.30 uur. Leidse Rechtswinkel Juridisch Adviesbureau, Noordeinde 2a (voormalig marinecomplex), tel. 130775. Geopend: ma. en woe. van 10-12.30 uur, ma. di. en do. van 18.30-20.30 uur. Van Hogendorpstraat 36, geopend ma. van 19-21 uur. Dierenhulpdienst Anna Paulownastraat 15, Leiden. Voor hulpverlening aan verongelukte hon den, katten, vogels e.d. in de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Dag en nacht be reikbaar, tel. 134687. Belangengroep alleenstaanden Dienstencentrum LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Uitgave: Leidsëh Dagblad B.V. Hoofdredacteur Han Mulder. Hoofdkantoor. Leiden - Witte Singel 1. Postbus 54 - Giro 57055. Voor betaling van abonnementsgel den uitsluitend giro 28884. Telefoon: 071-144941. Nabezorging van 18.00-19.30 u. Zaterdag van 16.09-18.00 u. Telefoon 071-211515. Indien in gesprek 071-210221. Kwartaalabonnement 40,45 Kwartaalabonnement per post58,30 Jaarabonnement150,30, Jaarabonnement per post221,70 Losse nummers 0,60 Abonnementsgelden by voor uitbetaling te voldoen. By automatische overschrij ving geen administratie- en in cassokosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 2