V akbond kraakt uitzendbureaus Lardinois: vloedgolf van "verboden" subsidies Georganiseerde reizen in trek Doe-het-zelf markt vertwintigvoudigd Minimnmloon wordt vijf procent hoger Marktberichten WOENSDAG 7 DECEMBER 1977 Nederlander pessimistisch gestemd over ontwikkeling van economie DEN HAAG (ANP) - De verwach tingen van de Nederlandse con sumenten ten aanzien van ver schillende aspecten van de eco nomische situatie en de eigen fi nanciële situatie zijn pessimis tischer geworden. Dit valt af te leiden uit een vergelijking tussen een enquête die het Centraal Bu reau voor de statistiek van 3 tot en met 16 oktober heeft gehouden onder 3000 huishoudens en een zelfde enquête die het CBS in mei hield. Deze enquêtes waarvan er dit jaar drie in Nederland zijn ge houden, worden sedert 1972 uit gevoerd in samenwerking met de andere EG landen Werkloosheid. De verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de werk loosheid in de komende 12 maanden zijn duidelijk ongun stiger dan in mei van dit jaar. Niet minder dan 82 procent meende thans dat het aantal werklozen in de loop van de komende 12 maanden zal stijgen (mei: 68 pro cent). Slechts 5 procent ver wachtte een daling (mei: 9 pro cent). Wat betreft de verwachtingen ten aanzien van de eigen financiële situatie, deze waren ook wat on gunstiger dan in mei jl: 17 pro cent meende dat de financiële si- tuatié in de komende 12 maanden zal verbeteren (mei: 20 procent) en 20 procent verwachtte een verslechtering (mei: 18 procent). Het merendeel der ondervraag den - 61 procent - meende dat de situatie hetzelfde zal blijven (mei: 59 procent). Prijzen Het voordeel over de ontwikkeling van de prijzen gedurende de ko mende 12 maanden was daaren tegen gunstiger dan in mei. Zo voorzag slechts 3 procent dat de prijzen sterker zullen stijgen dan tot nu toe (mei: 18 procent), ter wijl bijna 21 procent van mening was dat de prijzen minder zullen stijgen dan tot dusver (mei 16 procent). Meer dan de helft (57 procent) van de ondervraagden verwachtte een even grote stij ging als daarvoor (mei 61 pro cent). Weerraporten van hedenmorgen 7 uur Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Evndhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen Zd.-Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Helsinki Innsbrück Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca München Oslo Parijs Split6 Stockholm Wenen Casa Blanca Las Palmas New York z\ Tel-Aviv Tunis hagelbui 6 onbewolkt 15 licht bew. -1 half bew. 13 geheel bew. - zwaar bew. 2 geheel bew. 17 geheel bew. 5 regen regen 22 half bew. 18 licht bew. onbewolkt 11 geheel bew. 2 motregen 11 licht bew. 15 AMSTERDAM (ANP) - Natio nale subsidies als tijdelijke bescherming van arbeids plaatsen worden in vele EEG-staten op grote schaal toegepast. Deze toegeeflijk heid bij menige regering om in nood verkerende bedrijven financieel te ondersteunen, heeft als fataal neven-effect dat de nog iets sterkere be drijven in dezelfde branche op hun beurt, in Nederland of over de grens, in de rode cij fers worden geduwd. Bierkaai Deze handelwijze is volledig in strijd met de concurrentiere gels van de EG. Deze regels zijn echter de laatste tijd op zo grote schaal overtreden dat het er op lijkt of Brussel de vloedgolf maar over zich heen laat komen. "Het is vechten tegen de bierkaai". Dit zei de voorzitter van de hoofddirectie van de Centrale Rabobank, ir. PJ. Lardinois, ter gelegenheid van de uitrei- king van de Henri Sijthoff- prijs voor het beste jaarver slag. Indien deze vorm van "zelf-jus titie" tot aanvaard recht zou verworden, dan zal dit een exra nadelig effect hebben voor de kleinere landen bin nen de Europese Gemeen schap. Immers, aldus ir. Lar dinois. er is slechts een kleine afstand tussen nationale be drijf ssubsi dies en nationale exportsubsidies. De kleine landen die in hoge mate van De Henri Sijthoff prijs voor het beste jaarverslag over 1976 is uitgereikt aan de Ballast Nedam Groep en de IC-lnformatie en Communicatie Unie in Zwolle. Het is een jaarlijkss prijs die wordt uitgereikt onder auspiciën van het Financiële Dagblad. Op de foto links de heer Diderich van Ballast en de heer Boersma van de NV ICU met hun prijzen: een bronzen beeldje van de beeldhouwer Pieter d'Hont. de export afhankelijk zijn, komen dan duidelijk in het nadeel ten opzichte van de grotere landen. Invoering van bijvoorbeeld een Wet Investerings Regeling te gen de zin van de Europese Commissie lijkt dan ook een gevaarlijke expeditie, zo meende ir. Lardinois. Belastingverlagingen voor het bedrijfsleven in zijn totaliteit kunnen een soortgelijk effect hebben als directe subsidié- ring. Dit wil niet zeggen dat het concurrerende bedrijfs leven in hei buitenland deze gelijk beoordelen. Directe re geringssubsidies, of wat daarvoor doorgaat, verwek ken volgens ir. Lardinois veel sterkere tegenreacties in het buitenland dan belastingfa ciliteiten. UTRECHT (SP) - De 60.000 leden tellende NVV-bond Mercurius (voor personeel in de dienstverlenende sector) wil dat zo snel mogelijk een eind wordt gemaakt aan de activiteiten van de naar schatting honderd com- merciëele uitzendbureaus in ons land. OMZET VAN HEINEKEN GESTEGEN AMSTERDAM - De omzet van Heineken NV is in het op 30 sep tember beëindigde boekjaar 1976-1977 ten opzichte van het voorgaande boekjaar met 15.6 procent gestegen van ƒ2.137 miljoen tot 2.470 miljoen: De winst nam met 18.8 procent toe van 92.2 miljoen tot 109.6 mil joen en per aandeel van 25 van 9.97 tot 11.85, zo heeft het con cern bekendgemaakt. Voorgesteld wordt een onve derd dividend in contanten 3.50. Volgens Mercurius-bestuurder A. Fogarin is arbeidsbemiddeling een overheidstaak, die bij de ge westelijke arbeidsbureaus thuishoort, en die zich nooit mag lenen tot enige vorm van com mercie. Men kan je zo weer de deur uitzetten - de arbeidspositie van een uitzendkracht staat vol ledig op losse schroeven", aldus Fogarin. Hij sprak gisteren in Utrecht op het jaarcongres van Mercurius en zegde de uitzend bureaus "nadrukkelijk de wacht Intussen heeft niet alleen het Chris telijk Nationaal Vakverbond, maar ook de Federatie Neder landse Vakbeweging - waarbij Mercurius is aangesloten - zitting genomen in het bestuur van een stichting die per 1 januari a.s. een nieuw overheidsuitzendbureau wil gaan exploiteren. "Het feit dat de FNV aan die overheidsstich- ting meedoet betekent beslist niet dat wij ons harde, afwijzende standpunt ten opzichte van uit zendarbeid hebben verlaten", al dus NW'er Fogarin. De vakbondsmedewerking aan het project is op strikt voorwaarde lijke basis verleend, en is uit sluitend gericht tegen de com- merciëele arbeidsbemiddeling. "Maar wij blijven van mening dat voorrang moet worden gegeven aan een streven naar een vast dienstverband tussen werkne mers en werkgevers", zo werd gesteld. Tijdens het Mercurius-congres werd bepleit voor de gewestelijke arbeidsbureaus in ons land meer personeel en financiën ter be schikking te stellen, waardoor de taak en werkzaamheden van de GAB's kunnen worden uitge bouwd. Die grotere inspanning moet ertoe leiden dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (200.000 werklozen en 60.000 va catures) beter op elkaar aanslui ten. Volgens Mercurius laat de overheid het hier totnutoe afwe ten, en zijn veel GAB's niet meer dan een registratiekantoorl Financiëele deskundigen van Mer curius hebben berekend dat ver laging over de hele linie van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 60 jaar geen vijf miljard kost, zoals onlangs werd bekend gemaakt, maar tweederde min der - omdat bij deze becijfering geen rekening is gehouden met het feit dat sommige ouderen vrijwillig willen blijven door werken en dat veel bejaarde werknemers in deze leeftijds categorie nu al een ww of wao- uitkering ontvangen, die bij een vervroegd pensioen zou verval len, hetgeen een grote besparing aan uitkeringen oplevert. De NVV-bond houdt bij de ko mende loononderhandelingen vast aan de eis tot volledige au tomatische prijscompensatie met een vloer van 225 per procent en een maximum van 500 per pro cent. Men wil bovendien vergoe ding voor de volgend jaar stij gende aardgasprijzen. Het invoe ren van een algemeen maximum-inkomen van vier-a vijfmaal het minimumloon werd een maatregel tot zinvolle inko mensverdeling genoemd. AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse doe-het-zelf-markt is nog steeds één van de snelst groeiende consumentenmarkten. De totale omzet (ex clusief tuinartikelen) steeg van 100 miljoen in 1961 via 1400 miljoen in 1974 en 1540 miljoen in 1975 tot 1780 miljoen in 1976 hetgeen in vijftien jaar tijd bijna het twintigvoudige is. Dit blijkt uit een rapport dat is opgesteld door het Amsterdamse mark tonderzoekbureau Ecoplan. Inclusief tuinartikelen steeg de doe-het-zelf omzet van 1880 miljoen in 1975 tot 2170 miljoen in 1976, terwijl die bestedingen voor 1977 worden geraamd op circa 2.5 miljard. De groei van deze markt steekt uit boven de gemiddelde groei van de totale consumptieve bestedingen die in 1976 stegen met 13.5 procent. Het rapport concludeert dat de doe-het-zelf-markt in reciessietijden min der gevoelig is dan andere consumentenmarkten. Bij eventuele beper kingen van de bestedingen zullen de uitgaven voor doe-het-zelf-produk ten een nog belangrijker plaats innemen in het bestedingsprioriteiten lijstje van de consument. Eén van de belangrijkste factoren die ten grondslag ligt aan deze ontwik keling is dat bij het publiek in tijden dat het schone-inkomen niet of nauwelijks stijgt economische motieven (goedkoper om iets zelf te doen) nog sterker worden dan voorheen. Een andere belangrijke factor is dat steeds meer mensen steeds meer waarde hechten aan verbetering van wooncomfort en woonsfeer. Door de vele samenwerkingsvormen, dreigt een toenemend aantal kleine doe-het-zelf-detaillisten in de verdrukking te komen of hun zelfstandig heid te verliezen. DEN HAAG (SP) - Het minimumloon wordt op 1 januari aanstaande met iets meer dan vijf procent verhoogd. Het betreft de gebruikelijke, wettelijk voorgeschreven, halfjaarlijkse aan passing. Het minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder wordt daarmee f 1673,10 per maand (was f 1591,20), f 386,10 per week (was f 367,20) en f77,22 per dag (was f73,04). Ook de minimum-jeugdlonen zijn overeenkomstig verhoogd. En wel als volgt: 22 jaar f 1547,60 (was f 1471,90) f357,10 (was f339,70) 21 jaar f 1422,10 (was f 1352,50) f328,20 (was f312,10) 20 jaar f 1296,70 (was f 1233,20) f299,20 (was f284,60) 19 jaar f1171,20 (was f 1113,80) f270,30 (was f257,—) 18 jaar f 1045,70 (was f 994,50) f 241,30 (was f 229,50) 17 jaar f 920,20 (was f 875,20) f212,40 (was f202,—) 16 jaar f 794,70 (was f 755,80) f 183,40 (was f 174,40). Voor een 16-jarige bedraagt het minimumjeugdloon bij twee dagen par tiële leerplicht en een werkweek van drie dagen f 476,82 per maand (was f 453,08) en f 110,04 per week (was f 104,64). Dit vloeit voort uit de alge mene regel in de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, dat bij een arbeidsduur die korter is dan gebruikelijk, het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager is. Veiling Rijnsburg (6/12). Allium st. 7; alstroemeria 1,01; amaryllis 42; anjer gr. bl. 37; anjer tros 28; ant- hurium 1,98; asparagus bos 1,32; chry sant tros jr. st. 47; chrysant tros jr. bos 1,82; chrysant gepl. jr. st. 46; chrys. kas bos 2,04; chrys. gep. nc. kas ridderspoor bos 60; droogbloemen onb 1,75; euphorbia st. 70; forsythia 24 freesia dubbel 46; freesia enkel 21; ge rbera 73; glad. nanus 25; hyacinth gesn bos 1,88; hyacinth met bol st. 47; ilex 72; iris 41; lelie tak 51; liatris 50; narcis kas 21; narcis kas 22; nerine 53; cymbidium aan tk. 1,60; cymbidium ls blm 1,36; m- cymbidium tak 32; imp-alstroemeria 55; imp-anemoon bos 86; ïmp-aryergr. bl. st. 26; imp-aryer tros 36; imp-eucalyptus bos 2,62; imp-gladiolen st. 67; imp- goudsbloem bos 83; imp-liatris st. 55; imp-mimosa bos 1,94; imp-orchidee tak st. 48; imp-protea 3,00; imp-rozen, gr. bl. 15; imp-rozen kl. bl. 16; imp-ruscus bos 1,75; imp-statice 4,88; imp-strelitzia st. 1,81; imp-snijbloemen 6; imp-diversen 1,19; imp-diversen bos 1,45; pepers per tak st. 1,30; pepers per bos 2,60; rozen gr. bl. st. 45; rozen kl. bl. 27; statice bos 1,55; strelitzia st. 2,70; tulpen 36; snijbloemen 19; snijbloemen bos 2,38; denneappels st. 4; diversen 1,16; diversen bos 92; pot planten st. 1,44; heesters 19,00. Veiling Katwijk (6/12). Boerekool 36-65; groene kool 31-38; waspeen AI 4,80-6,60; All 3,20-6,10; BI 7.30-10,00; Bil 4.30-6,20; Cl 6,60-7,90; CII 5,60-6,30; breekpeen I 2,70-3,90; II 1,70; prei 29; schorseneren A 1,65-1,86; B 80- C 36-41; sla 13; uien 10-33; krulpeter- schorseneren. Veiling Aalsmeer- 6/12 - Anjers: William sim 20-50, Rose sim 22-50, White sim 22- 50, GJ sim 20-35, Charmeur 40-68, Arthur sim 31-50, Shocking sim 24-31, Keefers sim 22-40, Gemengd 22-37, Orchid Beauty 40-63, Yellow sim 20-60, Tan gerine 20-50, Vertakte anjers 10-50. bew. 12 sneeuwbui -0 zwaar bew. 21 onbew. 24 half bew. 19 RIJSWIJK (ANP) - Van de 7.3 mil joen Nederlanders (54 procent) die vorig jaar op vakantie zijn geweest ging eenderde deel "georganiseerd", dus in groepsverband, op reis. De rest verzorgde zelf zijn vakantie. Dit blijkt uit cijfers van het cen traal bureau voor de statistiek die gisteren bekend werden ge maakt door de algemeen direc teur van Holland International, de heer A. P. Houtzager. Holland International heeft dit jaar een omzet behaald van 662 miljoen gulden. Op grond van wat hij betrouwbare schattingen noemde, vermeldde de directeur ook de omzetten van de belangrijkste concurren ten: Raboreizen 140 miljoen gulden omzet. Wagon Lits 120 miljoen, Christoffel 100 miljoen, Arke-reizen 80 miljoen en Nec- kermann eveneens 80 miljoen gulden. Hoeveel de winst van Holland In ternational heeft bedragen wilde drs. Houtzaager uit con- currentie-overwegingen niet zeggen. Drs. Houtzaager rekende in de toekomst meer te kunnen om zetten. Hij wees erop dat de boe kingen op het ogenblik twintig procent hoger liggen dan vorig jaar om deze tijd. Hij had veel vertrouwen in de ontwikkeling en dacht dat dit het resultaat was van de sinds 1974 (de op richting van Holland Inter national) en thans afgeronde re gulerende maatregelen. Rozen gr. bl.: Baccara 40-??, Bridal pink 29-68, Carina 50-63, Jofitali 43-57, Red succes 69-115, Dr. Verhage 49-91, Bingo 41-71, Nordia 39-50, P.Sensation 73-125, Roselandia 55-65, Sonia 24-95, Alva 32- t>2. Super Star 70-100, Ilona 37-120, White Master P. 80-150, Geh. Duisberg 58-125, Jelico 64-120, G. Fantasy 44-75, Diana 45-70, Magie Moment 49-59, La minuette 30-61, Shocking Blue 42-67, Roklea 55- 85, Tubantia 65-110, Carlita 43-64, Lara 50-95. Lucretia 14-27, Lifirane 35-68, Fiorella 22-43. Pricilla 37-54. Visa 64-100, White Weekend 39-64. Rozen kl. bl.: Carol 22-59, Coronette 24- 46, Evergold 26-54, Corry 32-57, Gina 21- 35, Jack Frost 40-68, Marimba 26-57, Ja guar 55-85, Miss Ellen 30-44, Motrea 28- 70. Annabelle 24-50, Jr. Miss 28-58, Be linda 23-60, Yellow Belinda 21-32, Ester Ofarim 25-46, Golden Belinda 41-61, R. Garnette 26-44, Spanish sun 19-29, Ru- binette 34-44. Fantasia 35-61, Mercedes 65-135, Golden Times 60-105, Teach Inn 42-77. Diverse bloemen: Amaryllis 30-80, Als troemeria 45-105, Anthunum 190-360, Calla 40-175, Chrysanten gr. en m. gr. 30-50, jaarrond 40-68, tros 150-325, Cy clamen bloemen 200-250, Euphorbia ful- gens 90-160, Freesia enkel 35-50, dubbel 50-73, Gerbera 65-160, Gladiolen 40-85, Gloriosa 40-175, Iris pr. Blaauw 54-62, overige 45-61, Lelies kelk 70-150, Lelies per tak 80-245, Nerine 60-240, Or chideeën cymb. 150-275, Narcissen 14- 27. Tulpen 30-62, Hyacinten 35-81, Stre litzia 195-255, Snijgroen 135-245, Or- nithogalum 38-42, Liatris 70-95, Step- man 4 kop 300-405,2 kop 160-260, Prunus triloba 100-245, Forsythia 120-195, Poins 165-310. WATERPOLO - De Hongaarse wa- terpoloploeg Ferencvaros heeft dit weekeinde in Milaan de Euro pese beker voor bekerwinnaars gewonnen. Drie jaar geleden werd de ploeg in de eerste editie van het toernooi ook al Beursoverzicht Heinekenfavorie AMSTERDAM (ANP) - De be kendgemaakte resultaten van Heineken en het aangekondigde dividend, een bonus van 25 pet alsmede een belastingdividend, hebben bijzonder veel indruk gemaakt op de beleggers. Bij aanvang van de handel op de Amsterdamse effectenbeurs stond Heineken dan ook volop in de belangstelling. De vraag naar de stukken was zo groot dat de openingskoers 7 hoger uit kwam op 124. Mede hierdoor gestimuleerd lag de gehele markt er redelijk goed bij, zeker wanneer de zware koersval in Wall Street in aanmerking wordt genomen. Dit laatste wordt echter geheel genegeerd. Ook het licht aantrekken van de koers van de dollar had een enigszins posi tieve invloed, zo werd gezegd. Bij de Internationals lag Konin klijke Olie licht gevraagd in de markt en voegde 40 cent toe op 134,40, terwijl Unilever onver anderd op 124 in andere handen over ging. Philips opende 10 cent lager op 27,60, maar er lag vraag van het publiek, zo werd gezegd. Akzo noteerde onveranderd 22,80, terwijl Hoogovens 40 cent moest prijsgeven op 24,60. Op de obligatiemarkt lag de situatie echter geheel anders. Hier ont breekt nog steeds het vertrou wen, zo wordt gezegd. Licht aan bod was voldoende om een zeer flauwe stemming teweeg te brengen. Er werden verliezen geleden van 30 tot 50 cent. 134,30 174,30 171,60 115,50 110,90 110,80 24,90 48 82,50 114,50 133,80 Heineken 25 Heineken H 25 B A L. Hold f 100 oogov. 20 HVA-Muen eert. KNSM eert 100 KLM 100 Kon. Olie 20 Nat Ned 10 Ned Lloyd 50 Ommeren Cert. Philips 10 Robeco 50 Rolinco 50 Unilever 20 BINNENLANDSE AANDELEN 110,8 24,6 46,3 27,6 171,3 119,8 y WOENSDAG 7 DECEMBER 1977 AKZO ƒ20 ABN 100 AMRO 20 Deli-My 75 Dordtsche 20 che Pr f20 Ant. Brouw. Ant. Verf Amh. Schbw. Asselberg Ass. St. R'dam AUDET Ant. Ind. Rt. BaUast-N. BAM Batenburg Beek, van Beers Berkel P Bydienst C. Boer Druk Bols Ceteco id. cert. Chamotte Cindu-Key Crane Ned. Desseaux Dikkers Dorp en Co. Dr Ov. Hout Duiker App id. cert. EMBA Eriks Fokker Ford Auto Fr.Gr Hyp. Fumess Gamma H. id. 4 pet. Pi Gel Delft c. Gelder cert. Geld Tram Gerofabr. Giessen Gist Broc. id. cert Goudsmit Grasso Grofsmed. Hagemeijer Hoek s Mach. Holec Holl Beton Hunter D. ICU IHC Hollar- Ind Maatsch. IBB Kondor ^56,4 34,50 Interlas Internatio M. Inventum Kempen Beg. Key Houth. Kiene S. KBB er id. cert. id 6 cum. Kon. Ned Pap Krasnapolsky Landre Gl. Leids. Wol Macintosh Maxw Petr. Meneba Metaverpa N aard en Naeff Nat. Grondb. NBM-Bouw Nedap Ned. Bontw. Ned C red iet Ned. Dagbl Norit Nutrieia GB Nutricia VB Oce. v.d. Gr. OGEM Hold. Orenstein Otra Oving-D-S Pakhoek H Palembang Pont Hout Porcel Fles Proost it Br Rademakers Reesink Reeuwyk id cert. Rohte it Jisk Rommelholl. Rijn-Schelde Sanders Sarakreek Schev. Expl Schlumberger Schokbeton Schuitema Schuppen Schuttersv. Slavenb. Bank Smit Internat. Stevin Gr. Stoomsp Tw Tab Ind Phi! Telegraaf Tilb Hvp bk. Tilb W'aterl Tv. Kabelf. Ubbink Unikap Uml cert 152,80 30,50 254,50 122,20 93,20 56 54 333 48,70 202,50 56,50 100,50 55,10 17,70 177 369 70,50 239,40 87,50 127,30 41,50 71 v.d. Vliet-W. Veneta Ver. Glansf. Verto cert. Vezelverw. Vihamy Butt id cert Wessanen c W. U. Hyp Wolsp Ede Wyk e 108,70 108,5 Her. BELEGGINGS INSTITUTEN Alg Fondsenb. 104 America Fnd 119 Asd Belegg D. 130 Binn. Belf. VG 160 BOG 156 Breevast 158.50 Converto 530 Dutch Int. 107,50 Eur Pr. Inv. 118,50 Goldmines 435 Holland F. 128 IKA Belegg. 104,70 Sumabel Tokvo PH(S) Tokyo PH 23,5 18,80 24.50 Europafonds Eu run ion Finance-U. Unifonds Chemical F. Col. Growth Dreyfüs F. Fidelty F Investors M Japan Fund Lehman Corp. Madison F. Manhattan Massachus Oppenheimer Technology BUITENLANDS 128,5 160,5e 155,5 158,5 (prys in guldens; bank inkoop-verkoos Amerikaanse dollar 2,30 2,40 Engelse pond 4,20 4,50 Belgische fr (100) 6,67 6,97 Duitse mark (100) 107 110 Ital lire (10 000) 25,75 28,75 Portugese esc (100) 4,80 6,30 Canadese dollar 2,06 2,16 Franse fr (100) 47,50 50,50 Zwitserse fr (100) 110 113 Zweedse kroon (100) 47,50 50,50 Noorse kroon (100) 42,75 45,75 Deense kroon (100) 37,25 40,25 Oostenr. sch (100) 15,03 15,30 Spaanse pes (100) 2.62 2,92 Gnekse drachme (100) 5.35 6.60 Finse mark (100) 55 58 Jocgosl. dinar (100) 11 14

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 21