LEIDSCH «DAGBLAD Hoessein in Syrië om te bemiddelen vandaag isrmm Nieuwe Linie blijft toch verschijnen Folkerts eist vrije aftocht RAF-leden vanaf zaterdag staat heel opz'nkop S kijkShOP korting Politie: Surinaamse zanger werd vermoord Werknemers buiten stad parkeren WOENSDAG 7 DECEMBER 1977 OPGERICHT 1 MAART 1860 5417 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 4 weken lang het LEIDSCH DAGBLAD ter kennismaking voor de HALVE PRIJS Leidsch Dagblad Ik beslis meteen en U kunt abonnee noteren en ik knjg de krant gratis heden als Naam Adres Woonplaats Gironr. Hokje aankruisen en bon ingevuld m ronder postregei opsture ^^Leidsch Dagblad Anlwoordnumn en de krani komt want... l^soy. Gt,0OTWNDeiS8a)''SV°°"w'HT'KUUE"^— 71winkelcentrum ÜSiüE'lvf lil leidse nhage" Amsterdam EGELANTIEBHOF Elf jaar en tbr voor dubbele moord in DEN HAAG (SP) - Het Hoog Mili tair Gerechtshof heeft vandaag elf jaar gevangenisstraf met af trek en ter beschikking stelling van de regering opgelegd aan de 22-jarige Amsterdamse soldaat Peter M., die in oktober vorig jaar samen met zijn broer Ron (23) de dubbele moord heeft gepleegd op een samenwonend jong stel in een bovenhuis aan het Spui te Amsterdam. DAMASCUS (DPA/REUTER) - Koning Hoessein van Jordanië is vandaag voor een kort be zoek in Damascus aange komen waar hij volgens waarnemers vermoedelijk zal pogen tussen Syrië en Egypte te bemiddelen. Op het militaire vliegveld bij de Sy rische hoofdstad werd de koning begroet door president Assad. Hun overleg begon onmiddellijk. Koning Hoessein wordt verge zeld door premier Moedar Bad- rad. De Israëlische premier, Menachem Begin, heeft vandaag in Londen verklaard dat Israël tot een afzon- Iets hogere temperaturen Zwaar bewolkt en af en toe regen, maar in het noorden van het land eerst nog sneeuw of Ijzel. Matige tot krachtige wind tussen oost Minimumtemperaturen van plus vier graden in het zuiden tot min twee gra den in het noorden. Maxima van plus twee in het noorden tot acht graden in het zuiden. (Opgemaakt om 11.15 uur) derlijke vrede met Egypte bereid is wanneer president Sadat dit voorstelt. Maar, zei hij, dit zou „slechts een stadium" in het vredesproces zijn. Ope een drukbezochte persconfe rentie aan het slot van zijn vijf daags bezoek aan Londen zei Begin: ,,Wij hebben nooit een af zonderlijk vredesverdrag aan president Sadat voorgesteld. Maar als president Sadat tot de conclusie komt dat de andere Arabische landen zich niet bij ons zullen aansluiten en hij voor stelt een vredesverdrag met Is raël te sluiten, dan zouden wij niet weigeren dat te doen". Egypte heeft vandaag bekend gemaakt dat het de culturele cen tra en enkele consulaten van de Sowjet-Unie sluit en verschei dene Oosteuropese landen sluit. Het uitte de beschuldiging dat deze werden gebruikt om op te wekken tot verzet tegen het vre desinitiatiefvan president Anwar Sadat. Leidsch Dagblad Geen krant bezorgd? Bel dan. Maandag l/m vrijdag van 18.00- 19.30 uur. Zaterdags van 16.00-18 00 uur. Uitsluitend lel. 071-211515 ol 210221. of de agent in uw woonplaats. DEN HAAG(ANP) - De 52-jarige Surinaamse zanger R.S. Toelaran die donderdagavond voor zijn huis aan de Haagse Vaillantlaan werd doodgestoken, was het slachtoffer van regelrechte moord, dat zegt de politie in Den Haag. Drie broers van de vrouw van Toelaran en een kennis van het drietal zijn aangehouden. Ze hebben bekend, aldus een woordvoerder van de politie. De drie broers, de 17-jarige B.D., de 20-jarige D.D. en de 27-jarige B.D. waren er sterk op tegen dat hun zuster acht maanden geleden in trok bij Toelaran. Ze geloofden dat de zanger ongeluk bracht in de familie. Dat bijgeloof heeft volgens de politie ertoe geleid dat de drie samen met de 29-jarige B.S. uit Den Haag plannen be raamden om Toelaran om te brengen. De 27-jarige B.D., een electromonteur uit Russen, was het brein achter de moord, zegt de politie. Zijn 17-jarige broer deed „het vuile werk". De Haagse politie is op het spoor gekomen van de drie broers door een buurtonderzoek. Wijkbewo ners verklaarden dat ze kort na de steekpartij een broer van de 34- jarige vrouw hadden zien weg rijden. Toen het duidelijk werd dat hü niet op weg was om de po litie te alarmeren, vermoedde de politie dat hij iets met de steek partij te maken moest hebben. Een tweede aanwijzing was het horloge van B.S. dat de politie op de stoep vond van de woning aan de Vaillantlaan. Hij was het die op de bewuste avond aanbelde bij het huis van Toelaran. Zijn vrouw zag een on bekende staan en waarschuwde haar man die al in bed lag. Deze ging naar beneden, waar de drie broers van de vrouw hem op wachtten, aldus de politieverkla- ring. De advocaat-fiscaal bu het HMG had in hoger beroep twaalf jaar en tbr geeist tegen de beklaagde, die door de krijgsraad te Arnhem was veroordeeld tot tien jaar en tbr. Aan broer Ron werd eerder door de rechtbank te Amsterdam een gevangenisstraf opgelegd van twaalf jaar. Tijdens een inbraak waren de broers bij het doorzoeken van het huis op het slapende paar gestuit. Terwijl broer Ron het naakte meisje mee naar beneden voerde waar hij haar verkrachtte, werd op de bovenetage de naakte jon gen doodgeslagen door broer Pe ter, die hiertoe een koppelriem van motorkettingen hanteerde. Vervolgens verkrachtte ook hij het meisje dat tenslotte door broer Ron de keel werd doorgesneden opdat zij niets meer zou kunnen navertellen Leids ondezoek (V an een onzer verslaggevers) LEIDEN - Op initiatief van het Leidse grootwinkelbedrijf wordt thans de mogelijkheid onder zocht om werknemers van de binnenstadsbedrijven buiten de stad te laten parkeren en hen daarna met een busje te vervoe ren naar hun werk. Veel werkers parkeren nu de hele dag hun auto in de binnenstad. Uit een recent gemeentelijk par- keeronderzoek was dat als een van de grote problemen naar vo ren gekomen. Bezoekers van de binnenstad moeten daardoor uitwijken naar plaatsen aan de rand van de stad, die eigenlijk voor de langparkeerders zijn be doeld. Door een aantal bedrijven in de binnenstad wordt nu de haal baarheid van een pendeldienst tussen Groenoordhalterrein en binnenstad onderzocht. Als er fi nanciële dekking voor het project kan worden gevonden zou men zo vlug mogelijk willen beginnen met de ritten, die 's morgens en 's avonds zouden moeten plaats hebben. Groenoordhaldirecteur De Jong toonde zich nog wat gereserveerd over het gebruik van zijn terrein als gratis parkeerplaats. In elk geval zouden de parkeerders moeten wijken zodra de plaatsen voor andere evenementen of de veemarkt nodig zouden zijn. Een van de initiatiefnemers, de heer De Mol van V en D, hoopt dat men in de loop van de vol gende week rond is met de plan nen. Bij V en D heeft men meer ervaring met het rijden van kleine bussen. In Rotterdam worden binnenstadsbezoekers tussen een parkeerplaats en de binnenstad heen en weer gere den. „Het loopt formidabel", al dus een van de organisatoren daar. V en D, ondertussen dealer geworden voor West-Europa van de gebruikte citybus, neemt sinds kort ook proeven in Den Haag en met invalidenvervoer in Amsterdam. Ltr. jonge OLIFANT 11.49 Ltr. jonge HARTEVELT 11.95 Ltr. BACARDI RUM 15.95 Ltr. HENKES bessenjenever 8.99 Franse cognac JOSEPH GUY 14.99 BOLS creme de cacao 9.98 4.95 Echte Franse CHAMPAGNE 10.98 KENNEDYLAAN 7 "1 BEVRIJDINGSPLEIN 19 fL EIDEN KOPERMOLEN 36 J AMSTERDAMILEIDEN - Niet alleen de mensen, ook de pinguïns in het Amsterdamse Artis moesten vanmorgen even wennen aan de sneeuw die in de afgelopen nacht overal in het land viel. Overigens deden zich als gevolg van de sneeuw en de lichte vorst geen ernstige ongelukken voor. Wel kwamen er uit vele plaatsen meldin gen van slip-en glijpartijen maar die bleven beperkt tot materiële schade. Behalve overlast bezorgde de sneeuw velen, vooral kinderen, veel pretDe sleden werden vanmorgen weer tevoorschijn gehaald zoals op bijgaande foto, te zien is. De foto werd gemaakt bij Leidse Haanstra kleuterschool. AMSTERDAM (ANP) - De Nieuwe Linie blijft toch verschijnen. De directeur van de bv uitgevers maatschappij Opinie, Hiero Oos- terbaan, heeft vandaag meege deeld dat een aantal particulieren zich garant heeft gesteld om de uitgave voor minstens een jaar fi nancieel mogelijk te maken. Er zal een nieuwe rechtspersoon worden gesticht, waarbinnen de exploitatie van de Nieuwe Linie zal geschieden. Gerard van den Boornen, oud hoofdredacteur van het blad, zal opnieuw de hoofdredactie op zich nemen. Voorlopig zal hij ook de directie op zich nemen. De nog aanwezige redactieleden zullen niet automatisch overgaan naar de „nieuwe" Nieuwe Linie. Hiero Oosterbaan heeft meege deeld dat Gerard van den Boo rnen vandaag gesprekken heeft met de zittende redactieleden en aan de hand daarvan zal beslissen wie mee gaan naar de nieuwe ex ploitant. Volgens hem is gisteren de Neder landse Vereniging van Journalis ten ingelicht. Deze zou direct een gesprek hebben gevraagd met Van den Boomen. Toen drie we ken geleden het bericht ver scheen dat de Nieuwe Linie zou worden opgeheven tekende de NVJ bezwaar aan omdat de ver eniging niet tijdig op de hoogte was gesteld. Rotterdamse raad: schort onderzoek zaak- Kalma op ROTTERDAM (ANP) - De ge meenteraad van Rotterdam dringt er bij procureur-generaal mr. W.A. baron Van der Feltz op aan zijn onderzoek in de zaak Kalma op te schorten. De raad is van mening dat de pg moet wach ten met het nemen van verdere maatregelen tot de ambtenaren rechter uitspraak heeft gedaan inzake het beroep dat de Rot terdamse politieman heeft aange tekend tegen de berisping van burgemeester Van der Louw. In een motie, die gisteravond met grote meerderheid van stemmen werd aangenomen, wordt gezegd dat door het onderzoek van de pg de onrust die binnen het poli tiekorps is ontstaan wordt ver sterkt. Burgemeester Van der Louw zei blij te zijn met de motie, die hij beschouwde als een „wel kome ondersteuning" van het door hem gevoerde beleid. UTRECHT (SP) - "Luister, het gaat hier om het neerschieten van twee Nederlandse politieman nen. U mag natuurlijk best iets over uw politieke ideeën vertel len, maar tot nog toe is het alleen maar een aanklacht tegen het huidige West-Duitsland". Een duidelijk geïrriteerde mr. K. S. Bieger, president van de Utrechtse rechtbank, viel Knut Folkerts vanmorgen in de rede toen het Westduitse RAF-lid zijn gisteren aangekondigde verkla ring voorlas. De president stond er voorts op dat Folkerts be paalde beledigende opmerkin gen terugnam. Folkerts verklaring, die een half uurtje duurde, was een en al aan klacht tegen de huidige Duitse maatschappij, die volgens hem geschoeid is op Amerikaanse leest. "Zelfs oud-nazi's kregen hoge posten in naoorlogse Duitse justitie-, politie- en regerings kringen. De Amerikanen pleegden vol kerenmoord in Vietnam, de Derde Wereld werd uitgebuit door het westerse imperialisme. Mijn medestrijders als Holger Meins, Ulrike Meinhof. Siegfried Hausner, zij werden bruut ver moord. Het is een misdadigers- bende. Daarom, uit wraak, zijn ook Bubak, Ponto en Schleyer vermoord". Nederland beschuldigde hij van massamoord bij De Punt. Fol kerts: "Het Nederlandse staats- Agenten geschrokken door pop in Plantsoen (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN - Een surveillance- ploeg van de Leidse politie werd vanmorgeti tegen half acht in het Plantsoen opge schrikt door een gedaante die roerloos op het grasveld lag. Bij nader onderzoek bleek het een levensechte pop te zijn, die vermoedelijk bij wijze van grap tussen de bomen was neergelegd. De pop is meege nomen naar het bureau aan de Zonneveldstraat en daar in de vuilniscontainer ge loosd. apparaat werkt momenteel naar Duits voorbeeld. En alles wordt weer gesteund door de CIA. De 25-jarige Westduitser tegen wie gisteren een gevangenisstraf van twintig jaar werd geëist, besloot met "De RAF-leden die in Ne derland vastzitten eisen van de Nederlandse regering vrije af tocht naar een land van hun keuze". Cyrus Vance, de Ameri kaanse minister van buiten landse zaken die nu bij de NAVO in Brussel is en daarna begint aan zijn reis door het Midden Oosten zal zaterdagochtend een ont moeting hebben met de Egyptische president Sadat. Vance heeft gisteren op een persconferentie gezegd, dat hij vrede in het Midden-Oos ten ook zonder "Genève" be reikbaar acht. De Parijse correspondent van de "Jeru zalem Post" weet te melden dat Mosje Dajan mogelijk voor of tijdens de conferen tie van Cairo in Marokko een onderhoud zal hebben met Sadat PAGINA 9 Joost Prinsen heeft zijn "ar tistieke leven" gelegd in de liedjes van de koude grond PAGINA 5 Carter bindt importstaai aan minimumprijzen PAGINA 11 PSV speelt zonder Van der Kuijlen PAGINA 13 Ton Sijbrands nog altijd be ste dammer PAGINA 15 Vakbond kraakt com merciële uitzendbureaus

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 1