Op de bres voor gehandicapten Voor makkelijk sparen moet u bij de postgiro zijn 4% U kiest dan zelf de voordeligste spaanekening: postgiro en vv# rijkspostspaarbank PPR Leiden: Autoverkeer terugdringen sRENTE- REKENING 'PLUS REKENING STER REKENING Werkgroep Handicap en Studie opgericht in Leiden O/o /O WOENSDAG 7 DECEMBER 1977 bijna 1 miljoen aan prijzen LEIDEN - Het is nog steeds droevig gesteld met de speciale voorzieningen die de lichamelijk gehandicapte mens een wat grotere bewegingsvrijheid kunnen bezorgen. Openbare gebouwen zijn nog vaak ontoegankelijk voor rolstoelberijders. Speciale veiligheidsvoorzieningen voor mindervaliden ontbreken nogal eens. Kortom: de li chamelijk gehandicapte is vaak nog afhankelijk van an deren. Om aan die situatie een eind te ma ken, zijn er in de loop der jaren al heel wat initiatieven ontplooid en werkgroepen opgericht. In Lei den gebeurde onlangs iets derge lijks. Medio dit jaar kwam er een werkgroep Handicap en Studie van de grond, die zich beijvert voor de realisering van blijvende voorzieningen ten behoeve van lichamelijk gehandicapten bin nen de Leidse universiteit. Want de universiteit vormt wat dat betreft nog een groot braaklig gend terrein. Ton Boon, een van de acht leden van de werkgroep, noemt als voorbeeld het massale grijze flatgebouw aan het Schuttersveld, dat voor een groot deel door de universiteit gehuurd wordt. Een mindervalide be zoeker met een rolstoel komt daar niet verder dan de trap bij de ingang. Er er zijn meer voorbeelden: de voor gehandicapten onbe reikbare ontspanningsruimte van de studentenflat, Pelikaan hof, het bureau van de studen tendecanen aan de Stationsweg dat is toegerust met een zeer steile trap aan de gevel, en het voor mindervaliden zeer lastige draaihek bij de ingang van de universiteitsbibliotheek aan het Rapenburg. Daar komt straks overigens een speciale hel- lingbaan naar de voordeur. Volgens de werkgroep Handicap en Studie, waarvan vier gehan dicapten deel uitmaken, valt er in Leiden nog heel wat te verhap stukken voordat de mindervalide student of werknemer zich bin nen de universiteit vrijelijk kan bewegen. Ton Boom: 'Het is, geloof ik, niet zozeer een kwestie van onwil bij de universiteit om speciale voor zieningen aan te brengen, maar meer een kwestie van een ad hoe beleid dat in dit opzicht gevoerd wordt. Het is te incidenteel. En dan blijf je die afhankelijkheids relatie houden. Iedere gehan dicapte student moet dan netjes het handje ophouden en vragen van: wil je alsjeblieft een voorzie ning maken, een aangepaste lift bijvoorbeeld, zodat ook ik hier kan studeren. Wervende stukjes De werkgroep Handicap en Studie werd in Leiden op poten gezet nadat Ton Boom - hij vertegen woordigt 'Leiden' bij het Neder lands Studenten Sanatorium - een tweetal wervende stukjes had geplaatst in het toenmalige universitaire weekblad 'Acta et Agenda'. Hij vroeg aandacht voor de problemen van de gahan- dicapte student en werknemer binnen het universitaire bedrijf en wilde reacties van mensen die eventuele initiatieven zouden kunnen ondersteunen. Onlangs richtte de werkgroep zich in het universiteitsblad 'Mare' tot de universitaire gemeenschap met het verzoek haar bij te staan in haar activiteiten. Dat wil zeg gen: onderzoeken wat voor knel punten er voor lichamelijk ge handicapten zijn bij gebouwen van de universiteit en proberen daarvoor oplossingen aan te dra gen. Leiden kan zich wat dat betreft trouwens spiegelen aan de Rijks universiteit van Groningen, waar het college van bestuur alle me dewerking verleende om vrijwel alle belangrijke universiteitsge bouwen voor lichaamlijk gehan dicapten goed toegankelijk te maken. 'Dat is een symptoom', meent Tom Boon, 'van een doorbrekend be wustzijn dat het niet alleen kan door middel van het particuliere initiatief, maar dat het ook on derdeel moet zijn van een stuk beleid bij overheidsinstanties'. Boon wijst verder op de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar jaarlijks een ton op de begroting wordt opgevoerd speciaal ten behoeve van voorzieningen voor gehandicapten. Ofschoon de werkgroep zich toch voornamelijk op voorzieningen in gebouwen wil gaan richten (aangepaste liften, hellingbanen, drempel vrije doorgangen etc), zouden volgens Ton Boon op der» duur ook andere aspecten de no dige aandacht moeten krijgen. Zoals: specifieke studieproble men, de wellicht wat langere stu dieduur als gevolg van de han dicap, de moeilijkheid om sociale contacten te leggen, de aandacht Goede contacten Met diverse instanties heeft de werkgroep inmiddels goede con tacten of zullen nog gesprekken worden georganiseerd. Zo wordt er geregeld voeling gehouden met het Nederlands Studenten Sanatorium, de bedoeling is ver der contact te houden met de in september j.l. opgerichte, lan delijke werkgroep Voorzienin gen Gehandicapten aan universi teiten en hogescholen en er be staat volgens Ton Boon al een goede relatie met o.a. studen tenhuisvesting. Voorlopig gaat de werkgroep Han dicap en Studie eerst haar werk gebied afpalen en zal ze zich ver volgens richten op het Witte Sin gel/Doelenplan om daarin alvast speciale gehandicaptenvoorzie ningen gerealiseerd te krijgen. 'De tekeningen voor het Witte Singel/Doelenplan komen vol gend jaar februari op tafel en dat zullen we maar eerst afwachten', aldus Ton Boon. Het bureau van de studentendecanen aan de Stationsweg: steile trap. Voor 1,50 kunt u reeds meedoen met deze nationale puzzelactie Lb.v. de Stichting Buitenlandse Vakanties voor Gehandicapten en waarde 184a-. En bent u geen prijswinnaar dan heeft u nog geen pech want er Is al een electrische Singer zig-zag machine voor 399.-. tb.v. Buitenlandse vakanties voor gehandicapten Concept-verkiezingsprogramma ADVERTENTIE Als u denkt: "ik zal mijn spaar geld wel snel weer nodig hebben" is de Renterekening het voordeligst voor u. Rente: Voordeliger dan de Rente rekening wanneer u uw spaar geld niet binnen 6 maanden opneemt, omdat 1% van elk opgenomen bedrag in minde ring van uw tegoed wordt gebracht. Rente: Voordeliger dan de Plus rekening wanneer u uw spaar geld met binnen 12 maanden opneemt, omdat 2% van elk opgenomen bedrag in minde ring van uw tegoed wordt gebracht. m Rente: 1 /U/ Automatisch sparen: u spaart nog makkelijker als u ons elke maand of elk kwartaal een vast bedrag naar uw spaarrekening laat overmaken. Uw tegoed groeit dan helemaal „vanzelf'. Meer informatie: u vindt een duidelijke folder met aanmeldingsformulier op elk postkantoor. Die folder is ook verkrijgbaar met de bon, via tel. 0017 (gratis) of via teL (020) 5 89 31 37. Bon voor meer informatie: LED-ttf Stuur mij de folder .Makkelijk sparen met de postgiro en de RPS". Folders over andere diensten: lenen hypotheken betalen Deze bon in een envelop zonder postzegel sturen n Rijkspostspaarbank, afd. voorlichting, Van Baerlestraat 27. 1071 AN Amsterdam. LEIDEN - "De mensen en hun leefomgeving moeten zich niet aan verkeer hoeven aan te pas sen, maar andersom: het verkeer moet zich aanpassen aan de leef omgeving. Vooral het massale autoverkeer heeft een verpes tende invloed op de gezondheid en het levensgeluk van de zwak keren in het verkeer spelende kinderen, voetgangers, fietsers, bejaarden. Aan het langzaam verkeer en openbaar vervoer moet bewust en voor iedereen merkbare prioriteit worden ge geven, ten koste van het autover keer". Dit is een fragment uit het con cept-verkiezingsprogramma dat een speciale commissie binnen de PPR dezer dagen heeft gepre senteerd. Het is inmiddels aan alle leden van deze partij gezon den. In een ledenvergadering op vrijdag 16 december kunnen zij het definitieve programma vast stellen, waarmee de PPR volgend jaar de gemeenteraadsverkiezin gen in zal gaan. Zoals bekend streeft de PPR er voor de periode 1978-1982 naar om andermaal deel te nemen aan een links col lege van wethouders. Over het verkeersbeleid staan in het concept-programma van de PPR verder o.m. de volgende opmerkingen: "Waar enigszins mogelijk moeten woonerven worden aangelegd. Op andere plaatsen kan het autoverkeer worden afgeremd door verkeers drempels. Het autovrije wandel gebied in de binnenstad moet worden uitgebreid. Gezien de problemen met de Breestraat kan nu gedacht woreien aan Aal markt, Vismarkt en Stadhuis plein. Waar enigszins mogelijk moet éénrichtingsverkeer niet voor fietsers gelden. Fietsers moeten bij verkeerslichten vrij rechtsaf kunnen slaan en zoveel mogelijk in één fase kunnen oversteken. Er moeten op korte termijn veel meer fietsrekken en -klemmen beschikbaar komen, terwijl de bewaakte fietsenstalling bij het station moet worden uitgebreid. Er moet serieus gewerkt worden aan het weer invoeren van de tram. Busroutes moeten geasfal teerd worden als dat nodig is om schade aan huizen te voorkomen. Nodig zijn betere verbindingen tussen de buitenwijken onder ling en de wijken en de zieken huizen. Het invoeren van mini- busjes in de binnenstad achten wij pas reèel als dat gekoppeld wordt aan het autovrij maken van het betreffende gebied. De route Hooigracht-Langegracht moet met verkeerslichten onaan trekkelijk worden gemaakt voor verkeer dat niet in de binnenstad moet zijn. De bouw van parkeer garages is alleen aanvaardbaar wanneer parkeren in de omge ving door niet-wijkbewoners verboden wordt en het parkeren zichzelf financieel bedruipt". Over het huisvestings- en woning bouwbeleid wordt in het prog ramma o.m. gezegd: "Behoud en herstel van bestaande woningen heeft vele voordelen boven kaal slag en nieuwbouw. Het aantal rchabilitatiegebicdcn moet wor den uitgebreid met in de eerste plaats Oude Morsch, Groenoord en de Zeeheldenbuurt Bij nieuwbouw moet een grotere plaats worden ingeruimd voor bejaarden, alleenstaanden, twee persoonshuishoudens en grote gezinnen". Wat de plaats voor nieuwbouw be treft denkt de PPR in de eerste plaats aan ruimte binnen de be staande bebouwde kom, zoals de grond die vrijkomt door slopen van oude fabrieken, en een deel van het Schuttersveld en het Doelenterrein. In de tweede plaats denken we aan de grond aan de rand van de bebouwde kom: Roomburg, Coebel, Leeuwenhoek, Koppelstein, Boekhorst e.a. Alleen wanneer ccn zeer actief bouw- en renova tiebeleid, zoals hiervoor ge schetst en overleg met de rand gemeenten om tot een gemeen schappelijke aanpak te komen niet voldoende resultaten ople veren, is bebouwing, en dan nog in fasen, van de Stevenshof- polder aanvaardbaar".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 17