Ton Sijbrands nog steeds de beste dammer Schaakteam Lisse sterk fi.i 1 HiTBOEKVAN DE MAAND: MYTHEN VAN DE MENSHEID. SCOREBORD Fles halfvolle melk hele liter van 99 MYTHENI WOENSDAG 7 DECEMBER 1977 AMSTERDAM - Meten de schakers al jaren de onderlinge krachtsverschillen via de zg. ELO-punten, de dammers hebben nu ook een spelerskwalificatiesysteem. Op ini tiatief van secretaris-generaal drs. Wiebe Visser van de werelddambond (FMJD) ontwierp de Franse dammer Rabatel een spelerskwalificatiesysteem, dat volgend jaar voor de indeling van de halve finalegroepen voor het we reldkampioenschap in Italië voor het eerst wordt ge bruikt. Rabatel is (voorlopig) uitgegaan van alle internationale wed strijden in de periode 1 januari 1967-31 december 1976, het laatste KSH-toernooi ,s dus nog niet in de ranglijst verdiscon teerd. Visser "Het is de bedoe ling ook de toernooien sinds de oprichting van de FMJD in 1947 hierin te verwerken en daarna ook alle internationale toer nooien en matches vanaf het ADVERTENTIE bent u al op de hoogte r van de voordelen van het leasen van uw zakenauto's? Eén telefoontje naar de heer C. Elfering of de heer Th.W. de Goede is genoeg om aan de weet te komen of het voor uw bedrijf interessant is om uw wagenpark te leasen! Bij Multilease vindt u gespecialiseerde know-how op dit gebied onder gebracht, gekoppeld aan een uitstekende service. U kunt ieder merk leasen en het onderhoud desgewenst door uw dealer laten uitvoeren. Goed leasen is'Multileasen'! Multilease bv Vondellaan 80, Postbus 44, Leiden. Tel. 071-76 02 02 buiten kantooruren 02521-13025) eerste wereldkampioenschap erin op te nemen. Evenals na tuurlijk de resultaten van de in ternationale toernooien van 1977 en volgende jaren". Bij het Rabatel-systeem blijven, in tegenstelling tot het ELO-sys- teem, spelers die niet actief zijn op hun totaal staan. Tevens is het qua berekening erg eenvoudig. Een uur na afloop van een inter nationaal toernooi is met behulp van een zakrekenmachientje de herziene ranglijst al bekend. Als het Rabatel-systeem volgend jaar oktober op het FMJD-Con- gres in Italië wordt aangenomen, dan ziet het klassement er als volgt uit: 1. Sijbrands (Ned.) 661, 2. wijlen Andreiko (Rusl.) 628, 3. Wiersma (Ned.) 570, 4. Tschegolew (Rusl.) 457, 5. Gantwarg (Rusl.) 403, 6. Roozenburg (Ned.) 400, 7/8 Koeperman en Metsjanski (bei den Rusl.) 372,9. Clerc (Ned.) 370, 10. Mogiljanski (Rusl.) 366, 11. Matssjien (Rusl.) 363, 12. Jansen (Ned.) 351, 13. Dawidew (Rusl.) 349,14. Agafonow (Rusl.) 346, 15. Tsjipes (Rusl.) 342, 16. Korchow (Rusl.) 331, 17. Kuyken (Zwits.) 327, 18. Drost (Ned.) 325, 19/20 Baba Sy (Senegal) en De Ruiter (Ned.) 319, 25. Bergsma (Ned.) 294, 30. Smith (USA) 274,36. Var- kevisser (Ned.) 256, 37. Bron- string (Ned.) 249, 40. Hisard (Frank.) 240, 41. Cazemier (Zwits.) 236, 44. Van der Wal (Ned.) 226, 58/59 F. Ivens en Weerheij (beiden Ned.) 204,76. O. Verpoest (Belg.) 173 en als laat- sten 19&193 Fedl (Oostenr.) en Kaderabekova (Tsj.). Onvolwassen Tijdens het congres van de Russi sche damfederatie is kritiek geuit op het falen tijdens het wereld kampioenschap van vorig jaar. Ondanks de concurrentie van de Russen Tsjecholew, Gantwarg en Koeperman veroverde Harm Wiersma toen de titel, terwijl Rob Clerc als derde eindigde. Koeperman had, als de onttroonde kampioen, volgens de reglemen ten recht op een revanchematch met Wiersma maar kreeg geen toestemming om te spelen. "De trainingsraad was van oordeel dat ondanks de sterk vermin derde sportieve en creatieve re sultaten, alles voor het spelen van een dergelijke match was te zeg gen en het presidium sloot zich daar eensgezind bij aan". Het sportcomité van de USSR dacht er echter anders over en vond dat de match moest worden afgelast. Het stelde, dat één van de redenen van het falen in de strijd om de wereldtitel te vinden is in het feit dat zij in tegenstel ling tot de Hollanders het dam men niet volwassen, internatio naal genoeg aanpakken, aldus het congres-verslag in het Russi sche denksportblad Sjaski. Een belangrijker reden van de sportieve en creatieve achteruit gang ligt volgens de Russische damfederatie in "de ontoe reikende politieke opvoeding en het niveau van de morele wilsk racht bij de aanpak van het dam men, het ontbreken van een geest van collectiviteit en solidariteit". De trainingsraad heeft intussen al een actieplan uitgewerkt". Hoewel het deze beleidsgroep vaak ontbreekt aan partijen van internationale wedstrijden is al begonnen met het maken van een analyse van de grote wedstrijden om tot een schriftelijke gedrags regel te komen. Tevens wordt het scoutingsysteem beter ontwik keld om sneller talentvolle jeugdspelers op te sporen. In Rusland is dammen op dit mo ment de achtste sport met ruim 2V2 miljoen leden, al dammen de meesten daarvan wel op het 64 ruiten-bord. Sijbrands: ....ondanks het feit dat hij niet v Rabatel-systeem toch de beste r actief is, is hij volgens het Dobbelaar bij selectie voor ijshockeyteam DEN HAAG - Hans Westberg, de Zweedse coach van het nationale ijshockeyteam, heeft zijn selectie met vier tweede divisiespelers uitgebreid tot 24 man. De nieuwelingen zijn: Frank Dob belaar (Leiden Lions), Patrick Colijn (Den Bosch), Jan van der Kraak (Utrecht) en Theo van Kuyk (Utrecht). Nederland speelt van 26 tot en met 31 december in Kopenhagen een landentoernooi om de Pon- duscup. TAFELTENNIS - De Nederlandse tafeltennisploeg, die op don derdag 15 december tegen de Sovjet Unie uitkomt, bestaat uit: Rene Hijne, Bert v.d. Helm, Nico van Slobbe, Bettine Vriesekoop en Judy Williams. LEIDEN - De tweede ronde le verde in de tweede klasse B van de Leidse schaakbondcompetitie geen verrassingen op. Leithen en Lisse zegevierden ruim Voor schoten 2 is op weg naar een kleine winst op Rijnsburg 1. Leithen 1 en Voorschoten 2 ko men daarmee op 4 matchpunten, maar favoriet voor de titel lijkt Lisse 1 dat de eerste ronde vrij had. Tegen Sassenheim maakten de Lissenaren een goede indruk; moeiteloos werd een 7V2-2V2 zege geboekt. Lisse, vorig jaar onver wacht gedegradeerd uit de eerste klasse, verloor weliswaar Guus v. Dijk en Rob v.d. Aardweg aan het Haarlemse VHS, maar won daarbij aan teameenheid en heeft nog kwaliteit genoeg om te kun nen promoveren. Leithen 1 draait een stuk beter dan vorig seizoen. Moest toen het tweede voor promotie naar de 2e klasse zorgen, nu tonen de eerste tientalspelers hun ware speelsterkte. Noordwijk 2 had weinig florrissante stellingen remise werden gegeven. Voorschoten 2 - Rijnsburg staat voorlopig op 4V2-4V2, nadat de wedstrijd allereerst in 3V2-3V2 eindigde. klasse A bracht Bodegraven de voorlopige 3V2-3'/2 tegen Alphen 3 tot een goed einde, 5'/2-4'/2. Schaakcocieteit Nieuwkoop de nieuwkomer zorgde in klasse 3 A voor spektakel. In eigen huis werd LSG 5 met haar liefst 1-9 platgewalst. Samen met Bodeg raven 2 staat Nieuwkoop op kop met 4 matchpunten uit 2 wed strijden ADVERTENTIE voor 79 Geldig t/m zaterdag 10 december De uitslagen: Bodegraven-LSG 5 6V2-3V2 def.; Nieuwkoop-Aarlan- derveen 6-4 def; Aarlanderveen- Leiderdorp 2 5-5; Philidor 7-Bo- degraven 2 3l/2-6ll2] LSG 5 -Nieuwkoop 1-9; Boskoop 2-Alp- hen 4 7V2-2'/2. In 3B eindigde Lisse 2-Voorhout 1 in IV2-8V2 waardoor Voorhout samen met Katwijk 2 ruim op kop staat. Noordwijk 3 tegen Katwijk 3 in 3C werd definitief 5V2-4V2. Vele studenten van de gerefor meerde theologische hogeschool in Kampen zijn niet tevreden met de bereikte democratisering. Sommigen willen aan de hoge- schoolraad, die nu louter advise rend is, medebeslissingsrecht toekennen en aard en karakter van de school in discussie bren gen. Dat constateerde rector prof. dr, K. Runia gisteravond in zijn jaar- rede. Anderen zijn wel tevreden met het huidige kader, maar willen daarin toch meer openheid naar de studenten toe. Ook zijn er vra gen over de relevantie van de te- heologie die men in Kampen be drijft. Prof. Runia zei, dat ieder in het ko mendejaar zich intensief met een en ander moet bezighouden, waarbij niet mag worden verge ten, dat dit een hogeschool van de Geref. Kerken is, gebonden aan de gereformeerde traditie en te gelijk in een nieuwe situatie. "Dat maakt het allemaal zo moeilijk, maar ook uiterst boeiend". Vrijgemaakt Prof. dr. J. Douma heeft gister avond het rectoraat van de theologische hogeschool van de Geref. Kerken Vrijgemaakt, eveneens te Kampen, overgedra gen aan prof. dr. L. Doekes. Hij deelde mee, dat het aantal stu denten nu ruim 150 is. De hoogle raren Van Bruggen en Trimp ga ven gastcolleges in Korea, Japan de Ver. Staten en Canada; prof. Kamphuis hoopt dit in februari in Frankrijk te gaan doen. Rector Douma was blij met de goede harmonie tussen docenten en studenten. Moeilijkheden kunnen in alle openhartigheid worden besproken. Zo werd ten aanzien van het veelvuldig voor komende studentenhuwelijk de regel aanvaard, dat de studenten wachten met trouwen tot na het semi-doctoraal In zijn rede pleitte prof. Douma voor het prijsgeven van het be grip "natuurrecht", omdat dit geen veilige gids is. Men kan er alle kanten mee uit. De Heilige Schrift is, volgens Douma, wel een veilige gids. Ook al zijn de 10 geboden niet in een moderne grondwet te plaatsen, zij kunnen wel grondslag zijn voor bezin ning op en protest tegen alle im moraliteit en onrecht. ADVERTENTIE Afd. Leiden ZATERDAG II 2Meerburg 1-SJZ 1 3-2, WSB 1-VNL 1 5-0, Unitas L. 1-Kickers '69 1 6-2, Al- phia 1-SVLV 1 0-2, Stompw. Boys 1-Be- rnardus 11-1. 2A: Leiden 2-RCL 4 3-5. 2B: ARC 5-KRV 2 2-3, GWS 3- Woubrugge 2 0-5, Ter Leede 4-Kagia 2 2-3, Quick Boys 7-Noordwijk 4 0-1. 3A: Katwijk 6-Sleutels 3 0-0, WSB 2-TAW 3 3-2, Woubrugge 3-Lisser Boys 3 1-1, RCL 5-Rijnsb. Boys 5 5-2. 3B: Noordwijk 5-Haz. Boys 4 5-1, Randst. Sport 3-ARC 7 1-0, SC Lisse 3-SVOW 3 5-4. 3C: Kagia 3-RCL 6 1-6, Rijnsb. Boys 6-SVOW 4 2-0, Leiden 3-Quick Boys 8 1-5, SC Lisse 4-Koudekerk 6 7-0. 3D: Ter Leede 5-TAW 4 4-0, ARC 5- TAW 4 4-0, ARC 8-Quick Boys 9 0-4, KRV 3-Unitas L. 2 3-3. 4A: Leiden 4-Lisser Boys 6 0-3, GWS 4-Quick Boys 10 4-7, Noordwijk 6- Sleutels 4 1-1. 4B: LSW'70 3-SC Lisse 5 2-1, Leiden 5-ARC 9 2-3, Katwijk 8-Oegstgeest 5 3-0. 4C: Ter Leede 6-Leiden 64-1, Noordwijk 7-LSW'70 4 14-1, ARC 10-KRV 4 5-1. 4D: GWS 6-Abbenes 2 3-1, Oegstgeest 6-Ter Leede 7 2-1, SVOW 5-ARC 115-1, Quick Boys 12-Kagia 4 2-3. 4E: Lisser Boys 8-Quick Boys 13 1-1, Leiden 7-WSB 3 1-0. 4F: Kikckers'69 2-Lisser Boys 9 0-3, Rijnsb. Boys 9-Noordwijk 8 5—3, SVLV 3-Valken'68 5 2-0, Alphia 3-ARC 12 2-5. 4G: LSW'70 5-Lisser Boys 10 1-3, Sleutels 5-Noordwijk 9 2-1, ARC 13- Oegstgeest 8 5-1, KRV 7-SC Lisse 6 1-4. 4H: VNL 2-Bernardus 2 0-11, Haz. Boys 7-ARC 14 1-3, Oegstgeest 9-TAW 5 4-3. 5A: SC Lisse 7-Valken'68 6 3-4, RCL 9-Alphia 4 11-0, Quick Boys 14-Koude- kerk 7 2-1, Abbenes 3-Leiden 8 3-2, ARC 15-SVOW 6 2-3. 5B: Noordwijk 10-Lisser Boys 11 3-1, SVOW 7-Ter Leede 10 3-2, RCL 10- 'Stompw. Boys 2 1-1. 5C: Ter Leede 11-WSB 4 2-5, Koude kerk 8-SC Lisse 8 1-1, Valken'68 7- Noordwijk 11 1-4, Lisser Boys 12-Kat- wjjk 11 2-2. 5D: Stompw. Boys 3-Abbenes 4 3^1Lis ser Boys 13-Leiden 9 3-2, ARC 17- Koudekerk 9 1-3. 5E: Bernardus 4-Sleutels 7 3-1, Randst. Sport 7-Kickers'69 3 9-0, Kagia 5-SVOW 8 2-1, Alphia 5-RCL 11 1-7. JUNIOREN A: Lugdunum al-Noordwijk al 1-5, SVLV al-Alph. Boys al 1-0, KRV al- LFC al 3-2. Al: Lisser Boys al-Warmunda al 5-1, Randst. Sport al-Meerburg al 1-1, Rijnsb. Boys al-Altior al 3-1, SJZ al- Oegstgeest al 8-0, Ter Leede al-WSB al 1-2 A2: Leidse Boys al-Katwijk a2 5-1, ARC a2-Quick Boys a2 2-0 A3: Woubrugge al-Rijnsb. Boys a2 0-1, LDWS al-Alphen al 4-1 WSB a2-SVOW al 1-6, VNL al- Noordwyk a2 0-1. TAW al-SVLV a2 2-1 ARC a3-Alph. Boys a2 0-10, Foreholte a2-Quick Boys a4 2-3,BLisser Boys a3-Noordwijk a3 4-4 A7: Alkmania a2-SJC a3 12-0, Alph. Boys a3-Haz. Boys a2 1-11, Altior a2- UVS a4 3-2 B: Alphen bl-ARC bl 0-4, DOCOS bi- Katwijk bl 0-0, UVS bl-SC Lisse bl 1-2, WSB bl-Roodenburg bl 1-6 2-1 B2: Foreholte bl-Warmunda bl 3-1, Lugdunum bl-Oegstgeest bl 7-3, Randst. Sport bl-Alkmania bl 5-1 B3: UVS b2-ARC b2 1-2, ASC bl-Rood enburg b2 2-1, TAW bl-SJZ bl 2-2 B4: MMO bl-VNL bl 1-1, Alph. Boys b2-KRV bl 0-1, Koudekerk bl- Stompw. Boys bl 14-0 B5: Kickers '69 b2-Foreholte b2 0-1, Lis ser Boys b2-SC Lisse b2 1-1, Ter Leede b2-Kagia bl 4-0 B6: Leidse Boys bl-Quick Boys b3 2-0, LFC b2-SVLV b2 2-4, Katwijk b2-SJC b2 3-1 B7: Alkmania b2-SVOW bl 0-8, TAW b2-ARC b3 2-3 B8: Ter Leede b3-Lisser Boys b3 8-2, Warmunda b2-Quick Boys b4 2-8, Tey- lingen b2-Foreholte b3 8-1, WSB b3- GWS bl 3-1, Noordwijk b3-SC Lisse b3 3-1 B9: DOCOS b3-UVS b3 4-1, SVLV b3- Katwijk b3 0-2 B10: Altior b2-DOSR b3 3-1, Meerburg b2-ARC b4 7-0, Alph. Boys b4-DOSR b4 2-1 Bil: SC Lisse b4-Teylingen b3 2-2, WSB b4-SJC b4 B12: KRV b2-Lugdunum b2 0-4, Quick Boys b5-Katwijk b4 7-1, Valken '68 b2- ASC b2 1-6, Rijnsb. Boys b3-Oegstgeest b2 2-7 B13: SJZ b3-Roodenburg b5 2-2, Or. Groen b2-DOCOS b4 8-0 Cl: KRV cl-Lisser Boys cl 0-2, Kickers '69 cl-SVLV cl 0-6 C2: UVS cl-Randst. Sport 10-0, Lug dunum cl-WSB cl 2-0, SC Lisse cl- Alphia cl 4-0 C3: Noordwijk cl-Haz. Boys cl 9-0, SJC cl-LFC cl 1-0, Alphen cl-Alkmania cl 2-3 1-5 C5; SVOW cl-Alkmania c2 7-0, Bar nardus c2-ARC c3 0-6, Altior c2-WOA cl 3-0 B6: Koudekerk C2-DOSR c3 10-0 C7: Woubrugge c2-TAW c2 4-2, SVOW c2-Haz. Boys cl 1-1 C8: Kagia cl-Teylingen cl 0-1, Lisser Boys c2-Ter Leede c2 0-3, UDO c2-SJC c2 2-2, Abbenes cl-Noordwijk c4 3-0, SJC C3-WSB c3 0-7 C10: Teylingen c3-Foreholte c3 8-0, S CLisse c5-SJC c4 1-5, WSB c4-Lisser Boys cl 2-1, Rijnsb. Boys c4-SC Lisse c4 1-0 XI1: WSB c6-GWS cl 1-2, Teylingen c4-WSB c5 2-4, SC Lisse c6-Ter Leede c5 0-3 C12: Leidse Boys cl-DOCOS c2 0-0, Quick Boys c2-Noordwijk c2 2-1 C13: Rijnsb. Boys c2-Quick Boys c3 0-2, Stompw. Boys c2-Katwijk c2 1-3, VNL cl-UVS c2 3-3 C14: Quick Boys C4-SVLV c2 1-3, SJZ c2-Randst. Sport 1-2, Valken '68 cl- UVS c3 0-0, Katwijk c3-Roodenburg cij 2-3 C15: Randst. Sport c3-Unitas L. cl 0-6, SVLV C3-RCL c4 5-2, DOCOS c3-Kat- wijk c4 3-2, LDWS cl-Meerburg c2 ^-3 C16: Or. Groen cl-DOCOS c4 4-0, VTL c2-LFC c2 2-3 Cl7: Quick Boys c7-MVKV c2 8-2, Val ken. 68-c2-Meerburg c3 2-1, UDO c3- SVLV c4 3-2 Cl8. ZLC cl-RCL c7 5-5. SJZ c3-Kat- wijk c6 5-1 Cl9: SVLV c5-Quick Boys clO 6-1, Randst. Sport c5-Roodenburg c6 1-2 Dl: TAW d 1-Kickers'69 dl 1-2, Berna rdus dl-ARC dl 1-1 D2: Koudekerk dl-Alph. Boys d2 1-0, SVOW dl-Haz. Boys dl 0-3, MMO dl- Rijpwetering dl 0-2 D3: Haz. Boys d2-Koudekerk d2 2-0 D4: Kickers '69 d2-SVOW d2 4-1 D5: TAW d2-Kickers '69 d3 0-2 D6: Teylingen dl-Rijnsb. Boys dl, WSB dl-SC Lisse dl 2-0 D7: Ter Leede d2-WSB d2 2-0, Rynsb. Boyw d2-Noordwyk d3 2-0, WSB d3-SC Lisse d2 0-8 D8: Lisser Bovs d3-Warmunda d2 3-0, SJC d3-SJC d2 0-3 D9: Foreholte d3-Lisser Boys d4 1-4, SC Lisse d4-Noordwijk d6 4-0, WSB d6- WSB d5 0-1 D10: Foreholte d4-WSB d7 5-0, WSB d8-Foreholte d5 0-5 Dl 1: SVLV dl-UDO dl 0-0 D12: Randst. Sport dl-Leidse Eoys dl 1-0 D13: Or. Groen dl-SVLV d2 3-1 D14: VTL dl-Quick Boys d3 3-1, Quick Boys d4-Randst. Sport d2 0-0 Dl5: UVS d3-Meerburg d2 6-0, SJZ d2-Roodeburg d3 6-0, Stompw. Boys d2-Rijnsb. Boys d4 1-3 Dl8: Quick Boys d8-Or. Groen d2 1-4, UVS d5-Unitas L. dl 3-1, Lugdunum d4-VNA dl 2-1 D19: SJZ d3-Leidse Boys d2 0-0, Quick Boys d9-SVLV d5 9-0 D20: UDO d3-SJZ d4 3-1 ZONDAG SENIOREN IA; SVLV 2-MMO 2 2-1, SJC 2-Spcl. Lisse 3 2-1, SJZ 2-VTL 2 0-1, Altior 2-WSB 2 0-0 2A: Bernardus 2-Stompwijkse Boys 2 2-2, UDO 2-Rijpwetenng 2 3-0, Lug dunum 3-UVS 4 1-' 2B: VNL 2-ZLC 2 1-5, Teylingen 3- Meerburg 2 1-1 3A: Alkmania 2-Kickers'69 2 1-1, Alp- hen 3-WOA 2 1-2, UVS 5-Rijpwetenng 5B: LFC 3-Leidse Boys 2 3-0, SVLV 4-MMO 3 4-1, Unitas Leiden 2-Foreholte 3 2-2, Lugdunum 4-ASC 3 4-0 3C: Foreholte 4-Stompwijkse Boys 3 0-4, Randstad Sport 3-Teylingen 4 3-4 3D Alphia 3-Teylingen 5 1-1, LDWS 4-Spcl. Lisse 5 3-3, MMO 4-UDO 3 0-0 4A. Alph. Boys 5-Rijpwetermg4 2-2, Be rnardus 3-Oranje Groen 3 3-1Teylingen 6-Roodenburg 5 3-2, V.N.A. 2-Altior 5 2-1. 4B: D O.S R. 5-Roodenburg 6 4-3, Kic- kers'69 3-Leidse Boys 3 1-1. 4C: Altior 6-K.R.V. 3 3-2, L.F.C. 5-V.T L. 4 0-4, Z.L.C. 3-Alphen 4 2-3, U.D.O. 4- Foreholte 5 2-6. 4D; D.O.S.R. 6-Alkmania 4 1-1, S.J.Z. 4-V.V.S.B. 4 4-0, UVS 6-DOCOS 6 1-3. 4E: Alphen 5-S.J.C. 6 1-0, DOCOS 7- Meerburg 4 4-0, Roodenburg -Randstad Sport 4. 4F: Roodenburg 9-Warmunda 5 4-1, S.V.L.V 6-L.F.C. 6 2-2, U.V.S. 7-D.O.S.R. 7 3-2, Spel. Lisse 8-Foreholte 6 1-3. 4G: Lugdunum 7-Teylingen 7 2-3, S.J.C. 7-U.D.O. 5 5-2, Stompwykse Boys 4- VNL 4 2-2, Warmunda 6-Alphen 6 1-3, KRV 4-Alphia 5 2-3. 4H: DOSR 8-Lugdunum 8 5-1, LDWS 5-Teylingen 8 1-4, VTL 5-Rypwetenng 5 1-3, WSB 5-SJZ 5 2-9. 5A; Alkmania 5-SVLV 7 2-1, ASC 4- LDWS 6 1-2, WSB 6-Alph. Boys 7 2-2. 5B: Foreholte 7-Meerburg 5 2-2, ZLC 4-WSB 7 2-1, SJC 8-Unitas Leiden 5 6-0. 5C: ASC O-Meerburg 6 3-0, WSB 8-Do- cos 9 1-1, MMO 5-Stompw Boys 5 4-1 5D: Teylingen 10-Docos 10 5-0, SJC 9-ZLC 5 15-1, UDO 7-Alkmania 6 5-1, SVLV 9-VTL 6 2-2. 3-2. 5F: Leidse Boys 5-ASC 6 3-1, MMO 7- Docos 11 2-11, ZLC 6-SJZ 7 4-1. 5G: SJZ 8-WSB 9 2-1, SVLV 11- Stompwijkse Boys 6 4-2, Randstad Sport 5-Spcl, Lisse 9 2-1. 5H: Bernardus 7-SVLV 12 2-0, WSB 1 O-Meerburg 7 2-1. 5J: Docos 12-Alph Boys 8 0-2, Foreholte 9-Teylingen 12 4-6, SVLV 13-UVS 10 3-1, VNA 7-ASC 7 5-2. 5K; Kickers'69 7-Docos 13 2-7, Alph. Boys 9-Randstad Sport 6 0-3, SJC 10- WOA 7 1-1. 5L: Alph. Boys 10-SJC 11 2-0, Stomp- wijkse Boys 7-Bernardus 10 5-3, VTL 7-WSB 11 1-3. JUNIOREN Al: Bernardus al-UVSa2 2-2, Foreholte al-UDO al 0-1, Roodenburg a2-ASC al 2-2, SJZ al-Alphen al 1-0. A2: Kickers'69 al-Lugdunum a2 5-1 Teylingen al-SJZ a2 9-1. A3: Docos a3-Teylingen a2 3-2, Spel. Lisse a4-SVLV a4 6-3, Roodenburg a3- SJZ a3 2-3. Korfbal KNKV ZUID WEST RES. IA: VEO 2-Het Zui- den 3 12-6; Trekvogels 2-GKV 2 11-8, Zuiderkwartier 2-HKV 3 10-12. RES. IB. Fides Pacta2-KVS2 10-8; PKC 3-Pams 2 5-5; De Danaïden 3-Harga 2 2-Deetos 4 3-6. RES. IIB: PKC 4-VES 2 8-9; Crescendo 2-DKC 2 8-5; KNS 2-Deetos 5 11-8. RES. IIC: Vlaardingen 2-Ready 3 10-10* Tjoba 2-Pernix 2 14-10. 7-8. RES. IIIB: Pernix 3-Zwervers 2 7-5 GKV 3-Sperwers 3 5-3. RES. IIIC: KOAG 2-Ready 4 11-6; De Algemene 3-WION 2 6-2, UDO-Olym- piaan 2-5. JUN. A- De Bermen-Fortuna 12-6; Ten Donck-De Danaïden 6-8; Ons Eibe rnest-Sperwers 10-4; Fides Pacta-Het Zuiden 9-6. JUN. B: TOP-Merwede 8-12; IJsselvo- gels-KOAG 5-7; Swift-GKV 7-8, Alba- tros-PKC 2-10. RIJNDELFLAND L Avanti-Hoekse 7-8; ODO-Tempo 7-5 Warmond-Velocitas 4-2. IL Madjoe-Raven 6-6: Dykvogels- Emma 10-4; Noorderkwartier-Hou Stand 5-4; ONDOODS 6-3. RLA Phoenix 2-TOP 3 1-8, HSV3-Velo- citas 2 6-3. R2A HSV 4-Fides Pacta 5 10-5; DKC 3-VEO 3 1-5; Die Haghe 5-Excelsior 3 8-4. R2B: HKV 4-Hou Stand 2 12-4; De Da naïden 4-Meervogels 2 6-8; Valto 2-De Algemene 4 4-7. R2C: Avanti 2-Warmond 2 7-5; KVS 4-TOP 4 2-4; Ons Eiland 2-VES 3 11-12. R2D: Ons Eibernest 6-Fides Pacta 6 12-3; DKC 4-Olympiaan 3 9-3; ALO 2- Fortuna 4 5-10. R3B: Ons Eiland 3-Madjoe 2 11-3; SEV 2-VEO 4 8-4; VES 4-Dykvogcls 2 9-7. R3C: Fiks 2-KVS 5 5-1. R3D: Hoekse 3-DES 3 4-2, Tempo 3- Pernix 4 6-6; Excelsior 4-VEO 5 9-2. R3E: Crescendo 3-KNS 4 17-2. R3G: Fiks 3-Achilles 6 6-6; DKC 5- Meervogels 3 7-5. R4C: Avanti 4-Excelsior 5 6-5; Madjoe 2-Meervogels 4 1-21; Fiks 4-ODO 4 8-4. R4D: Die Haghe 7-Pams 6 7-8; Tempo 5-ALO 4 7-4; TOP 5-Phoemx 5 19-1. (Zie vervolg op pagina II) Nu als Boek van de De mythe is niet het alleenrecht van deoude Grieken en Germanen .Alle volkerer hebben in alle tijden een mythische ver klaring gezocht voor de dingen die ze niet In dit boek vertelt Alexander Eliot deze mythen na en hij rangschikte ze naar Zo ontstond een uniek, vergelijkend overzicht. Niet bekend is bij volkeren die geen kontakt met elkaar gehad kunnen hebben toch dezelfde mythologische thema's voorkomen. In "Mythen van de Mensheid" zoekt Eliot hier geen verklaring voor, maar hij laat de mythen en mythologische volks verhalen voor zich zelf spreken. Het resul taat is een meeslepend verhaal, waarin mythen van alle landen en kuituren ver meld worden. "Mythen van de Mensheid" is een prachtig uitgevoerd werk en bevat meer dan 1300 illustraties, waarvan vele in kleur. De aanbieding is geldig t/m 8 januari 1978.Echter zolang de voorraad strekt Zestiende-eeurvse Franse boekillustratie VA M D E MENSHEID Maand bij de -boekhandel. 'MYTHEN VAN DE MENSHEID." IN SPECIALE BOEK VAN DE MAAND OPLAGE: F32,50. Na 8 januari f 59,50

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 15