Importstaai gebonden aan minimumprijzen Eis van drie jaar tegen 'gladde'reder Den Uyl eruit, de CPN erin Maarschalk Vasilevsky overleden President Carter: Art Blakey in Alphen WOENSDAG 7 DECEMBER 1977 1 VARIA PAGINA 11 1 1 MOSKOU (UPI) - Maarschalk Alexander Vasilevsky, een van de grootste Sovjet-helden uit de Tweede Wereldoorlog, is maandag op 82-jarige leef tijd in Moskou overleden, zo meldt het persbureau Tass. Vasilevsky was een sleutel figuur bij het opstellen van de plannen voor de slagen om Moskou, Stalingrad en Koersk. Hij werd in 1943 veldmaarschalk. Aan het einde van de porlog was Vasilevsky opperbevel hebber van de Sovjet-strijdk rachten in het Verre Oosten. Hij heeft altijd beweerd dat de Sovjet-deelneming aan de strijd in het Verre Oosten de Japanners tot overgave dwong en dat het niet de Amerikaanse atoombom was die dat deed. Na de oorlog was hij chef van de generale staf en minister van defensie. Hij werd tweemaal in het centrale partijcomité gekozen en was plaatsver vangend lid van de opperste Sovjet. Economische nota over Schuttersveld toegezegd LEIDEN - "Als dit het voorbeeld is van geïntegreerde beleidsvoe ring, kan het wat mij betreft door het toilet heen gespoeld worden". Dit zei het raadslid Van Duyn gis teravond in de commissie voor economische aangelegenheden. Hij kwam hiermee terug op de dis cussie die afgelopen donderdag in de commissie ruimtelijke or dening is gevoerd over de laatste binnenstadsschets. De economi sche belangen worden volgens Van Duyn constant onderge- schoffeld. In de vergadering van donderdag werd in het bijzonder gesproken over de toekomst van het Schuttersveld. Volgens Van Duyn liggen daar vooral moge lijkheden voor de zogenaamde "tertiaire sector" waarmee kan toren bedoeld worden. Hij drong aan op een nota vanuit de afde ling economische zaken over deze sector. Wethouder Van Aken deed hierop de toezegging dat zo'n nota gemaakt zou wor den. Eerder op de avond had Van Duyn al geklaagd over het onderwaar deren van de economische be langen in de nota Vlietpark. Als er geen industriegebied in het Vlietpark komt moet er ergens anders ruimte voor gemaakt worden. Vandaar dat de raadscommissie de nota Vlietpark alleen wilde bespreken in samenhang met de nota se cundaire werkgelegenheid waar op de problematiek van indu strievestiging wordt ingegaan. Deze nota heeft de raadsleden nog niet bereikt. WASHINGTON (ANP) - President Carter heeft voorgesteld minimump rijzen voor buitenlands staal in te stellen om de invoer te beperken. Bij aanbod van staal op de Amerikaanse markt on der die minimumprijzen zal een compenserend in voerrecht worden gehe ven. De opbrengst daar van wil Carter be schikbaar stellen voor investeringen in de bin nenlandse staalindustrie. Over het peit van de minimump rijzen is vandaag overlegd met een delegatie van de Japanse staalindustrie die de problemen van de export van Japans staal naar de Verenigde Staten komt bespreken. Carter is bereid bij de vaststelling van de minimump rijzen rekening te houden met de kosten van de Japanse staalfab rieken, die wel de doelmatigste ter wereld worden genoemd. Het welslagen van het plan van de Amerikaanse president is afhan kelijk van de medewerking van de staalindustrie in de Verenigde Staten. Van die kant heeft men zich tot dusver terughoudend ge- toond. Er zijn de laatste tijd in de Amerikaanse staalindustrie on geveer 60.000 arbeidsplaatsen verloren gegaan door sluiting van verscheidene fabrieken. Dat wordt geheel aan de buitenlandse concurrentie geweten. Volgens David Roderick, president van de US Steel Corporation, verhindert een minimumprijs Europese staalleveranciers niet om onder de prijzen van de staal fabrieken in de VS te werken zo lang ze niet onder de prijzen gaan die voor het staal uit Japan als minimum worden vastgesteld. De Amerikaanse staalindustrie heeft verscheidene landen, ook Nederland, van "dumping" van staal in de VS beschuldigd. Met dumping wordt bedoeld aanbod van een produkt in een ander land tegen prijzen die de produk- tiekosten in het land van her komst niet goedmaken. Als de anti-dumpingprocedures die zijn aangespannen worden gewon nen, kan dat leiden tot de heffing van bijzondere anti-dum pingrechten, zoals het recht van 32 procent dat wordt geheven bij invoer van Japanse koolstofstaai aan de Amerikaanse westkust. Die anti-dumpprocedures duren gewoonlijk meer dan een jaar. De regering Carter gelooft dat bij in stelling van minimumprijzen binnen één of twee maanden tot heffing van een compenserend invoerrecht kan worden beslo ten. Maar bij aanvaarding van zijn voorstel zou de Amerikaanse staalindustrie naar Carters me ning haar anti-dumpklachten moeten intrekken. Ze zijn daar toe echter geenszins verplicht en de ambtenaren in Washington die met de kwestie te maken hebben zijn van mening dat de Verenigde Staten er geen twee systemen van invoerbeperking tegelijk op na kunnen houden. SKI - De Zweed Ingemar Sten mark heeft aan de vooravond van de start van de wedstrijdserie om de wereldbeker getoond in grootse vorm te steken. Nadat hij maandagavond al in Anzere de reuzenslalom op zijn naam schreef, won hij gisteravond met ruime overmacht de gewone sla lom. LONDEN - De vroegere Britse premier Edward Heath, voor de reclametrein die hij voor de lieve som van 45.000 gulden huurde vooreen toernee door Engeland om reclame te maken voor zijn boeken en platen. Heath, die met de trein twaalf grote steden zal aandoen, zal in de trein de te verkopen boeken van een handtekening voorzien. Turk hakt stukje pink van zijn zoontje af SOEST (SP) - De 30-jarige Turk H.Y. uit Soest heeft gisteren het topje van de rechterpink van zijn 11-jarig zoontje afge hakt om hem het stelen af te leren. De man is aangehou den. Het kind was aangehouden omdat hij 60 gulden en enkele betaalchèques uit de tas van een onderwijzer had gestolen. Tien gulden had hij opgemaakt, en een deel aan zijn vriendje gegeven. De rest was bij hem teruggevonden. Na verhoor sprak de politie met de vader af dat deze met de recherche over de diefstal zou komen praten. Tijdens het gesprek bleek dat de Turk met zijn zoontje naar een ziekenhuis was gegaan omdat de jongen "bij een on gelukje thuis zijn pink had bezeerd". De politie geloofde dit verhaal niet. Uiteindelijk bekende de vader dat hij het topje van de pink met een kaasbijltje had afgehakt. Dergelijke lijfs traffen zijn in Turkije heel gewoon. AMSTERDAM (ANP) - „Een gladde handelaar, maar niet on eerlijk", zo schilderde de 53-ja- rig'e reder Piet R. uit Deventer zichzelf gisteren af voor de recht bank in Amsterdam. Hij wordt ervan beschuldigd zijn schipper Piet V. opdracht te hebben gege ven tenminste vier binnenvaart schepen in brand te steken om de verzekeringspenningen te kun nen opstrijken. De officier van justitie, mr. J.H.J. Pieterse, eiste drie jaar tegen de reder wegens deze hoogst eige naardige manier van exploitatie". De eis was de afronding van een langdurige zitting, die twee da gen in beslag nam en waarbij in totaal 20 getuigen werden ge hoord. De reder gaf op de zitting te kennen dat hij het verzekeringswezen weliswaar geen warm hart toe droeg („Je mag ze best een keer tje oplichten, zij lichten ons toch ook op?"), maar dat hij aan brandstichting part nog deel had gehad. „Als ik zoiets had willen doen", zo zei hij fier tot recht bankpresident Slagter, dan had ik dat zelf wel geregeld. Daar heb ik hunnie niet voor nodig". Dat waren dan Piet V. en matroos Arie G., die in 1973 en '74 de bin nenvaartschepen St. Jozef, Doekegat, Gerwi 11 en Petanja kort na elkaar in lichterlaaie had den gezet. Zij zijn inmiddels door de rechtbank tot één jaar res pectievelijk tien maanden ver oordeeld voor hun aandeel. Volgens Piet V. had reder R. op dracht gegeven om de (zwaar oververzekerde) schepen te laten verdwijnen. Als beloning voor zijn diensten zou hij ongeveer 50.000 gulden in geld en goederen van zijn opdrachtgever hebben ontvangen. Arie G. zou ongeveer 5 mille aan het karwei hebben overgehouden. ALPHEN AAN DEN RIJN - Art Blakey and the Jazz messengers treden zaterdagavond op in zaal Nabij in Alphen. Art Blakey kan worden beschouwd als een van de invloedrijkste drummers van de huidige jazz. Hij kwam in 1939 bij de groep van Fletcher Henderson. Van 1944 tot 1947 speelde hij met erg veel suc ces in de band van Billy Eckstine. Met o.a. Charlie Parker, Miles Daviesen Dizzy Gillespie. In 1955 stichtte Blakey zijn eigen band 'The Jazzmessengers'. Een groep die moet beantwoorden aan Bla- key's uitgangspunt: "Jazz moet swingen. Als de muziek niet meer swingt, dan vernietigt de jazz zichzelf'. Raadsman mr. W.L.M. Knitel meende dat zijn cliënt niet op grond van de verklaring van Piet V. mocht worden veroordeeld. Uit vele tegenspraken in diens relaas maakte hij op dat er iets „geconstrueerd" moest zijn om de reder te belasten. „Piet V.", zo meende hij, „is te koop. Aan zijn verklaringen kan geen waarde worden gehecht. Hij heeft dat bewezen toen hij kort voor deze zitting aanbood zijn belastende verklaring tegen betaling in te trekken". Uitspraak 20 december. (vervolg van pagina 15) R4E: Ons Eiland 5-VES 5 2-5; Excelsior 6-Tempo 4 6-9; Hoekse 5-Pemix 5 2-6. R4G: ALO 3-Hoekse 4 5-2, Ready 7-Hou Stand 4 2-5; Crescendo 5-Dubbel Zes 5 6-6. R5C: Pernix 8-Velocitas 4 5-4; Hou Stand 6-Ons Eibernest 10 4-4. R5D: TOP 6-Tempo 6 13-2; Warmond 3-Fiks 5 8-2; Pernix 7-Noorderkwartier 3 5-5. R5F: Zuiderkwartier 6-De Danaïden 7 7-6. R5H: Velocitas 5-Noorderkwartier 4 6-5; Emma 4-SEV 5. AFD. OUDEREN: De Danaïden 6-KNS 6 3-7; Fluks 4-Zuiderkwartier 5 8-0; Ve locitas 6-Pernix 6 8-10. R6B: ALO 6-HKV 8 3-6. R6C: TOP 7-Ons Eiland 6 5-3; VEO 8- Tempo 7 15-8; TOP 8-Fluks 5 8-4 R6D: Olympiaan 7-De Algemene 7 2-4; DKC 7-Crescendo 7 8-5. JUN. IB: Meervogels-Kwiek 3-1; VEO-Fides Pacta J2 8-7; Die Haghe- Excelsior 7-7. JUN. 2A: Pernix J2-Fiks 2-5; Olym- piaan-Velocitas 5-8; Ons Eibernest J2- Crescendo 15-2. JUN. 2B: Ready-De Danaïden J2 5-0. JUN. 3A: HSV-ONDO 4-4; Meervogels J2-Tempo 1-9. JUN. 4A: Warmond-Velocitas J3 11-4; ODO-Dijkvogels 2-1. JUN. 4D: Velocitas J4-TOP J3 5-4; Per nix J3-Fides Pacta J3 1-9. JUN.5A: Tempo J2-Ons Eiland 3-3; Ons Eibernest J4-TOP J4 5-5; Pams J2-KNS 11-0. JUN. 5B: KNS J2-De Algemene 3-7; Fi des Pacta J4-Warmond J2 3-10. JUN. 5E: VES J3-D(jkvogels J3 5-10; Fiks J2-ODO J3 9-7ODS-Avanti J2 5-3. ADSP. LA: Velocitas al-Tempo al 1-1; Meervogels al-Madjoe al 1-4; De Da naïden al-Fiks al 1-9. ADSP. IB: TOP a2-De Algemene al 7-1; Pernix a2-Fides Pacta a2 5-6; Fluks al- Crescendo al 4-2. ADSP. IIA TOP a3-Velocitas a2 3-0; De Danaïden a2-Madjoe a2 0-6; Pernix a3-Meervogels a2 1-5. ADSP. IIB: TOP a4-Fluks a2 1-2; KNS al-Zuiderkwartier a2 2-0; Meervogels a3-Fides Pacta a3 2-1. ADSP. IIC: TOP a5-Fiks a2 7-2; Madjoe a3-Noorderkwartier al 1-1; Pemix a4-De Danaïden a3 3-5. ADSP. IIIA: KNS a2-Tempo a2 4-1; De Algemene a2-TOP a6 2-2; Meervogels a4-Fides Pacta a4 3-2. ADSP. IIIB: Fiks a3-Velocitas a3 1-9; Fides Pacta a5-TOP a7 7-1; Pernix a5- Meervogels a5 1-0. ADSP. IIIC: Meervogels a6-Warmond al 3-0; Madjoe a4-TOP a8 1-5; Pernix a6-De Danaïden a4 3-0. ADSP. IIID: Ons Eiland al-Tempo a3 2-1; Crescendo a2-TOP a9 3-1; Pemix a7-Meervogels a7 2-4. ADSP. IVA: Fides Pacta a6-Velocitas a4 10-1Crescendo a3-TOP alO 4-2; Pemix a8-De Algemene a3 9-0. ADSP. IV B: Ons Eiland a2-Tempo a4 0-5. Meervogels a8-Fides Pacta a7 1-2 ADSP. IVC: Noorderkwartier a2- Tempo a5 9-1; Fluks a3-TOP al2 2-1. Door Hans van den doel, hoogleraar ekonomle Universiteit van Amsterdam Het herziene regeerakkoord tussen CDA en WD Is door de Federatie Neder landse Vakbeweging ge kwalificeerd als een pro gram voor een kapitalis tisch beleid. Dit Is maar al te waar. Vooral het vak- bondskapltallsme zal na melijk door het nieuwe re geerakkoord worden ver sterkt. Het valt te vrezen dat de FNV-woordvoerders Kok en Drabbe dit beter dan wie ook hebben door gehad. Zij kennen immers de dcor de CPN-ldeologle gestaalde kaders van bin nenuit. Het belangrijkste punt van de CPN-aktie van de afge lopen jaren was handha ving van de koopkracht Het Is niet toevallig, dat juist de CPN met dit punt Is gekomen. In een post- huum verschenen werk|e van Karl Marx, „Loon, prijs en winst" geheten, wordt waardedaling van het geld (Inflatie dus) als één van de belangrijkste gevallen genoemd, waarin strijd voor loonsverhoging of verzet tegen loonsverla ging geboden Is. Door de opkomst van het neo-Keyneslanlsme heelt de strijd voor de handha ving van de koopkracht een nieuwe Impuls gekre gen. Koopkrachthandha- ving Is niet alleen nodig om vergrotlnq van de uit buitingsgraad te voorko men, maar ook om de be stedingen op peil te hou den. Vandaar dat de CPN vier |aar lang oppositie voerde tegen het beleid van het kabinet-Den Uyl met als belangrijkste the ma dat dit kabinet het le venspeil van de werkers (arbeiders, dokters, advo- katen, professoren) op een onbehoorlijke wl|ze aantastte. Bondgenoten In het nieuwe regeerakkoord is geheel aan de wensen van de CPN tegemoet ge komen. De koopkracht wordt niet alleen gehand haafd exklusief het Inci dentele loon; de koop kracht wordt niet alleen gehandhaafd voor de mo dale vrerker; nee, de koop kracht wordt „zoveel mo gelijk" ook gehandhaafd exklusief het Incidentele loon van de topwerker die In 1977 50.000 per jaar verdient. De CPN-leus was: „Van Agt eruit, de CPN erin", maar op het belangrijke stuk van de handhaving van de koopkracht Is het gewor den: Uyl eruit, de CPN erin". De natuurll|ke bond genoten in de strijd voor het volkskapltallsme, de CPN en de VVD, hebben elkaar eindelijk gevonden. Nu moet Ik eerlijk toegeven, dat met het voorafgaande de aktlvltelten van de CPN In een onvolledig en daar om onjuist daglicht zijn gesteld. De CPN komt niet alleen op voor handhaving van de koopkracht, maar ook voor handhaving en zo mogelijk uitbreiding van de kollektleve voorzie ningen. Het Is het laatste element In de opstelling van de CPN, dat mij op zichzelf aanspreekt. Het probleem Is echter altijd geweest, dat de CPN niet heeft aangegeven hoe én de handhaving van de koopkracht én de veilig stelling van de kollektleve voorzieningen gefinan cierd moesten worden. In de praktijk hebben woord voerders, die de CPN-ge- dachten uitdragen, hier voor echter een handzame oplossing. Vergroot het begrotingstekort, zo advi seren zij, en alle financie ringsproblemen zijn opge lost. Voorwaar een Intelligente gedachte. Zo Intelligent zelfs, dat het nieuwe kabi net Van Agt-Wlegel deze gedachte geheel heeft overgenomen. „Voors hands", zo luidt het WD- CDA-akkoord, „wordt uit gegaan van een financie ringstekort dat niet groter is dan 5% van het nationa le Inkomen". Maar normen zl|n er, om te worden over treden. Het nieuwe kabi net gaat daar direkt mee beginnen. „Naast het maximale toe laatbare tekort van 1981 worden voor de daarvóör liggende jaren aan de om standigheden (van) nu aangepaste maxima gefor muleerd", zo orakelt het tweetal Van Agt-Wlegel, die geen van belden ooit ekonomle hebben gestu deerd. „Hierbij kan een tij delijke uitzetting mogell|k zijn Vertrouwd mag worden dat zulk een tijde lijke uitzetting zichzelf In verdient". Dat zijn dan de puinruimers. Dat zijn dan de lui, die op de brokstukken van het kabinet—Den Uyl een nieuw, krachtig antl-lnfla- tlebeleld willen ontwikke len. Niet kiezen tussen partlkullere konsumptie en kollektleve bestedingen. Als 't effe kan allebei te gelijk. Financieringspro blemen? Geen flauwe kul. Verhoog het begrotingste kort. Er komt misschien wel een nieuwe ekonomi- sche groei of een nieuwe aardgasvondst en dan verdient het tekort zichzelf terug. Wie sprak er ook weer over dat Den Uyl de moed mis te om de achterban de harde waarheid mee te delen? Waren dat niet de heren Van Agt en Wiegel? Zij zeil beginnen hun nieu we kabinet geheel In de traditie van de CPN en beloven ledereen van al les tegelijk. Koopkracht Nog steeds heb Ik de CPN niet volledig recht gedaan. De CPN is niet alleen voor handhaving van de koop kracht, voor het veilig stel len van de kollektleve voorzieningen en voor ver groting van het begroting stekort. De CPN is ook teoen het kapitalisme van de grote concerns. En, zo moet eerlijk worden toege geven, volgens het re geerakkoord Van Agt-Wle gel worden de grote con cerns verrijkt met subsi dies, belastingverlichtin gen, winstvergrotingen. Op dit punt Is er dus een diepe kloof tussen de WD enerzijds en de CPN an derzijds. Toch is ook deze „diepe kloof' niet zo groot als hij lijkt. Op het moment dat Ik dit schrijf Is nog niet be kend hoe de ministerspos ten zullen worden bezet. Maar In de „inner circle" circuleren de namen van mr. drs. H. J. Langman (Algemene Bank Neder land) en mr. R. J. Nelissen (AMRO-bank). Als het dus een beetje mee zit worden we de volgende vier jaar door de grote banken geregeerd. Voor de CPN een lekkere kluif. Maar de CPN moet één ding niet vergeten. Het waren de grote banken die dit voorjaar het verzet van de werkgevers tegen de prijscompensatie bra ken. Het waren de grote banken die de prijscompensatie best konden en wilden be talen. Het was ABN-dlrek- teur dr. J. G. Post die In het „Economisch Dag blad" voor handhaving van de prljskompensatle keer op keer een fel plei dooi heeft gevoerd. In werkelijkheid zijn het con- cernkapltallsme van de WD en het vakbondskapl- tallsme van de CPN loten van dezelfde stam. De één wil handhaving en uitbreiding van de omzet. De ander wil handhaving en uitbreiding van de koopkracht. Laten de WD en de CPN nu eens hun onderlinge geharrewar staken en samen bouwen aan een mooie toekomst voor een nieuw, ja een geheel nieuw Nederland.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 11