Bittere strijd in Tripoli Sadat eist een mildere opstelling van Israël SUAREZ STEVIGER IN PARWLtJDERSZADEL NORIT Bokassa I met veel pracht en praal gekroond Callaghan vraagt Begin gebaar te doen OP ANTI-S AD A T CONFERENTIE BUITONI MAANDAG 5 DECEMBER 1977 BUITENLAND PAGINA 7 LONDEN (UPI/AP) - De Israëli sche premier Menachem Begin heeft gisteren in Londen getracht Britse steun te verkrijgen voor zijn vredespogingen in het Mid den-Oosten. Volgens diploma tieke kringen in de Britse hoofd stad heeft premier James Cal laghan bij Begin aangedrongen op een duidelijk Israëlisch ge baar als antwoord op het recente bezoek aan Jeruzalem van de Egyptische president Sadat. Begin en Callaghan, bygestaan door teams van adviseurs, voer den de gehele dag besprekingen in Downing Street 10. Zowel rond Begins hotel als tijdens zijn tocht van en naar Downing Street wa ren scherpe veiligheidsmaa tregelen van kracht. Callaghan, die vandaag naar Brus sel is vertrokken voor de top van Europese regeringsleiders, zou volgens diplomatieke kringen in Londen Begin, beleefd maar krachtig hebben verteld dat Groot-Brittannië en Israëls an dere vrienden in West-Europa een "zinvolle" stap verwachten van de Israëli's als antwoord op de vredesmissie van Sadat. Een woordvoerder in Londen ci teerde Callaghan die zaterdag avond Begin zou hebben laten weten dat "de komende maanden groot staatsmanschap zullen ver eisen van alle leiders in het Mid den Oosten. Als u en de Arabische leiders een vredesakkoord kun nen opstellen zult u de wereld een grote dienst bewijzen". Hoewel weinig officiële informatie werd gegeven verluidde in di plomatieke kringen dat Begin optimistisch was over de uit eindelijke vredesvooruitzichten in het Midden-Oosten, ondank het feit dat nog veel grote pro blemen moeten worden over wonnen. Begin zou er bij Cal laghan op hebben aangedrongen zich in Brussel uit te spreken voor een krachtiger erkenning door de EG van de Israëlische po sitie in de vredesonderhandelin gen. Hy zou zijn bezorgdheid hebben geuit dat met name Frankrijk tezeer geneigd is de Arabieren gunstig gezind te zijn. De Israëlische premier deed gister avond tijdens een officieel ban ket een beroep op de landen van de europese gemeenschap zich te onthouden van stappen die de nieuwste openingen naar vrede in het Midden-Oosten zouden kunnen verstoppen. Begin richtte zich tot zijn Britse ambtgenoot met het verzoek zijn oproep over te brengen aan de Europese partners, wat Cal laghan beloofde. De Britse leider zei dat de reis van Egyptes presi dent Sadat naar Israël de hoop had gewekt dat in het Midden- Oosten vrede kan worden bereikt die Israël veilige grenzen garan deert en "de legitieme rechten van alle volkeren in het g2bied, inclusief de Palestijnse i-»rabie- ren, bevredigt". Begin heeft tijdens zijn gesprekken met Callaghan de historische be tekenis van zijn bezoek aan En geland onderstreept. De Israëli sche premier was 30 jaar geleden nog de meest gezochte guerrilla-leider in het toenmalige Britse mandaatgebied. Begin zou zijn bezoek nu hebben aangegre pen zich als staatsman te presen teren. TRIPOLI (UPI) - Irak en Syrië hebben gisteren bitter ge redetwist over VN-resoluties inzake vrede in het Mid den-Oosten en hun strijd hield de sluiting op van de conferentie in het Libische Tripoli die bedoeld was om te protesteren tegen de vredesinitiatieven van de Egyp tische president Sadat. Ondanks weglopen van Arafat en bittere strijd tijdens de conferentie in Tripoli, lieten de heren Habbasj (PFLP), Gaddafi en Arafat zich vrolijk fotograferen op het balkon van het paleis in Tripoli, waar de "anti-Sadat- conferentie" werd gehouden. De door de Libische leider Moammar Gaddafi bijeenge roepen conferentie ging in ver warring uiteen en besloten werd later op de dag nog een ronde van privé-overleg te houden in een poging de standpunten te ver zachten. Conferentiekringen zeiden dat Irak wenst dat Syrië VN-resolutie 242 verwerpt. De Syrische president, Assad, verwierp die eis. Het geschil tussen Irak en Syrië kwam ter tafel nadat elkaar be concurrerende Palestijnse groeperingen en andere delega ties het eens waren geworden over de vorming van een nieuw Arabisch militair opperbevel als antwoord op de diplomatieke ADVERTENTIE bijna 1 miljoen aan prijzen In het Buitoni prijspakket een aantal echte Italiaanse specialiteiten zoals Melba Toast. Ravioli, Macaroni en Spaghetti. Daarnaast enkele produkten die Buitoni in Nederland importeert, zoals Princes Rode Zalm en Sunsip Vruchten- limonade. Tezamen liefst CAIRO (UPI) - De Egypti sche president, Anwar Sa dat heeft gisteren gezegd dat Israël, indien het handhaving van de re cente wederzijdse belofte van niet-aanvallen wenst, beter met een mildere on derhandelingspositie naar het a.s. overleg in Cairo op 14 december kan komen. Als dat niet gebeurt, aldus Sadat in een vraaggesprek „zullen zij de gevolgen daarvan onder ogen moeten zien, wij zullen dan een situatie hebben". 15 del: i f42,50. n waarde t.b.v. Buitenlandse vakanties voor gehandicapten Ontsnapte IRA-leider aangehouden DUBLIN (AFP) - Een van de leiders van de IRA, het verboden Ierse republikeinse leger, Seamus Twomey, die vier jaar geleden uit de gevangenis was ontsnapt, is zaterdag gearre steerd, zo is van politiezijde ver- De 57-jarige Twomey ontsnapte in oktober 1973 met een hefschroef- vliegtuig uit de Mountjoy-ge- vangenis in Dublin, waar hij drie jaar straf uitzat wegens lidmaat schap van de IRA en het in ont vangst nemen van gestolen geld. Sinds zijn ontsnapping heeft hij zich waarschijnlijk verborgen gehouden in enkele huizen in de Ierse republiek. Hij stond bekend als een meester in vermommin gen. Hij werd nu gearresteerd in een auto die in een buitenwijk van Dublin door Ierse rechercheurs werd aangehouden. Hij is voor verhoor samen met de chauffeur naar een politiebureau gebracht. Hij verklaarde dat Syrië en andere Arabische landen die kritiek le verden op zijn vredesstappen, "nooit iets zouden beïnvloeden". Binnen een maand zou een ak koord kunnen worden bezegeld van de belangrijkste punten van een vredesregeling indien Israël zijn standpunt verzachtte. Maar hij uitte ook zijn bezorgdheid erover dat de Israëlische delega tie naar Cairo bestond uit "ex perts" die de besprekingen mo gelijk zouden doen verzanden in details in plaats van zich te con centreren op belangrijke poli tieke kwesties. de (tweede) troepenscheidings overeenkomst inzake de Sinal werd ik fel aangevallen. Daarna kwam (de Syrische president) Assad hier en tekenden wij een overeenkomst inzake een geza menlijk politiek leiderschap". Sadat merkte op dat ondanks zijn geschillen met de Sovjet-Unie hij de stap gedaan had om Moskou uit te nodigen naar de besprekin gen in Cairo. "Zij weigerden, dat is niet mijn schuld. Ik had ze niet moeten uitnodigen, maar ik wil echte vrede vestigen". De Egyptische president herhaalde dat hij geen afzonderlijke vrede met Israël wil sluiten, maar hij zei te hopen dat men het eens werd over "belangrijke punten, zoals (Israëlische) terugtrekking tot de grenzen van 1967". Daarna zou hij dergelijk akkoord meenemen naar een Arabische top. Hij zei dat hij niet over bijzonderheden zou onderhandelen voordat zo'n bijeenkomst werd gehouden. Na de zitting van het Israëlische kabinet werd gisteren in Jeruza lem bekendgemaakt dat de con ferentie van Cairo op 14 decem ber geopend zal worden. De Is raëlische delegatie is gemachtigd te onderhandelen "overeenkom stig het mandaat dat zij ontvan gen heeft", zo werd verklaard. opening van Sadat naar Israël. In officiële Syrische kring werd ge zegd dat dit opperbevel zou wor den gevestigd in Damascus. Aan de conferentie in Tripoli ne men behalve Libië deel Irak, Sy rië, Zuid-Jemen, Algerije, de Pa lestijnse bevrijdingsorganisatie en Palestijnse bewegingen van het zgn. Afwijzingsfront dat elke regering via onderhandelingen met Israël verwerpt. De leider van de Palestijnse bevrij dingsorganisatie PLO, Jasser Arafat, was zaterdag kwaad weg gelopen van de conferentie. Het in Koeweit verschijnende blad Al-Rai Al-Aam meldde in een be richt uit de Libische hoofdstad dat Arafat woedend was over een uitlating van de Libische premier Abdel-Salem Jalloed die zei dat sommige Palestijnse leiders be recht zouden moeten worden wegens hun lankmoedige hou ding en daden. Salah Chalaf, lid van de Palestijnse delegatie, wees deze kritiek van de hand en zei dat de Palestijnen niet van plan waren dergelijke beledigingen te slikken. Arafat verliet daarna de conferentiezaal en vertrok in zijn auto richting Tunesië. Enige deelnemers aan het topoverleg reden hem ach terna en haalden de Palestijnse leider over terug te keren. Het blad meldde voorts dat de con ferentie koel had gereageerd op een Libisch voorstel een econo mische boycot tegen Egypte te organiseren. De Libische leider Moeammar Gaddafi drong op een dergelijke maatregel aan, maar hij vond bij de delegaties hier voor geen gunstig onthaal. Arafat en het "Afwijzingsfront" van het volksfront van Habasj zouden later op de conferentie besloten hebben hun meningsverschillen te begraven. Die vormden tot dusver een grote handicap op de anti-Sadatconferentie. ADVERTENTIE 'tbetrouw 4maa9stooni«ssen ;n plantaardig produkt "Zij moeten naar Cairo komen met het antwoord (op mijn vredesini tiatief) in hun zak, zij moeten hun standpunt verzachten". Gevraagd of de "gevolgen" voor Is raël bij het blijven afwijzen van de belangrijkste Arabische eisen ook oorlog zouden kunnen in houden, antwoordde Sadat: "Wij hebben het recht via het VN- handvest, via alles in deze hele wereld, wij hebben het volle recht ons gebied te bevrijden wanneer wij dat wensen te doen". Als er niets uit het overleg in Cairo voortkomt, zou hij naar zijn par lement terugkeren en de bijzon derheden meedelen. Daarna moeten wij elk besluit nemen dat genomen moet worden. De president zei dat de besprekin gen in Cairo niet later dan 15 de cember op gang zullen komen. Sadat maakte zich niet druk om het verzet tegen zijn vredesini tiatief. "Dat gebeurde eerder. Na MADRID (DPA) - Na wekenlang touwtrekken heeft de Spaanse minister-president Adolfo Suarez dit weekeinde de onder linge samenhang binnen zijn partij definitief verstevigd en zijn controle over de "unie van het democratisch centrum" (UCD) versterkt. Tijdens een bijeenkomst van de "politieke raad" (het hoogste be leidsorgaan) besloten de voorzit ters van de kleine partijen waar uit de UCD is opgebouwd hun partijen binnen acht dagen op te heffen. Daarmee is uit de als ver kiezingscoalitie ontstane UCD nu een echte politieke party voor- tegekomen. Slechts de liberale "democratische volkspartij" (PPD) van de eind september uit de regering Suarez getreden mi nister voor de betrekkingen met het parlement, Ignacio Camunas, stemde tegen zelfopheffing. Suarez zal nu waarschijnlijk de al enige tijd geleden voorgenomen kabinetswijziging ter hand ne men. Vermoedelijk zal deze wij ziging ten koste gaan van de mi nister van arbeid Manuel Jime nez de Parga en diens collega van verkeer Jose Llado. De UCD zal nu wellicht ook ernst maken met de plannen een eigen vakbond op te richten als tegenwicht tegen de socialistische UGT en de "arbei derscommissies" van de Com munistische Partij. Suarez noemde de in het week einde gevallen beslissing "enorm belangrijk voor de vestiging van de democratie in Spanje". Botsingen VOETBAL- De scheidsrechters uit de top van het Portugese voetbal hebben dit weekeinde gestaakt uit protest tegen uitlatingen van een van hun collega's Manuel Poeira. Deze beschuldigde de Portugese scheidsrechter ervan regelmatig steekpenningen aan te nemen en niet zelden uitslagen te maken. beto- Bij botsingen tijdens e ging voor autonomie dalusië is gisteren in Malaga een betoger omgekomen en zijn er voorts gewonden, onder wie een twintigtal politiemannen, geval len. De 19-jarige Manuel Garcia Ca- parros, een militant van de com munistisch georienteerde arbei- derscommissies (vakbond) zou kogel- Adolfo Suarez bezweken zijn wond. In Andalusië demonstreerden ongeveer 2 miljoen mensen. In Malaga kwam het tot botsingen toen een betoger probeerde de Spaanse vlag van het stadhuis neer te halen om deze te vervan gen door een Andalusische vlag. In vol ornaat met de kroon van vijf miljoen dollar op zijn hoofd poseerde de nieuwbakken keizer op zijn adelaarstroon. BANGUI (AP) - Gistermorgen heeft de president-voor-het- leven maarschalk Jean-Bedel Bokassa zichzelf een kroon ter waarde van 5 miljoen dollar op het hoofd gezet en was daarmee keizer geworden van zijn land in Centraal Afrika, een voormalige Franse kolonie waar armoe troef is. Tot voorbeeld van de plechtig heid had de zelfkroning van Napoleon in 1804 ge diend Keizer Bokassa de eerste, oud-sergeant in het Franse leger, is bezeten van Bonaparte. Tienduizenden burgers juich ten de 56-jarige keizer toe toen die met de 28-jarige keizerin Catherine, nummer één zijner vrouwen, en de twee-jarige kroonprins Jean naar het overdekte sportgebouw reed waar kostbaar uitgedoste le den van de keizerlijke familie, diplomaten en veel andere vooraanstaande gasten uit buiten- en binnenland aan wezig waren voor het feest. Een salvo van 101 kanonschoten daverde over de stoffige hoofdstad (200.000 inwoners) toen Bokassa staande voor zijn fraaie troon in de vorm van een adelaar met uitge spreide vleugels de eed uit sprak de grondwet te zullen doen naleven. Hierop zette, Bokassa, gekleed in een met hermelijn afgezette rode mantel en sleep, zichzelf de kroon op het hoofdDaarna plaatste hij een kleinere kroon op de schedel van keizerin Catherine. De plechtigheid en feesten in Bangui hebben naar schatting 30 miljoen dollar gekost. Dat is ongeveer een kwart van het totale inkomen van het land. Frankrijk dat de staat elk jaar ongeveer 36 miljoen dollar schenkt had geweigerd tot de kroningsplechtigheid bij te dragen. Bokassa was op 31 december 1964 na een geweldloze staatsgreep aan de macht ge komen in wat toen nog de Cen- traalafrikaanse Republiek heette en sindsdien heeft hij met ijzeren hand geregeerd over het land en zijn twee mil joen Na de kroning reden Bokassa en zijn gevolg naar de 100 jaar oude in rode baksteen opge trokken kathedraal ran de stad voor het bijwonen van een plechtige mis opgedragen door de rk aartsbisschop van Bangui, mrg. Joachim Nda- jen. Tot de aanwezigen be hoorde de pauselijke nuntius, mgr. Oriano Quilici. De paus had geweigerd Bokassa de kroon te overhandigen zoals door Pius de zevende was gedaan aan Napoleon. In kerkelijke kringen is verno men dat mgr. Ndajen van het Vaticaan opdracht had ge kregen geen "actieve rol" te spelen bij de kroning. In Bangui is dezer dagen ner gens geprotesteerd tegen de overweldigende en kostbare feestelijkheden. Degenen die dit indertijd wel hadden ge daan, onder wie enige minis ters, zitter achter de tralies doch hopen vrij te komen als zijne keizerlijke majesteit, naar hij beloofd heeft, een amnestie zal afkondigen In het rijk van Bokassa bestaat slechts één poheke partij, zoals in de meeste landen van Afrika, "de nationale bewe ging voor de sociale verhef fing van zwart Afrika", afge kort de MES AN. Bokassa's woord is daar wet. De keizer geldt als een van Afrika's meest autocratische regeerders. Als afschrikkend middel tegen stelen laat hij wel eens in het openbaar die ven door soldaten afranselen. Er zijn ook dieven die men een oor heeft afgesneden, als blij vende sl raf. Kortgeleden heeft Bokassa evenwel in een vraaggesprek met de Franse televisie be loofd dat hij met dat soort dingen zal ophouden. De keizer heeft gediend bij de Franse koloniale strijdk rachten en was een van de overlevenden van de ramp zalige nederlaag van de Fransen tegen Vietnam, bij Dien Bien Foe in 1954. Hij heeft enkele Franse militaire medailles gekregen maar be zit er daarnaast nog zoveel dat hij zijn uniformen heeft voorzien van speciale "uit bouwsels" om ai het eremetaal te kunnen tentoonspreiden. ADVERTENTIE bijna 1 miljoen aan prijzen Sankyos nieuwe Sound-700 geluidsfilmprojector. Een nieuwe ervaring: het vertonen van films met geluid Al uw oude films kunt u door uw fotohandelaar van een ge luidsband laten voorzien om die daarna, met muziek en uw eigen gesproken woord te projecteren met de Sound- 700 geluidsprojector. Een ge schenk ter waarde van 1.265,- van TRANSCONTI- NENTA B.V., Amsterdam. Lb.v. Buitenlandse vakanties voor gehandicapten

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 7