Geringere animo voor PvdA Emoties laaien op bij discussies toegelicht tlWS\M°gramma i „Manusama welkom in Indonesië" Volgens enquete staan CDA en VVD op winst LEIDSE SPAARBANK MAANDAG 5 DECEMBER 1977 BINNENLAND PAGINA 5 Solisa en Thenu spreken met oud-premier van RMS, Wairisal AMBON, STAD - Theo Thenu en Noes Solissa, de twee radicale Zuidmolukkers uit Boven- smilde, hebben hun bezoek aan de Zuid-Molukken afgesloten. "Het probleem is erg complex", zei Noes ons. "Ik kan nog weinig zeggen over mijn indrukken. We moeten de informatie die wij hebben gekregen, de ervaringen die wij hebben opgedaan, eerst nog verwerken. Pas dan zullen we in staat zijn een oordeel te ge ven over de werkelijkheid op de Zuid-Molukken". Op de laatste avond van hun bezoek aan Ambon dat plaats had op uit nodiging van de Gemeen schappelijke Pers Dienst, had den Thenu en Solisa nog een ge sprek met de eerste minister-pre sident van de Republiek der Zuid-Molukken, Albert Wairisal. Een aanvankelijk harde, steeds emotionele discussie met een man die al sinds vele jaren het ideaal van een zelfstandige repu bliek der Zuid-Molukken, RMS, heeft laten varen en een oppas send staatsburger is geworden van de eenheiddstaat, de Repu bliek Indonesië. De militante Zuidmolukkers uit Boven- smilde, voor wie de RMS net als voor vele andere Zuidmolukkers het grote ideaal in hun leven is, maken Wairisal harde verwijten: hij heeft een niet erg principiële houding aangenomen, vinden zij. Wairisal beweert dat hij al vanaf het begin niet heeft geloofd in de haalbaarheid van de RMS, in feite steeds aanhanger is geweest van de RIS, de Republiek Indonesia Serakat. "Ik was al republikein (aanhanger van de Republiek Indonesië, red.) toen de RMS nog niet eens bestond", zegt Wairisal. "Ik werd gedwongen, samen met Manu- hutu, de vrije republiek der Zuid-Molukken uit te roepen. Ik zou zijn gedood als ik het niet zou hebben gedaan. Een officier stond achter mij met een granaat. Hoe langer je wacht met pro clameren, hoe korter je leeft, zei die officier". De oude RMS'er tegen wil en dank barst bijna in huilen uit als So lissa en Thenu hem voor de voe ten werpen, dat hij, als hij zich destijds inderdaad principieel republikein had gevoeld, des noods zijn leven had moeten ris keren. "Als u zich er toen tegen had verzet, was er nu geen RMS geweest", zegt Theo Thenu, van wie verscheidene familieleden HILVERSUM (ANP) - Ir. J.A. Manusama, president van de RMS in ballingschap, kan op Anbon een kijkje komen nemen. Als persoon kan hij dit doen en later verslag uitbrengen. Formeel zal het een beetje moeilijk zijn, maar niet onmogelijk. Dit heeft de Indonesische ambassadeur in ons land, Sutopo Yu wono Projohandoko, gisteren laten weten in AVRO's Radiojournaal. „Alles is mogelijk", aldus de ambassadeur. Ook de voorzitter van de gemengde commissie voor Zuidmolukse Zaken, de heer L.Ch. Mantou w, kan Indonesië en de Molukken bezoeken. Als hij dat wil, zal de aanvraag ervoor niet worden geweigerd, dacht de ambassa deur. Hij had opgemerkt, dat de Indonesiërs meer voelen voor contacten met jongere Zuidmolukkers. De heer Sutopo Yuwono vond voorts, dat de Zuidmolukse jongeren in Nederland nu slechts een alternatief kennen: de RMS. Hij noemde andere volgens hem goede alternatieven: een goed Ne derlander of een goed Indonesiër te worden. gevangenisstraffen ondergaan wegens deelname aan gijzelings acties van Zuidmolukkers. Voor de twee elkaar beconcurre rende RMS-presidenten, ir. Ma nusama en generaal Tamaela, zegt Wairisal weinig respect te hebben. "Manusama heeft ons op het kritieke moment in de steek gelaten. Hij is vertrokken toen wij de strijd nog voortzetten op Ceram (in de zomer van 1950, red.). Evenals Tamaela is hij uit eindelijk naar Europa gegaan om voor wapens te zorgen. Maar we hebben er nooit meer iets van te ruggezien: Wij hebben de kas tanjes uit het vuur moeten halen terwijl zij het strijdtoneel verlie ten", aldus Wairisal. Met minachting spreekt Wairisal ook óver dr. Chris Soumokil, de latere leider van de opstand tegen Indonesië die in 1964 ter dood werd veroordeeld en in 1966 werd gefusilleerd. "Hij heeft voor zijn leven gesmeekt toen hij voor de rechter - stond", zegt Wairisa, schamper. "Gespleten persoonlijkheden", zo noemde Noes Solissa de vroegere RMS-premier Wairisal en de eerste president Manuhutu na dit gesprek. De gespannen sfeer waarin de discussies waren be gonnen, ebde echter langzaam weg en aan het eind werd han denschuddend afscheid geno men. Wairisal en Thenu her nieuwden plechtig de bloedbroederschap tussen de negorij waar Thenu's familie vandaan komt en die waar Wairi sal is geboren. Hoogtepunt van het bezoek aan de Zuid-Molukken was voor Theo Thenu en Noes Solissa hun ont moeting met hun familieleden in de dorpen waar hun ouders oor spronkelijk vandaan komen. Theo Thenu vertrok daarvoor in wat men op Ambon noemt een "plok-plok", een kano-vormige boot met buitenboordmotor, naar het stameiland Awuru. Met Noes Solisa gingen wij in een ge huurde speedboot naar Saparoa, het eiland waar de nogerij Ulat ligt, het stamland van zijn moeder. Het hele dorp was uit gelopen om Noes als een verloren zoon te verwelkomen. Ijlboden holden naar het huis van Noes grootvader, om hem te vertellen van de komst van zijn kleinzoon. Omringd door tientallen familiele den loopt Noes de loering Taraka op. Halverwege de straat stort een bejaarde vrouw zich in zijn armen. De zuster van zijn groot vader. Nog nooit had ze hem ge zien, maar herkende hem onmid dellijk. De 89-jarige vrouw heeft in 1942 voor het laatste de moeder van Noes gezien. Eén van de kleindochters van de vrouw (een nicht dus van Noes) komt aanlopen met een portret van Noes dat hij haar een paar jaar geleden had toegestuurd. Even verderop, bij de top van de berg, staat het huisje van Noes grootvader. Noes klimt omhoog, nog steeds omstuwd door dorpe lingen, grootvader komt naar buiten en snikkend vallen ze in eikaars armen. Grootvader en kleinzoon zonderen zich even af. Korte tijd maar, want we moeten weer terug, naar Ambon. Met de armen om eikaars schouders lo pen ze naar beneden, naar de boot. Met tranen in de ogen ne men Noes en zijn grootvader af scheid van elkaar. "Kom gauw te rug", fluistert één van de neven Noes toe. De speedboot zet koers naar Ambon en in Ulat begint de kerkklok te luiden: het bezoek is voorbij. Enkele uren later is ook het hele bezoek aan Ambon voorbij. We moeten weer terug naar Djakarta. Het is een kort bezoek geweest. Te kort, gezien het overladen programma en de te geringe mo gelijkheden voor gesprekken met gewone mensen. Het lijkt bijna of er in Ambon-stad alleen autoriteiten wonen en of we het land alleen te zien krijgen door de ramen van taxi's. Indruk: geen bedelaars te zien, de mensen zien er over het algemeen gezond uit Een bijeenkomst in de "Operations Room" van de Bapperda, de in stantie die zich bezighoudt met de opbouw van de Molukken. We krijgen uitleg over de (sociaal- economische) problemen van de eilandengroep. Woordvoerder dr. Secotta noemt de geografische ligging van de 998 eilanden "een handicap voor de ontwikkeling". De eilanden liggen wijd ver spreid, reizen van het ene eiland naar een ander neemt vaak een hele dag. "De Molukken kunnen zichzelf be druipen. Ze hebben hun kruidnagelbomen, vis ligt voor het oprapen en sago, natuurlijk voedsel, groeit in het wild. Maar langzamerhand is de bevolking ook hier overgestapt op rijst". "Dat is ons grootste probleem", verzucht dr. Freddie Latuma- hina, 30 jaar, een invloedrijk poli ticus die ons als gids is toege voegd. Dr. Latumahina, die voor de partij bgolkar zitting heeft in het parlement, zegt "De Moluk ken zijn door hun geografische ligging niet geschikt om rijst te verbouwen. Van het totale areaal is maar 10 procent grond, de rest Hij toonde zich pessimistisch over de toekomst van de Molukken. Kruidnagelen en palla (noot muskaat) komen uit Haruku Sa- parua en Nusa Laut. Samen met Ambon vormden deze eilanden vroeger het kruidnagelrijk van de Nederlanders. Dat werd met man en macht verdedigd tegen de in landers, getuige de vestingen Duurstede op Saparua en Fort Victoria op Ambon. In dit fort werden (in 1817) de Nederlanders uitgemoord door Pattimura, die op de Molukken wordt be schouwd als één van de eerste vrijheidsstrijders. Bijna alles op Ambon is naar hem vernoemd. "Het probleem is echter niet alleen geografisch", zegt Latumahina, "maar ook sociologisch. Grote conflicten doen zich voor in fa milies, vooral tussen oudere en jongere broers: wanneer één van de ouders sterft, krijgt de oudste volgens de traditie een stuk grond. Dat pikken de jongere broers niet. Het komt vaak tot dodelijke gevechten. Met deze problemen moeten deMolukkers die naar hun land willen terugke ren, rekening houden". Een probleem is volgens dr. Latu mahina ook de afstand tussen Djakarta, de hoofdstad, en Am- bon. De kranten komen hier met vier tot vijf dagen vertraging bin nen. Dat betekent dat zij op de lange duur in kennis achter blijven. DEN HAAG (ANP/SP) - In de week waarin het regeerprog ramma van CDA en VVD tot stand kwam is de animo van de kiezers voor de partij van de Arbeid enigszins terug gelopen. Dit blijkt uit de Nipo-enquete die zaterdag in VARA's Rooie Haan werd bekendgemaakt. De PvdA zou, volgens de enquete, over de periode van 21 tot 28 novem ber met 32 procent van de stemmen op 50 kamerzetels uitkomen, een achteruitgang ten opzichte van de kamer verkiezingen van mei '77 van drie kamerzetels. ADVERTENTIE Het CDA daarentegen gaf een stij ging te zien en kwam langszij de Partij van de Arbeid. Met even eens 32 procent zouden de chris ten-democraten een zelfde aantal kamerzetels behalen: 50. De VVD gaf een stabiel beeld te zien. Met 20 procent van de stemmen zou den de liberalen 31 kamerzetels bezetten, drie meer dus dan zij bij de Kamerverkiezingen van mei jl. behaalden. D'66 tenslotte zou op negen kamerzetels uitkomen, een zetel meer dus dan bij de ver kiezingen werd behaald. Bij de kleinere partijen deden zich geen opvallende verschuivingen voor, zij het dat de CPN van twee naar drie zetels klom en dat ook de PSP een vooruitgang van een enkele zetel boekte. Moedig PvdA-fractievoorzitter Van Thijn beschouwt de zes CDA-kamerle- den die voorbehoud maken ten opzichte van het regeerakkoord met de VVD als moedige mensen. "Dat zijn ze niet voor één dag, dat is karakterologisch", zei Van Thijn zaterdagmiddag voor de VARA-microfoon. De zes hebben geen binding met het kabinet aanvaard en niet gezegd dat ze het kabinet zullen laten zitten. De loyalisten zullen het kabinet op zijn daden beoordelen dat belooft volgens Van Thijn een levendige parlementaire periode. Intussen heeft informateur Van der Grinten aan alle fracties in de Tweede kamer de vraag voorge legd hoe zij zich zullen opstellen tegen een kabinet Van Agt- Wiegel. Volgens Van-Thijn doet hij dit omdat hij de kernvraag nog niet kan beantwoorden. Deze is of hij wel een kabinet kan presen teren dat steunt op een meerder heid in het parlement. Van Thijn: "CDA en VVD hebben samen 77 zetels - twee meer dan de meer derheid. Maar 77 min zes is 71 vier minder dan de meerder heid". Volgens Van Thijn heeft infor mateur Van der Grinten nu met de hoed in de hand aan Abma (SGP), Verburgh (GPV), Koekoek (Boerenpartij) en Nijhof (DS'70) gevraagd: "Wilt u dit kabinet alstublieft steun ge- In de loop van vandaag zouden de fracties de informateur moeten antwoorden. Misschien nog van avond adviseert Van der Grinten dan het staatshoofd om CDA- leider Van Agt als formateur aan te wijzen. Voor het einde van de week kan het nieuwe kabinet dan aan de slag. Veinde spa&rJbctriK Groeispaarbewijzen aan toonder uw geld groeit in b.v. 5 jaar van f 1.000 naar f 1.450 (groei 45%) gezond groeiklimaat bij de k RHEDEN - Het 1104 ton metende Belgische vrachtschip "Jany Pense" is zaterdagmiddag bijeen uitwijkmanoeuvre voor de Me teoorhaven van Rheden dwars in de IJssel aan de grond gelopen, waardoor de rivier volkomen versperd raakte. Gistermorgen slaagden sleepboten er in het schip vlot te trekken. Dode man gevonden boven snackbar ROTTERDAM (SP) - In een kamer tje boven een Indische snackbar in Rotterdam-West is gistermid dag het stoffelijke overschot ge vonden van de 28-jarige Indone siër Adjie Riffian. Hij had een steekwond in zijn linkerboven been en was, doordat een slaga der was geraakt, aan bloedverlies overleden. De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, sliep met toestemming van de eigenaar van de snackbar in het kamertje. Deze ging gistermid dag rond half twee naar zijn zaak en ontdekte dat zijn gast was ge storven. Volgens de politie moet Riffian omstreeks het middaguur zijn overleden. Het is zeker, dat er misdrijf in het spel is, hoewel in het kamertje geen sporen van een vechtpartij zijn gevonden en niets er op wees, dat het vertrek was doorzocht. 16.30 - Sinterklaas is jarig (NOS) 18.15 - Nascholing huisartsen, les 4 (TELEAC) 18.45 - De Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 19.04 - Popparade (NCRV) 20.00 - Minivoetbalshow (NCRV) 21.05 - De rechter is linker, tv-serie (NCRV) 21.35 - Journaal (NOS) 21.50 - De tijd stond even stil: cabaret (NCRV) 22.55 - Eerlijk gezegd ben ik te lui: gesprek (NCRV) 23.05 - Onderwijzen, kunst of kunde (3): gesprek (NCRV) 23.30 - SYMBIOSE 23.34 - Journaal (NOS) Nederland 2 18.45 - Paspoort: informatie voor Spanjaarden (NOS) 18.55 - Journaal (NOS) 19.05 - Wickie de Viking (KRCB 19.25 - De kris Pusaka, tv-serie (KRO) 20.00 - Journaal (NOS) 20.25 - De terugkeer van de wrekers, misdaadserie (KRO) 21.15 - Rondje Theater (KRO) 22.05 - Brandpunt (KRO) 22.35 - Geloven op maandag (KRO) 23.00 - Verwachting (KRO) 23.05 - Journaal (NOS) DUITSLAND I MAANDAG 5 DECEMBER (Region, progr.: NDR: 18.00 Sport- overz. 18.30 Aktual. 18.45 Kleuterp- rogr.. 18 55 Culturele spiegel. 19.26 Pioniere im Westen, tv-serie. 19.59 Progr.overz. WDR: 18.00 Region, nws. 18.05 Progr.inform. Aansl.: Halbzeit, tv-serie. 18.40 Halbzeit, tv- serie. 19.15 Aktual. magaz. 19.45 Amus.progr.) 20.00 Journ. en weer- ber. 20.15 Inform, progr. 21.00 Spelprogr. 21.45 Fümre portage. 22.30 Journ., commentaar en weer- ber. DUITSLAND II 18.20 Spelprogr. 19.00 Joum. 19.30 Reportage. 20.15 Inform, magaz. 21.00 Joum. 21.15 Zeit der Emp- findsamkeit, tv-spel. 22.45 Joum. 18.45 Filmreportage. 19.30 Docum. serie. 20.00 Joum. en weerber. 20.15 Direktion City, misdaadsene. 21.00 Der gewohnlichte Kreidekieis, film. 21.45 Docum. WDR 18.00 Kleuterprogr. 18.30 Tv-cursus Physik. 19.00 Kleuterprogr. 19.05 Progr. voor Italiaanse werknemers. 19.15 Reportage. 19.45 Region, nws.* 20.00 Joum. en weerber. 20.15 Muzi kale show. 21.00 Inform, progr. 21.45 Jongerenmagaz. 22.15 Der Barbier von Sevilla, opera van Rossini. 23.45 BELGIË VLAAMS jeugdserie. 18.45 Open School. 19.15 Sport. 19.39 Meded. en weerber. 19.45 Joum. 20.15 Kwis. 21 00 Grote lui, kleine beden, tv-serie. 21.50 Dis- cussieprogr. 22.40 Joum. en Wet- Toen de Sint op 19 november jl zijn intrek nam in zijn tijdelijk hoofdkwartier, het Muiderslot in Muiden, heeft hij aan alle kinderen gevraagd of zij hem hun mooiste tekening willen sturen. Welnu, sindsdien wordt het Muiderslot overstroomd met tekeningen, zodat het er ongetwijfeld feestelijk zal uitzien als de Sint vanmiddag zijn verjaa rdag viert en deNOS-televisie daarvan van 1630 tot 1730 uur via Nederland 1 verslag doet. Tot de gasten behoort ook Wieteke van Dort en samen met haar kunnen alle kinderen een kijkje nemen in de pepernotenbakkerijde gedichtenmakerijde schoentjesmik- kerij en de transportafdeling "Sinterklaas is jarig" is de titel van het programma, waaraan be halve Wieteke van Dort het kinderkoor van Iet van der Velde uit Amsterdam, Henk van Montfoort, het duo Mini en Maxi en het kwar tet van Hans de Ruyter meewerken. Aan het KRO-televisieprogramma Rondje Theater" van van avond werken onder andere mee: Mary Dresselhuys en Ko van Dijk in een scène uit "Herfst in Riga", Gerard Cox plus ensemble naar aanleiding van "Niemand weet, niemand weet dat ik. Repelsteeltje heet"Liesbeth List en Vaders Trots met een stukje uit het programma "Krullen van jezelf'. "Rondje Theater" wordt gepresenteerd door Hans van Willigenburg. NCRV's Jan van Hillo laat vanavond de tijd weer even stil staan (21.50 uur - Nederland 1). Hoofdmoot van het programma vormen de gesprekken met vier be langwekkende figuren uit de Nederlandse cabaretwereld,die anders meestal achter de schermen blijvennl.de tekstdichters Guus Vleugel, Michel van der Plas, Alexander Pola en Jaap van der Merwe. KRO's actualiteitenrubriek Brandpunt is vanavond op de televi sie geheel gevuld met een eigen reportage over de gevolgen van de wervelstormen in India en de politieke meningsverschillen die daar omheen zijn ontstaan (22.05 uur, Nederland 2). HILVERSUM I MAANDAG 5 DECEMBER P.P.: 18.19 Uitz. CPN. 18.30 Nws. 18.41 (S) Muzikale surprises. 19.00 (S) Ronduit: jongerenprogr. 19.40 (S) De Bijbel open: bijbelstudie. 20.00 (S) Ga er eens voor zitten: gevar. progr. 22.55 (S) Tenslotte. NOS: 21.05 (S) Hobbyscoop. 21.30 Voor blinden en slechtzienden. 21.40 Nordring '77.22.25 BOND ZONDER NAAM. 22.30 Nws. 22.40 Boeren bont. VOO: 22.55 (S) Informatie show met actual. 23.55 Nws. HILVERSUM II NCRV: 18.00 Nws. 18.11 (S) Hier en nu. 18.40 (S) Muziek in vnje tijd. •19.30 (S) Onderwijzen - kunst of kunde' 19.50 (S) Psalm van de week. 20.00 Nws. 20.05 (S) Maandagavond concert. 21.10 (S) Lied-oeuvre van Anton Webem (5). 21.35 (S) Lite- rama: kroniek over boeken, schrij vers en toneel. 22 39 (S) Het tweede slachtoffer, hoorspel NOS: 23.00 (S) Met het oog op morgen (23.05 Ak- tual.overz. Radio-TV23.10 De krant van morgen, 23.20 Den Haag van daag, 23.52 Yoga). 23.55 Nws. HILVERSUM III NOS 18.03 De vacaturebank. 18.10 - (S) NOS-maal. AVRO: 19.02 (S) Sin terklaasje kom maar binnen met je Knegjens (20.02 Radiojoum. 22.02 Radiojoum 23 02 (S) Candlelight (00 02 Radiojoum.) NCRV: 1.02 (S) Nachtexpress 1. 4.02-7.00 (S) Nach texpress 2. HILVERSUM I DINSDAG 6 DEC. AVRO: 7.00 Nws. 7 02 (S) AVRO- Klok, gramm pl. (7.30 Nws 7.41 Ra diojoum.) 8 30 Nws. 8.36 Gym voor de huisvrouw. 8.45 De Groenteman. 8.50 Morgenwyding. 9 00 (S) Weense Dansmuziek. 9.15 Open School. 10.00 Radio-Lawaaipapegaai, kin- derprogr 10.10 Arbeidsvitaminen, verzoekpl (10.30 Nws. 10.33 Ra diojoum) 11.30 (S) Rondom Twaalf: een uur allerlei voor iedereen. 12.26 Meded. voor land- en tuinbouw. 12.30 Nws. 12.41 Radiojoum. 12.55 Europa van morgen 13 10 (S) Or gelmuziek. 13.25 Beursplein 5: beursber. 13.30 'n Middagje AVRO: muziek, inform, en service. (15.30 Nws. 15.33 Radiojoum.) 17 00 Voor ons gemaakt (door ons gekraakt....): kinderprogr 17.20 QVERH.VOORLStaatsrechtelijke alternatieven voor de Nederl. Antil len. 17.30 Nws. 17.32 Radiojoum. 17.50 (S) Folklive. HILVERSUM II KRO: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgym. 7.20 Het levende Woord. 7.25 Badi- nerie 7.54 Overweging. 8.00 Nws. 8.11 Echo, 8.30 Aubade: klass. mu ziek. 9 00 De letter M. (9.30 Scheepspraat inform. voor schippers 9.35 Waterst.) 10.30 Ik sta hier niet voor de banken te praten: schoolradio. 11.30 Ouder worden we allemaal: bejaardenprogr. 12.00 In de Boerderij: bcht progr. OVERH.VOORL.: 12 49 Uitz voor de landbouw. KRO: 13.00 Nws 13.11 Echo Magazine. 13.45 Voor de ver andering, gezinskatechese. 14.00 Lange vingers, schoolradio. 15.00 In de wachtkamer 1600 Nws. 16.03 Spreekuur. NOS: 17 00 Het zal myn tijd wel duren, mibeuproblematiek. 17.20 (S)Eurolight 17 40Tambu in form. en verzoekpl. voor de An Uil la nen in Nederland. 17.55 Meded. HILVERSUM III VARA' 7 02 (S) Gesodemeurders (tussen 7 00 en 8.00 Aktual. via Din gen van de Dag 9 03 (S) Pep op drie. 11.03 (S) Dne draait op verzoek van mensen uit de sportwereld 12.03 (S> VARA's zoekplaatjc. 14.03 (S) Spits- beeld. (14.45 Engels popnieuws. 1545 Popnieuws uit New York.) 16 03 (S) LP-top-20 en de Tip-LP. 17 03 (S) Alfred Lagardc. HILVERSUM IV TROS: 7 00 Nws 7 02 (S) Capriccio: kamer- en orkestmuziek. 9 00 Nws. 9.02 (S) Als reizigers onder weg....denken over dingen die voor bijflitsen. 9.30 Van heinde en verre 10.00 (S)OpusUen tot twaalf: kamer- en orkestmuziek. 12.00 (S) Inter mezzo: kamer- en orkestmuziek. 13 00 (S) De meest verkochte klas sieke tien. 13.30 (S) Koren-korpsen. 14 00 Nws. 14 02 (S) Om het boek. boekenrubriek. 14.30 (S) Guitantei- ten. 15.00 (S) Belcantorium. Fragm. uit opera's van Rossuu en Mo-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 5