Angst onder de flatbewoners van Waard- kerksteeg jKüe 98 GEHAKT „VAN AKEN HIELD INFORMATIE ACHTER" Vernielingen brandstichting in bergruimte „Ontslag aanvragen van Grof niet accepteren" DODE WESP IN DE LIMONADE Wees slim! MAANDAG 5 DECEMBER 1977 LEIDEN Raadsleden blijven tegen Mirovestiging LEIDEN - Als de vestiging van een Miro-zelfbedieningswarenhuis aan de Plesmanlaan binnenkort weer aan de orde komt in de ge meenteraad zal wethouder Van Aken (economische aangelegen heden) van alle kanten flinke kri tiek te incasseren krijgen. Hem wordt door alle partyen verweten dat hij informatie heeft achterge houden en zijn stemgedrag (hij stemde voor een motie die hijzelf eerst ontraadde) wordt onbegrij pelijk genoemd. Tydens de begrotingsbehandeling kwam een motie aan de orde waarin vestiging van een waren huis buiten de bebouwde kom en in het bijzonder vestiging van een Miro aan de Plesmanlaan werd afgewezen. Van Aken ontraadde deze motie eerst, maar stemde la ter met alle raadsleden mee. Unaniem werd de motie van PPR/D'66 aanvaard. Pas achteraf bleek wat Van Aken in de raad niet had kunnen of willen duide lijk maken. Ten eerste bleek dat ruim een jaar geleden B en W aan het Ahold- concern (exploiteert o.a. Albert Heijn- en Mirovestigingen) had den beloofd dat zou worden be slist over een Mirovestiging aan de Plesmanlaan als de resultaten van het distributie-planologisch onderzoek bekend zouden zijn. Ten tweede bleek dat in dit onder zoek - dat de positie van de win kels in Leiden en de regio onder zoekt - deze mogelijke Miroves tiging een zeer belangrijke plaats Met deze beide gegevens waren de raadsleden niet bekend toen zij de motie aannamen. Zij kregen er pas lucht van toen de Leider- dorpse wethouder Drenth (voor zitter van de stuurgroep, die het onderzoek houdt) zijn veront waardiging over de motie uitte. Drenth's ontstemming is begrij pelijk: terwijl net de levenskan sen van een Miro aan de Ples manlaan onderzocht worden, wijst de Leidse gemeenteraad zo'n vestiging nu al af. Maar Drenth's angst ging nog verden hij was bang dat de geldschieters voor het onderzoek nu hun sub sidies zouden terugtrekken. Opdrachtgever van het regionale onderzoek is de Kamer van Koophandel. Maar juist omdat de weidewinkel-variant (Miro aan Plesmanlaan) zo'n belangryke plaats innam wilden het minis terie van economische zaken en de Raad voor het Grootwin kelbedrijf wel subsidie verstrek ken. Ook de gemeente Leiden draagt enkele tienduizenden bij voor het onderzoek dat totaal drie ton kost. In een gesprek dat Drenth eind vo rige week had in het ministerie bleek hem echter dat men daar de subsidie niet wilde terugtrekken: men wilde de Kamer van Koop handel niet de dupe laten wor den, hoezeer men de handels wijze van de Leidse raad ook be treurt. Het ministerie ondersteunt het voornemen van Drenth om de Leidse raad te vragen de motie in te trekken of op te schorten tot het einde van het onderzoek. Eventueel zou de Leidse raad plaatsen voor de Miro moeten aanwijzen die wel aanvaardbaar zouden zijn. Drenth beticht wethouder Van Aken van onbehoorlijk gedrag omdat hij voor de motie heeft ge stemd waarin een Miro werd af gewezen: "Leiden had niet mee moeten doen met het onderzoek als ze de Miro niet wilden". Ter wijl Drenth's brief in de Leidse raad nog wel voor de nodige dis cussies zal zorgen gaat het onder zoek gewoon door met als theore tische mogelijkheid: de vestiging van een Miro aan de Ples manlaan. De indiener van de omstreden mo tie, Frits van Oosten (PPR/D'66), denkt er niet over de motie in te trekken. Hij wijst erop dat het distributie-planologische onder zoek maar één kant van de zaak belicht: dit onderzoek kijkt of er in het hele winkelarsenaal nog ruimte is voor een nieuwe vesti ging. Maar daarnaast kan een be zwaar zijn van zo'n groot waren huis buiten de bebouwde kom dat het verkeer aantrekt, dat er extra verkeersvoorzieningen ge troffen moeten worden. Verder zou een Miro aan de Ples manlaan de positie van het win kelcentrum aan het Diamant plein in de Mors ondermijnen, al dus Van Oosten. De motie spreekt zich niet uit, benadrukt Van Oosten, over vestiging van een warenhuis in de binnenstad of aan het Diamantplein. Maar het is de vraag of Ahold met haar Mirovestiging daarin geïnteres seerd is. Daarnaast verwijt Van Oosten wet houder Van Aken dat hy onvol doende informatie heeft gegeven over de opzet van het distribu tie-planologische onderzoek (dat een Miro daar zo'n belangrijke plaats in innam) en over toezeg gingen aan Ahold. Van Akens partijgenoot Ranner (PvdA) is het in grote lijnen met Van Oosten eens: ook hij had nooit de precieze opzet van het onderzoek vernomen. De PvdA heeft zich altijd tegen de vesti ging van een weidewinkel ge keerd, aldus Ranner een winkel aan de rand van de stad haalt de koopkracht uit Leiden weg. Bleijie (CDA) is nog scherper met zijn kritiek op Van Aken: "Het is de bekende taktiek van Van Aken: niet alles zeggen". In de woorden van Van Duyn (WD): "In de commissie economische aangelegenheden is dat telkens het geval, dat hy informatie ach terhoudt". Terwijl Bleijie tegen vestiging van een warenhuis bui ten de bebouwde kom blijft, zou Van Duijn de gemaakte afspra ken vooralsnog willen eerbiedi gen. Hoewel zijn feitelyk stand punt weinig zal veranderen (te gen een weidewinkel) wil hij wel de motie opschorten om formeel de zaak juist te spelen, aldus het WD-raadslid. Met die bereidheid lijkt hy voorals nog alleen te staan in de raad. Als hij echter stelt "fel verzet" aan te tekenen tegen Van Akens han delswijze, lijkt de raad daarin TOM MAAS LEIDEN - De plotselinge gladheid heeft het afgelo pen weekeinde en van morgen in Leiden tot veel slippartijen en aanrij dingen geleid. De meeste aanrijdingen bleven be perkt tot kleine of grotere schade. Enkele slip partijen brachten per soonlijke ongelukken met zich mee. ADVERTENTIE Zoekt U een goed Ankerhorloge reeds vanaf 40.- of Electronic-QUARTS De beste merken brengen wij U SEIKO - CASIO - CERTINA - PRISMA - CITIZEN - JUNGHANS - EWE - ANKER Horloger v. d. Water Haarlemmerstraat 181 Altijd voordelig EIGEN ATELIERS Deze auto sloeg op rijksweg 44 (brug over de Rijn) twee keer over de kop Zaterdagmorgen rond half tien sloeg op rijksweg 44 ter hoogte van de brug over de Rijn een per sonenauto twee maal over de kop na een slippartij De auto kwam tenslotte tot stilstand tegen de vangrail. De bestuurder, een 65- jarige inwoner van Den Haag, werd vrij ernstig (rugklachten armkwetsuren) gewond genomen in het Elizabeth ziekenhuis in Leider dorp. Rond Rond negen 's mor gens raakte op rijksweg 44 - waa zich vele slippartijen voordeden een auto totaal vernield. De be stuurder - een 32-jarige van Nieuw-Vennep - liep senschudding en schaafwonden op. In de nacht van zaterdag op zondag reed op de Waddingerbrug bij de Haagweg een auto tegen de vang rail. De bestuurder - een 21-jarige inwoner van Leiden verloor de macht over het stuur en raakte licht gewond. De betrokkene kon na behandeling in het Acade misch Ziekenhuis weer naar huis. Mager resultaat alcoholcontrole LEIDEN - Bij de alcoholcontrole die de politie van Leiden in de nacht van zaterdag op zondag uitvoerde, kwam ze geen dron ken automobilisten tegen. Dit in tegenstelling tot de nacht daar voor toen er wel drie mensen dronken in hun auto werden aan getroffen. Tijdens de actie, die van elf uur 's avonds tot drie uur 's nachts duurde, werden onge veer honderd voertuigen voor controle aangehouden. Er wer den twee rijverboden opgelegd. Leidse problemen In het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen organiseren de studentenver enigingen Catena, Augus- tinus, Minerva en SSRL een aantal avonden over de pro blemen waarmee Leiden kampt. SSR organiseert mor gen een avond over verkeers problematiek in de Leidse Binnenstad. Na een simula tiespel wordt er een discussie over de problemen gevoerd waarvoor zijn uitgenodigd: FJ. Kuijers (VVD), mevrouw Koning (PvdA), J.v. Zijp (CDA) en L. Beijen (D'66IPPR). De avond begint om acht uur in het SSR-ge- bouw aan de Hoge Woerd 108. Sterrekunde De Leidse Weer- en Sterrekun- dige Kring organiseert medio januaro een cursus inleiding in de sterrekunde. In ongeveer tien lessen zal een globaal overzicht van de hedendaagse sterrekunde worden gegeven. Bij helder weer zal met behulp van de telescopen op de Ster- rewacht de hemel nader wor den bestudeerd. Voor het vol gen van de cursus is geen na tuurkundige of wiskundige voorkennis vereist. De cursus wordt eenmaal per week ge geven op de woensdagavond van 1930 tot 21.30 uur. Voor 1 januari moet men zich aan melden bij drs. A.G.GM. Tielens, Sterrewacht, Huygenslaboratorium, Was- senaarseweg 78, Leiden. Vrouwencafé In het Vrouwencafé (Nieuwe Rijn 20a) wordt woensdag avond een gefilmd interview van Alice Schwartzer met de Franse schrijfster en femi niste Simone de Beauvoir ver toond. De film begint om acht uur 's avonds. Reünie De voorlopige reüniecommissie van het 4de RI Tweede batal jon wil in maart of april 78 een reünie houden voor oud-militairen die in weert in militaire dienst zijn geweest. Er zijn plannen om de stellin gen te bezoeken en tevens het oude kwartier te bezichtigen. Opgeven bij het voorlopig co mité: F.FHJ.v.d. Reijden, Morsweg 198, C. Kleinman, Leuvenstraat 52, HJ. van Klinken, Vrouwensteeg 6a (alle in Leiden) en N.W. Mooijenkind, Dorpstraat 84, Oegstgeest. LEIDEN - Bewoners van de Waardkerksteeg-flat zijn vei ontrust over de, wat zij noemen "geheimzinnige gebeur tenissen" die zich al sinds de opening van de flat (augus tus '76) in en rond het gebouw afspelen. Gebeurtenissen die tot voor kort vrij onschuldig bleven in de ogen van de bewoners van de flat voor werkende jongeren. Zo werden herhaalde malen de brandkranen 's nachts opengedraaid waardoor sommige gangen en keukens blank kwamen te staan. Fietsen werden uit het fietsenberghok onder de flat ontvreemd terwijl alleen de ongeveer vijftig bewo ners over een sleutel van het hok beschikken. En de bewoners kunnen en willen niet geloven dat zij door een medebewoner worden bestolen. Verder werden de jongeren her haaldelijk in hun nachtrust ge stoord doordat een grappenma ker alle bellen "uitprobeerde". Na die voorvallen bleef het een tijdje betrekkelijk rustig. Totdat er enkele weken geleden brand uitbrak in het fietsenhok. Omdat één der bewoners toevallig de bewuste nacht van de brand langs het hok liep kon, en ook omdat de Waardkerksteeg op dat moment was opgebroken kon de brand met emmertjes zand uit de steeg tijdig worden geblust. Was de steeg op dat moment niet opengebroken geweest dan had het er somber voor de bewoners uitgezien. Want de brandslang in de gang van de flat bleek te zijn doorgesneden, en bovendien was de slang tekort geweest om de brand in de zwartgeblakerd te doven. Resultaat van de brand, die de fietsenstalling zwart- geblakend achterliet twee ver koolde bromfietsen, een verdwe nen fiets en lege banden bij alle fietsen die op dat moment in het fietsenhok stonden. Volgens Yvonne Zwarthoed, woordvoerster van de bewoners. Half miljoen bezoekers in Leidse ijshal LEIDEN - Eigenaar Ton Menken heeft zaterdagavond kort voor acht uur de half miljoenste be zoeker van de ijsbaan aan de Vondellaan verwelkomd.De ge lukkige was de 16-jarige Riana Kagenaar uit de Kanthuizer- straat 110 Rijnsburg. Uit handen van Ton Menken kreeg ze bloemen en een t-shirt. Boven dien mag ze een reisje maken naar de wereldkampioenschap pen schaatsen die in het Finse Lahli worden gehouden of krijgt ze een waardebon van 500 gul den. Riana was samen met twee vriendinnen naar de ijshal ge komen. Het waren Betty van Ros sen, Julianastraat 83 in Leiden en Annelies Janssen, Spanjaards laan 12 in Leiderdorp. Als 499399ste en 500.001ste kregen ze ook bloemen en een t-shirt. De ijshal van Ton Menken werd vo rig jaar op 29 oktober geopend en verwelkomde begin december 1976 de 100.000ste bezoeker. Dat aantal is inmiddels ook bereikt op 1 oktober van dit jaar geopende Ton Menken-ljsbaan in Dord recht. heerst er momenteel "grote onge rustheid" onder de flatbewoners over het gebeurde. Yvonne: "Ze vragen zich af wat hen nu nog te wachten staat. Tot nog toe is het bij materiële schade gebleven, maar dat was puur toeval. Stel dat er niemand langs het fietsenhok was gelopen en het vuur had het plafond bereikt, dan had de flat zó in lichterlaaie gestaan. Dat vi nyl op de gang wil wel branden". De stichting Huisvesting Wer kende Jongeren, eigenaresse van de flat, heeft toegezegd de sloten van voordeur en fietsenberging te laten veranderen. Maar daar mee zijn de bewoners er nog niet, zo redeneert Yvonne. Grootste wens van de bewoners is een ge regelde surveillance van de poli tie rondom hun flat. Bijna alle gebouwen rond de Waardkerk steeg-flat staan nog leeg en zijn in aanbouw. De Waard-buurt is derhalve "s avonds in duister ge huld. Wat de angst van de bewo ners volgens Yvonne Zwarthoed alleen maar vergroot. Yvonne tenslotte: "We zitten ge woon te wachten op wat er nu weer zal gaan gebeuren. Als er nu weer iets voorvalt is het hek wel van de dam bij de bewoners. Ze ker als het iets met vuur te maken heeft zal er paniek uitbreken." Politiewoordvoerder La Rivière over het verzoek om regelmatige surveillance: "In principe komen we overal zovaak mogelijk. Maar het Waard-gebied is nog moeilijk te bereiken. En bovendien, het is een open deur intrappen, maar de hele stad staat te springen om ex tra surveillance. Echte moeilijk heden in die flat los je ook niet op door er drie keer per dag langs te rijden. De bewoners zouden iets moeten trachten te bereiken via de wij kagent, die ons weer dingen doorspeelt." de bromfietsen in het fietsenhok LÊIDEN - Na dode ratten, mui zen en spinnen, worden nu ook nog dode wespen in dran ken aangetroffen. Dit over kwam het afgelopen week einde een bewoonster van de Merenwijk, die bij het drin ken van een glas limonadesi roop plotseling iets 'hards' in haar mond voelde. Groot was haar schrik, toen ze een dode wesp uit haar mond haalde, die in de siroop was verdron ken. De wesp is met een bege leidend briefje naar de fab rikant teruggestuurd. westelijk Arbeidsbureau moeten vragen om collectieve of indivi duele ontslagaanvragen door de directie van de Koninklijke Ne derlandse Grofsmederij niet in behandeling te nemen. Ook meent hij dat B en W stappen moeten ondernemen bij het mi nisterie van economische zaken om de voorgenomen ontslagen bij de KNG te voorkomen. Hoeven doet deze suggestie in een aantal vragen, die hij over de ar beidssituatie bij de Grof aan het college van B en W heeft gesteld. Het CPN-raadslid wil weten in hoeverre de gemeente bij het overleg hierover is betrokken. Hij vraagt het college om bij wer ken ook de KNG in te schakelen, bijvoorbeeld bij de bouw van de Churchillbrug, herstel van oude bruggen, de afscheiding van woonerven of andere markerin gen. Hoeven dringt er bij B en W om de "volle medewerking en in vloed aan te wenden om ontsla gen bij de KNG te voorkomen". ADVERTENTIE Kom ook voor-in-de- week voor dezelfde vaste lage prijzen. Dan mijdt u de drukte en EDAH maakt het u nog aantrekkelijk ook! alleen dinsdag en woensdag. 1 KILO 500 6RAI1 Tassendief gepakt LEIDEN - In de stationshal werd zaterdagavond een vrouw van haar tas beroofd. De vrouw wist haar berover met behulp van spoorwegpersoneel vast te hou den tot de politie arriveerde. De nam de 35-jarige man mee naar het bureau waar hy werd ingeslo ten. Er is een tweede verdachte gearresteerd van de beroving van een kassa in de Kopermolen, die vrydagmiddag plaatshad. Een van de daders kon vrydag kort na de beroving gearresteerd wor den. De twee zyn Leidenaars van 20 en 21 jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 3