Yan klooster tot kraakpand en woningbouw Weidse agenda De Goede Herder wordt na sloop Plan Hoge Rijndijk West Gewonden door slip partijen Ganzen gearresteerd PAGINA 2 STAD EN HAND MAANDAG 5 DECMBER 1977 ZOETERWOUDE - Wethouder De Jong kan nog maar moeilijk aan het nieuwe uitzicht wennen. Staande voor het grote raam in zijn boerderij aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude wijst hij met uitgesterkte arm naar bui ten. Tot voor kort zag hij daar nog de daken van klooster de Goede Herder. Maar er is niets meer te zien. Van het klooster resteert weinig méér dan wat brokstukken steen. Slechts de herinneringen zijn ge bleven en ook die zullen verva gen: wat nu nog in heel Zoeter woude en omgeving bekend staat als De Goede Herder zal, naar mate de woningbouwplannen voor dit gebied meer vorm gaan krijgen, worden omgedoopt in Hoge Rijndijk West. "Het is het beste, er zat niets anders meer op", verklaren de betrok kenen, ex-bewoners en hun voormalige buurtgenoten een drachtig. Meerburg Wat later bekend zou staan als klooster De Goede Herder was tot 1860 een landgoed, Meerburg genaamd. Oorspronkelijk had het toebehoord aan de familie Merenburch, een familie van ka tholieke adel, die verwantschap bezat met de baronnen van Was senaar en de burggraven van Leiden. In 1860 was het landgoed echter al in andere handen over gegaan. Eigenaar was nu J. Schmier, een notabele uit Lei den, die Meerburg aan de zusters van de orde De Goede Herder verkocht. De eerste zusters die het gebouw betrokken kwamen uit Angers, Frankrijk, waar het eerste kloos ter van de door de Heilige Euphrasis gestichte orde staat. Van afkomst waren de eerste zus ters echter Nederlands. Tot kort voordien moesten vrou wen, die het klooster in wilden, naar het buitenland om hun roe ping te volgen: sedert de dagen der hervorming werden in Ne derland geen kloosters meer toe gelaten. Halverwege de 19de eeuw keerde het tij echter voor de katholieken. In 1848 werd, onder het kabinet Thorbecke, in de grondwet gere geld dat alle godsdiensten vrij waren om hun eigen organisatie te regelen. Zo ook de katholieke, besloot de paus, en benoemde geheel in overstemming met de nieuwe grondwet, in 1853 weer een aartsbisschop te Utrecht. Een beslissing die overigens tot de nodige problemen leidde: een conflict tussen Koning Willem 2 en zijn regering, en tenslotte de val van het kabinet Thorbecke. Maar de nonnetjes waren opgeto gen: Zij konden landgoed Meer burg betrekken wijdden zich aan hun taak: de opvang van moei lijke meisjes. Het landgoed werd verbouwd, aangrenzende Door Ingrid Cramer boerderijen aangekocht en tens lotte, in 1890, was ook het meisjeshuis klaar. Slotzusters De orde van de Goede Herder be stond uit slotzusters, "zusters achter tralies", zoals wethouder De Jong ze omschrijft. Ze vorm den een dorp in het dorp, kwa men niet buiten en de meisjes, die in het klooster waren opgenomen Maandag Witte Poort kazerne, Noordeinde 2, tel. 120833, adviescentrum voor werklozen, di. van 10.30-12.30 uur. Apotheken Klooster De Goede Herder, al niet meer helemaal ongeschonden. De krakers herontdekten de mysterieuze hoekjes in het klooster; let op de laden in de treden. (Archieffoto) Wat achter de dikke kloostermuren gebeurde was niet zo geheimzin nig als menig Zoeterwoudenaar dacht. De meisjes bekwaamden zich in bezigheden die hen in de maatschappij van pas zouden komen: wassen, strijken en naaien. De wasserij en de naaizaal vormden de voornaamste bron van inkomsten voor de klooster lingen. Daarnaast werd meerdere malen per dag ter kerke gegaan. Het kloosterleven bloeide. In de hoogtijdagen, tijdens de oorlog, leerden zo'n 160 meisjes in het Zoeterwoudse klooster de vrouwelijke handwerken en ver bleven er 70 zusters. Door de gangen schalde opgewekt het huislied: "Santé Euphrasia is mijn geliefde huis". Er kwam een overgangshuis, voor meisjes die een betrekking had den buiten de kloostermuren en geleidelijk aan werden voorbe reid op een terugkeer in de maat schappij. De orde werd opener. De meisjes èn de zusters beoefenden niet alleen meer louter vrouwelijke werkzaamhe den, ze gingen ook diploma's ha len. Behalve de diploma's lin gerie, costumière en coupeuse ter voortzetting van de activitei ten in naaizaal, konden ook an dere diploma's worden gehaald, als Engels, duits, boekhouden en handelsrekenen. Toch ging het bergafwaarts. Het aantal roepingen liep terug, evenals het, aantal meisjes dat als "moeilijk opvoedbaar" buitens huis werd geplaatst. In 1969 werd- besloten het klooster af te stoten. Sommigen van de meisjes ging zelfstandig wonen of trouwden, anderen werden elders onderge bracht, een aantal ging met de zustertjes mee naar Bloemen- daal. Het kerkhofje bij het klooster werd geschud: ook de doden moesten mee. Gekraakt In 1972 stond het klooster leeg. De onderhandelingen begonnen. Anderhalf a twee miljoen vroe gen de zustertjes voor de 5 en half hectare waar het klooster op stond. "Niet veel", vinden ze zelf, "de ligging ervan is niet zo gun stig". Volgens de gemeente en vele andere geïnteresseerden een veel te hoog bedrag. Gevolg: klooster bleef leeg, maanden lang. Tot mei 1974, toen werd het klooster gekraakt. Wethouder De Jong: "Daar keken de mensen wel even vreemd te genaan: een klooster kraken, dat doe je toch niet?". Het werd wel gedaan. Door een tiental jonge ren, voornamelijk studerenden, die behoefte hadden aan een goede woonruimte en deze in het klooster konden vinden. Eenmaal binnengedrongen werden de geweldige mogelijkheden van de ruimte ontdenkt de eindeloze gangen, de pompeuze zalen, de mysterieuze hoekjes. Dit moeten we niet met tienman delen, beslo ten de eerste krakers, hier moe ten meer mensen van mee-profi- teren. De meest ambitieuze plan nen werden gemaakt om het ge bouw als een soort sociaal-cul tureel centrum te laten func tioneren: er moest wat gedaan worden aan kinderopvang, op vang van moeilijke jongeren. Bo vendien 'zouden er veel meer mensen kunnen wonen dan de eerste tien die het hadden ge kraakt. De Stichting Ideëel Bouwen werd in de aan genomen, om de moge lijkheden van huisvesting van jongeren en alleenstaanden in (een deel van) het klooster te on derzoeken. Gesprekken werden gevoerd met het gemeentebe stuur, met Marcel van Dam, staatssecretaris van Volkshuis vesting. Een feestavond werd gehouden om de Zoeterwoudenaren met de nieuwe kloosterbewoners te la ten kennismaken, met succes. Nieuwe bewoners deden hun in trede in het klooster, maar met deze uitbreiding van het aantal bewoners verdween geleidelijk aan ook het idealisme. Er kwa men onenigheden: over de wijze waarop het gebouw moest wor den gebruikt (alleen voor jezelf of ook voor anderen) en over de wijze van samenleven (wel of geen commune). Er was niet lan ger sprake van één groep van be woners van van een verzameling van groepen. Individualisme vierde hoogtij. Verdorren Met het vallen van de bladeren ver dorden ook de idealen. Het werd winter. De olie die nog in de cen trale verwarmingsketel zat werd opgestookt. Daarna niets meer, aanvulling was te duur. De pro blemen stapelden zich op voor de kleumende krakers. Sluime rende, soms fel uitschietende conflicten tussen studenten en werkende jongeren, een toene mend gebruik van hard drugs. Er werd gestolen, rekeningen niet betaald, de sfeer werd steeds on vriendelijker, de agressiviteit nam toe. Ferry Rigault, één van de krakers van het eerste uun "Op het laatst had je zelfs het ge voel dat je je leven er niet meer zeker was". Het klooster werd van binnenuit vernield, ramen ingegooid, inge broken. Vanaf juni '75 trokken ook de laatste bewoners weg. Het klooster was onleefbaar gewor den. De plannen om het klooster voor jongerenhuisvesting geschikt te maken waren in rooft opgegaan. Ferry Rigault: "voornamelijk doordat de gemeente zo af houdend deed". Wethouder De Jong: "We hebben serieus overwogen het klooster aan te kopen, maar het was onbe taalbaar". Eind '75 kocht bouw maatschappij Noorlander het complex aan voor ongeveer 1,7 miljoen gulden. Van binnen was het inmiddels al gro tendeels gesloopt, de rest werd gedaan door kinderen, die het klooster als hun speelterrein ble ken te beschouwen. In die toe stand was het klooster niet meer bewoonbaar te maken: het moest tegen de vlakte. Dit opende ech ter tevens nieuwe perspectieven: een krotopruimingssubsidie van het rijk, waarna op de plaats van De Goede Herder woningen konden worden neergezet. Een drachtig besloten Noorlander en de gemeente deze weg te bewan delen en bij het rijk subsidie aan te vragen. De avond-, nacht- en zondagsdienst der apotheken in de regio Leiden, wordt waargenomen van 2 tot 9 dec., door. Apotheek Leiden Zuid-West, Brahms- laan 20, Leiden, tel. 071-763134: Apo theek Beker, Lijtweg 4, Oegstgeest. Tel. 071-155482. Wijkverpleging Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. 121753. Leiderdorp - Gezondheidszorg Leider dorp, tel. 140131 Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500 Voorschoten - Gezondheidscentrum v.d. Waalslaan tel. 4641; Alg. Hulpverle ning, tel. 2141, tst. 35 (dag en nacht). Warmond - ZrB. Wennekers, Oude Rijn 91 a. Leiden, tel. 071-141889. SOS-dienst Telefonische hulpdienst, telefoon 071- 125202. Voor allen die in moeilijkheden verkeren. Dag en nacht bereikbaar, ver trouwelijk. In afwachting van het antwoord op dit verzoek bleef het klooster on gemoeid, afgezien dan van de voortdurend verdergaande ver nielingen. Totdat er, in oktober dit jaar, een forse brand uitbrak. Het was de druppel die de emmer deed overlopen: de gebouwen moesten onmiddellijk worden gesloopt, de inmiddels ontstane situatie werd betiteld als "on houdbaar" en "levensgevaar lijk". En zo gebeurde. Noorlander begon de sloopwerkzaamheden. De laatste tastbare resten van het verleden van dit deel van Zoeterwoude' zullen omstreeks de kerstdagen per container worden afgevoerd. Maar gedach tig de spreuk "de koning is dood, leve de koning", kwam deze da gen de beslissing van het minis terie van Volkshuisvesting af, dat Zoeterwoude op een rijksbijdra ge, groot 1.380.000 gulden kan re kenen. Dit betekent een bijdrage van 80% in de kosten van koop van het voormalige kloos tercomplex. De westzijde van de Hoge Rijndijk is de laatste bouwmogelijkheid voor Zoeter woude, een mogelijkheid die dan ook gretig zal worden aangegre pen om er tezijnertijd 250 wonin gen neer te zetten. Het klooster is dood, leve Plan Hoge Rijndijk West. Dierenhulpdienst Anna Paulownastraat 15, Leiden. Voor hulpverlening aan verongelukte hon- Brand den, katten, vogels e.d. in de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Dag en nacht be reikbaar, tel. 134687. Belangengroep alleenstaanden Dienstencentrum Maatschappelijk Werk Bureau Maatschappelijk werk, Oude Rijn 44c, spreekuur dagelijks 14.00-15.00 uur. Maandag en dinsdag 19.00-20.00 uur, telefoon 142144. Dierenbescherming - Moeders voor Moeders E. Janssen-Niemeyer k Na de brand. "Levensgevaarlijk" BENTHUIZEN- Op de provinciale weg 5 tussen Leiden en Rypwete ring ter hoogte van Leiderdorp is gisterochtend ongeveer 2 uur een auto, verblind door een tegenligger, van de weg geraakt en tegen de brugleuning van het Stroomsloot- viaduct gereden.De auto was ge heel vernield. Een naast de be stuurder zittende vrouw, J.L. uit Leiden, werd licht gewond naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden overgebracht. Een inwoner van Zoetermeer is gis teren met ernstige verwondingen opgenomen in het Goudse Bleulandziekenhuis nadat de ruto, waarin hij als passagier meereed, op de Hoogeveenseweg te Benthui zen was geslipt en tegen een boom tot stilstand was gekomen. De be stuurder van de wagen, van K.. Zoetermeer, Zpetermeer kon na behandeling in hetzelfde ziekenhuis weer naar Ook elders, met ,met name op rijksweg 44 van Wassenaar naar rijksweg 4 deden zich verschillende spippartijen voor ten gevolge van de gladheid. Hierbij deden zich echter geen per soonlijke ongelukken voor. Spoorbomen in streek 2Vz uur dicht VOORHOUT/SASSENHEIM, WARMOND - Als gevolg van een stroomstoring, mogelijk veroorzaakt door de vorst, zijn de spoorbomen bij de spoorwegovergang in Voorhout, Warmond en Sassenheim (nabij de Sikkens) tweeeneenhalf uur gesloten geweest. De poli tiekorpsen van genoemde ge meenten hebben zondagmorgen van een uur of negen tot ongeveer half twaalf de spoorbomen met de hand bediend. Het verkeer ondervond aanvankelijk nogal wat hinder van het gesloten blijven van de spoorbomen. Grote moeilijkheden hebben zich echter niet voorgedaan. Burgerlijke stand J.C. de Waard en M. Panczina; Gerard zn v. G. van den Oever en M.J. van't Zelfde; Jamie S dr v. A.G. Kralt en M.J. Noord- ervliet; Priscilla dr v. D.T. Brandt en A.H. van der Meij. Overleden: A.M. de Ruyter (1897) geh.gew. met W. Orie; J. Pries (1962). Getrouwd: A.A. de Groot en A. van der Bol; J.C. Verdoes en A. W. van der Vegte; H. Wernars en T. Noordervliet; J.E. Ruigrok en A.C. Aamoutse. Leiderdorp. Geboren: Mylène J dr. v. W.J.C. Lovink en J. Oudshoorn; Mi chelle. dr. v. C.W. van Es en C. Kühn; Marceline F. dr v. G.H.I. Steenbergen en S. van Slijkhuis; Jeroen J.W. zn v. G.W.M. Witteman en L. M. Blom; Ralph zn v. R.H. van Dijk en C.G. Bink; Robert A. zn v. J. van Nieuwkoop en C.C.J. van Bedijn; Fleur dr v. E.M.F. Opdam en G. Flierman; Inge JJ dr v. H.L.E.A. Son- nenscheenT.J.M. Lohmann; Barbara dr v. B.J. Aniba en M. Siere; Petronella J. dr v. A. Niemeijer en M.S. Buurman; An- gélique dr v. M.J.M. Regoor en J.C.C. Kortland; Hagen I.M. zn v. I. Kalsch en E.R. Zieglgansberger. Overleden: Scheers, Nicolaas A. (84); Van Maarsen, Alderd (77); Blansjaar, W. (79), geh. met Riethoven M.J.; Van der Pompe, Pieternella J. (57); Hoogen- doorn, Jannigje (89), geh.gew. met Ver sluis C De la Rie, Lydius (62); Dissel dorp, Theodorus J. (56); Kranenburg, Leendert, (74); Kramer, Wilhelmus L. (44); Hoogteyling, Cornelia (92), geh. gew. met Van Barneveld, P.; Snel Cor nelia, (99), geh.gew. met Filippo, H. Getrouwd: Johannes T A. Pleij en Mar tina C.M. Kathmann; Jacob P. Dral en Martina C.W. Heurter; Aldegondus A. Smorenburg en Lamberta Oudshoorn; Pieter de Ridder en Gerarda J. Was- senburg; Cornelis Klous en Johanna J. van Nadort. Ondertrouwd: Hendrikus J. M. van de Steenvoorden en Alida Voorma: Paulus A. Mizee en Yvonne J. J. Bosje; Hans Jacobs en Elisabeth J. den Turk. WARMOND. Overleden A. W. A Berten (90); C. M. de Jong (64), geh. m M. Loos. Ondertrouwd: C. van Nievelten E. G. E. van der Wall. VOORSCHOTEN - Het ge meentebestuur is onvrijwillig als ganzehoeder opgetreden. Twee jaar geleden streken enige ganzen neer bij het ka naal "De Korte Vliet". Zij gingen niet meer weg en ver menigvuldigden zich tot een koppel van vijftien stuks. De beestjes hadden zo hun ei gen voorkeuren: betoonden zich aanhankelijk tegenover wie ze "graag mochten", maar konden, volgens de vele bij het gemeentebestuur inge diende klachten, ook agres sief zijn. De ganzen aten bij kinderen uit de hand, joegen (loslopende) honden de stui pen op het lijf en met lege handen voorbijgaan werd ternauwernood goed gevon den. Gevolg: een aantal omwonen den dienden een klacht in bij het gemeentebestuur dat op dracht gaf de dieren te ver wijderen. Thans vertoeven ze in het dierenparkje bij het sta tion Voorschoten, alwaar ze gekortwiekt grote hoeveel heden voedsel tot zich ne- De meningen over de ganzen bij de omwonenden zijn ver deeld. De fans van de ganzen verwachten hu weer de te rugkeer van de wilde zwanen en dat zijn ook geen lieverd jes. Vast staat dat nu wel het wandel- en fietspad schoner zullen blijven. Huize St. Maarten Opvanghuis voor crisisgevallen van in nood verkerende moeders, eventueel met kinderen. St. Jacobsgracht 1, tel. 126938. Dag en nacht bereikbaar. Gezinsverzorging Stichting gezinsverzorging Leiden Aanvragen hulp voor bejaarden en lang durig zieken en gezinsverzorging, Mare 45, tel. 149441 (maandag t/m vrijdag 9.00-10.00 uur). Sociale raadsvrouw Spreekuren sociale raadsvrouw. Bin nenstad: Gerecht 10, woe. 17.00-18.00 uur. Noord: Van Hogendorpstraat 36, ma. 10.30-11.30 uur. Kooi: Driftstraat 49a, di 10.30-11.30 uur, Morskwartier Buurthuis Morskwartier, Topaaslaan, tel. 761196, woensdag 10-11 uur, Tuinstadwij k: Herenstraat 45, vrijdag 10.30-11.30 uur. Advocaten spreekuur Leidse Rechtswinkel Juridisch Adviesbureau, Noordeinde 2a (voormalig marinecomplex), tel. 130775. Geopend: ma. en woe. van 10-12.30 uur, ma. di. en do. van 18.30-20.30 uur. Van Hogendorpstraat 36, geopend ma. van 19-21 uur. Burgerraadsman Koombrugsteeg 7, Telefoon 143171 (kantooruren). Spreekuren ma., di. en wo. 11.00-12.00 uur, do. 18.30-20.00 uur. LEIDERDORP - Streekenergiebe- drijf "Rijnland" begint morgen met de aanleg van een nieuwe gasleiding langs de Engelendaal. De nieuwe leiding loopt van de Rietschans naar de Vronkenlaan. Met name het fiets- en voetgan gersverkeer zullen nogal wat hinder van de werkzaamheden, die tot de kerstdagen zullen gaan duren, ondervinden. Voor de fietsers is een alternatieve route via de binnenpleinen langs de flats uitgestippeld. LEIDERDORP/Alkemade- De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Leid dorp en Alkemade een grootscheepse alcoholcontrole gehouden. Van 23.00 vrijdagavond tot zaterdag morgen 4 uur werden vijf honderd motorvoertuigen aan gehouden en gecontroleerd. Het resultaat van deze controle was niet zo best: twee personen reden onder invloed, 19 auto's voldeden niet aan de wegenverkeerswet, 4 voldeden niet aan de belas tingwet en twintig personen moesten nog eens op het poli- tiebereau terugkomen, omdat ze hun papieren niet bij zich had den. I DEN HAAG - Op het parochiël kerkhof van de Sint Willibror- duskerk in Wassenaar wordt morgen dr. A.J.M. Cornelissen begraven. De heer Cornelissen, die in de katholieke wereld van voor en na de oorlog een bekende figuur was op politiek en maat schappelijk gebied, overleed za terdag in Wassenaar op 75-jarie leeftijd. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Uitgave: Leidsch Dagblad B.V. Hoofdredacteur Han Mulder. Hoofdkantoor. Leiden - Witte Singel 1. Postbus 54 - Giro 57055. Voor betaling van abonnementsgel den uitsluitend giro 28884. Telefoon: 071-144941. Nabezorging van 18.00-f9.30" u. Zaterdag van 16.0(1-18.00 u. Telefoon 071-211515. Indien in gesprek 071-210221. Kwartaalabonnement 40,45 Kwartaalabonnement per post58,30 Jaarabonnement150,30» Jaaraborfriement per post221,70 Losse nummers 0,60 Abonnementsgelden bij voor uitbetaling te voldoen. Bij automatische overschrij ving geen administratie- en in cassokosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 2