Rel rond steek penningen bij NCRV "PARADIJSEILAND" TRUFEL 7 MAANDAG 5 DECEMBER 1977 "Asjeblieft. Met lepeltje is met suiker voor vader, en zonder le peltje is voor moeder. Willen de laatkomers ook nog koffie?" "Wij wel, hè Henk? Als je hebt tenminste. Maar geef Suze en Charrel maar gewoon cola, net als Corrie en Jan-Jaap. Wat drinkt u, oma?" "Wat zeg je, kind?" "Wat u drinkt?" "Hetzelfde als altijd hoor, maak je maar niet ongerust" "Hoe laat wouwen jullie eigenlijk beginnen? Is er iets op de tv?" "Wat mij betreft beginnen we me teen Des te langer hebben we de cadeautjes" "Tot hoe lang blijven we er eigen lijk mee doorgaan? Gelooft u al weer aan Sinterklaas, oma?" "Ik geloof aan gezelligheid, jon gen Daar kom je het verst mee". "Ja, u hebt makkelijk praten, maar wij moeten altijd alle ca deautjes kopen. Ik kon dit jaar echt niets bedenken". "Heeft iedereen wat te drinken? Zullen we dan maar beginnen? Eerst gedicht lezen, daarna pas uitpakken. En niemand pakt iets uit voordat de ander hele maal klaar is. Denk jij daar ook om, Suze?" "Ik hou nou eenmaal van tempo. Mag ik eerst?" "Even zoeken. Hier, dit is voor jou. Nee. eerst lezen" Geholpen door de muze dicht ik nu iets voor Suze Ze houdt zoveel van popmuziek dus: platenbon van vijftien piek "Nou, nou, dankuwel Sin terklaasje. dat is bijna een lp" "En hier is een envelop voor Henk" Henk die houdt van knutselen en van een beetje frutselen (maar altijd in het nette, daar moet Ans goed op letten en dus dacht Sint: ziezo, ik geef een cadeaubon cadeau "Openmaken hoeveel is het Henk?" JEen piek voor een figuurzagie.O nee, 25 piekies" "Voor oma" "Kan jij dat niet even voorlezen Charrel?" Oma die al alles heeft want ze heeft zo lang geleefd Moet maar zelf bedenken wat de Sint haar kan schenken Deze bon van V en D doe daar maar iets nuttigs mee "Wie moet ik bedanken? Hoeveel is het eigenlijk? Toe maar, 25 gulden, dankjewel Henk" Ja, Jan -Jaapje weet het, je rap port kon beter Toch maar een geschenkenbon omdat jij niet beter kon "O, dank je wel een tientje, Nou ja, met zo'n rapport..." "Hier is iets voor Charrel. Uit pakken en voorlezen" Ja, dit leek een groot kado met papier en doos en zo. Sint kon echter niets bedenken wou je toch wat zinnigs schenken Deze boekenbon is goed voor een superpocketboek "Het rijm is niet sterk, maar be dankt voor de 15 gulden, wie het ook wezen mag" "En dan nu eindelijk iets voor mij. Of het ook maar mag" Moeder, zei de Sint vandaag, verdient een goed pak slaag Omdat ze het eten liet aanbran den. Dat was niet goed voor de tanden maar de Bijenkorf cadeaubon is goed voor een nieuwe pan die ze dan zelf kiezen kan "Dat heb ik vorige week al ge daan, Sint, want we moesten toch eten maar evenzo goed be dankt hoor, ik vind wel iets ge- zelligers" "Gezellig ja, daar kom je het verst mee NICO SCHEEPMAKER De leiding van de NCRV heeft te gen Gert van Brakel van de afde ling gevarieerde radioprog ramma's "een maatregel geno men op grond van de steekpen ningenaffaire. omdat deze be trokken is geweest bij een steek- penningsffaire. Wat de maatregel inhoud wil de NCRV niet bekend maken. "De NCRV stelt zich in een dergelijke situatie op het standpunt dat zij, waar mogelijk, de belangen van de medewerkers en hun gezinnen zwaar laten we gen", zo heet het officieel. Eind september had Van Brakel zelf de NCRV-leiding ingelicht over een "ontoelaatbare gelegen heid" en had voorts de bewijzen overlegd, dat deze zaak inmid dels ongedaan was gemaakt. Het ging er hierbij om dat disc-joc- key Eddy Becker voor het recht om in heel Nederland een talen tenprogramma voor de radio te mogen presenteren aan Van Bra kel een deel van zijn honorarium had moeten af staan. Op die wijze wou Becker de afgelopen an derhalf jaar ongeveer 6.000 aan de NCRV-man hebben betaald, welk bedrag de disck-jockey in tussen van Van Brakel heeft te ruggekregen. Mede naar aanleiding van deze af faire heeft Becker zijn medewer king aan de NCRV-radio. waar voor hij de laatste tijd hoofdza kelijk alleen 's nachts werkte op gezegd. Becker blijft echter wel de "popparade" voor de NCRV-tv presenteren. Zijn werkzaamheden voor de radio zijn grotendeels overgenomen door Van Brakel, die nu ook de NCRV-talentenjacht leidt. Op 90-jarige leeftijd is overleden de acteur van de Italiaanse stomme film, polidor (Fer- dinando Guillaume). Polidor's filmdebuut had plaats in 1910. Hij trad daarna in 150 films op, waaronder de eerste Pi- nocchio-verfilming Vergeten na de introductie van de sprekende film'haalde regisseur Federico Fellini Polidor weer voor het voetlicht, met rollen o.a. „Le notti di Cabiria" en ,JDolce vita". PARIJS - Het vijftiende Inter nationale Dansfestival in Parijs dat wordt gehouden in het Thea tre des Champs-Elyseesheeft zijn prijs voor de beste dansgroep 1977 toegekend aan het Neder landse Scapino Ballet en aan het Amerikaanse Open Eye Theater. In de Nieuwe Kerk in Den Haag zijn zaterdagavond de prijzen uitge reikt van de Johan-WagenaarstichtingDe Johan-Wagenaarprijs ging naar Rudolf Escher (voor zijn gehele werk), de Sem-Dresdenprijs naar Marius Flothuis (voor "Hymnus' voor sopraan en orkest) en Kees van Baarenprijs naar Reindert de Leeuw (voor zijn orkestwerk Abschied Op de foto reikt burgemeeste Schols (rechts) de Johan-Wagenaarprijs uit aan de componist Rudolf Escher. Galerie Van der Vlist (Botermarkt 3): Tentoonstelling schilderijen Selma Verhoeven, keramische plastieken Jetty Wery, Suzanne Eckhart en Hanne Meijer, gouaches Machteld Hooyen en poppen van Thérèse. Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10 -17 uur en don derdagavond tot 21 uur, t/m 31 decem- zondag 1-5 Tentoonstelling "Over de grens der Etrusken". Geopend tot 27 febr. De Ruif, Janvossensteeg. Tentoon stelling Bas Verplanken - foto's. Geopend t/m 20 dec., dag. (behalve za. en zo.) van 17-21 uur. Galerie 'De Poort' (Herensteeg 11): Ten toonstelling Piet Herfst - bloemstille- ven-aquarellen. Geopend dinsdag t/m zaterdag van 13-17.30 uur en donderdag avond van 19 - 21 uur, tot 10 december. LAK-foyer (Levendaal 150): Tentoon stelling videografiek Jeep van de Bunt, tot 16 december Academiegebouw (Ra penburg 73): Tentoonstelling schilde rijen en photomades van H.M. Hol lebeek, tot 16 december. Galerie 'Kenosis'(Oude Vest 53): Ten toonstelling van werk van Joegoslavi sche Naieven, olieverfschilderijen, pen tekeningen en sculptures. Geopend dinsdag t/m zaterdag van 12-16 Museum voor Volkenkunde, Steens traat 1. Tentoonstelling ,,Taal en teken binnen Chinese muren". Geopend ma 10—17 uur, zon- en feestdagen i 13-17 t tot 15 februari 1978. 9-21 i 17" Pulchri-Studio, Passage 10, Oegstgeest. Decembermarkt 1977. Geopend van 2 t/m 22 dec., dag. van 10-16 uur, zo. geslo- Galerie Kerkdam, Lange Kerkdam 113, Wassenaar. Tentoonstelling Maria Hof- ker-Rueter - penseeltekeningen en Meindert Zaalberg - keramiek. Geopend van 3 t/m 27 dec., woe. t/m za. van 10-16 uur. di. van 14-20 uur. Galerie De Oude Rijn, Oude Rijn 40. Tentoonstelling Hilbrand Bruyning - olieverfschilderijen. Geopend van 4 nov. tot 14 dec., woe. t/m za. van 12-17 uur, do. van 19-21 uur. zo. van 13-17 uur. 9l(c/ ëÏÏu>//UV 5december 1977 Honderd jaar geleden stond in 5 december 1977 Honderd jaar geleden stond in de krant: - De heer Lijman, geoloog en eerste ingenieur van het Japan- sche gouvernement, heeft een uitvoerig verslag uitgebracht over den geologischen toestand van het eiland Jesso. Aange toond is, dat er nog niet geëxploiteerde steenkoolvoor- raden bestaan, welke wellicht 150.000 millioen ton inhouden, d.i. bijna twee derden van de hoeveelheid,welke hoeveelheid, welke bezit en welke voor dit land zulk eene groote bron van inkomsten is. Het eiland Jesso zou gedurende duizend jaren evenveel steenkolen kunnen le veren als Engeland. - De Duitsche postmeester-ge neraal heeft eene instructie uit gevaardigd voor het gebruik van de telephoon bij den tele graafdienst. De officieele naam der telephoon in Duitschland is "Femsprecher" geworden. Vijftig jaar geleden: - Onder de Scheveningse vis- schersbevolking heerscht groote ongerustheid over het lot van de Sch. 421, een logger, die den •naam draagt van "De Ade laar". Zes weken geleden is dit schip, eigendom van den reeder Jac. den Duik, voor de visch- vangst uitgevaren en sindsdien heeft men niets meer van de Sch.421 vernomen. Aan boord bevinden zich twaalf onder den 26-jarigen schipper N.Spaans. Politiekruisers der Marine zijn op onderzoek uitge zonden maar hebben tot nog toe niets gevonden. Wel is in Kat wijk een logger binnengevallen die gerapporteerd heeft.dat on der de Engelsche kust een ver moedelijk Scheveningsche log ger is vergaan. Aan boord van de Katwijker heeft men gezien, dat het schip gegrepen werd door twee hooge zeeën. Er kon echter geen hulp worden gebo den,omdat de boot onmiddellijk in de diepte verdweenWanneer de Sch. 421 niet dezelfde is als die, welke onder de Engelsche kust is vergaan, dan is er nog een hoop: dat het schip "op de banken"maar dit acht men vrij onwaarschijnlijk. Galerie 'De Hollandsche Tuyn' (Brugge- straat 1, Leiderdorp): Verkooptentoon stelling van keramiek, grafiek, tekenin gen, aquarellen, weefsels en kerstkaar ten. Geopend donderdag van 10.30-13 uur, vrijdag van 20-22 uur, zaterdag en zbndag van 14-17 uur, tot 10 december. Galerie Denise Stephan (Bakkersteeg 18): Tentoonstelling plastieken Cobc; Koster en schilderijen Johannes van Ho- ten. Geopend vrijdag t/m zondag van 14 - 18 uur (andere dagen na tel. afspraak), tot 15 januari. Galerie-bibliotheek, Luifelbaan 1, Was senaar. Tentoonstelling Paula Sluiter - etsen, pentekeningen en kleuretsen. Geopend van 28 nov. t/m 12 jan., openingstijden van de bibliotheek. Galerie JA, Sportfondsenbad, Was senaar. "Meeneemtentoonstelling". Geopend van 1 t/m 18 dec., woe. van 20- 22 uur, do. t/m zo. van 10-17 uur. PANDA EN DE DEUGZIENER De heer Duiter besloot om voorlopig even de vervelende Jolhpop te vergeten die z'n nieuwe produkten niet wilde kopen. En toen Hop Hep binnen kwam. had hij nieuwe plannen voor hem. 'Fris aan de slag, jongen!' riep hij vrolijk. 'In de Floriantstraat is vorig jaar wat nieuwbouw opgezet met restant-beton. Als je daar nu eens naar de ondeugd gaat kijken'.' Het is weer aan vernieuwing toe'. Maar Hop schudde vermoeid het hoofd. 'Ik heb er geen zin meer in'zei hij. Al die ondeugd drukt me. Ik wil wel eens wat goeds zien - anders raak ik helemaal leeg'. 'Iets g-goeds?!' stamelde de ondernemer geschokt, .Maar dat is onmogelijk! Waar is dat nog te vinden 'Ik kan hem naar dat huis Hobbeldonk brengen', stelde een van zijn assistenten voor. 'Dat schijnt vol eh deug te zijn'. Die woorden riepen allerlei nare herinneringen bij de heer Duiter op'H-Hobbeldonk .'steunde hij. 'Daar woont de doe-het-zelver Jollipop Een doorn in het oog Maar goed. Breng hem dan maar daarheen. Als hij daarna maar fors aanpakt met z'n ondeugd-kijkerij!' kaas-eiergelei ieren, 4 eet!, melk, gr geraspte oude kaas, zout, peper. Klop de eieren los met de melk, kaas en de kruiden. Besmeer kleine pudding- vormpjes of kom metjes dik met boter giet het mengsel hierin. Verwarm de vormpjes au bain ie tot de gelei helemaal gestold is (ongeveer 1 uur). Snijd de eiergelei in blokjes en doe ze als garnering in de soep. elub 2at"eaj te k^erseaj //v 09 KXAS. IMAAP «ADJ5ÊAJ Jl/ttIC -j nsr ousE? J FRED BASSET De avonturen van Jommeke LUXOR: "Ace high", dag 2.30,7 en 9.30 uur, zo. 2, 4.30, 7 en 9.30 uur (ma. 5 dec. geen avondvoorstelling). 12 jaar. CAMERA: "De kanonnen van Nava- rone", dag. 8 uur (ma. 5 dec. geen avond voorstelling). 12 jaar. Kindermatinee: "Salty, de vrolijke zeel eeuw", woe. en za. 2.30 uur, zo.2 en 4.15 uur. AL. Nachtvoorstelling: "The chase", vr. en za. 11.30 uur. 16 jaar. LIDOl: "Soldaat van Oranje", dag. 2 30 en 8 uur (ma. 5 dec. geen avondvoorstel ling 16 jaar. LIDO II: "Airport '77". dag 2 30. 7 en 9.15 uur. zo. ook 4 45 uur (ma. 5 dec. geen avondvoorstelling om 9.15 uur 12 jaar. LIDO III: "Vrouwen, pr do.. i di. 2.30. 7 en 9.15 n 9.15 u 5 dec. geen voorstelling om 9.15 uur). 16 Kindermatinee: "Donald Duck goes STUDIO: 'TUne chante, l'autre pa dag. 2.30, 7 en 9 15 uur, zo ook 4 45 l (ma. 5 dec. geen voorstelling om 9 TRIANON: "Goodbye Emmanuelle", dag. 2.30, 7 en 9.15 uur, zo. ook 4.30 uur. 16 jaar. REX: "Sex rivalen'-', dag. 2.30 (behalve woe. en za.). 7 en 9.15 uur, zo. ook 4.30 Kindermatinee: "Robin Hood", za. en woe. 2.30 uur. AL. Nachtvoorstelling: "Porno-sex in Bangkok", vr. en za. 11.30 uur. 16 jaar. üngevallendienst ziekenhuizen Leiden Üngevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13 00 uur (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur (Elisabeth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhui zen Diaconessenhuis: Middagbezoekuur: 13 45-14.30 uur. Avond bezoekuur 18.30-19.30 uur Kin derafdeling dagelijks van 14 00-19 00 uur alleen voor ouders zondag 14 00-15 00 uur voor overige familieleden. Kinderen beV'den 14 jaar hebben geen toegang op Sint Ellsabeth-xiekenhuis: KLASSE: Volwassenen dagelijks van 14 00-14 45 uur en van 18.30-19 30 uur Kraamafdellng: dag van 11 15-12 OOuur (alleen voor echtgenoot) van 15.00-16 00 uur en van 18.30-19 30 uur Laatste kwar tier van middag- en avondbezoek baby- Kinderafdeling: dag. van 15.00-lö.30' uur 2e KLASSE: Volwassenen dagelijks van 11 15-12 00 uur en van 14.00-14 45 uur en van 18.30-19 30 uur Kraamafdellng: dag van 11.15-12,04) uur (alleen voor echtgenoot) van 15 00-16 00 uur en van 18 30-19.30 uur. Babvshow laatste kwartier van middag- en avond- Academisch Ziekenhuis Voor alle patiënten (behalve kinderen) zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 14 15-15 00 uur 18 30-19.30 uur Voor de prematurenafdeling gelden de volgende bezoekuren (alleen voor de'Atinderafdeling. Maandag t/m vrijdag: 18.30-18.45 uur Zaterdag en zondag: Bezoek aan ernstige patiënten -Wanneer voor ernstige patiënten door lopend bezoek wordt toegestaan kan de Bezoektijden Kinderkliniek Dagelijks 15 00-15.45 uur. 18.30-19 00 uur. Bezoektijden kinderafdeling- Elke dag 14 15-15 00 uur 18.30-19 00 uur Alphen aan den Rijn Rijnoord: le eh 2e klas 11-11 .^0; 13.30- 14 15 en 18 30-19 30 uur; 3e klas 13 30- 14.15 en 18 30-19.30 uur. Kraamafdellng 13 30-14 45 alleen voor echtgenoten 19- 20 uur. Kinderafdeling 15-15 30 uur al leen voor ouders 18-18 30 uur Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vliegverkeer van en naar Schiphol kun nen dag en nacht worden gemeld by het informatiecentrum Geluidshinder Schiphol (020-175000).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 19