Lasser bekent dodelijke steken Toenadering Vietnam en Ver. Staten Commissie wil bescherming vleermuizen Verzetstrijders: geding tegen Iseha Meijer PAGINA 18 fOODi MAANDAG 5 DECMBER 1977 DEN HAAG (SP) - De Haagse re cherche heeft de steekpartij met dodelijke afloop opgelost, die zich twee weken geleden af speelde in de bar-dancing Belle Amie aan het Gevers Deynoot- plein. Het slachtoffer de 28-ja- rige Haagse timmerman Hum- bert Fredison, blijkt om het leven te zijn gebracht door de 23-jarige lasser O.A. uit Zeist. Hij heeft de naar later bleek dodelijke-mes- steken toegebracht omdat de timmerman zich met zijn vriendin had bemoeid. De ver dachte is vrijdag in zijn woning in Zeist, samen met het meisje (21), aangehouden. Hij heeft bekend. Volgens verklaringen van het twee tal. die bevestigd zijn door getui gen, waren zij 's nachts in de bar-dancing, toen de lasser op een zeker ogenblik naar het toilet ging. De in de buurt staande timmerman maakte van die gele genheid gebruik en benaderde het meisje. Z;i was van de avan ces van de timmerman echter niet gediend en gaf hem een paar klappen in zijn gezicht. Het latere slachtoffer maakte zich daarover erg boos en waarschuwde de be zoekster hem niet nogmaals zo te vernederen. Nadat de lasser na korte tijd in de zaak was teruggekeerd, lichtte zijn vriendin hem in over de toe naderingspogingen van de Ha genaar. De lasser werd daarover zo boos, dat hij een mes tevoor schijn haalde en daarmee in de bar Fredison in de buik en in de hals stak. Terwyl andere bezoekers het in el kaar gezakte slachtoffer eerste hulp verleenden, verdwenen de lasser en zijn vriendin naar bui ten. Toen agenten in het etablis sement kwamen, was de tim merman al naar het toilet ge sleept zodataldus de politie, "de vloer niet werd bevuild". iSvee uur later bezweek Fredison in het ziekenhuis Leyenburg. De recherche heeft de verdachte en zijn vriendin achterhaald dankzij getuigenverklaringen, die pas dagen na de steekpartij tevoor schijn zijn gekomen. Daaruit bleek dat beiden geregeld de zaak bezochten. De man wordt mor gen of woensdag aan de officier van justitie voorgeleid: het meisje is vrijgelaten. PARIJS (Reuter) - Er is meer vooruitzicht op de vestiging van diplomatieke en handelsbetrekkingen tussen de Verenigde Staten en Vietnam. Binnenkort hervatten de partijen het overleg dat zij op 3 mei in Paarijs openden en op 2 juni her vatten. Na de tweede ronde ver klaarden beiden dat zij vooruit gang hadden geboekt en op een nader te bepalen datum opnieuw bijeen zouden komen. Pas vorige week konden ze het over een da tum eens worden. Uit Amerikaanse kringen in de Franse hoofdstad verluidde dat president Carter vast van plan is de Vietnamoorlog geschiedenis te maken en stappen te nemen ter normalisering van zijn betrek king met Hanoi. Hij is bereid op snelle steun in het congres aan te dringen voor bij stand aan Vietnam, teneinde dit land over zijn grote economische moeilijkheden heen te helpen. De Amerikaanse regering zou ook graag zien dat men snel kwam tot een uitwisseling van ambassa deurs of speciale gezanten en handelsbetrekkingen. Maar Carter en zijn regering zullen zich niet meer laten pressen om oorlogsherstelbetalingen te doen, althans niet onder dit eti ket. Minister van buitenlandse zaken Cyrus Vance heeft dit bij herhaling verklaard. Amerika vindt dat het doen van herstelbetalingen zou neerko men op erkenning van verant woordelijkheid voor de oorlog in Vietnam in Washington is afge- De Vietnamezen, die aanvankelijk Amerikaanse hulp tot een bedrag van 4,7 miljard dollar eisten, zijn in hun transacties met de Ameri kanen verzoen en der geworden. In plaats van „herstelbetalingen voor de onmenselijke oorlog" te eisen, zoals ze nog een half jaar geleden deden, hebben de Vietnamezen het nu over „bij dragen tot het helen van de won den van de oorlog en hulp bij de wederopbouw van na-oorlogs Vietnam". „Veilig op Hooigracht LEIDEN - Behalve de fietssug- gestiestroken die zijn aangelegd op de Hooigracht wil de ge meente het fietsverkeer nog meer beveiligen door het maken van speciale los- en laadzones. Op die manier wordt voorlopig uit voering gegeven aan een in ja nuari aanvaarde motie van de Leidse raad, ingediend door Beijen (PPR/D'66), waarin werd gevraagd om een reconstructie van de Hooigracht met vrijlig- gende fietspaden. Ambtenaren twijfelen er echter aan of vrijlig- gende paden een betere beveili ging voor de fietsers betekenen. Daarom wil men aan de hand van het voorlopige plan kijken wat het effect is op de verkeersveilig heid. Er zullen ongevallen-statistieken worden bijgehouden, terwijl ge let zal worden op het gedrag van de automobilisten nu de sug gestiestroken er liggen. Mocht blijken dat ze onvoldoende effect hebben dan zal opnieuw bekeken worden of een ingrijpende recon structie noodzakelijk is. Verder zal in januari 1978 een voorlich tingsavond worden gehouden voor omwonenden en bedrijven, waarin een toelichting wordt ge geven op de plannen. De Amerikaanse acteur Peter Falk, die bekend werd door zijn vertol king van de rol van inspecteur Columbo in de gelijkmanige serie, is in het Amerikaanse Beverly Hills in het huwelijk getreden met de actrice Shera Danese. LEIDEN - DVS viste de zesde wed strijd van het seizoen met 22 man in het Aarkanaal. De vangst was zeer matig: 194 stuks met een to taal gewicht van 20.085 gram. De uitslag: 1. J.v.Loon Sr. 2200 gr (24 st), 2. J. den Os 2180 (22), 3. J.v.Loon jr 1580 (19), 4. H.v.Loon 1570 (15), 5. W.v.Loon 1550 (14), 6. W.v.Berkel 1530 (13), 7. J.Moenen 1330 (12), 8. J.Korenhof 970 (9), 9. H.Staphorst 860 (8), 10. Th.Hop penbrouwer 750 (8). Albatros vist een wedstrijd in de Stille Rijn met een matig resul taat. De uitsalg: 1. W.J.Steenber- gen 1380 (22), 2. W.W.v.Steenber- gen 1135 (26), 3. H.Valk sr. 860 (18), 4. J.J.v.Went jr. 760 (12), 5. H.v.d.Voet 660 (13), 6. J. Bouwmeester 660 (12), 7. H.v.d.Meij 650 (14), 8. J.v.d.Steen 610 (14), 9. R.v.Dijk 570 (10), 10. B.Ouwerkerk sr. 535 (9). HSV Club '77 viste de derde wed strijd in de Ringvaart. De vanst was matig. De uitslag: 1. H.v.d.Laan 6080 (38), 2. H.Schou- ten 3420 (30), 3. W.Moenen 3320 (19), 4. H.Moenen 3130 (17), 5. C.Schouten 2750 (28), 6. G.v.d.Laan 1620 (8), 7. I.Masurel 1500(11), 8. D.Schouten 1140(10), 9. B.Ruis 1000 (10). UTRECHT (ANP) - Vier organisa ties van voormalig verzetsstrij ders hebben de journalist Ischa Meijer schriftelijk laten weten, dat ze een kort geding tegen hem zullen aanspannen. In het geding Kerncentrale India verwoest NEW DELHI (UPI) - Een reeks ex plosies heeft zaterdagavond laat de zwaarwaterinstallatie van Ba- roda in India getroffen. (Een zwaarwatercentrale is een atoomcentrale, waarin warm wa ter is opgeslagen dat voor de ver traging van neutronen wordt ge bruikt - red.). Volgens de Indiase autoriteiten is er omvangrijke schade aange richt, maar zijn er geen doden ge vallen. Ongeveer twintig perso nen liepen lichte verwondingen op. De eerste explosie in de centrale, 400 km ten noorden van Bombay, trof een nabijgelegen kunst- mestfabriek, een olieraffinaderij en een dorp. De centrale was pas gesloten nadat men lekkages had ontdekt. zullen de organisaties eisen, dat Meijer een gewraakte passage uit een gesproken "column" voor de VPRO-radio herroept en dat hij zijn excuses aanbiedt. Meijer zou onder meer hebben ge zegd: "Wij weten nu best, dat praktisch de gehele bevolking min of meer fout is geweest en het handjevol, dat zich hoe dan ook verweerde tegen de bezetter be stond voor het overgrote deel uit halfgare avonturiers, die onder ander omstandigheden gewis in gevang of gesticht zouden zijn beland". De ex-verzetsmensen vatten deze kwalificatie op als een belediging van de gefusilleerden en de ver zetslieden, die in kampen of ge vangenissen door martelingen en op andere wijze zijn omgekomen, alsmede hun nabestaanden. Antieke tegels LEIDEN - Zaterdagmiddag hoor den buren van het leegstaande pand van Jansen op de Haar lemmerstraat vreemde geluiden in dat pand. Het bleken drie jonge Leidenaars te zijn die daar an tieke tegels aan het wegslopen waren. De jongens werden mee genomen naar het politie-bureau. Wereldtitel karate voor Nederlanders TOKIO - Nederland heeft gisteren in Tokio voor het eerst in de ge schiedenis de wereldtitel karate behaald. Voor 12.000 toeschou wers versloeg Nederland in de fi nale West-Duitsland met 2-1. Ook de wereldtitel individueel kreeg een Nederlandse winnaar. Otti Roethof versloeg in de finale de Engelsman Codrington. De zege van Roethof maakte een einde aan Japanse hegemonie in deze vechtsport. Nog niet eerder was het voorgekomen, dat een niet-Japanner individueel kam pioen werd. "Ik ben dolblij", ver klaarde de 27-jarige Am sterdammer na afloop. "Ik had er hooguit rekening mee gehouden, dat ik de finale zou halen". In de teamwedstrijden bereikte Nederland de finale door over winningen op Zweden en Frank rijk. In de eindstrijd moest Ree- berg in een extra-partij tegen de Westduitser Degen uitmaken welk land met de titel ging strijken. Reeberg, die eerder de Duitser in het individuele toer nooi had uitgeschakeld, toonde zich veruit de sterkste. Het Nederlands team werd bij de vorige kampioenschappen in Long Beach derde. Engeland, dat nu nergens was, werd toen eerste. Swift-crossers weer succesvol SCHIEDAM - Bij de Zuidhol landse kampioenschappen veld rijden, die zaterdag in Schiedam werden gehouden, heeft de Leidse wielervereniging Swift twee titels opgeëist. Bij de junio ren waren zelfs alle ereplaatsen voor Leidenaars weggelegd. In die klasse zegevierde Reinier Hoogkamer, terwijl Alois Goos- sen en John Kuyvenhoven tweede en derde werden. De tweede titel behaalde Cock van der Hulst bij de liefhebbers. Win naar bij de amateurs werd de Noordwijkerhouter Hans Steek ers, die Hennie Stamsnijder ach ter zich hield. Op een derde plaats eindigde Leidenaar Peter Post. Perspectief voor handbalsters WEST-BERLIJN - Het Nederlands damesteam heeft vandaag aan een gelijkspel tegen Noorwegen genoeg om in de eindronde van het wereldkampioenschap zaal handbal in de B-groep te komen. Nederland, dat in de eerste wed strijd in Berlijn de kans op een regelrechte sensatie tegen West-Duitsland liet liggen (10-10) won daarna met 15-9 van Spanje. Duitsland versloeg Noorwegen, dat nu met Nederland moet uit maken wie er, samen met de Westduitsen, overgaat naar de eindronde. ZEIST (ANP) Het aantal vleermui zen in ons land is de laatste tientallen jaren sterk achteruit gegaan. En ondanks de moeilijke positie waarin het dier is komen te verkeren, gaan nog steeds ko lonies en verblijfplaatsen verlo ren. Vaak is dit een gevolg vam de onverschilligheid van de mensen ten opzichte van vleermuizen. Onlangs kwam nog in de publici teit de ramp met de zeldzame meervleermuizen in Friesland, waar deze dieren door een con serveringsmiddel werden vergif tigd op een kerkzolder, en de be dreiging van een kolonie van de rosse vleermuis in beuken op de Veluwe die men wil laten ver dwijnen. Ongeveer vijftien vleermuisdeskundigen zijn in ac tie gekomen om te proberen meer bekendheid te geven aan het dier en om het een betere be scherming te geven. Er is een probleem opgesteld dat het instellen van vleermuisreser vaten bevat, het geven van een betere bescherming aan de groe ven in Zuid-Limburg waarin deze vliegende insectenvangers voor komen en het aanstellen van een wetenschappelijk medewerker die zal worden belast met verder onderzoek en het bundelen van beschermingsactiviteiten. Overigens zou vooral op het gebied van de educatie meer moeten worden gadaan dan in de eerste fase van het plan is verwerkt. Het Staatsbosbeheer had hiermee reeds een begin gemaakt onder andere door het gebruik te pro pageren van speciale vleer- muiskasten. Vleermuizen nemen wel eens nestkastjes voor vogels in gebruik maar worden er steeds door vogels uitgejaagd. Er be staat echter volgens secretaris Glas van de commissie nog veel onbegrip over deze dieren. Zelfs bosbouwers handelen nog wel eens onnadenkend door bomen waarin zich kraamkamers bevin den. te laten sneuvelen. Vleermuizen zijn nachtdieren en houden zich overdag vaak op zeer verborgen plaatsen schuil. Het is daarom moeilijk een schatting te maken van het in Nederland voorkomend aantal. Er zijn in ons land zeventien soorten waarvan enkele alleen in de Zuidlim burgse mergelgroeven worden aangetroffen. Oyer de aantallen waarmee de soorten in ons lanf voorkomen, durven de deskun digen zich nauwelijk&uit te laten. Wel is het bekend dat in de laatste dertig jaar de aantallen in de re gelmatig onderzochte verblijf plaatsen met duizfffdfnzijn ach teruitgegaan. De sterke daling moet worden toegeschreven aan een samenloop van omstan digheden. Zo is het gebruik van insectenbestrijdingsmiddelen te noemen, waardoor er sprake is van een geringer voedselaanbod. Verder is er de toepassing van gif tige houtconserveringsmiddelen bij de restauratie van gebouwen waar vleermuizen verblijven, zoals kerkzolders en de afbraak van ahdere plaatsen waar zij ver toeven, zoals forten en ijs- en grafkelders. In de Zuidlimburgse mergelgroeven worden vleer muizen vaak verjaagd doordat de grotten intensiever voor allerlei recreatieve doeleinden worden gebruikt, door de hier gevestigde champigonkwekerijen met voor de vleermuizen ondraaglijke geur, door de jeugd die hier bij voorbeeld brandjes sticht en vooral door mergelwinning. Al leen al de afgraving van de groe ven in de St. Pietersberg moet als een ramp voor het bestand van de hier overwinterende vleermuizen worden beschouwd. In groeven waar tussen 1940 en 1950 hon- De derdtallen vleermuizen werden geteld, zijn nu met moeite enige tientallen terug te vinden. sie voor onderzoek en bescherming van vleermuizen vraagt financiële medewerking om te kunnen komen tot een be tere afsluiting van de groeven. Er bevinden 2;ich enkele onder die reeds het eigendom zijn van het Limburgse Landschap. De commissie zou echter graag het aantal beschermde groeven wil len uitbreiden, zodat er in het mergel tussen Maastricht en Val kenburg een veilige gordel van vleermuisreservaten kan ont staan. ie commissie kent door tellingen vrij nauwkeurig de aantallen vleermuizen im deze groeven. In het gehele Limburgse gebied komen nu nog maar drie groeven voor waar' geregeld meer dan honderd vleermuizen overwinte ren. In alle andere gaat het om enkele tientallen. Er is echter een reële kans dat vleermuizen kun nen worden "teruggewonnen" in groeven waar champignonk wekerijen verdwijnen. Als die grotten in oude staat worden her steld zou het aantal vleermuisre servaten dat thans twee bedraagt, flink kunnen worden uitgebreid. De commissie overweegt verder een gerichte voorlichtingscam pagne te beginnen om het pu bliek er op te wijzen dat vleer muizen unieke en volledig on schuldige dieren zijn. Zij wil ook algemene richtlijnen ontwerpen voor toepassing bij sloop en res tauratie van panden waarin vleermuizen verblijven en voorts een lijst samenstellen van alle verblijfplaatsen waaronder oude militaire forten en bunkers. Zij hoopt daarmee sloop en ook een al te grondige reiniging te voor komen. Zij wil zelfs een hulp dienst in het leven roepen die in geschakeld kan worden om vleermuizen te redden die men ergens wil uitroeien, omdat zij overlast veroorzaken. Alles bijeen staat er nog erg veel op de verlanglijst. De ervaring heeft geleerd dat bij een goede afsluiting en een actief beheer van de groeven, het aantal vleermuizen weer kan toenemen. In ieder geval kan het aantal "veilige gebieden" voor de dieren worden vergroot. Het is goed mogelijk dat deze plaatsen door vleermuizen die elders door ver storing zijn weggegaan, als nieuw domein worden gekozen. KNIPSELPRUSVRAAG OOK DIT JAAR WEER GROOT SUCCES RUIM 1700 OPLOSSINGEN De Sint Nicolaasknipselprijsvraag mocht zich dit jaar weer verheu gen in een uitermate grote belangstelling. Maarliefst 1731 oplossin gen stroomden onze brievenbus binnen. Buiten de prijzenpot van f 1.000,- werd ook dit jaar een extra prijs toebedacht voor de origineelste inzending. Na lang wikken en wegen besloot de jury de prijs ad f25,- wederom toe te kennen aan mevrouw B. M. Boschane-Rollman, Peppelschans 79 te Leiderdorp. Onderstaande geldprijzen worden een dezer dagen aan de winnaars toegezonden. f 300,- mevrouw V. Drui de Hooyer, Hofiandhuys, Kamer 206, Voor schoten, f 100,- mevrouw W. Verhoeks-Uittenbogaard, Spieghel- straat 40, Leiden, f 100,- mevrouw R. Donker, Bosdreef 117, Leider dorp, f 50,- J. Oudshoorn, Spaarnestraat 13, Leiden, f 50,- mevrouw L. E. M. Lut van Heugten, Plantsoen 81, Leiden, f25,-Tiny van Hooven, Bosdreef 72, Leiderdorp, f 25,- mevrouw A. H. J. van Zeist, Noren- werk 7, Alphen aan den Rijn, f 25,- J. Wassenaar, Henr. Roland Holststraat 33, Noordwijk aan Zee, f 25,- J. H. van Heijst, Elzekrul- zoom 87, Alphen aan den Rijn. f 10,- ontvangeft: R. v. Rossenburg, Haarlemmerstraat 251, Leiden, mevrouw M. Koole-v.d. Anker, Roomburgerweg 10, Leiden, mev rouw P. v. d. Niet-Barnhoorn, Julianastraat 31a, Noordwijk, M. van Leeuwen, Rijndijk 86, Leiden, J. G. Nieuwenhuis, Gerrit Kastein- straat 48, Leiden, B. van der Hu, st. Busken Huetstraat 24, Hazer- woude, Mevrouw C. Tuininga-Verhaar, Narcissenlaan 128, Oegstgeest, J. J. Jansen, Pieter Brueghellaan 6, Roelofarendsveen, Roest, de Kempenaerstraat 19, Oegstgeest, C. L. Varkevisser, Iris- straat 10, Katwijk aan den Rijn, Fam. J. van Dijk, Castellumweg 32, Leiden, A. v. Garderen, Celebesstraat 5, Alphen aan den Rijn, Joh. Imthorn, Mar. Poststraat 55, Warmond, mej. E. P. G. Filippo, Cor- nelis de Wittstraat 5, Wassenaar, Jac. A. Bol, Milanenhorst 149, Lei den, mevrouw Moeliker v. d. Blom, V. d. Waalstraat 51, Leiden, G. J. van Strien, Herengracht 58, Leiden, J. Andela, Korenbloemlaan 41, Oegstgeest, hr. G. J. M. Diepenbach, Beethovenlaan 71Leiden, W. J. van Egmond, Oegstgeesterweg 222, Rijnsburg, G. C. Comelisse, Sterrenlaan 121, Alphen aan den Rijn, J. van Blitterswijk, V. Speijk- straat 92, Lisse, Th. Varkevisser, Anemoonstraat 22, Noordwijk, P, L. de Bock, Javastraat 16, Leiden, J. A. van Elburg, Luykendreef 14, Leiderdorp, mevrouw Braxhoven, Prins Hendrikstraat 25a, Leiden, Jacqueline van der Plas, Goudse Rijpad 3, Alphen aan den Rijn, mejuffrouw M. Barens, Schelpenkade 12, Leiden, fam. A. Moedig, Muiderkring 97, Leiden. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Oplossing: 1. Lijstenmakerij Towi, Morsstraat 22, Leiden, 2. Boekhandel De Kier, Nieuwe Rijn 45-46, Leiden, 3. Dusoswa BV, Turfmarkt 1-2-3, Leiden, 4. Jachthaven Poelgeest BV, Haarlemmertrekvaart 16a, Oegstgeest; 5. Matze, Hogewoerd 115, Leiden, 6. Fasel, Haarlemmer straat 62-77, Leiden, 7. Struik, Hooigracht 51-53, Leiden, 8. Stipdonk Leiden, Schuttersveld 1, Leiden, 9. "De Oude Lantaarn", Antiek Stationsstraat 25, Alphen a/d Rijn, 10. Verhorst, Prins Hendrikstraat 151Alphen a/d Rijn, 11. W. J. Zirkzee bv. Zeemanlaan 22, Leiden, 12. L. H. van Tongeren, Breestraat 32, Leiden, 13. Gé Verhoog, Doeza- straat 39-41, Leiden, 14. Muusse Coiffure, Doezastraat 7, Leiden, 15. De Graafs Bakkerij, Aarkade 49, Winkelcentrum Ridderhof, Alphen a/d Rijn, 16. Boston LPPG, Leiden, Korte Mare 4, Leiden, 17. Zwa ger, Hogewoerd 111, Leiden, 18. Bonaparte, Breestraat 68, Leiden, 19. Corree, Hooftstraat 151, Alphen a/d Rijn, 20. Slavenburg's Bank, Kort Rapenburg 20, Leiden, 21. Piekaar, Haarlemmerstraat 89, Lei den, 22. Fa. Joh. Develing Zn., Herenstraat 57, Leiden, 23. Van Eijk, Ridderhof, Alphen a/d Rijn, 24. Van der Burgh, Haarlemmer straat 69, Leiden, 25. W. Zwaan, Andreasplein 16, Katwijk a/Zee, 26. Aktie Help Eva, Rabobank, Hazerswoude, 27. Timmerman, Haar lemmerstraat 203-205, Leiden, 28. Mijnders Mode, Voorstraat 26, Katwijk a/Zee, 29. Het Kinderpaleis, Thorbeckeplein 7-9, Alphen a/d Rijn, 30. V. Klarenbosch, Haarlemmerstraat 51-53, Leiden, 31. Dierenvreugd, Aarhof 3, Alphen a/d Rijn, 32. W. P. Hartwijk, Nieuwe Beestenmarkt 7-11, Leiden, 33. Maasdam, De Kopermolen, Leiden, 34. Fa. v. d. Hoek, V. Mandersloosstraat 37-41, Alphen a/d Rijn, 35. S. v. Weesel en Zn., Hogewoerd 112, Leiden, 36. Assurantiekant. Ver berg, Korevaarstraat 19, Leiden, 37. De Wit, Vijf Meiplein, Leiden, 38. Het Wonder van Alphen, Hooftstraat 45, Alphen a/d Rijn, 39. Mode huis Le Boulevard, Princestraat 22, Katwijk a/Zee, 40. F. W. Plessen, Bevrijdingsplein 12, Leiden/Geversstraat 47, Oegstgeest, 41. Muziek Servaas Leiden, Nieuwe Rijn 19-20, Leiden, 42. Elam BV, Haarlem merweg 2-4, Leiden, 43. Leidse Spaarbank, Districtskantoor, Doeza straat 35-37, Leiden, 44. Hans Verkerk, Westkanaalweg 100, Ter Aar/Hooftstraat 225, Alphen a/d Rijn, 45. Sanders Wijnhuis, Doeza straat 12, Leiden, 46. Paul Rozestraten, Prins Hendrikstraat 58, Alp hen a/d Rijn, 47. R. Labordus, Hooftstraat 249-251, Alphen a/d Rijn, 48. Uitzendbureau De Koning, Korevaarstraat 33, Leiden, 49. Colijn Meubelen, Verdamstraat 6, Leiden, 50. De Nie, Kort Rapenburg 5-7-9, Leiden, 51. Slagerij Borsjes, Haarlemmerstraat 209, Leiden, 52. „Style"-parket Oude Singel 152, Leiden, 53. Barend van Zwieten, Hooftstraat 121, Alphen a/d Rijn, 54. Florijn Antiek BV, Levandaal 178, Leiden, 55. 't Meubelhuis Opstal bv, Haarlemmerstraat 165, Lei den, 56. Wolters, Vismarkt 1, Leiden, 57. Radio Van der Bijl, Bad- straat 3, Katwijk a/Zee, 58. Voetlicht, Haarlemmerstraat 15, Leiden, 59. Fa. G. Corver, Haarlemmerstraat 88, Leiden, 60. Van Dijk, Lad- derbedrijf, Roomburgerweg 23, Leiden, 61. Vlasveld, Doezastraat 2-18,20, Leiden, 62. Van Wieringen jr. Julianastraat 67, Alphen a/d Rijn, 63. Van Cleef, Breestraat 171, Leiden, 64. S. van Weesel, Hoge woerd 112, Leiden, 65. H. Janse, Haarlemmerstraat 123, Leiden, 66. WV, Stationsplein 210, Leiden, 67. L. H. van Tongeren, Levendaal 104/Doezastraat 13, Leiden, 68. Cebuto, Doezastraat 30, Leiden, 69. Edek, Merelstraat la, Leiden, 70. Tip-top Autoverhuur, St. Aagten straat 10-14, Leiden. 71. W. Brouwer, Haarlemmerstraat 23, Leiden, 72. Mostert, Adm. Backertweg 8-12, Leiden, 73. Schoonmaakbedrijf W. J. van Rooijen, Narcissenlaan 140, Oegstgeest, 74. J. Parlevliet, Badstraat 11, Katwijk, 75. Jan van Duuren Zn. Leiden, 76. Dans school Nieuwenhuizen/Boes, Hogewoerd 87, Leiden, 77. Van den Berg, Achterweg 12, Katwijk a/Rijn, 78. Reisbureau Metaal, Heren straat 19, Leiden, 79. De Wit's Textiel, Bevrijdingsplein 43, Leiden, 80. Hifi N. v. d. Horst bv, Doezastraat/Vijf Meiplein/Diamantplein, Leiden, 81. Huibers, Haarlemmerstraat 123/Stille Mare 3, Leiden, 83. Eltax, Leiden, 84. Ton Rijsbergen BV, Gabriël Metzustraat 11, Lei den, 85. Lijstenmakerij Towi, Morsstraat 22, Leiden, 86. Trinette Stomerij, Schoolstraat 104, Voorschoten, 87. Ton de Vrind, Nieuwe Rijn 41, Leiden, 88. Kluit, Breestraat 114, Leiden, 89. Sportshop Stolk, Schoolstraat 2, Voorschoten, 90. Foto Kruyt, Foto- en Film speciaalzaak, 91. C. van Berge Henegouwen, Vronkenlaan 23, Leiderdorp, 92. Ladan zonwering BV, Molensteeg 12-14 Leiden, 93. A:de Wit's Watersport, Oude Vest 111, Leiden, 94. Schelvis schilders, 95. Disco Shop North End, Hoornesplein 143, Katwijk, 96. Brandt Leiden, Oude Varkensmarkt 5, Leiden, 97. Tom Brinks, Haarlem merstraat 13, Leiden, 98. Lestella, Papengracht 5a, Leiden, 99. J. M. A. Waterreus, Voorstraat 15, Katwijk a/Zee, 100. Van der Burgh Op tiek, Haarlemmerstraat 73a, Leiden, 101. "De Verfton", Hogewoerd 73-75, Leiden, 102. Antiek Klip, Hooftstraat 239-241, Alphen a/Rijn, 103. De Pollepel, Bosplein 11-12, 104. Demmenie Leiden, Haarlem merstraat 167 171, Leiden, 105. Geschenkenhuis Verdoes, Badstraat 7, Katwijk a/Zee, 106. Messcher's Modehuis, Breestraat 715, Leiden, 107. Autobedrijf Jongeleen, St. Jacobsgracht 10-18, Leiden, 108. G. C. van Dissel-Hoogenvest, Hooftstraat 165, Alphen a/Rijn, 109. Ladan, Lage Rijndijk 19-26-27-28-28a, Leiden, 110. Hobbyshop "Martien", Raadhuisstraat 249, 111. Roosen Optiek, Kort Galgewater 1, Leiden, 112. Ge Hofenk, De Aarhof 4, Alphen a/d Rijn, 113. Haasnoot Schoe nen. Voorstraat 52 Princestraat33 Hoornesplein 113,114. Smit,Mare 98, Leiden, 115. KeesOmtzigt BV, Hogewoerd 158-158a, Leiden, 116. Tuyn Brillen, Winkelcentrum Ridderhof/Winkelcentrum De Aarhof, Alphen a d Rijn, 117. Trinette Stomerij, Lijnbaan 3, Leiderdorp, 118. J. Weber, Diefsteeg 14-17, Leiden. 119. S. van Weesel en Zn., Hoge woerd 112, Leiden. 120 Perquin, Haagweg 15, Leiden, 121. Hans Vink, Breestraat 119, Leiden, 122. Sigarenspeciaalzaak Vink, Van Mandsersloosstraat 34, Alphen a d Rijn, 123. Hachmer, 5 Meiplein 96, Leiden, 124. Schoenhandgl van Kampenhout, Atjehstraat 73, Lei den, 125. Wira, Haarlemmerstraat 91, Leiden, 126. Holverda, Beatrix- straat 21-23, Leiden, 127. De Nie, Kort Rapenburg 5-7-9, Leiden, 128. Haasnoot, Voorstraat 44, Katwijk a Zee, 129. Wolfslag, Breestraat 145, Leiden, 130. Joop Visser. Hogewoerd 131, Leiden, 131. S. v. Weesel en Zn., Hogewoerd 112, Leiden, 132. Radio van Leeuwen, Badstraat 15, Katwijk Zee, 133. V. d. Kuy, Beestenmarkt 7, Leiden, 134. Saion Bart, De Genestetstraat 44, Leiden, 135. Ligthart, Ter- weeweg 84, Oegstgeest, 136. Van Dam, Steenstraat 47, Leiden, 137. Heijnen Assurantiën BV, Hogewoerd 124, Leiden, 138. Ostermann Optiek Specialist, Morsstraat 23, Leiden, 139. Groenen, Nieuwe Rijn 106, Leiden, 140 W. A. Hoppezak, Pieterskerkgracht 18, Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 18