Overheid moet ruimte laten aan de bedrijven „Invloed gemeente op bedrijven vergroten flirt! MAANDAG 5 DECEMBER 1977 Nieuwe werknemerseommissaris bij Vredenstein: fHiMilllM ROTTERDAM - „Ik zie wel wat in 'm. Dit soort strijdbare kei els hebben wij juist nodisj", zei topman ir. L. M. Pooti (45) van Vredestein enkele weken geleden over de toen nog kandidaat-werknemerscommissaris bij het door de overheid geredde rubberconcern, over drs. P. A. de Ruiter (38), sinds twee jaar gecommiteerde en vice-voorzitter van het Openbaar Lichaam Rijnmond in Rotterdam Vorige week maakte de president- directeur van het deels door de staat, deels door voormalig eige naar Goodrich in stand gehouden Vredestein tijdens een algemene aandeelhoudersvergadering in Doorwerth officieel bekend dat oud-Tweede kamerlid De Ruiter (PvdA) was benoemd tot werk nemerscommissaris als opvolger van mi'. H. Versloot. Versloot, die in de ettelijke jaren van zijn commissariaat bij Vredestein vele roerige momenten in het toen nog volledig Amerikaanse bestaan van de onderneming mocht meemaken, wenste de combinatie CHU-senator en Vredesteincommissaris niet lan ger voort te zetten. Naast drs. De Ruiter maken verder drs. J. van den Driest (president-direkteur Adriaan Volker) en de heer Van Veelen (president-commissaris ABN en oud-topman Estel) deel uit van de raad van commissaris sen bij Vredestein. Piet de Ruiter wil vooralsnog weinig kwijt over zijn eerste commissariaat. „Het zou wel erg arrogant staan als ik nu al mijn denkbeelden over het bedrijf uit zou dragen aldus De Ruiter, die behalve Rijnmondgecom mitteerde ook president-direk teur is van de NV Afvalverwer king Rijnmond. Offers Natuurlijk is hij bekend met het feit dat 49 procent van de aandelen van Vredestein in handen zijn van de Nederlandse overheid, dat ook 49 procent bij Goodrich be rust en dat de overige twee pro cent in een stichting zitten, waarin beide partners deel heb ben. In sommige gevallen moet een overheid zich nu eenmaal of- Weerraporten van hedenmorgen 7 uur Amsterdam De Bilt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen Zd. Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Helsinki Innsbrück Klagenfurt Kopenhagen Mallorca Munchen Os'o Stockholm Wenen Casa Blanca Istanbul Las Palmas New York Tel Aviv Tunis zw. onbew. onbew. onbew. onbew. onbew. onbew. onbew. onbew. geh. bew. geh. bew. licht bew. licht bew. onbew. onbew. geh. bew. geh. bew. motregen onbew. 12 5-6 0 0-2 0 -A -5 01 1-11 0 3 -8 0 0 -2 01 onbew. licht bew. onbew. onbew. geh. bew. geh. bew. geh. bew. door Nico van Grieken. fers getroosten om een bedrijf te 'aten voortbestaan en om de werkgelegenheid van vele men sen veilig te stellen, meent hij. Toch, aldus De Ruiter, moet de overheid oppassen niet meer greep te krijgen op het onderne- mingsgebeuren, hoewel het nu ook weer niet zo is dat de staat werkelijk veel in de melk te brokkelen heeft. „Die grote greep, die de overheid op het be drijfsleven zou hebben is een loze kreet". Het is, vindt hij, veeleer zo dat de overheid, „kijk naar het Bureau Bijzondere Bedrijfsbe langen", de problemen die bij steunverlening en dergelijke om de hoek komen kijken nauw elijks aan kan. „Als je ziet hoe moeilijk het is goede mensen te krijgen die het management werkelijk aankunnen Churchill Drs. De Ruiter spreekt zich onom wonden uit voor het systeem van de ondernemingsgewijze pro- duktie, maar dat dan parallel aan Churchill's uitspraak over de mocratie. „Zijn visie is ook op de ondernemingsgewijze produktie van toepassing, een slecht sys teem maar beter is er niet". In geleide economie ziet hij geen heil, wel in het beeld dat Lubbers' structuurnota schetst, de georienteerde markteconomie. Het is daarom dat De Ruiter waarschuwt: overheid pas op, laat de ondernemer binnen het kader van die georienteerde markteconomie zijn gang gaan. Na vier jaar kabinet-Den Uyl is hij graag bereid daar in de voetsporen van de Amerikaan Galbraith aan toe te voegen dat de staat ervoor moet waken „de vuilnisemmer van het kapita lisme te worden". Piet de Ruiter in de tijd dat hij nog Tweede Kamerlid voor de PvdA was. Sinds een week is hij werknemerscommissaris bij Vre destein. Daarnaast blijft hij vice-voorzitter van het Openbaar lichaam Rijnmond. De Ruiter „Het is het echec van het linkse denken. Aan de ene kant moetje constateren dat het nodig is sleutelindustrieen voor een ondergang te behoeden en aan de andere kant zit je daardoor met je socialistische denken en willen handelen midden in de proble men van een ondernemingsge wijze produktie". Met de situa tie-Vredestein heeft hij geen moeite. Geleerd Twee jaar Rijnmondbestuur, met terdaad in het hart van de onder nemingsgewijze produktie (Europoort, Kruwal, Maasvlakte, haven en scheepsbouw), hebben hem geleerd dat ook al heb je an dere achtergronden het niet altijd opportuun is ideologisch te werk tc gaan. Overheid cn bedrijfs leven moeten leren eikaars taal te verstaan, constateert De Ruiter. Overigens is de Rijnmondbe stuurder al enkele jaren van me ning dat het erg belangrijk is een klimaat te scheppen waarin je goed met de industrie kan praten. Ten tijde van de „Kruwalaffaire liet De Ruiter er echter op volgen niet bereid te zijn zich te laten chanteren door het schermen met werkgelegenheid. „Ik ben niet van plan om tot mijn beleid te maken: „als je aan die en die Scheepsbouw Drs. De Ruiter bepleit de overheid geen verantwoordelijkheid toe te komen die die overheid niet aan kan. De scheepsbouw bijvoor beeld. „Men zou dat ter harte moeten nemen. Ik heb er mijn sterke twijfels over of de onder nemers onder de paraplu van de Beleidscommissie Scheepsbouw niet aan een keiharde concurren tiestrijd bezig zijn." Twijfels, die ook de vakbonden hebben geuit. De moraal: de overheid zou on voldoende vat hebben op met name de herstructurering van de Nederlandse scheepsbouw. „De overheid suggereert meer dan men in werkelijkheid kan waar maken". Daarom: Claim geen verantwoordelijkheid. Waar Piet de Ruiter zich sterk voor wil maken isde instelling van een public manager in de onderne ming. Een manager, die zich be wust is van de noodzaak een „goed rendement te halen", maar die ook de aspecten werkgele genheid en sociaalbeleid in de ga ten houdt. „Een manager met een dimensie meer. Iemand, die zich realiseert dat overheid en ondernemen niet eikaars natuurlijke en blijvende tegenpolen zijn. Public manage ment moet de kloof zien te over bruggen. Ik ben het wat dat be treft eens met Langman (oud mi nister van economische zaken) die ook het overleg tussen over heid en bedrijfsleven een stuk verbeterd zou willen zien". Als werknemerscommissaris zal hij niet nalaten aanzetten te doen om tot de aanvaarding van „public management" te komenmfMet het uitzicht op nog vele economi sche problemen, zoals het nauw elijks te stoppen protectionisme en de moeilijkheden die zich zullen voordoen bij het streven naar een gezond marktevenwicht tussen de geindustrialiseerde wereld en het rijke deel van de derde wereldn is het streven naar een „maatschappelijk manager" langzamerhand geen luxe meerm Zeker niet waar. Piet de Ruiter er ernstig rekening mee houdt dat de structureel hoge werkloosheid de komende vier tot vijf jaar niet onder de 200.000 mensen zal ko- In het Amerikaanse Bayonne ismen gisteren begonnenmet de jaarlijkse opknapbeurt van het luxe passagiers- schip Queen Elizabeth. Het schip is hiervoor in een droogdok gelegd.. De operatie gaat vijf miljoen dollar kosten DEN HAAG (SP) - Minister Boersma van sociale zaken vindt dat gemeenten een grotere greep moeten krijgen op het sociale beleid in de .ondernemingen. Dat zou kannen gebeuren door meer informaties van het bedrijfsleven te eisen als bij de gemeenten ver zoeken binnenkomen tot het verkopen of in erfpacht uitgeven van grond, bestemd voor be drijfsvestigingen. Volgens.Boersma kunnen door een samenloop van omstandigheden in een regio of gemeente sociale spanningen optreden: krachtige industrialisatie, huisves- tingsmoeilijkheden, gespannen arbeidsmarkt, koppelbaasativi- teiten, veel buitenlandse werk nemers, een grote en blijvende werkloosheid, een eenzijdige economische structuur en een laag loonpeil. Met deze probleem voor ogen heeft minister Boersma een advie saanvraag bij de Sociaal-Econo mische Raad ingediend over de funtie die gemeenten in het so- LEIDEN - Op de markt van maandag werden 2139 dieren aangevoerd, gespe cificeerd als volgt slachtrunderen 1172; varkens 60 en schapen of lammeren 907. Prijsnoteringen-slachtvee: slachtrunde- •n-Stieren le kwaliteit van 7.55 tot 8.00; 7.40; n 7.10 tot 7.80; n 6.50 tot 6.90; n 6.60 tot 7.70; i 6.10 tot 6.50; n 5.60 tot 6.00, t 6.00; le kwali- t 13.75. Slacht- 14 8 7 18 12 16 t-2 -14 O - 11 - 4 0 02 - 15 - kwaliteit le kwaliteit 1 i 2e kwaliteit koeien le kwaliteit v koeien 2e kwaliteit v koeien 3e kwaliteit v worstkoeien van 4.60 1 teit dikbillen van 9.00 varkens extra kwaliteit boven notering: le kwaliteit van 350 tot 355; 2e kwaliteit van 345 tot 350; 3e kwaliteit van 340 tot 345. Gebruiksvee: schapen van 180 tot 230; lammeren van 190 tot 240. Toelich tingen: Slachtrunderen-aanvoer rede lijk, handel vlot, prijzen lager; varkens- aanvoer redelijk, handel goed, prijzen hoger; schapen en lammeren- aanvoer redelijk, handel matig en prijzen stabiel. SKIËN - De Zweed Ingemar Stenmark heeft gisteren in Zwit serland de slalom meetellend voor het wereldkampioenschap, die hij verdedigt, gewonnen. Stenmark bleef voor de Ameri kaan Mahre en de Oostenrijker Heidegger. 10.50 Ned. 74 9.75 id 74 9.50 id 76-1 9.50 id 76-2 9.00 !d 75 8.75 id 75 8.75 id 75-2 8 75 id 76-97 8.50 id 75 8.5b. 75- 8.25 id 76 8.25 id 77-92 8.00 id 69 8.00 id 70-95 8.00 id 71-96 8.00 id 701 8.00 id 7011 8.00 id 70111 8.00 id 76-91 8.00 id 77-97 8.00 id 77-87 7.75 id 71-96 7.75 id 73-98 7.75 id 77-92 7.75 id 70-78 7.75id77-97 7.50 id 69-95 7.50 id 71-96 7.50 id 72-97 7.50 id 71-81 7.20 id 72-97 7.00 id 661-91 7.00 id 6611 7.00 id 69-94 Koers vorige week 108.5 107.2 104.4 105.6 1Ó3 102.7f 102.5 102,70 101.2 100.6 100.8 100.9 100.3 92.5 94.8 106.4 103 8 103.3 102.9 103.6 101.7 102.6 101.8 101.2 100.3 100.7 100.3 101.1 6.50 id 681-93 6.50 id 6811 6.50 id 68111 6.50 id 681v 6.25 id 66-91 6.25 id 67-92 6.00 id 67-92 5.75 id 651-90 5.75 id 6511 5.25 id 641-89 5.25 id 6411 5.00 id 64-94 4.50 id 58-83 4.50 id 59-89 4.50 id 601-85 4.50 id 6011 4.50 id 63-93 4.25 id 59-84 4.25 id 60-90 4.25 id 61-91 4.25 id 631 4.25 id 6311 4.00 id 61-86 4.00 id 62-92 3.75 id 53-93 3.50 id st. 47 3.50 id 53-83 3.50 id 56-86 3.25 id 48-98 3.25 id 50-90 3.25 id 54-94 3.25 id 55-95 3.25 id 55-85 3.00 id Grb 3.00 id 37-81 3.00 id Grb46 11.00 BNG74-81 11.00 id 74-84 10.50 id 1974 9 50 id 74-82 9.50 id 74-99 9.50 id 75-85 9.50 id 76-01 9.00 id 75-00 8.75 id 70-90 8.75 id 70-95 8.75 id 75-00 8.75 id 77-02 8.50 id 70-85 8.50 id 70-95 8.50 id 73-98 8.25 id 70-85 8 25 id 70-96 8.25 id 76-01 8.00 id 69-94 8.00 id 71-96 8.00 id 72-97 8 00 id 73-79 8 00 id 75-00 7.75 id 70- 79 7.75 id 72-81 7.60 id 73-98 7.50 id 72-97 7.25 id 71-79 7.25 id 73-98 7 00 id 661-91 7.00 id 6611 105.6 111.7 105.9 103.4 102.7 102.5 93.5 105.9 112.6 106.3 103.6 107.3 106,9 106.4 103.8 013.5 103.2 103.5 103.3 101.9 101.9 ciaal beleid in de onderneming zou moeten krijgen. De gemeente Rotterdam is op dit terrein al actief. Als een bedrijf zich in Rotterdam wil vestigen voor vestiging of uitbreiding van een bedrijf met 50 of meer ar beidsplaatsen, dan moet volgens het sociaal vestigingsbesluit aan B en W gegevens worden ver strekt over dat bedrijf. Die gege vens hebben betrekking op het aantal beroepsgroepen, het op leidingsniveau, het loonniveau, de werving van de arbeidskrach ten, de hygiënische voorzienin gen en de huisvesting van buitenlandse werknemers. Voorts dienen deze bedrijven een verklaring over te leggen waarin staat dat zij bereid zijn met va korganisaties overleg te plegen en B en W in te lichten over reorganisatieplannen. Uit zo n verklaring moet ook blijken of het bedrijf, dat grond wil hebben, overleg met de vakbeweging over het afsluiten van een cao heeft gevoerd, over het sociale beleid in de onderneming, en over de ondernemingsraad. Groenevelt waarschuwt nieuw kabinet DEN HAAG (ANP) - Als het beleid van het kabinet Van Agt - Wiegel niet gericht zal zijn op het scheppen van ar beidsplaatsen zal de vak beweging haar bereidheid tot loonmatiging laten varen. Arie Groenevelt, voorzitter van de Industriebond NVV, zei dit zaterdag in Vara's "In de Rooie Haan". Half december zullen de eerste cao-voorstellen bij de werk gevers liggen. Groenevelt verwacht in goede onderhan delingen tot resultaten te ko men. Mochten de werkgevers de eisen van de vakbeweging niet redelijk vinden dan eindigen de onderhandelin gen in arbeidsconflicten, zo voorspelde Groenevelt. Beursoverzicht Geen surprises Meer stakingen op het Damrak in Frankrijk PARIJS (DPA) - Na de 'Nationale Stakingsdag' van 1 december, die een groot deel van de economi sche bedrijvigheid in Frankrijk stillegde, staat het land deze week weer een nieuwe stakings golf te wachten. Uit protest tegen de economische en sociale politiek van de rege ring en ter onderstemming van looneisen zullep van vandaag tot donderdag de werknemers bij gas- en electriciteitsbedrijven afwisselend in diverse gedeelten van het land het werk neerleggen. Tegelijk zal in het hele land elke dag gedurende een tot twee uren de levering van stroom worden stopgezet. Ernstige storingen in het treinver keer zijn vanaf donderdag te verwachten. Op één na alle vak bonden van spoorwegpersoneel hebben tot een werkonderbre king van vier dagen opgeroepen. De actie richt zich tegen de spoorwegdirectie, die van plan is voortaan slechts één conducteur per trein te laten werken. De bonden vrezen dat zal leiden tot afschaffing van zo n tienduizend arbeidsplaatsen. AMSTERDAM (ANP) - De Am sterdamse effectenbeurs heeft de nieuwe week verdeeld ingezet. Gezien de voortdurende daling van de koers van de dollar en de lichte reactie in WTall Street viel de stemming bepaald mee. Een uitgesproken surprise had St. Ni- colaas niet voor de beurs meege- By de internationals ging de meeste belangstelling uit naar Philips n.a.v. publicaties dat de combinatie Philips-Ericsson de laagste inschrijver zou zijn op de Arabische telecommunicatie- mammoetorder. Het aandeel werd gevraagd door Westduitse beleggers en ook weer sinds lan gere tijd door het Nederlandse publiek. Het aandeel Philips werd daardoor 30 cent duurder op 28,20. De bankaandelen zetten de stij gende lijn voort. ABN met een gulden tot 327 en AMRO bank met 30 cent tot 69,30. Deli was een gulden in reactie op 122,70. De scheepvaartsector lag er bij iets meer activiteit verdeeld bij. Van Ommeren noteerde 2 hoger op 138, terwijl KNSM onveranderd 82 noteerde. Nedlloyd moest een gulden prijsgeven op 103 en HAL een dubbeltje op 110,80. Hoogov 20 HVA-Müen eert. KNSM eert 100 KLM 100 Kon. Olie 20 Nat. Ned 10 Ned Lloyd 50 Ommeren Cert. Philips 10 Robeco 50 Rolineo 50 Unilever 20 BINNENLANDSE AANDELEN ACF Ahog-BOB Ahold Hoek's Mach. Holec Holl. Beton Hunter D. ICU IHC Hollar.„ Ind Maatr.ch. IBB Kondor 23,5a 37 915e Interlas Intematio M. Inventum Kempen Beg. Key Houth. Kluwer KBB id 6 cum. Kon. Ned Pap Krasnapolsky Landre &i Gl. Leids. Wol Macintosh Maxw Petr. Mencba Metavcrpa 81,50 84,50 82,50 157,50 51,50 2100 47,50 Naarden Naeff Nat. Grondb. NBM-Bouw Ned. Bontw. Ned. Crediet Ned. Dagbl. id. dert. NMB Ned. Scheepshyp. Netam Nierstrasz Norit Nutricia GB Nutricia VB Ny verdal Oce. v.d. Gr OGEM Hold. Orenstein Otra Oving-D-S Pakhoek H id. cert. Palembang PaJthe Philips Pont Hout Porcel. Fles Proost Br Rademakers Reesink Reeuwijk id cert. P.ohte Jisk Rommelholl Rijn-Schelde Sanders Sarakreek Schev. Expl. Schlumberger Schokbeton Schuitema Schuppen Schuttersv. Slavenb Bank Smit Internat. Stevin Gr. Stoomsp. Tw Tab. Ind. Phil. Telegraaf Tilb Hvp. bk Ttlb. Waterl. Tw Kabelf. Ubbink Unü eert. id. 7 pet. 237,50 89,10 135,10 40,50 v.d. Vliet-W. Veneta Ver Glansf. VMF Stork Ver Uitg. mij. Verto eert. Vezelverw. Vthamij Butt. id. cert. 60 Wessanen c. 66.80 W. U. Hyp 423 Wolsp. Ede 95 Wyers 69,10 Wyk en Her. 147.50 BELEGGINGS INSTITUTEN Alg. Fondsenb. 103,50 America Fnd. ll'j Asd. Belegg. D. 130.50 Binn. Belf. VG 160 B.O.G. 156 Breevast 158 Converto 530 Dutch Int. 109 Eur, Pr. Inv. 119,20 Goldmines 437 Holland F. 128,30 IKA Belegg. 102 Interbonds 547 Leveraged 80 Obam 67.30 Rorento 126,80 Sumabel Tokyo PH(S) 56.80 Tokyo PH 67.50 Uni-Invest. 94 Wereldhaven 82.70 Concentra 121 Europafonds Eurunion Finance-U. Unifonds Chemical F Col. Growth Dreyfus F Fidelty F. Investors M. Japan Fund. Lehman Corp. Madison F Manhattan Massachus. Oppenheimer Technology BUITENLANDS GELD (prys m guldens, bank inkoop-verkoop) Amerikaanse dollar 2.33 2.43 Engelse pond Belgische fr (100) Duitse mark (100) Ital. lire (10 000) Portugese esc (100) Canadese dollar Franse fr (100) Zwitserse fr (100) Zweedse kroon (100) Noorse kroon (100) 42,75 Deense kroon (100) 37,25 Oostenr. sch. (100) is.oi Spaanse pes (100) 2.67 Gnekse drachme (100) 5,35 Finse mark (100) 55^5 Joegosl dinar (100) 10,75 4.22 109,75 110.5 113,5 51 45,75 40,25 15,31 2,96 6.6 58.5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 17