Takkende9 surprise Quick Boys Dominerend RBB zonder moeite naar overwinning WITTEMAN GEEFT H RCL OPNIEUW VLEUGELS..." Sinterklaas bestaat: Katwijk weet dat nu... MAANDAG 5 DECEMBER 1977 PAGINA 13 SPORT SPORT KATWIJK - Het verschil in incasseringsvermogen was allesbepalend in de zaterdagtopper Quick Boys-Noordwijk. Daar waar de Katwijkse voetballer de gebeurtenis sen in de streekderby la coniek over zich heen lie ten komen en mede daar door vrijuit konden voetballen, daar ging de partner tenonder aan steeds grotere irritatie. De cijfers spraken wat dat be treft boekdelen na de merkwaardige, maar alle raardigste partij. Quick Boys toonde zich met een 4-1 zege niet alleen de ware koploper, maar type render nog was dat het vernederde Noordwijk ook met vier officiële waarschuwingen moest afreizen van Nieuw Zuid. Met de vernietigende publieksk- reet "Noordwijk is een lachertje" nog in de oren, wilde de Eel- man-ploeg naderhand niets af dingen aan de forse Katwijkse surprise. Felle kritiek richtte zich echter wèl op de arbitrage Op de zaterdag voor Sinterklaas werd de Zwarte Piet door geschoven naar spelleider Buys, die er de oorzaak van zou zijn geweest dat het zo compleet was misgegaan. Trainer John Eelman kon zich na derhand danig over de leiding opwinden "Het is complete kol der wat hier is gebeurd. Sjoerd Boot werd na één overtreding zo door die man achtervolgd dat hij tenslotte gewoon de wedstrijd werd uitgefloten, Cees Spaan derman kreeg een bal op zijn hoofd en hij legde hem op de stip wegens hands en een kopbal van John van Dijk ving minstens 20 centimeter achter de doellijn en hij liet gewoon doorspelen. Deze man floot steeds één kant op. Een schandaal, vooral omdat hij zelf jarenlang in Quick Boys heeft ge speeld. Dan vraag ik me toch af waar de toewijzing voor zo'n wedstrijd vandaan komt." Het mag inderdaad vreemd heten dat een arbiter die de schijn zó tegen heeft, een wedstrijd als Quick Boys-Noordwijk toegewe zen krijgt. Aan de andere kant Sisthu Pan knalt de omstreden strafschop keihard in. Quick Boys leidt met 2-0. staat echter dat dit gegeven ook voor de partij al bekend was en dat er dus vooraf geprotesteerd had kunnen worden. Daarbij rees bovendien de vraag of Noordwijk niet zelf had bijgedragen tot de denkbeeldige wisselwerking, zoals die volgens de spelers tot stand was gekomeji. De basis daarvoor zou dan gelegd moeten zijn in de eerste vijf mi nuten De ene overtreding van Boot (tegen Bart Zandbergen) waarover Eelman sprak, leek in derdaad erg grof voor mensen die de middenvelder niet kennen en stond niet alleen. Het effect was dat Buys de touwtjes strak aan wilde trekken. Daarmee riep hij Noordwijks irritatie op, waarop de arbiter reageerde door in twij felgevallen de kant te kiezen van het veel minder agerende Quick Boys, wat dus nog meer weerzin verwekte aan de Noordwijkkant. Die werd zelfs zo groot dat de ploeg periodenlang eenvoudig vergat te voetballen. Het deed overigens nauwelijks iets af aan de waarde van de Katwijkse zege. Die zou waarschijnlijk ook tot stand zijn gekomen aps Noordwijk wèl zichzelf was ge bleven. Wellicht zou de uitslag wat minder hoog zijn uitgevallen, maar Quick Boys zou wel vóór gelegen hebben. Een stelling die te destilleren viel uit de wijze waarop de Katwijkers de kwets baarheid van de partner bloot legden. Het Lagendijk-team stoorde voorin groepsgewijs, dekte kort, liet de linies goed op elkaar aansluiten, gaf geen meter ruimte en schiep zichzelf wèl vrijheid. Door op snelheid te storen in het verdedi gingscentrum van de tegenstan der waar met één tegen één siuta- ties geprofiteerd moest worden van de geringe beweeglijkheid van laatste man Cees Spaander man en de zwakte van sluitpost Van Buyten. Blunder Quick Boys werd daarbij aan 1-0 geholpen door een blunder van Henk van Buyten. De doelman, die eerder verklaarde buiten de dorpenstrijd te staan, handelde zeer nerveus rond de achtste mi nuut. Wel sprintte hij goed zijn doel uit om de bal voor de aan stormende Kees van Rooyen te gaan wegtrappen, maar hij miste finaal. Van Rooyen die was ont snapt uit de groep spelers die een streep hadden getrokken langs de middellijn, kon daardoor moeiteloos 1-0 in het lege doel deponeren. ^a een periode waarin Bröring de onderkant van de lat al eens had geraakt, was dat hard gelag voor de Noord wij kers, voor wie daarna bovendien het fluiten van Buys een obsessie, werd. Voor stopper Frans v.d. Veen: "We wa ren vreselijk gemotiveerd be gonnen, het was nu of nooit. Je gaat het veld in om een bepaalde tactiek uit te voeren en dan tast zo'n jongen volledig mis. Dan kun je alles wel vergeten. Zeker met een scheidsrechter die de sfeer niet aanvoelt. We hebbèn ons misschien wel wat teveel la ten irriteren." Die wrevel werd nog geïnjecteerd rond de twintigste minuut. Heel Noordwijk betwistte toen het handsgeval in de "muur" Na een vrije trap van Nico Kuyt (gevolg van een overtreding van Cees Spaanderman tegen Bart Zand bergen op de rand van het straf schopgebied) zou een Noord- wijker de bal met de hand hebben beroerd. De betrokkenen wisten van niets en ontkenden heftig. Buys legde de bal echter op de stip en Sisthu Pan knalde van elf meter leihard 2-0 in. Quick Boys domineerde daarna tot aan de pauze zoals het wilde, ver gat alleen de score uit te bouwen, maar kon verder alles. "Logisch, als je zo op 2-0 bent gekomen", merkte Eelman op. Maar zijn collega Lagendijk stelde simpel vast: "Als ik een zwakke laatste man en een zwakke keeper in mijn elftal het), dan moet een te genstander daarvan proberen te profiteren. Dat hebben we ge daan." Bijna leidde dat nog tot een unieke goal van Teun van der Plas. die met een onnavolgbare hakbal de onbezonnen uit zyn doel ren nende Van Buyten versloeg. Noordwijks sluitpost was echter net op tijd terug om de bal van de doellijn weg te slaan. Dat Quick Boys nog niet helemaal volgroeid is, bewees de eerste pe riode van de tweede helft. Het ini tiatief werd in die fase wat al te gemakkelijk uit handen gegeven. Noordwijk kreeg ondanks de pressie die het ontwikkelde nauwelijks kansen en raakte bo vendien nog meer geprikkeld. De al gewaarschuwde Boot werd preventief vervangen (Tio), en achtereenvolgens Van der Veen, Bogers en Cees Spaanderman werden geboekt wegens be- i met de leiding. Geprikkeld Wellicht niet allemaal terecht, om dat Buys inmiddels inderdaad wat eenzijdig was gaan fluiten, maar feit was wel dat Noordwijk daardoor in woord en gebaar nogal eens geprikkeld over de schreef ging. Voor spits Bröring het bewijs dat Buys de wedstrijd niet aankon: "Wat die man zich allemaal liet zeggen, zou niemand pikken. Dat tekende hem. Met twee andere ploegen zou het on getwijfeld vechten zijn gewor den." Zover kwam het zaterdag niet, om dat de spelers elkaar te goed ken nen, maar Noordwijk blééf woedend, mede omdat een doelpunt van John van Dijk niet geteld zou zyn. Het duel ont aardde echter nooit. De partij werd zelfs spectaculair toen Quick Boys zich herstelde en via schitterende goals van Van Rooyen en (na een tegentreffer van Bröring) Bart Zandbergen aantoonde de ware koploper te zijn. "Prachtige doelpunten, maar elke lob is tegenwoordig wel raak bij Van Buyten", merkte Eelman op. "Hij keept de laatste fijd zeer ongelukkige wed strijden." Doorgeschoven Die uitspraak kon getoetst worden aan de totstandkoming van het laatste doelpunt. Van Buyten had de bal by een uittrap direct inge leverd bij een tegenstander (Pan) en speelde daarmee nogmaals voor Sinterklaas. De zwarte piet werd echter doorgeschoven naar arbiter Buys... Terecht of niet? Het commentaar van Arie Lagendijk was veelzeg gend: "Noordwijk heeft verloren op het eigen incasseringsvermo gen." PAUL DE TOMBE 'S GRAVENZANDE - Hoe de krachtsverhouding zaterdag in de wedstrijd 's Gravenzandse SV - Rijnsburgse Boys verdeeld wa ren, kan het duidelijkst geïllu streerd worden door de wijze waarop de vierde Rijnsburgse goal tot stand kwam. Op het mo ment (de slotfase) dat de thuisclub of fortuinlijke wijze op 2-3 was gekomen en er daarna alles 'uit' gooide om de gelijk maker te forceren, schakelde RBB over op een hogere versnel ling en walste, onder aanvoering van een uitblinkend Nico Zwaan, (die Henk van der Zwan in staat stelde om te scoren) probleem loos over de tegenstander heen. Onzuiverheid D?t de Rijnsburgers ondanks hun grote overwicht slechts tot vier doelpunten kwamen was te wijten aan de onzuiverheid in de afwerking (vooral in de eerste helft) en het bijna uit de hand ge lopen harde spel van beide par tijen, waarbij scheidsrechter Dammers te vaak verzuimde in te grijpen. Kopstoten en het doelbewust neerleggen van de tegenstander zonder dat er een bal in de buurt was, waren geen uitzonderingen. De zege van 'het briljant spelende Rijnsburgse Boys, zoals aan voerder Cor Vreugdenhil het spel van zijn team typeerde, kwam za terdag geen enkele maal in ge vaar. Met vloeiende combinaties werd keer op keer de aanval ge zocht en werd de tegenstander onder druk gezet. Maar pas na een half uur spelen leverde dat voor de dominerende Rijnsbur gers succes op, toen Vreugdenhil een scherp genomen hoekschop van Zwaan nog net met het hoofd wist te beroeren: 0-1. Even later kreeg Henk van der Zwan een unieke kans om de voorsprong verder uit te bouwen. Alleen voor doelman Vermeer faalde hij ech ter tot tweemaal toe. Meer geluk In de tweede periode had hij meer geluk. Nadat Westerhout de stand gelijk had getrokken, werd Van der Zwan achtereenvolgens door Vreugdenhil en Zwaan in staat gesteld om voor 1-3 te zor gen. RBB vond het toen welletjes en nam gas terug. Daardoor werd het voor Dijkhuizen mogelijk om alleen op doelman Star af te ste venen, die niets meer kon doen dan hem onregelmatig af te stop pen, waardoor 's Gravenzandse SV via een strafschop van Velt- man tot 2-3 kon terugkomen. Nog eenmaal schakelde RBB over op de hoogste versnelling en Van der Zwan kon zijn hattrick vol tooien: 2-4. WALTER OOMEN LEIDERDORP - Verliezen, het blijft een moeilijke zaak. IJs- selmeervogels demon streerde het na de 3-1 neder laag tegen RCL nog eens duidelijk. Met name de Spa- kenburgse middenvelder Jan Vedder toonde na zich af loop weinig ingenomen met die -voor hem onaange name- Sinterklaassurprise. Een verrassing, waar hij ech ter niet de aanwezig zijnde Goedheiligman, maar ar biter Krul voor aansprake lijk zou stellen. In woord ("Bedankt voor je be droevend slechte leiding") en gebaar liet Vedder haar fijn blijken, dat Krul -al thans volgens hem- geen pe pernoot van het fluiten had gekund. De officiële waarschuwing, die daarop volgde was de -te rechte- symbolische rqe voor het onbekookte gedrag van Vedder, want hoewel Krul inderdaad niet sterk had gefloten, had de kleine spelbepaler van IJsselmeer- vogels de oorzaken van het 3-1 verlies in de eerste plaats in eigen gelederen moeten zoeken. Wat dat betreft kon hij later een voorbeeld aan zijn coach Pierre Stevenaart nemen. "Dit was voor ons een verdiende nederlaag, want wij hebben te plicht matig, met te weinig inzet gespeeld", zou hij later te recht verklaren. Zijn ploeg had tegen de uitste kend spelende RCL-forma- tie volkomen vastgezeten. Had zich stuk gebeten op het fanatieke Leiderdorpse ver zet, dat voor de Vogels net zo moeilijk te verteren was als een oudbakken stuk taai taai pop. Jaan de Graaf bijvoorbeeld slaagde er geen moment in om van de consequent dek kende Ab Braat ("De Graaf viel mij tegen. Hij werd al leen gevaarlijk als hij ruimte kreeg") los te komen en Jan Vedder kreeg van het sterk spelende RCL-middenrif evenmin ruimte om zijn tweemansvoorhoede met passes te injecteren. Met het lamleggen van die spe lers had RCL het grootste Spakenburgse gevaar eigen lijk al ingedamd. Wat dat be treft had de Spakenburgse defensie het aanzienlijk moeilijker, want wat Jann de Graaf zaterdagmiddag niet lukte, daar slaagde bij RCL Wilbert Witteman wel in. De frêle linkerspits draaide zijn directe oppo nent Harry Koelewijn com pleet dol en toonde met snelle soloacties regelmatig aan, dat de achterlijn van IJsselmeervogels zo broos als marsepein was. Witteman werd door Koele wijn alle ruimte geboden, die hij zich wenste en kon mede daardoor tot de grote uitblinker van dit duel uit groeien, wat tenslotte zijn bekroning vond in het schitterende derde RCL- Spelmoment uit het duel RCL-IJsselmeervogels. Zwaar belaagd door Wim Muys kopt hier Dick Witteman (tweede van links) op het Spakenburgse doel. doelpunt, dat hij scoorde. "Zo zie je, hoe belangrijk een snelle flankspeler is", stelde RCL-eoach John Huguenin later met voldoening vast. Toch had het feit, dat Wilbert Witteman na tien minuten al langs Aalt Kok was geglipt en Leo Holl daarna rakelings naast had geschoten, voor de Vogels-defensie al een waar schuwing moeten zijn. Die waarschuwing werd echter volkomen genegeerd. Type rend in die beginfase was trouwens, dat sommige RCL en Vogel-verdedigers zich nogal eens aan geknoei be zondigden. Zo was verder sterk spelende Daaf Brandt vlak na het begin ongestraft in de fout gegaan en zou later Koos Haneveld dit voor beeld volgen, toen hij de bal aan Jaan de Graaf „inle verde". Ab Braat kon toen echter op de doellijn kop pend redding brengen. Maar aan de andere kant was voorstopper Wira Muys even tevoren aanzienlijk minder fortuinlijk geweest, toen hij te hard op zijn doelman De Feyter had teruggespeeld en Dick Witteman van dit pre sentje had kunnen profiteren (1-0). Het zal RCL in die periode trouwens toch niet tegen wat vooral bleek, toen arbiter Krul vlak voor rust een tac kle van Aalt Kok ten op zichte van Bennie Heemskerk veel te zwaar be strafte en Heemkerk van elf meter voor een 2-0 ruststand mocht zorgen. Direct na rust vestigde Wilbert Witteman de aandacht weer op zich door via de lat over te schieten. Aandacht trouwens, die ook Krul weer zou krijgen, toen hij een overtreding van Van Haver tegen Jaan de Graaf onbe straft liet. De - terechte - Spakenburgse opwinding hierover zou echter wegeb ben, toen Witteman na een weergaloze solo voor 3-0 had gezorgd. Dat arbiter Krul daarna Jaan de Graaf als goedmakertje (Daaf Brandt had onopzette lijk hands gemaakt) de gele genheid schonk om uit een strafschop 3-1 binnen te schieten, paste geheel in de sfeer van het Sinterklaas feest. Jammer, dat Jan Ved der later blijk zou geven dit alles niet erg goed begrepen te hebben GERARD VAN PUTTEN Lisser Boys: 4-1 LISSE - Lisser Boys lijkt door een duidelijke 4-1 overwinning op 's-Gravenzande weer terug op de goede weg. Hoewel de "grote" vorm er nog niet helemaal was hadden de Lissenaren weinig moeite met het Westlandse 's- Gravezande. Verzwakt door het ontbreken van Jan van den Berg en Daan Noorloos in de verdedi ging wisten de Westlanders vaak geen antwoord op de combina ties van de Lissenaren. Bij Lisser Boys werd Hans van Aanholt op uitstekende wijze vervangen door de jonge Gert Jan van de Valk en speelde Jaap Lingbeek als laatste man. terwijl Arie van Ooijen naar de rechtsachter- plaats was verschoven, wat de verdediging aan kracht deed Min of meer bij toeval kwam Lisser Boys na 20 minuten spelen op een voorsprong via de alom aanwe zige Gerard Nijkamp, toen doelman Arie Boom volkomen misgreep op een voorzet van Arie van Ooijen (1-0). Nog in dezelfde minuut kon s-Gravezande de stand gelijk trekken, toe Leo van Paassen na een fout van Jaap Lingbeek de bal vrij voor het doel van Nico Groeneweg ontving en makkelijk kon scoren.(l-l). Tien minuten later bracht-Gerard Nijkamp Lisser Boys wéér op voorsprong toen hij na een voor zet van Ed Langereis schitterend kon inkoppen (2-1). Na rust wisten de Westlanders geen tegenstand van betekenis meer te bieden en kon Lisser Boys de 200 toeschouwers tracteren op aan trekkelijk aanvalsspel. Na vijf minuten in de tweede helft was het al 3-1 door Jan van Slooten. De Lisseraren wisten echter nog slechts eenmaal te scoren on danks een voortdurend vel- doverwicht en weer was het Ge rard Nijkamp, die zijn waarde als spits onderstreepte toen hij na een schot van Ed Langereis (paal) de terugstuitende bal het doel inwerkte (4-1). GOUDA - Sinterklaas bestaat. De Katwijk-speler die rond zijn zesde jaar hardhandig van zijn geloof afviel, zal na de 0-1 overwinning op het Goudse Jodan Boys weer een rotsvast vertrouwen hebben in de Spaanse weldoener. Negentig minuten lang bleef afgelopen zaterdag het doel van Katwijk-goalie Koelewijn op miraculeuze wijze voor doorboring bespaard, terwijl ver in de tweede helft bij één van de schaarse uitvallen de meegekomen ausputzer Wim Guyt 1 zijn ploeg zowaar aan de overwinning kon helpen. Niet teneergeslagen door zoveel onrecht drongen de Gouwenaren daarna nog feller aan. Maar de Sint bleek een gehoorzame knecht te hebben in scheidsrechter Carels, want toen de ploeg van oud-Quick Boys trainer Perdijk dan eindelijk wist te scoren, keurde die Alkmaarder die zo rechtvaardige treffer af wegens buitenspel. Een op z'n zachtst gezegd nogal dubieuze beslissing. Middenvelder Dick van Lokhorst schoot van twintig meter fraai in en of spits Bert Graafland daarbij inderdaad hinderlijk buitenspel stond mag worden betwijfeld. Hoeveel moeite Jodan Boys wel had met scoren bleek vooral in de eerste helft. Terwijl het aantal kansen zich opstapelde, bleef de nul gehandhaafd. Een situatie die eerder was toe te schrijven aan onmacht van de Goudse spitsen dan aan een opvallend optreden van de Katwijk defensie. De ploeg van trainer Frans van der Zeeuw stond met de rug tegen de muur en het was eigenlijk alleen aan doelman Koelewijn te danken dat daar geen achterstand uit voortvloeide. Aanvallend kon Katwijk, dat Freek Rienks (geschorst) en Aad Koelewijn (gebles seerd) moest missen. In de eerste 45 minuten ook al geen vuist maken. Alleen Arnold Boers was koppend in de buurh van een treffer. In de tweede helft, toen het Jodan Boys-offensief wat terugliep, kwamen de Katwijkers er wat meer en doortas tender uit. Dat resulteerde dan uiteindelijk in een krappe overwinning, maar het portie geluk dat nodig was voor deze vierde zege op rij valt zeker niet te verwaarlozen. BART JUNGMAN SASSENHEIM - Ter Leede toonde zaterdag op ondub belzinnige wijze aan ixtlledig over de slechte competitie start heen te zijn. Met een klinkende 5-0overwinning op SV'35 lijken de betere tijden nu definitief aangebroken. Nogal wat trainers lieten zich de laatste tijd erg positief uit over de Wassenaarse ploeg. Uitspraken als: 'Die club zal nog van zich doen spreken', waren niet van de lucht. Welnu, tegen Ter Leede kwam daar in ieder geval niets van, tenminste niet in positieve zin. Ter Leede, eidelijk eens compleet, gaf SV'35 een stevig lesje, vooral waar het op wer ken en wilskracht aankwam. Al was het wel zo, dat het technisch erg begaafde SV vrij ongelukkig tegen een 2-0 achterstand aanliep. De beste kansen waren in die eerste rondgang namelijk voor de ploeg uit Wassenaar, maar zowel Gruppen als Har- Ter Leede zet SV'35 na rust compleet mat: ruime 5-0 overwinning teveld wisten geen raad met de unieke mogelijkheden beide spelers plaatsten de bal onbenullig over het Sas- senheimse doel heen. Ter Leede kreeg ook een kansje, via Jan van Harskamp, zijn spectaculaire kopbal ver dween maar net over de krui sing. Dezelfde speler zou vlak daarop voor 1-0zorgen, maar dat doelpunt vloeide niet voort uit wat men tot een kans kan rekenen. Zijn slappe schot kreeg Tort namelijk niet onder controle en de bal stuiterde domweg over de lijn, de doelman verbouwereerd achterlatend. Toen vlak na rust Ter Leede door Krop op 2-0 kwam knapte er iets bij SV'35. De Wassenaarse ploeg liet zich ontmoedigd naar de slacht bank leiden door een nu franks en vrij spelend Ter Leede. Keer op keer drong de Sassenheimse formatie ver op en na de treffer van Benno Kooy werd het een waar schuttersfestijn. Krop (na een soloen Vonk kopbalbenut ten nog twee van de vele mo gelijkheden en brachten de stand daarmee op 5-0. Ont goocheld verliet SV het ueld. HERBERT POLANE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 13