LEIDSCH DAGBLAD Prij zenslag dreigt op uitzendmarkt '"«meitak Andriessei sterke man van CDA in het nieuwe kabinet Slotakkoord zonder Irak vandaag Abba-baby Twee doden bij een brand in kraakpand Gok Ajax mislukt volledig Vance naar M.- Oosten MAANDAG 5 DECEMBER 1977 OPGERICHT 1 MAART 1860 35415 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN DEN HAAG (SP) - Nieuwe minis ter van financiën wordt waar schijnlijk de vroegere KVP- leider mr. F. Andriessen. Hij zal achter minister-president mr. A.A.M. van Agt de sterke man van het CDA zijn in het nieuwe kabinet. Een minister van finan ciën is net als de minister-presi dent lid van alle mogelijke com missies en onderraden van de ministerraad. Andriessen is als fractieleider van de KVP in de Tweede Kamer twee jaar geleden een campagne begonnen om de groei van de overheidsuitgaven afgeremd te krijgen. Deze campagne heeft uiteindelijk geleid tot het zoge naamde 1%-beleid van het kabi net -Den Uyl. Dit houdt in dat de overheidsuitgaven met niet meer dan één procent van de groei van Kandidaten van het CDA voor an dere posten zijn: sociale zaken: prof. dr. W. Albeda (ARP), defen sie: dr. R.J.H. Kruisinga (CHU), CRM: mevrouw Gardeniers-Be- rendsen (KVP), landbouw en vis serij: De Koning (ARP), justitie: De Gaay Fortman (ARP), weten schapsbeleid: dr. K. de Vries KAMPUNG LADANC (UPI/Reuter/AFP) - Bij het on geluk met de gekaapte Maleisi sche Boeing 737 die gisteren neerstortte in een moeras bij Kampung Ladang in Maleisie, zijn 107 mensen omgekomen, onder wie de minister van land bouw van Maleisië, Dato Sri Ali Haji Ahman. Gevreesd wordt dat ook de Cubaanse ambassadeur in Japan en Maleisië, Mario Garcia Inchaustegui, in het vliegtuig zat. Dit maakte een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij MAS vandaag bekend. Het toeste'stortteneer na in de lucht te zijn geëxplodeerd. Op twintig mensen na hadden alle inzitten den de Maleisische of Singapo rese nationaliteit. De gezagvoerder van de Boeing meldde enige tijd voor het neerstorten dat het vliegtuig was gekaapt. In eerste instantie werd gezegd dat het Japanse Rode Le ger voor de actie verantwoorde lijk was, maar volgens een of ficiële woordvoerder had de ge zagvoerder verklaard niet te we ten wie de kapers waren.- Wel zei hij dat zij gewapend waren met ondermeer handgranaten. In Tokio zei de politie niet te gelo ven dat de kapers leden van het Rode Leger waren. Die zouden nooit een toestel hebben gekaapt met een beperkte vliegafstand als die van de Boeing, zo werd ge zegd. Op de foto zijn bergingsploegen op de moeilijk bereikbare plek des onheils aan het werk om te pro beren zoveel mogelijk over blijfselen bijeen te brengen die nader licht op de zaak zouden kunnen werpen. STOCKHOLM (Reuter) - Agnetha Faeltskog, de 27-jarige blonde zangeres van de Zweedse pop groep Abba heeft het leven ge schonken aan een zoon. Beiden maken het goed, meldt haar pla tenmaatschappij, Het is het tweede kind van Agnetha en haar man Björn, mede-oprichter van de groep. Arabische top in Tripoli TRIPOLI (AP/AFP/UPI) - Vier van de,vijf deelne mende Arabische staten aan de kleine Arabische top in Tripoli hebben el kaar kunnen vinden in een politiek en militair front tegen Egypte. (CHU), ontwikkelingssamen werking: Van Zeil (KVP), volks huisvesting en ruimtelijke orde ning: drs. M. Peijnenburg. Behalve vice-premier H. Wiegel die binnenlandse zaken gaat beheren komen voor de WD in aanmer king voor het nieuwe kabinet drs. G. van Aardenne (economi sche zaken)dr. A. Pais(onderwijs en wetenschappen), mr. J. G. Rietkerk (volksgezondheid en waterstaat) en mr. J. Hoog Scheffer (buitenlandse zaken). De Amsterdamse hoogleraar dr.A. Pais die zo goed als zeker de nieuwe minister van onderwijs wordt, is econoom. Hij krijgt on geveer een kwart van de over- heidspot te beheren. Een van zijn belangrijkste opgaven wordt het tot stand brengen van de nieuwe basisschool. Mr. F. Andriessen De vijfde staat, Irak, was aan het einde van de conferen tie "niet meer vertegen woordigd. Volgens een hooggeplaatste Pales tijnse functionaris begonnen de moeilijkheden met Irak toen deze Arabische staat de resoluties 242 en 338 wilde verwerpen. Deze VN-resoluties vormen de basis voor de hervatting van de vredes conferentie in Genève. Het voor stel werd echter heftig bestreden door de Syrische president As sad. De slotverklaring van de conferen tie roept volgens Achmed Jabril, leider van het Volksfront voor bevrijding van Palestina op tot onder meer. het vestigen van de zetel van de Arabische liga in een andere plaats dan Cairo, waar hij zich nu bevindt, het overbrengen van het hoofd kwartier van de federatie van Arabische Republieken (een al failliete alliantie tussen Syrië, Egypte en Libië) uit Cairo naar Tripoli, en een boycot van de bijeen komsten van de Arabische Liga tot de zetel van deze organisatie zich niet meer in Cairo bevindt. De slotverklaring werd vanmor gen ondertekend. Jabril zei dat Syrië, Libië, Zuid-Jemen en Al gerije zijn overeengekomen een „Arabisch confrontatiefront" te vormen dat zich vooral zal toeleggen op het doordrukken van de eis dat de Arabische Liga uit Cairo verhuist. Van het front zullen ook de Pales- tijnen deel uitmaken, (zie ook pa gina 7) DEN HAAG (SP) - Op 1 ja nuari ontbrandt een prijsslag op de markt voor tijdelijke arbeids krachten De overheid wil met ingang van die datum beginnen met een nieuw over- heids-uitzendbureau. De voorbereidingen zijn klaar: de oprichtingsakte ligt al bij de no taris en het bestuur is gevormd. Het nieuwe uitzendbureau onder bescherming van de overheid wil tegen kostprijstarieven - dus zonder winst te maken - aan de slag. Doel is om degenen die moeilijk een baan kunnen vin den, zoals: ouderen, minder-vali- den, degenen die al drie maanden of langer bij het arbeidsbureau staan ingeschreven en andere "moeily k-plaatsbaren", aan werk te helpen. Met dat plan opent de overheid een rechtstreekse aanval op dc ruim zeventig commerciële uitzend bureaus in ons land die dagelijks ongeveer 40.000 mensen bemid delen. Op hun gemeenschappe lijke jaaromzet van naar schatting één miljard wordt een brutowinst van 20 procent ge maakt. De vakbeweging is een groot voor stander van het overheidsini tiatief om een eigen uitzend bureau te stichten en heeft al eer der harde kritiek aan het adres van de commerciële bureaus geuit, waarbij de aanduiding 'versluierde koppelbaas-activi teiten' werd gebruikt. Minister Boersma van sociale za ken wilde al eerder beginnen met het overheidsuitzendbureau maar organisatorische voorbe reidingen kostten aanzienlijk meer tijd dan aanvankelijk werd gedacht. Ook de algemene re kenkamer maakte bezwaren om dat met dit project overheidsgeld was gemoeid in de vorm van een garantstelling van enkele tientallen miljoenen guldens, be nodigd om tijdens de eerste proeffase de lonen voor de uit zendkrachten te garanderen. Al deze problemen zijn nu over wonnen. De rekenkamer is ak koord, en de officiële vergunnin gen voor arbeidsbemiddeling en voor uitzendwerkzaamheden zouden snel afkomen. Het wach ten is alleen nog op het passeren van de akte bij de notaris. Het bedrijfsleven betaalt het uit- zendtarief aan het GAB dat het doorboekt naar de stichting. START betaalt de uitzendkracht een normaal salaris. In het bestuur van START zitten vertegenwoordigers van de over heid, werknemersorganisaties (FNV/CNV) en werkgeversor ganisaties (VNO/NCW). Van de in totaal ruim 200.000 werklozen in ons land behoren naar schatting 80.000 tot dege nen, die moeilijk aan de slag ko- Leidsch Dagblad Geen krant bezorgd? Bel dan. Maandag t/m vrijdag van 18.00- 19.30 uur. Zaterdags van 16.00-18 00 uur. Uitsluitend tel. 071-211515 ol 210221. of de agent in uw woonplaats. Weinig verandering graden. Maxima van nul tot plus vier graden. Matige tot vrij krachtige zuidoostelijke wind. (Opgemaakt om 11.15 uur). 6 december Zon op: 8.32 uur; onder: 16.30 uur. Maan op: 2.37 uur; onder: 14.02 uur. Hoogwater te Katwijk om 11.07 en 23.41 uur, laagwater dm 6.33 en 19.04 uur. AMSTERDAM (ANP) - Een hevige brand in een kraakpand aan de Van Beuningenstraat in Amsterdam-west heeft vanochtend vroeg het le ven gekost aan de 54-jarige Th. Zwaan en de zesjarige Jolanda Perdon. Het vuur ontstond omstreeks kwart over vier door nog onbekende oor- zaak in de benedenwoning, waar volgens de politie vijf kinderen al leen thuis waren. Het waren Ilonka (4) en Jolanda Perdon en dri^ kinderen van drie, acht en tien jaar met de familienaam Rietman. De brand werd ontdekt door de 24-jarige mevrouw Perdon en twee vrienden met wie zij net thuis kwam. Een van hen was de heer Rietman. Zij slaagden erin vier van de kinderen uit het huis te redden. Mevrouw Perdon werd met een shock en brandwonden naar het Wil- helmina Gasthuis overgebracht. De heer Zwaan woonde op de eerste etage van het geheel uitgebrande pand. Hij vluchtte naar de derde etage, waar zijn stoffelijk overschot enkele uren later werd geborgen. De gok van Ajax mislukte volledig. In een laatste po ging om te ontkomen aan een figurantenrol in de vader landse voetbal-eredivisie had de Amsterdamse ploeg gistermiddag alles op de aanval gegooid. Ajax zocht het avontuur vol overgave, hartstochtelijk, maar zonder overleg en werd genadeloos afgestraft door PSV. De Eindhovenaren, die de geva rieerde tegenstoot als geen ander beheersen, wonnen in het Olympisch Stadion met 1-4. Feyenoord lijkt definitief te hebben afgerekend met de zwarte periode. De Rot terdammers kunnen weer scoren, zoals bleek tegen FC VVV. In de Kuip werd het 6-0. Winnende cijfers spelen ook de Argentijnen door het hoofd als ze de naam van Oranje uitspreken. Het Nederlands elftal wordt in gastland Ar gentinië als de grote favoriet beschouwd voor de wereld titel. Althans volgens Jan Zwartkruis, die het afgelo pen weekeinde terugkeerde van een verkenningsreis. O Op regionaal voetbalniveau pakte amateur-hoofdklasse UVS weer twee punten. Bij Neptunus werd met 1-2 ge wonnen. Eerste klasser Roodenburg kreeg een vroeg Sinterklaas-cadeautje in de vorm van een 1-0 zege op Olympia. Bij de zaterdagamateurs louter surprises. Quick Boys zorgde voor de grootste door Noordwijk met 4-1 van het veld te vegen. De zwaar geïrriteerde Noordwijkers schoven de zwarte piet in handen van de arbiter. Dat deed ook IJsselmeervogels na het 3-1 verlies bij RCL. Het basketbalteam van P/Lei den leed de eerste nederlaag. Verantwoordelijk daarvoor was Rotterdam-Zuid, dat in de uitverkochte Vijf Meiahl met 80-85 winnend over de eindstreep ging. PAGINA'S 11-16 I Emotionele discussies op Ambon. PAGINA 5 De gok van Ajax-trainer Ivic is mislukt. PSV heeft het aan vallende spel van de Am sterdammers genadeloos afge straft. Ivic rest niets anders dan zijn Eindhovense collega Rij vers links) geluk te wensen met de duidelijke 1-4 overwinning 20 PAGINA'S Bittere strijd in Tripoli. PAGINA 7 "Overheid moet ruimte la ten aan bedrijven". PAGINA 17 De tandem Toch nog enige verrassing op het einde van de reis: Hans Wiegel gaat in de regering zitten en krijgt bovendien het beheer over Binnenlandse Zaken dat bij tra ditie door juristen met de nodige staatsrechtelijke en bestuurlijke bagage placht te worden geleid. Psychologisch belooft de tandem Van AgtlWiegel interessant te worden, omdat naast de zo vaak aan innerlijke twijfel onderhe vige,een hang naar verhevenheid koesterende katholiek Van Agt, de laconieke, 'aardse' liberaal Wiegel komt te staan. Cervantes herschreven. Het namen-carrousel draait nu op volle toeren. Er blijken nogal wat ministeriabele lieden, juist ook in WD-kringniet beschikbaar te zijn. In elk geval zijn tot nu toe geen namen gevallen van libera len, die bij links op enig krediet konden rekenen. Mensen als Geertsema, Vonhoff of Jacobse bijvoorbeeld. De PvdA likt droef te moede haar wonden. Ook als de laatste enqué- tecijfers van VARA's Rooie Haan er n iet waren geweestdan zou het socialisten met goede politieke antennes niet zijn ontgaan dat er een proces van vervreemding tus sen partij-elites en electoraat aan de gang is. Drie zetels verlies voor de PvdA wist die enquête zaterdag te mel den. Het drukt treffend de er gernis uit bij een deel van het elec toraat dat van de zomer een partij de grootste winst uit de Ne derlandse parlementaire ge schiedenis bezorgde, maar er na dien getuige van was, hoe in de daarop volgende slijtageslag door gelijkhebberigheid en slechte rekenkunde winst aan stemmen tot verlies aan macht werd. Beter dan nu al van "genadeloze" oppositie te spreken, die de aan latente tweespalt blootstaande CDA-kudde alleen maar bijeen zou drijven, zou de PvdA-top kunnen proberen, slagvaardig heid en koelte des verstands te hervinden. Kritisch zelfonder zoek is misschien een goed begin. TEL AVIV (Reuter) - De Ameri kaanse minister van buiten landse zaken Cyrus Vance zal aan het eind van deze week Israël be zoeken tijdens een rondreis langs de hoofdsteden in het Midden- Oosten, Dit meldt de correspon dent in Washington van het Is raëlische Dagblad Maariv. De correspondent haalt 'be trouwbare bronnen' aan voor zijn melding dat Vance Jeruzalem, Cairo en mogelijk Amman en Riad zal aandoen nadat hij een bijeenkomst van Navo-ministers van defensie en van buitenlandse zaken in Brussel heeft bijge woond. Het Israëlische blad meldt nog dat Vance ook Damascus zal bezoe ken maar pas als hij er zeker van is de Syriërs te kunnen overhalen aan de besprekingen in Cairo deel te nemen. Bekentenis in zaak doodgestoken man ROTTERDAM (ANP) - De 28-ja- rige in Indonesië geboren M.Z.H. uit Rotterdam heeft bekend Ad- jie Riffian te hebben doodgesto ken. Het slachtoffer werd gister middag door de eigenaar van een snackbar gevonden in een ka mertje boven zijn zaak in de Hugo Molenaarstraat in Rotterdam- West. (Zie ook pagina 5 A 4 weken lang het LEIDSCH DAGBLAD ter kennismaking voor de HALVE PRIJS Leidsch Dagblad eerst 4 weken voor halt geld O Ik beslis meteen en U kunt mij m.i.v. heden al: abonnee noteren en ik krijg dan de eerste 2 w de krant gratis Naam Adres Woonplaats Gironr. Hok|e aankruisen en bon ingevuld m een open enve zonder postzegel opsturen naar ^Leidsch Dagblad Antwoordnummer 214 Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 1