Geding pand krakers aan Noordeinde LVI: Politieke accenten oorzaak malaise Overdekte toch langer geopend tartan öfjop „Jofel van u bij ons op bezoek te komen" Actief in vrije tijd „Speel-o-theek" en Sinterklaas met elkaar op de vuist MET KORTINGEN VAN 10%-50% VRIJDAG 18 NOVEMBER 1977 LEIDEN LEIDEN - Niet zozeer individuele personen, maar vooral de ver schuiving van bepaalde accenten in de politieke doelstellingen ligt ten grondslag aan de „economi sche malaise" in Leiden. Dit stelt de Leidse Vereniging van Indu- strieëlen in een brief aan de ge meenteraad. Aanleiding tot deze brief is de „mo tie van teleurstelling", die het CDA-raadslid Bleijie indiende over het economisch beleid van het college en van wethouder Van Aken in het bijzonder. De LVI zegt het toe te juichen dat deze problematiek hierdoor in de openbare discussie is gebracht. Als belangrijkste oorzaken van de slechte economische situatie in Leiden worden door de LVI genoemd: - het ontbreken van een goede wegverbinding in oostelijke rich ting (Alphen), met andere woor den Rijksweg 11; - de slechte toegankelijkheid van de binnenstad, ondoelmatige verkeersregelingen zoals afgeslo ten bruggen, trage stoplichten, de Steenstraat-omlegging etc. en vooral het ontbreken van vol doende parkeervoorzieningen (garages): - de onredelijk hoge grondprijzen of erfpachtsvoorwaarden, die, al dus de LVI, „afschrikwekkend werken op potentiële investeer ders". in een andere brief aan de gemeen teraad gaat de Leidse Vereniging van Industrieëlen in op de op merkingen die door raadsleden zijn gemaakt over tegenvallende opbrengsten van de onroerend- goedbelasting. Uit een enquête onder haar leden is de LVI gebleken dat de last van deze belasting ten opzichte van de vroegere grond-straat-en rioolbelasting met ongeveer 260 procent is gestegen. De geënque- teerde bedrijven betaalden sa men vroeger 91.881 gulden en sinds de onroerend-goedbelas- ting is ingevoerd 327.705 gulden. LEIDEN/DEN HAAG - De president van de rechtbank in Den Haag mr. J. H. Blaauw heeft beloofd vrijdagmiddag 25 november een kijkje te komen nemen in het gekraakte pand aan het Noordeinde 22 in Leiden. Dit om zich per soonlijk, samen met vertegenwoordigers van de ge meente Leiden, op de hoogte te stellen van de situatie in het grote, 9 kamers tellende herenhuis. De jonge krakers, met elkaar een leefgemeenschap vormend, wil len blijven. De Westland-Utrecht Projectontwikkeling BV, eiseres in het donderdag in Den Haag aangespannen kort geding, wil het pand voorlopig toewijzen aan vier studentes. Dit in afwachting van de renovatie. "Dat is jofel van u bij ons op bezoek te komen, maar het groot kapitaal wint toch altijd", aldus de reactie van de woordvoerder der kra kers, de 20-jarige Alexander Sleebe. "Een rechter heeft met het groot kapitaal niets te maken. Het recht moet zijn loop hebben, of het nu om een arme sloeber gaat, of een rijke kapitalist", al dus de president. Wél stelde mr. Blaauw, dat de jonge krakers juridisch gezien "geen poot hebben om op te staan". Een feit, dat geen van de negen tij dens het voor onbepaalde tijd aangehouden kort geding, ook maar een haarbreed wilde toege- LEIDEN - De etalageruit onder het gekraakte pand Noord einde 22 is verwijderd. De ruit was in de nacht van woensdag op donderdag door nog onbekende oorzaak gebroken. De krakers waar schuwden de brandweer en de politie, die er het glas- bedrijf Van Muiden bij haalde. Geconstateerd werd dat de ho rizontaal gebarsten spiegel ruit groot gevaar opleverde voor voorbijgangers. De ruit werd vervolgens uit de sponning gedrukt, waarna de krakers de glasresten op ruimden. "Toen wij het huis een jaar geleden kraakten, had niemand van ons onderdak. De woning verkeerde in een vreselijke staat. Het dak lekte. Wij hebben een jaar geleefd zonder water, gas en sanitaire voorzieningen. Velen van ons werden ziek, kregen bronchitus. Bij de gemeente staat een wacht lijst van zeker 1500 a 1600 wo ningzoekenden. Ze noemen ons daar de "huizenrovers". Er is in Leiden een vreselijke woning nood. De halve stad wordt echter weggekocht door het groot-kapi taal", aldus de heer Sleebe. Utrecht BV, gaftoe.dat er voor de Speciaal wond de jonge kraker zich Enkele van hun stellingen: "Het huis stond al drie jaar leeg, toen wij er in kwamen. De ratten, vlooien en ander ongedierte had den er vrij spel. Wij hebben ze verdreven. Wij hebben boven dien geverfd en gaskachels ge plaatst. De gemeente Leiden doet niets voor ons. Wij kunnen weer de straat op". Noodsituatie krakers sprake van een noodsi tuatie was. Maar hij was toch van mening, dat de andere huurders de meeste rechten hebben. De Westland-Utrecht heeft dit huis aan het Noordeinde 22 speciaal gekocht om hier mensen uit voor renovatie bestemde panden zo lang te huisvesten. Nu komen wij tot de ontdekking, dat dit pand gekraakt is. Het is de bedoeling hier panden af te breken, om er in de nabije toekomst appartemen ten en premie-woningen voor in de plaats te zetten", aldus mr. de Pont. op over het feit, dat hij en zijn kameraden plaats moeten maken voor vier jonge Leidse studentes. "Wij zijn met zijn allen op nr 16 voor die meisjes aan het werk gesla gen. Zij kunnen net zo goed in dat pand worden ondergebracht, dan hadden wij kunnen blijven zitten. Net toen we de boel hadden schoongemaakt, kwamen de slo pers. Zonder enige noodzaak werd de boel vernield, kozijnen weggeslagen en vloerdelen ver nield, zodat van bewoning geen sprake meer kan zijn", aldus de geëmotioneerde kraker. Buurtfeest Het B-gebied van Plan Noord gaat zaterdag een buurtfeest houden omdat de renovatie en de straatverbetering op een oor na gevild is. Het wordt een feest zonder toespraken of of ficiële handelingen. Het begint al om tien uur s och tends wanneer in de Van Hoogendorpstraat een kermis wordt gehouden. Om twee en vier uur 's middags worden er voorstellingen gegeven door het eigen kindercircus "De Rakkertjes"Op een terrein aan het Zwarte Pad begint 's avonds om zes uur een gekos tumeerde damesvoetbalwed strijd. De festiviteiten worden 's avonds van acht tot tien uur besloten met een gala-voor stelling van het kindercircus voor de ouderen. Centrale plaats van de festiviteiten is het dienstencentrum in de Van Hoogendorpstraat 36. Verkoopexpositie Het bejaardencentrum "Ro- bijnzicht" organiseert in sa menwerking met de Stichting Abal een verkooptentoon stelling. Er zijn kunstnijver- heidsartikelen onder andere uit Kameroen. Sri-Lanka, BangladesjEthiopië, Kenia, Nigeria, Marokko, Turkije en Mexico. Er is houtsnijwerk, gietijzer,en artikelen van tex tiel en leer. De tentoonstelling is zaterdag 19 november geopend van half tien 's ochtends tot vijf uur 's middags. Meetlat De Nederlandse Centrale voor Hoger Personeel houdt op maandag 21 november een bijeenkomst in Holiday Inn in Leiden met als onderwerp "Een meetlat voor inkomens bestaat niet". Aan de discussie zal worden deelgenomen door drs. E. J. Schoevaars, plaatsvervan gend directeur arbeids verhoudingen van het minis terie van Sociale Zaken en drs. H. van der Schalie, voor zitter van de NCHP. De bij eenkomst begint om acht uur 's avonds. Coopertest Op zondag 20 november om 14 uur organiseert de Leidse at letiekvereniging AV Holland een coopertest. Dit is een twaalf minuten durende loop bedoeld om de conditie te tes ten. De afgelegde afstand wordt nauwkeurig nageme ten en aan de hand van ta bellen kan men aflezen hoe het met de conditie gesteld is. De inschrijving (vanaf 13 uur) is op de sintelbaan in het sportpark Leidse Hout. Goed speelgoed is ook te koop. Het ziet er vaak niet zo opvallend uit en is duurder, r langer mee, en het kind kan er veel mee doen. Op de foto o.a het goeie serviesje pannetjes. 'Sinterklaas en de speel-o-theek vechten heel erg met elkaar. Want speelgoed moet een hulpmiddel in de ontwikke ling zijn en niet iets dat je twee keer per jaar, op de ver jaardag en met Sinterklaas, aan je kind geeft. Zo doe je met eten toch ook niet'? Kitty Keyser en Martine Bron- meyer van de speel-o-theek zijn eigenlijk heel boos op Sin terklaas. Kitty: 'Ik kom nogal eens op ouderavonden en dan hoor je ouders zeggen: mijn kind heeft eigenlijk helemaal geen speelgoed nodig. Wat moet ik nu in hemelsnaam voor hem kopen? Sinterklaas veilplicht de mensen gewoon om speelgoed te kopen, en op een moment dat ze het werke lijk nodig hebben, krijgen ze het niet." Martine: "Mijn zoon wilde groene kaplaarzen heb ben. Hij kreeg ze met Sin terklaas en was er wild en thousiast mee. Tot hij op school kwam en de andere kinderen hem ermee pestten Want zij hadden allemaal fantastisch mooi speelgoed gekregen'. Het probleem voor Kitty en Martine is niet dat er geen goed speelgoed is, maa r dat er ineens zo ontzettend veel speelgoed in de winkels staat en het aanbod van slecht speelgoed daarbij veel op vallender en groter is dan van het goede speelgoed. Ze noe men het voorbeeld van het goede serviesje, het kan niet kapot en heeft een effen kleur, recht toe recht aan zonder tierelantijntjes. Maar in de winkel staat het achter een serviesje van aardewerk en een hardplastic serviesje met kleurrijke opdruk. Dat ver- onderstellen ze tenminste, want het serviesje is minder aantrekkelijk verpakt. Kitty en Martine leggen uit waarom veel speelgoed vol genshen troep is. 'Na een week is het kapot, ook al ziet het er nog zo mooi uit. En met speel goed dat het van het uiterlijk moet hebben, felle kleuren, politie-auto's of keukentjes met alles erop en eraan,speelt het kind veel minder dan met iets neutraler speelgoed. De fabrikant heeft de opbouw in het spel gemaakt. Het kind kan alleen nog maar een ver haaltje verzinnen, maar niet zijn eigen creativiteit Als je nou een auto neemt die niet zo uitgesproken politie auto is, dan kan het kind het ook nog als taxi of gewone auto gebruiken. Het 'zoge naamde' van het spel haal je eruit met zulk speelgoed waar al aan alles is gedacht door de fabrikant' Doordat het aanbod zo ontzet tend groot is kun je geen ver antwoorde keus meer maken. Daar komt nog bij dat uitge sproken in deze tijd de vakk rachten in de winkels ontbre ken. Het maakt het personeel dat nu in de winkels staat bij wijze van spreken niets uit of ze nu een tube tandpasta of een biljart verkopen'. Moeten we Sinterklaas dan maar afschaffenMartine: 'Nou dat hoeft niet hoor, al leen de manier waarop je nu gedwongen wordt om speel goed te kopen moeten we kwijt. Want ouders weten vaak dat ze troep kopen. Din gen die ze buiten Sint-tijd nooit zouden kopen." ADVERTENTIE Nieuw complex volkstuinen voor bewoners Morskwartier LEIDEN - In januari 1978 zal in de Leidse raad een voorstel worden behandeld om een nieuw volk stuincomplex te realiseren tus sen het motel Holiday Inn en de begraafplaats Rhijnhof. Als alles meezit zal nog het komende voorjaar met de aanleg begonnen worden. De volkstuinen zijn be stemd voor geïnteresseerde be woners uit het Morskwartier. Wethouder Tesselaar deelde dat gistermiddag tijdens de begro tingsbehandeling in de Leidse raad mee. Verder zei hij dat be keken wordt of de Haven in een zodanige staat kan worden ge bracht dat het een functie kan vervullen voor de pleziervaart. Hij onderschreef de constatering van WD-raadslid Elzenga dat in Leiden behoefte is aan meer voorzieningen ten behoeve van de watersport. PvdA-raadslid Duijvestein had daarvoor al aangedrongen op het aanleggen van vissteigers in toe komstige en bestaande stadspar ken. „Op die manier", aldus Duijvestein, „gunnen ook min- der-validen van deze sport genie ten". Wethouder Tesselaar ging op die suggestie niet nader in. Hij volstond met de verklaring dat hij „vissen een ontzettende sport Morgen begint wegens uitbreiding een grote VERBOUWINGSOPRUIMING OP DE GEHELE COLLECTIE. BREESTRAAT 150 LEIDEN *S MAANDAGS GESLOTEN LEIDEN - De zwem- en water- poloverenigingen, die gebruik maken van het zwembad "De Overdekte" aan de Haarlem merstraat, kunnen dat ook na 31 december blijven doen. Het bad zou aanvankelijk eind van dit jaar gesloten worden, wat ern stige ruimteproblemen zou op leveren voor de zwemvereni gingen. Zij zouden dan nog slechts de beschikking hebben over "De Zijl" en het "Zweilandbad". Overleg tussen gemeente en de eigenaar de heer Van der Tang heeft er toe geleid, dat "De Overdekte" na 31 december geopend zal blijven voor ver enigingen. Voorlopig tot 1 maart, maar waarschijnlijk zelfs tot begin april wanneer de buitenbaden weer opengaan. Inmiddels heeft de gemeente Lei den officieus bericht gekregen van de provincie dat met de bouw van het nieuwe overdekte zwembad aan de Boshuizerlaan in Zuid-West kan worden be gonnen. Op zijn vroegst zal de bouw daarvan eind volgend jaar voltooid kunnen zijn. Daarom zullen nieuwe problemen rijzen voor de zwemverenigingen wanneer in september volgend jaar de buitenbaden weer slui ten. Wethouder Tesselaar deelde gis teren tijdens de begrotingsbe handeling in de Leidse raad mee, dat geprobeerd zal worden om de Overdekte ook in de periode september-december 1978 nog open te houden voor de vereni gingen. LEIDEN - In het artikel onder de kop "Wisselwoning is en blijft schaars" in deze krant van giste ren is door technische omstan digheden een fout geslopen. De laatste alinea had moeten lui den: PvdA-raadslid Duivesteijn merkte op. "Mijn indruk is dat de provinciale directie (van het mi nisterie) nog steeds niet achter het renovatieproces staat". Het woordje "niet" was gisteren weggevallen. ADVERTENTIE DEALER VAN O A B0USSAC GORDIJNEN PI npp TAPIJT LULU GORDIJNEN BES0UW TAPIJT Interieurverzorging W. J. ZIRKZEE b.v. Zeemanlaan 22 - Leiden Telefoon 071-142627 Voetbalfan (42)' dronk teveel LEIDEN - Een 42-jarige grond werker uit Leiden zal zich een be zoekje aan de wedstrijd België- Nederland nog lang heugen. Per autobus ging hij naar Dcurne, maar toen hij 's nachts om drie uur in Leiden terugkeerde, stapte hij in zijn bij het station gepar keerde auto. Na het voetbalfestijn was er in het café nogal wat bier gedronken en dat wreekte zich toen de grond werker achter het stuur ging zit ten. Wegens slingerend rijden hield de politie hem aan en de bloedproef verraadde een pro millage van 1.70. Resultaat van twaalf biertjes, zoals de grondwerker nu aan de Haagse politierechter mee deelde. De officier eiste een boete van 750 gulden en negen maanden in trekking van het rijbewijs, waar van zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Het vonnis was conform die eis. ADVERTENTIE Haarlemmerstraat 181 (hoek Hooglandse Kerksteegis het adres van juwelier-horloger v. d. Water, waar de grootste collectie in de beste merken vindt en zoals U weet „altijd voordeliger". Gouden sieraden horloges klokken- cassettes-brülant. Eigen ateliers, waardoor prima vakservice.Doei er uw voordeel mee. Ook met de a.s feestdagen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 3