mededelingen gemeentebestuur leiden 7tm11nov.77 1 A m Gemeenteraad Commissie vergaderingen •--V' De gemeenteraad vergadert op maandag 7 no vember a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Agenda: Benoeming van ambtenaren van de burgerlijke stand. Vaststellen van het bestemmingsplan Morssingel en van de daarbij behorende voorschriften en toelichting. Een schrijven van de Burgemeester van Leiden over het instellen van hoger beroep tegen de uit spraak van het Ambtenarengerecht, waarbij het ontslagbesluit van de heer Th. C. Daey Ouwens nietig werd verklaard en een schrijven van Mr. J. van Andel, raadsman van de heer Daey Ouwens. Reconstructie wegenbeloop rondom de molen "De Valk". Voorstel met betrekking tot de dienstwoningen van het Openbaar Slachthuis. Voorstel om bij de behandeling van de begroting voor het dienstjaar 1978 regelen te stellen voor de spreektijd van raadsleden. Aanleg groenvoorziening op het voormalige Grofsmederijterrein aan de Zijlsingel tussen de Haven en de Meelfabriek. Verzoeken van besturen van bijzondere scholen om medewerking bedoeld in artikel 50 van de Kleuteronderwijswet en artikel 72 van de Lager- onderwijswet 1920. Krediet voor aanvullende inrichting meubilair van de prot. chr. school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, voor de Stichting Christelijk Orthopaedagogisch Instituut voor Leiden en omgeving. Aanschaffingen en voorzieningen ten behoeve van een aantal openbare scholen. Verhoging van de bedragen per leerling voor de kernafdeling en voor de afdeling voor voortgezet buitengewoon onderwijs van de openbare school voor debiele kinderen en voor de openbare school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijk heden voor het jaar 1975. Vaststelling van bedragen, bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de Kleuteronderwijswet, over het jaar 1976. Vaststelling van bedragen, bedoeld in artikel 55 eerste lid, van de Lager-onderwijswet, uit 1920 voor het openbaar gewoon lager onderwijs over het jaar 1976. Gemeentelijke vergoeding van kosten aan bij zondere scholen voor buitengewoon onderwijs verbonden vakonderwijzers over het jaar 1977. Dienstsubsidie van de Schooladviesdiènst voor een personeelsuitbreiding in termijnen. Aankopen van de panden Koningstraat 37/37a en 39/39a. Krediet voor de in uitvoering zijnde restauratie van het Heerenlogement in de tweede fase en de afrekening van kosten voor de uitgevoerde her stelwerkzaamheden van de brandschade aan dit monument. Wijziging van de Verordening geldelijke steun aan bejaarden bij verhuizing en aan bewoners bij woningverbetering en krotopruiming. Voorstel om met het gemeenschappelijk ener giebedrijf Gouda en omstreken een overeen komst tot levering van elektrische energie aan te gaan voor de stroomvoorziening in de gemeente Waddinxveen voor de jaren 1976 en 1977. Wijziging van de begroting van de gemeente en van een aantal takken van dienst voor het dienstjaar 1974. Garanderen van rente en aflossing van een aan de Tennisclub "Roomburg" te verstrekken leningen rekening-courant-krediet voor de bouw en inrich ting van de kantine. Commissies Volkshuisvesting en Milieuzaken en Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken. Ge zamenlijke vergadering op dinsdag 8 november a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Agenda: Bespreking met het bestuur van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren over: a. afstoting van oude panden; b. bouwplan Plantage 24/Utrechtse Veer; c. bouwplan Rijnsburgerweg 93/93a - Paulus Buysstraat. Dit onderwerp zal tot 20.30 uur duren. Daarna volgt Bespreking met de diverse wykcomité's over de conceptbeantwoording van "Wensen en vragen III". Comhiissie voor Economische Aangelegenheden. Dinsdag 8 november a.s. om 20.30 uur in de koffie kamer van het stadhuis. Agenda: Informatieve nota en begroting 1978 van de be drijven en diensten der gemeente Leiden. Aanvullend krediet restaurant Groenoordhallen Verhoging tarieven gemeentelijke belastingen en andere heffingen. Begroting 1978 van de inkomsten en uitgaven der gemeente Leiden. Verkeersmaatregelen Breestraat e.o. Voorzieningen Kalverstal Openbaar Slachthuis Gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken en de commissie voor Economische Aangelegenheden. Op donderdag 10 november a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Enig agendapunt: Aanwijzing van de Leidse binnenstad c.a., tot be schermd stadsgezicht. Daarna om ca. 21.00 uur Vergadering van de commissie Ruimtelijke Orde ning en Openbare Werken. Agenda: Bespreking bouwplan voor het terrein van de v.m. Rotogravure. Beschikbaar stellen van een krediet voor de ves tiging van een openbare bibliotheek in het Heer enlogement en het Van der Heidecomplex. Bespreking kwestie Haarlemmertrekvaart in N oord wijkerh out. Commissie voor Onderwijs, Recreatie, Sport en Samenlevingsopbouw Commissie voor Sociale Zorg, Maatschappelijke Aangelegenheden, Gezondheid en Cultuur. Geza menlijke vergadering op donderdag 10 november a.s. om 20.00 uur in kamer 263 van het stadhuis. Behandeld zullen worden: Het rapport "Wensen en Vragen III" en de schrif telijke antwoorden van het College van B. en W. Adviescommissie inzake het Huisves- tingsvraagstuk. Donderdag* 10 november a.s. om 16.00 uur in de koffiekamer van het stadhuis. Agenda: De Woonruimteverdeling 1978. Bejaardenspreekuur bij Bureau Huisvesting. Nota Buitenlandse Werknemers Leiden, Wel- zijnsraad. Registratie van en toewijzing aan studenten, niet studerende aan de Universiteit. Uitgifte 766 huurwoningen van de Nat. Neder landen in de Merenwijk. Bovenstaande vergaderingen zijn alle openbaar Wie meer wil weten over de'te behandelen agen dapunten, kan daarover informatie vragen in het informatie-centrum van het Buro Voorlichting in de hal van het stadhuis. Dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Hinderwet De openbare hoorzitting ingevolge de hinderwet, die op dinsdag 8 november a.s. om 15.00 uur zou worden gehouden (verzoek hinderwetvergunning voor v. d. Werfstraat 10) gaat niet door. Het betreffende verzoek van de heren H. de Winke te Leiden is ingetrokken. Grofvuilophaaldienst komende week Volgende week zijn aan de beurt: Wijk 25 27 maandag 7 november Wijk 24 28 woensdag 9 november Wijk 32 donderdag 10 november Wijk 29 30 31 vrijdag 11 november Diversen Verkeersmaatregelen Spreekuur Wethouder Volks huisvesting. Op donderdag 24 november a.s. houdt de wethou der van volkshuisvesting dhr. A. Verboom zijn maandelijkse spreekuur, dat wordt gehouden van 19.30 tot 20.30 uur. Het vindt ditmaal plaats in het gebouw van de speel tuinvereniging Vogelenwijk aan de Nachtegaal laan. Het spreekuur is met name bedoeld voor be woners van de Rijnsburgerweg en omgeving, die huisvestingszaken met de wethouder willen be spreken. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Van 10 t/m 17 november a.s. vindt het bevo - kingsonderzoek baarmoederhalskanker plaats in het clubgebouw "Op Eigen Wieken" - aan de Cor- vetwal in de Merenwijk. De opgeroepenen kunnen daar terecht op maandag, donderdag en vrijdag van Werkgroep plaatselijk beraad vorming en ontwikkelingswerk voor volwassenen. De werkgroep vergadert op donderdag 10 novem ber a.s. om 20.00 uur in kamer 204 van het stadhuis. Aan de orde komen: Kiezen van het dagelijks bestuur (voorzitter, sec retaris enz.) Dienstencentrum, VOS - cursussen, Leids Volkshuis toevoegen aan de werkgroep. Werkwijze van d2 groep. Planning voor de komende tijd. Afsluiting Broekweg. Met ingang van maandag 7 november a.s. wordt de Broekweg tussen het viaduct in de Veluwemeer- laan afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting houdt verband met de werkzaam heden aan de Schiphollijn ter hoogte van het viaduct en duurt tot dit werk klaar is. Verkeersmaatregelen. Burgemeester en Wethouders van Leiden maken bekend aan belanghebbenden dat zij voornemens zijn de hierna genoemde verkeersmaatregelen vast te stellen: Pieterswijk/Centrum 1. tijdelijk, voor de duur der werkzaamheden aan de walmuren, de riolering en het wegdek van de Botermarkt, de Vismarkt, de Aalmarkt en de Boommarkt a. openstelling van de Breestraat voor het verkeer in beide richtingen; b. stopverbod aan beide zijden van de Breestraat, met uitzondering van het gedeelte aan de zijde der even huisnummers tussen de Vrouwensteeg en de Mandenmakerssteeg en met dien verstande dat onmiddellijk laden en lossen^is toegestaan van maandag t/m zaterdag van 0.00 tot 11.00 uur; c. aanwijzing als laad- en loszone van het gedeelte van de parkeerstrook op de Breestraat, tussen de Vrouwensteeg en de Mandenmakerssteeg, ter hoogte van de Stadsgehoorzaal; d. aanwijzing als voorrangskruising van de krui singen van de Breestraat met de Vrouwensteeg, de Koornbrugsteeg en de Ketelboetersteeg met dien verstande dat voorrang verleend moet worden aan het verkeer op de Breestraat; e. rechtsafverbod Op het Rapenburg, naar de Bree straat; dit verbod geldt niet voor fietsers en brom fietsers; f. aanleg van voetgangersoversteekplaatsen op de Breestraat, respectievelijk ter hoogte van de Choorlammersteeg, ten noordwesten van de Koornbrugsteeg en ten zuidoosten van de Vrouwensteeg; 2. maatregelen in verband met de reconstructie van de kruising Breestraat/Gangetje/Hogewoerd/Kore- vaarstraat/Steenschuur: a. geslotenverklaring van de noordelijke rijbaan van het Steenschuur, voor zover gelegen tussen de Breestraat en de Groenebrug, voor alle verkeer be halve voetgangers, fietsers en bromfietsers in de richting van de Groenebrug; b. geslotenverklaring van de zuidelijke rijbaan van het Steenschuur voor alle verkeer behalve voetgan gers in de richting van de Korevaarstraat; c. geslotenverklaring van de Hogewoerd, voor zo ver gelegen tussen het Gangetje en de Watersteeg, voor alle verkeer behalve voetgangers, fietsers en bromfietsers in de richting van de Watersteeg; d. aanwijzing als voorrangskruising van de krui sing Breestraat/Gangetje/Hogewoerd/Korevaar- straat/Steenschuur met dien Verstande dat voor rang verleend moet worden aan het verkeer op de Breestraat en de Korevaarstraat; e. aanwijzing als voorrangskruising van de krui sing van de rechtsafslaande rijbaan van de Hoge woerd met het Gangetje met dien verstande dat voorrang verleend moet worden aan het verkeer op het Gangetje; f. aanwijzing als verplicht fietspad van het fietspad op de noordelijke rijbaan van het Steenschuur, voor zover gelegen tussen de Breestraat en een punt op een afstand van 15 meter ten westen van de Bree straat, in de richting van de Groenebrug; g. aanwijzing als verplicht fietspad van het fietspad op de Hogewoerd, voor zover gelegen tussen de Ko revaarstraat en een punt op een afstand van 10 me ter ten zuidoosten van de Korevaarstraat, in beide richtingen; h. stopverbod op de noordelijke rijbaan van het Steenschuur, voor zover gelegen tussen de Bree straat en de Groenebrug, aan de zyde der bebou wing; i. aanwijzing als laad- en loszone van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur van de parkeerstrook langs de noordelijke rijbaan van het Steenschuur, tussen de Breestraat en de Groenebrug, aan de wa terzijde; s 3. intrekking van het linksafverbod op de Boom- markt, naar het Kort Rapenburg; Levendaal-Oost - aanleg van een voetgangersoversteekplaats op het Levendaal, ten oosten van de Rijnstraat; Pancras 1. geslotenverklaring voor alle verkeer behalve voetgangers, fietsers en bromfietsers van de Nieuwe Rijn, voor zover gelegen tussen de Middel stegracht en de Hartesteeg, in de richting van de Hartesteeg; 2. tijdelijk, voor de duur der restauratiewerkzaam heden aan de Koornbeursbrug: geslotenverklaring voor alle verkeer behalve voetgangers, fietsers en bromfietsers van de Burgsteeg, in de richting van de Nieuwe Rijn; Noordvest-Oost - geslotenverklaring voor alle verkeer behalve voetgangers, fietsers en bromfietsers van de Vol molengracht, in de richting van de Oude Singel; Havenwijk-Noord - geslotenverklaring voor alle verkeer behalve voetgangers, fietsers en bromfietsers van de Zijl- poortsbrug, in de richting van de Haven; - intrekking van de aanwijzing als voorrangsweg van de Trompstraat; Groenoord - intrekking van het parkeerverbod op de Hansen straat, aan de zijde der even huisnummers, voor zover gelegen tussen de scheiding der percelen 58/60 en 44/44a, geldend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur; Rijndijkbuurt - parkeerverbod op de Verdamstraat, aan de rech terzijde gezien vanaf de Hoge Rijndijk; Transvaalbuurt maatregelen in het kader van de herbestrating en herindeling van de Morsweg, voor zover gelegen tussen de Rijnzichtstraat en de Lage Morsweg: i. stopverbod op de Morsweg, voor zover gelegen tussen de Rijnzichtstraat. en de Lage Morsweg, aan beide zijden; b. aanwijzing als laad- en loszone van maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 18.00 uur van de parkeervak ken op de Morsweg, gelegen aan de zijde der one ven huisnummers ter hoogte van de percelen 105/107 over een lengte van 10 meter en gelegen aan de zijde der even huisnummers ter hoogte van perceel 142 over een lengte van 11 meter; c. aanleg van een voetgangersoversteekplaats op de Morsweg, ter hoogte van perceel 114; Houtkwartier - aanleg van een voetgangersoversteekplaats op de Oegstgeesterweg, ten noordwesten van de Boerhaavelaan; geslotenverklaring voor fietsers en bromfietsers in beide richtingen van: t. de Zwartemeerlaan, voor zover gelegen tussen de Teunisbloem en de IJsselmeerlaan; b. de Ketelmeerlaan; c. de Gooimeerlaan, voor zover gelegen tussen de Ketelmeerlaan en de Broekweg; d. de hoofdrijbaan van de Drontermeerlaan, voor zover gelegen tussen de Zijldonk en de IJs selmeerlaan; e. de hoofdrijbaan van de Kiekendiefhorst, voor zover gelegen tussen de IJsselmeerlaan en een punt, gelegen op een afstand van 60 meter ten westen van de IJsselmeerlaan. n.b. de bestaande verkeersmaatregelen zullen voor zover nodig worden aangepast. De op deze maatregejen betrekking hebbende te keningen liggen, vodrzien van een bijbehorende toelichting, met ingang van heden gedurende 14 dagen ter inzage in het informatiecentrum van het Buro Voorlichting in de hal van het stadhuis. Gedu rende die periode bestaat gelegenheid tot het indie nen van schriftelijke bezwaren tegen het vaststellen van genoemde maatregelen. Belanghebbenden worden voorts in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in de openbare vergadering van de Ver- keerscommissie, die zal worden gehouden op maandag 21 november a.s. om 15.30 uur in de Kof fiekamer van het stadhuis. iedereen leest de krant altijd en overal. >1 c£ QDD cf iedereen leest de krant altijd en overal. Rj iedereen leest de krant altijd en overal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1977 | | pagina 22